Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 205/1950 Sb.Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

Částka 76/1950
Platnost od 30.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

205.

Nařízení ministra financí

ze dne 21. prosince 1950,

jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku:


§ 1.

Vysvětlivky k celnímu sazebníku vyhlášené v příloze vládního nařízení č. 258/1949 Sb., o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, se mění a doplňují. Změny a doplňky jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Příloha

Změny a doplňky

vysvětlivek k celnímu sazebníku

1. Vysvětlivky k saz. čís. 22 se mění a znějí:

Saz. čís. 22

Tabák surový a tabákové výrobky

1. Tabákem surovým se rozumějí tabákové listy nezbavené nebo zbavené žil, též sušené, kvašené (fermentované) a podobně připravené, jakož i úlomky takových listů, lodyhy a žíly.

2.

(1) Tabákovými výrobky jsou kromě doutníků, cigaret, kuřlavého, šňupavého a žvýkacího tabáku též tabákový výtažek a tabákový prach, i když je tento prach nebo výtažek smíšen s jinými látkami nebo určen pro potřebu zemědělskou; konečně pak všechny podobné výrobky, jež obsahují tabák jen jako přísadu.

(2) Za tabák kuřlavý se považují též náhražky pravého tabáku ze všech rostlinných látek vůbec, slouží-li obyčejné spotřebě kuřácké buď samy o sobě nebo smíšeny s tabákem nebo s jinými látkami. Toto ustanovení se však týká - vedle náhražek obsahujících pravý tabák - jen těch náhražek, o nichž to bylo výslovně stanoveno vyhláškou ministerstva potravinářského průmyslu. Jako kuřlavý tabák ostatní se projednává všechen kuřlavý tabák řezaný ve větší šířce nebo větším průměru než 1,5 mm, dále pak tabák ve svitcích (mangoty) nebo lisovaný (skrutlíky).

(3) Jako doutníky a cigarety se projednávají též doutníky a cigarety bez příměsi tabáku, ,pak t. zv. léčivé doutníky a cigarety, obsahující tabák, jako na př. doutníky napuštěné jodem, doutníky a cigarety s přísadou blínu, durmanu nebo lobelie. Obsah tabáku v nich zjistí chemicko - technický ústav finanční správy. Léčivé doutníky a cigarety, které tabák neobsahují, patří do saz. čís. 630.

3. Semena tabáková, saz. čís. 52 a 53.

2. Vysvětlivka 2 odst. 1 věta druhá k saz. čís. 31 se mění a zní:

Nezralý hrách, boby a fazole, vyloupené nebo v luscích, čerstvé, saz. čís. 43; sušené, saz. pol. 44a).

3. Slova vysvětlivky 1 k saz. čís. 33 „krmivo pro dobytek z rozemletých nebo z rozšrotovaných obilných zrn, též smíchané s otrubami, avšak bez kuchyňské soli;“ se nahrazují slovy:

„krmivo pro dobytek z rozemletých nebo z rozšrotovaných obilných zrn, též smíchané s otrubami nebo s kuchyňskou solí;“.

4. Vysvětlivka 6 odst. 5 k saz. čís. 33 se vypouští.

5. Ve vysvětlivce 6 k saz. čís. 33 se odstavec 6 označí jako odstavec 5.

6. Vysvětlivka 2 odst. 3 k saz. čís. 43 se mění a zní:

(3) Paprika ve zralých červených luscích, sušených, saz. čís. 4; kapary (kaprlata), saz. čís. 132.

7. Odstavec 3 vysvětlivek k saz. čís. 45 se mění a zní:

(3) Sem patří též semeno lničky seté.

8. V odstavci 2 vysvětlivek k saz. čís. 73 se slova „saz. čís. 128, po příp. 131.“ nahrazují slovy: „saz. čís. 128, 131 nebo 132.“.

9. Vysvětlivka 3 k saz. čís. 80 se vypouští.

10. Vysvětlivka 4 k saz. čís. 80 se označí jako vysvětlivka 3.

11. Vysvětlivka 5 odst. 1 k saz. čís. 108 se mění a zní:

(1) Ze zboží saz. čís. 108, a to i lihu denaturovaného v cizině, vybírá se při celním projednávání všeobecná daň z lihu, nedováží-li se zboží do daňově vázaného oběhu.

12. Ve vysvětlivce 5 odst. 3 k saz. čís. 108 se slovo „Monopolní“ nahrazuje slovem „Všeobecná“.

13. Ve vysvětlivce 5 odst. 4 k saz. čís. 108 se slovo „monopolní“ nahrazuje slovem „všeobecné“.

14. Ve vysvětlivce 5 odst. 12 k saz. čís. 108 se slovo „monopolní“ nahrazuje slovem „všeobecná“.

15. Ve vysvětlivce 5 odst. 14 k saz. čís. 108 se slovo „monopolní“ nahrazuje slovem „všeobecnou“.

16. Vysvětlivka 3 odst. 2 k saz. čís. 135 se mění a zní:

(2) Dřevěné uhlí aktivní, i v prášku, saz. pol. 600 d); koks na prášek rozmělněný a švédské saze (dřevěné uhlí rozmělněné na jemný prášek a používané jako černá barva), sazba čís. 605.

17. Vysvětlivka 1 odst. 10 k saz. čís. 296 se vypouští.

18. Vysvětlivka 1 odst. 3 k saz. čís. 438 se mění a zní:

(3) Nátěr smolou se rovná nátěru asfaltovému nebo dehtovému, při čemž se nepřihlíží k případnému jeho zesílení hrubou tkaninou jutovou.

19. Vysvětlivka 1 odst. 3 k saz. čís. 439 se doplňuje další větou tohoto znění:

Trouby, jejichž asfaltový nátěr je zesílen navinutým pruhem hrubé tkaniny jutové, se projednávají jako hrubě natřené.

20. Vysvětlivka 2 odst. 1 k saz. čís. 439 se doplňuje dalšími větami tohoto znění:

Za spojky se však nepovažují krátké kusy trub o stejné síle stěny po celé délce a jen hladce oříznuté, rovné nebo jen jednoduše ohnuté. Takovéto kusy trub s hrdlem nebo opatřené přírubami nebo závity se projednávají jako spojky trub podle saz. čís. 441.

21. Vysvětlivka 1 odst. 1 k saz. čís. 441 se doplňuje dalšími větami tohoto znění:

Za spojky tohoto čísla se však nepovažují krátké kusy trub o stejné síle stěny po celé délce a jen hladce oříznuté, rovné nebo jen jednoduše ohnuté. Patří však sem takovéto kusy trub s hrdlem nebo opatřené přírubami nebo závity.

22. Odstavec 1 vysvětlivek k saz. čís. 446 se mění a zní:

(1) Sem patří železniční kolejnice pro veškeré dráhy (i elektrické), jízdní kolejnice pro dráhy ozubnicové, jakož i kolejnice pro dráhy polní, lesní, důlní, na staveništích, v továrnách a pod., též kolejnice pro lanové dráhy visuté, na které ve stanicích sjíždějí zavěšené vozíky s nosného lana, bez zřetele na profil (kolejnice se širokou patkou, stoličkové, žlábkové, úhlové atd.); pro zařadění je rozhodující pouze váha běžného metru. Jazyky nebo hrotnice (pro výhybky) patří též do saz. čís. 446. Ohýbané kolejnice (pro zatáčky) se projednávají stejně jako kolejnice rovné.

23. Za odstavec 4 vysvětlivek k saz. čís. 453 se vkládá nový odstavec (5) tohoto znění:

(3) Skalní vrtáky se šnekovým závitem patří k vrtákům výslovně nejmenovaným saz. čís. 460; do téhož čísla patří i veškeré skalní vrtáky na povrchu dále opracované jinak, než je přípustné podle předchozích odstavců, nebo spojené s břity z tvrdých kovů (slinutých karbidů) nebo s jinými obyčejnými hmotami. Viz též 1. vysvětlivku k zas. čís. 460.

24. Odstavce 5 a 6 vysvětlivek k saz. čís. 453 se označují jako odstavce 6 a 7.

25. Vysvětlivka 1 odst. 4 k saz. čís. 460 se mění a zní:

(4) Vyjma vrtáky skalní saz. čís. 453 a šroubové saz. čís. 459 patří k vrtákům tohoto sazebního čísla všechny ostatní, na př. kančíky, lžičníky, vrtáky středové, kopinaté a tak zvané dělové, dále skalní vrtáky se šnekovým závitem nebo s břitem z tvrdých kovů (slinutých karbidů), též duté, jakož i vůbec všechny skalní vrtáky opracované na povrchu jinak, než je přípustné u nástrojů saz. čís. 453 podle vysvětlivek k saz. čís. 453.

26. Za všeobecnou vysvětlivku 2 odst. 2 k saz. čís. 484 - 486 se vkládá nový odstavec tohoto znění:

(3) K pruhům z hrubé tkaniny jutové, jimiž se ovinují trouby saz. čís. 438 a 439 natřené asfaltem nebo živicí na ochranu proti poškození nátěru, se při zařazování nepřihlíží jako ke spojení.

27. Ve všeobecné vysvětlivce 7 odst. 8 k saz. tř. XL se slova „železné buchary (vodní stlačovací buchary pro huti, plechárny), kladivová a kovadlinová jádra pro parní kladiva,“ nahrazují slovy „železná kladiva pro stlačované buchary v hutích a válcovnách, berany a kovadliny pro parní buchary,“.

28. Ve vysvětlivce 3 odst. 1 k saz. čís. 527 se slova „jízdná kola“ nahrazují slovy „nosná kola“.

29. Ve vysvětlivce 1 odst. 3 k saz. čís. 528 se slova „pákové a šroubové stroje“ nahrazují slovy „páková a šroubová zařízení“.

30. Vysvětlivka 3 odst. 3 k saz. čís. 529 se mění a zní:

(3) Stroje na výrobu zboží (knoflíků a pod.) z kamenáčových ořechů nebo z umělých hmot soustružnických, saz. čís. 538. Viz též písm. m) 1. odstavce 1. všeobecné vysvětlivky k saz. čís. 536 - 538,

31. Vysvětlivka 1 odst. 6 k saz. čís. 550 se mění a zní:

(6) Přívěsné vozíky k jízdním kolům se projednávají podle povahy hmoty. Viz též 2. všeobecnou vysvětlivku k saz. čís. 547 - 549. Přívěsné vozíky k motorovým kolům patří do saz. pol. 553 a).

32. Ve vysvětlivce 1 odst. 1 k saz. čís. 560 se za větu první vkládá další věta tohoto znění:

Jako surová platina se projednávají i lité deskové bloky platinové (i z platinových kovů), jež nejsou deskami v technologickém slova smyslu.

33. Odstavec 1 vysvětlivek k saz. čís. 569 se mění a zní:

(1) podle saz. čís. 569 se projednávají na př. přístroje, drátěné tkaniny, nýty, lžíce, dmuchavky, nože, křivule, kelímky, hroty na hromosvody, kotlíky a pod. z platiny, též spojené s jinými hmotami. Sem patří rovněž zlatopaladiová pouzdérka tvaru mističek a velikosti špendlíkových hlaviček, jež jsou určena na výrobu umělých zubů.

34. Ve vysvětlivce 1 odst. 1 k saz. čís. 592 se za slova „pomíšená s jinými látkami, na př.“ vkládají slova „jodovaná sůl kuchyňská (v drobném balení však saz. čís. 132,“.

35. Vysvětlivka 1 odst. 2 k saz. čís. 592 se mění a zní:

(2) Sem patří též chlorid sodný vznikající při chemické výrobě (na př. při výrobě konversního ledku).

36. Vysvětlivka 2 k saz. čís. 592 se mění a zní:

2.

(1) Sůl kuchyňská v drobném balení (v krabičkách, balíčcích, plechovkách, lahvičkách atd, po obchodnicku upravených), tabletovaná sůl a t. zv. nevlhnoucí sůl (sůl s přísadou amorfní kyseliny křemičité, kysličníku hořečnatého, fosforečnanů a pod.), saz, čís. 132.

(2) Solný lák (sleďový lák, salamoja) patří do saz. čís. 592, nevyclívá-li se za sazbu ryb saz. čís. 120, 121 a 122 (viz všeobecné vysvětlivky k saz. čís. 120, 121 a 122). T. zv. konsesrvující sůl (na př. uzenářská nakládací sůl, t. j. kuchyňská sůl s nepatrnou přísadou jiných chemických sloučenin ke konservování masa, jakož i rozličné přísady ke konservování jídel smíšené s kuchyňskou solí) a sůl kořeněná, saz. čís. 132.

37. Vysvětlivka 1 odst. 3 k saz. čís. 599 se mění a zní:

(3) Jsou-li pochybnosti o povaze surových solí draselných a umělých hnojiv ze solných směsí, vezme projednávající celní orgán ze zásilky - aniž zdrží její projednání - dva vzorky, zajistí jejich totožnost a jeden z nich zašle chemicko - technickému ústavu finanční správy k rozboru. O provedeném rozboru podá ústav zprávu ministerstvu financí.

38. Vysvětlivka 4 odst. 2 až 4 k saz. čís. 600 se mění a zní:

(2) Jako spodium saz. pol. 600 d) se projednávají do června vypálené ještě nerozdrolené kosti, čerstvé spodium z nich připravené, kostní uhlí určené k regeneraci a regenerované spodium, a to v kusech, zrnech nebo jako drť. Do saz. pol. 600 d) patří dále k odbarvování způsobilé krevní a jiné živočišné uhlí, aktivní uhlí rostlinné, též chemicky preparované, v kusech, v prášku i lisované do tvaru válečků a j. Do obchodu přichází aktivní uhlí pod nejrůznějším označením na př. carbonite, norit, supranorit, karboraffin a j.

(3) Kostní dřeň, slonová čerň a do saz. čís. 652 patřící zbytky po výrobě žluté krevní soli, jemně rozmělněné saz. čís. 605.

(4) Medicinální uhlí (Carbo medicinalis), saz. čís. 630.

39. Odstavec 2 vysvětlivek k saz. čís. 605 se mění a zní:

(2) Sem patří tedy: dřevěné uhlí rozmělněné na jemný prášek (švédské saze), koksový prášek (též koks zvaný grude), kostní čerň, pálené jelení parohy a slonovina (čerň z jeleního rohu a ze slonoviny), zuhelnatělé vinné droždí a vinné matoliny, jakož i zuhelnatělé térové dřevo (frankfurtská či révová čerň).

40. Ve vysvětlivce 2 k saz. čís. 630 se vkládá odstavec (1) tohoto znění:

2.

(1) K léčivům patří na př. (jména přípravků jsou seřazena abecedně i když přípravky mají několikeré označení):

Acetahilid, Acetanilidum, acetfenetidin, Acetophenetidium, Acetyphenetidin, Acidum aethylphenylbarbituricum, Acidum acetylaminohydroxyphenylarsinicum, Acidum allylisopropylbarbituricum, Acidum butylaethylbarbituricum, Acidum diaethylbarbituricum, Acidum diallybarbitucicum, Acidum dipropylbarbituricum, Acidum guajakolazebenzenparasulohonicum, Acidum methylfenylbarbituricum, Acidum phenylcinchonicum, Acidum phenylcinchoninicum, Acidum phenyletylbarbituricum, Acidum phenylchinolincarbonicum, Acidum phenylmethylkarbituricum, Acidum santoninicum anhydricum, Acidum silicicum colloidale, adrenalin, Adrenalinum chloratum, Aethyleniminum, Aethylium paraaminobenzoicum, Allylisopropylbarbituric acid, allylisopropylmočovina, aloin, Aloinum, amid kyseliny nikotinové, amid kyseliny pyridin-beta-karbonové, aminoantipyrin, p-aminobenzensulfamidothiazol, p-aminobenzensulfonacetamid, p-aminobenzensulfonamid, p-aminobenzoyldiethylaminoethanol, Aminopyrine, aneurin, Aneurine chloride, antifebrin, Antifebrinum, antipyrin, Antipyrinum, Arecolinae hydrobromidum, arekolinhydrobromid, Arecolinum bromatum, Ascorbin, Ascorbinic acid, atropin, Atropine sulphate, Atropinum basicum, Atropinum purum, Atropinum sulphuricum, Benzocainum, betainchlorhydrát, Betainum hydrochlocicum, kBetainum chloratum, Bismuthum bromogallieum basicum, Bismuthum diallylmethancarbonicum, Bismuthum jodagallicum basicum, Bismuthum oxajodresorcin sulfonicum, Bismuthum phenylicum, Bismuthum subgallicum, Bismuthum subgallicum oxyjodatum, Bismuthum tannicum, bromdiethylacetylkarbamid, bromdiethylacetylmočovina, bromid arekolinu, bromid scopolaminu, bromisovalerykarbamid, bromisovaterylmočovina, Caffeine, Calcii glycerophosphas, Calcium glycerinophosphoricum, Calcium sulfoguajacolicum, Calcium sulphoichthyolicum, Cevitamic acid, citran lithný, citran manganatý, Coffeinum basicum, Coffeinum purum, Colchicine, Colchicinum, Diallylbarbituric acid, diallylmalonykarbamid, diallylmalonylurea, diallylmočovina, dibromgallan vizmutitý, diethylamid kyseliny nikotinové, diethylamid kyseliny pyridin-beta-karbonové, Diethylbarbituric acid, diethylendiamin, diethylmalonylcarbamid, diethylmalonylmočovina, diethylmalonylurea, digitoxin, Digitoxinum, m-dihydroxybenzen, dihydroxyfenylthanolmethylamin, dichloroxychinolin, Dichlorochychinolinum, dijodgallan vizmutý, Dimethylaminoantipyrinum, dimethylaminofenazon, Dimethylaminophenazonum, dimethylaminofenyldimethylpyrazolon, Dimethyldioxypurinum, Dimethyloxyquinizine, dimethylxantin, Dinatrium methylarsinicum, dioxydiaminoarsenobenzenmethylensulfoxylát sodný, Diphenylhydantoinum sodicum, dipropylmalonylmočovina, dusičnan strychninu, efedrin, Efedrinum basicum, Efedrinum purum, efetonin, Ephetoninum, Ephedrine racemic, ethylenimin, ethylester kyseliny paraminobenzoové, ethylfenylmalonylmočovina, fenacetin, fenolát vizmutitý, fenylacetamid, fenylcinchonan lithný, fenylethylmalonylmočovina, fenylhydrochinazolinum tannicum, Ferrum lacticum, fosforečnan glycerinodraselný, gallan vizmutitý, glycerinfosforečnan draselný, glycerinfosforečnan hořečnatý, glycerinfosforečnan vápenatý, Guajacolum cacodylicum, Guajacolum carbonicum, guajakolkakodylát, guajakolkarbonát, hexamethylenamin, hexamethylenetramin, Hyoscinae Hydrobromidum, hyoscinhydrobromid, chinin, Chininum basicum, Chininum purum, chloralhydrát, Chloralum hydratum, chlorid adrenalinu, chlorid diethylaminoethylesteru kyseliny p-aminobenzoové, chlorid prokainu, ichthyol, ichthyolsulfonan amonný, aichthyolsulfonan sodný, ichthyolsulfonan vápenatý, isovalerylfenetidin, kaffein, Kalium glycerinophosporicum, Kakodyliakol, kofein, kolchicin, kyselina acetylaminohydroxyfenylarseničná, kyselina acetylamino-p-oxyfenylarsinová, kyselina allylisopropylbarbiturová, kyselina askorbinová, kyselina askorbová, kyselina diallylbarbiturová, kyselina diethylbarbiturová, kyselina dipropylbarbiturová, kyselina ethylfenylbarbiturová, kyselina fenylchinchoninová, kyselina křemičitá koloidní, kyselina methylfenylbarbiturová, Lactoflavinum, laktoflavin, Lithium citricum, Lithium phenylchinchoninicum, Magnesium glycerinophosporicum, Manganum citricum, Manganum lacticum, methylaminoacetopyrokatechin, methylfenylmočovina, mléčnan manganatý, mléčnan železnatý, Natrium difenylhydantoinicum, Natrium chinolinsulfonicum, Natrium sulphoichthyolicum, Nicotinamidum, Nicotinic acid amid, Orexinum tannicum, oxyjodidogallan vizmutý, oxyjodogallát vizmutý, pentamethylentetrazol, Phenacetinum, Phenazon, racedrin, resorcin, Resorcinum, riboflavin, Riboflavinum santonin, Santoninum Scopolaminum hydrobromicum, síran ataropinu, skopolaminhydrobromid, Sodium sulphoichthyolicum, strofantin, Strophantinum, Strychninum nitricum, suprarerin, tannát vizmutitý, tetrabrompyrokatechin, theobromin, Theobrominum purum, theocin, Theocinum, theofyllin, theofyllinnatrium, Theophyllinum purum, thiamin, Thiaminum, Trimethyldioxypurine, Trimethylxanthine, uhličitan guajakolu, zásaditý gallát vizmutitý.

41. Odstavce 1 až 6 vysvětlivky 2 k saz. čís. 630 se označí jako odstavce 2 až 7.

42. Vysvětlivka 5 odst. 6 k saz. čís. 630 se mění a zní:

(6) Jodovaná sůl kuchyňská, určená k požívání, saz. čís. 592, v drobném balení, saz. čís. 132; pevné výrobky zřídelné obsahující kuchyňskou sůl, k léčebným a vědeckým účelům, saz. čís. 593.

43. Vysvětlivka 6 odst. 5 k saz. čís. 652 se vypouští.

Přesunout nahoru