Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 21/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih

Částka 10/1950
Platnost od 17.03.1950
Účinnost od 17.03.1950
Zrušeno k 01.12.1999 (280/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 28. února 1950

o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry techniky a národní obrany podle § 17 odst. 4 zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech:


§ 1

(1) O odepsání parcel (jejich částí) ležících na území újezdu z dosavadní vložky bez závad, o jejich zápis do seznamu parcel a o odevzdání seznamu vojenské správě (ministerstvu národní obrany nebo orgánu jím pověřenému) podle § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. může vojenská správa žádat jedinou žádostí, i když parcely jsou zapsány v různých vložkách anebo i v různých katastrálních územích v obvodu téhož knihovního soudu.

(2) Ani k žádosti o odepsání jen části parcely není třeba předkládat geometrický (polohopisný) plán, snímek s mapy anebo polohopisný nástin.

§ 2

Vojenská správa podává návrhy v tolika vyhotoveních, aby je bylo lze vyřídit v zkrácené formě (§ 3 odst. 2) a s tímto vyřízením doručit (§ 7).

§ 3

(1) Má-li žádost vojenské správy vady, pro které jí nelze vyhovět, vrátí ji soud k opravě nebo k doplnění. Usnesení o tom se v knize nepoznamená.

(2) Usnesení, kterým se návrhu vyhovuje, lze vyřídit zkráceně razítkem tohoto znění:

"Povoluje se podle návrhu.

Okresní soud v ....................., odd. .......................

dne .............................. 1950."

§ 4

(1) Odepsání jen některých parcel z vložky se vyznačí v dosavadní vložce podtržením čísla parcely (odepisuje-li se jen část parcely, čárkovaným podtržením), s uvedením čísla deníku a citací § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. v závorce.

(2) Odepíší-li se všechny parcely ve vložce zapsané, vložka se zruší. Zrušení se vyznačí jen přeškrtnutím čísla vložky a citací § 17 odst. 3 zák. č. 169/1949 Sb. Odepíší-li se všechny parcely katastrálního území, provede se uvedené vyznačení ve všech vložkách.

(3) Vyznačení podle předchozích ustanovení se provede červeným inkoustem.

§ 5

(1) Odepsané parcely (jejich části) zapíše knihovní soud do seznamu parcel (dvojmo), a to pro každé katastrální území zvláště. Odepíše-li se jen část parcely, uvede se v poznámce "část".

(2) Seznam parcel má sloupce pro běžná čísla, čísla knihovních vložek, parcelní číslo, poznačení parcely (číslo domu, způsob vzdělávání), výměru, katastrální výtěžek, jména a adresy posledních vlastníků a poznámky. Tiskopisy seznamu parcel dodá soudům vojenská správa.

(3) Výměru vyznačí v seznamu jen soudy na Slovensku, sloupce pro katastrální výtěžek a pro jméno a adresu posledního vlastníka soudy nevyplňují. V sloupci nadepsaném "Poznámka" uvedou soudy nemovitosti, které jsou se zřetelem k odepsané parcele (nemovitosti panující) nemovitostmi služebnými; stane se tak vyznačením čísla parcelního, čísla vložky a názvu katastrálního území.

§ 6

(1) Odepíše-li se do seznamu parcel nemovitost, která je nemovitostí panující se zřetelem k nemovitosti, která se do seznamu nezapisuje anebo která je zapsána ve veřejné knize vedené jiným soudem, poznamená se odepsání panující nemovitosti podle § 17 odst. 2 zák. č. 169/1949 Sb. ve vložce, v níž je zapsána nemovitost služebná, podle obecných předpisů knihovního práva.

(2) Odepíše-li se do seznamu parcel nemovitost, která je nemovitostí služebnou se zřetelem k nemovitosti, která se do seznamu nezapisuje anebo která je zapsána ve veřejné knize vedené jiným soudem, vymaže se poznámka služebnosti.

(3) Podle obecných předpisů knihovního práva provedou se také zápisy změn na zástavním právu dosud společně váznoucím, když se do seznamu parcel odepíší nemovitosti jen z některé vložky zatížené společným právem zástavním.

§ 7

(1) O vyřízení žádosti a o výkonu zápisů s tím souvisících zpraví se vojenská správa (úřad, orgán, který žádost podal), dosavadní vlastníci, pokud jejich adresy jsou uvedeny v žádosti, okresní národní výbor (doručením vyřízení ve dvojím vyhotovení), Fond národní obnovy (v Praze, v Bratislavě) a Národní pozemkový fond (na Slovensku pověřenectvo zemědělství). Pro zpravení ostatních účastníků vyvěsí se usnesení na soudní desce, a to na dobu třiceti dnů; za den doručení těmto účastníkům platí poslední den této doby.

(2) Vyplněné seznamy parcel doručí soud vojenské správě spolu s vyřízením její žádosti.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru