Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 202/1950 Sb.Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy

Částka 75/1950
Platnost od 29.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.04.1964 (26/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202.

Nařízení ministra dopravy

ze dne 21. prosince 1950

o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy

Ministr dopravy nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:


ODDÍL 1

Všeobecná ustanovení

§ 1

Používání přístavů a přístavních zařízení

(1) Používati přístavů a překladišť (dále jen "přístavy") a přístavních zařízení jest dovoleno každému v mezích ustanovení tohoto nařízení.

(2) Přístavní správa (§ 4) může podle potřeby na jednotlivých částech přístavního území povoliti jen omezený provoz nebo je pro provoz úplně uzavříti. Totéž platí o používání přístavních zařízení.

(3) Používání přístavů děje se na nebezpečí a odpovědnost použivatelů přístavů, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak.

§ 2

Všeobecná povinná péče

(1) Použivatelé přístavů jsou povinni dbát veškeré opatrnosti, aby se na přístavním území neztížil provoz, nebylo poškozeno přístavní zařízení a nedocházelo ke vzájemným poškozením.

(2) Použivatelé přístavů odpovídají za škody, které způsobili na území přístavů nebo na jejich zařízeních.

§ 3

Výklad některých pojmů

(1) Nebezpečným nákladem se rozumějí výbušniny, hořlaviny, žíraviny a jedy.

(2) Přistáním se rozumí každé spojení plavidla s břehem přímo (lanem, lávkou, můstkem a pod.) nebo prostřednictvím jiného plavidla s břehem již spojeného.

(3) Dnem se rozumí doba počínající půl hodiny před východem slunce a končící půl hodiny po jeho západu, nocí pak doba počínající půl hodiny po jeho západu a končící půl hodiny před jeho východem.

(4) Pokud toto nařízení nebo předpisy podle něho vydané obsahují ustanovení pro plavidla, platí i pro vory, plovoucí přístroje a plovoucí zařízení, není-li výslovně stanoveno jinak.

ODDÍL 2

Správa přístavů

§ 4

Přístavní správa a její působnost

(1) Správu přístavů vykonávají krajské národní výbory.

(2) K úkolům správy přístavů patří zejména

a) pečovati o bezpečný, plynulý a hospodárný provoz přístavu,

b) bdíti nad dodržováním přístavních a plavebněbezpečnostních předpisů,

c) dbáti o to, aby přístavních zařízení bylo řádně používáno a aby s nimi bylo šetrně zacházeno,

d) vyměřovati a vybírati poplatky za používání přístavů a jejich zařízení,

e) vésti záznamy o přístavním provozu,

f) pečovati o to, aby přístavní prostory byly udržovány ve zdravotně nezávadném stavu.

(3) Pro výkon úkolů uvedených v odstavci 2 zřídí krajský národní výbor v přístavu svůj orgán (přístavní správu).

§ 5

Pokyny přístavní správy

Použivatelé přístavů jsou povinni říditi se pokyny, výzvami nebo příkazy přístavní správy. Jestliže uložené úkony nebyly provedeny neprodleně nebo ve stanovené lhůtě, může přístavní správa provésti nebo dáti provésti uložené úkony na účet a nebezpečí použivatele přístavu, zejména při nebezpečí v prodlení.

§ 6

Zvláštní povinnosti použivatelů přístavů

(1) Použivatelé přístavů jsou povinni dáti orgánům přístavní správy, jakož i plavebním orgánům veškerá vysvětlení potřebná ke splnění jejich úkolů a poskytnouti jim veškerou potřebnou pomoc.

(2) Posádky plavidel jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 1 umožniti na jejich žádost vstup na plavidla, po případě tyto orgány na ně bezplatně převézti.

ODDÍL 3

Ustanovení o lodním provozu

§ 7

Vplouvání do přístavů

(1) Přístavy jsou, pokud není v odstavci 2 a 3 stanoveno jinak, volně přístupné všem plavidlům, nebrání-li tomu bezpečnostní, zdravotní, veterinární nebo celní předpisy.

(2) Zvláštního předchozího povolení přístavní správy potřebují

a) plavidla, jimž hrozí potopení,

b) plovoucí přístroje, plovoucí zařízení, jakož i jiná plavidla, sloužící jako obydlí, dílny nebo skladiště,

c) plavidla s nebezpečným nákladem nebo naložená látkami lehce zápalnými (na př. proutím, rákosím, senem, slamou a pod.) nebo zapáchajícími, pokud chtějí používati jiného než pro ně určeného přístavu nebo části přístavu,

d) plavidla, na nichž se vyskytly nakažlivé nemoci, pokud ještě nebyla desinfikována.

(3) Plavidla, na nichž vypukl požár, smějí vplouti jen do té části přístavu, která bude přístavní správou zvlášť určena; musí přistávati tak, aby neohrozila přístavní zařízení nebo jiná plavidla.

§ 8

Odstranění plavidel z přístavů

(1) Vůdce (držitel) plavidla je povinen na výzvu přístavní správy odstraniti své plavidlo z přístavu,

a) nebylo-li zažádáno o povolení podle § 7 odst. 2,

b) nastala-li skutečnost uvedená v § 7 odst. 2 teprve za pobytu v přístavu nebo dověděla-li se přístavní správa o ní teprve dodatečně,

c) bylo-li skončeno překládání nebo vyžadují-li to naléhavé provozní důvody,

d) je-li plavidlo ohroženo ohněm nebo vypukne-li na něm požár,

e) nebylo-li dbáno ustanovení tohoto nařízení nebo předpisů podle něho vydaných, nebo nebylo-li dbáno pokynů, výzev nebo příkazů přístavní správy.

(2) Neodstraní-li vůdce (držitel) ve stanovené lhůtě plavidlo z přístavu, učiní tak přístavní správa na jeho účet a nebezpečí.

§ 9

Ochranná opatření za pobytu v přístavu

Za pobytu v přístavu nutno uložiti veškeré předměty, které přečnívají přes palubu, tak, aby plavidla zaujímala v přístavu co nejmenší prostor a nemohlo dojíti k jejich vzájemnému poškození, pokud se tak může státi bez újmy bezpečnosti plavidla.

§ 10

Ohlašovací povinnost

(1) Vůdce nebo jeho zástupce musí plavidlo, které připluje do přístavu, ihned přihlásiti u přístavní správy (§ 12) a před odplutím z přístavu odhlásiti (§ 13).

(2) Plavidla, která přistanou a s nezměněným nákladem a posádkou opustí přístav do 24 hodin, mohou býti při přihlášce zároveň odhlášena.

(3) Zdrží-li se plavidlo, které bylo již odhlášeno, z jakéhokoliv důvodu v přístavu déle než 24 hodin, musí býti tato skutečnost, po případě jiné změny ihned ohlášeny přístavní správě.

(4) O přihlášce a odhlášce vydá přístavní správa potvrzení, které musí býti předloženo na výzvu orgánům přístavní správy.

§ 11

Osvobození od ohlašovací povinnosti

(1) Od ohlašovací povinnosti podle § 10 jsou osvobozena

a) služební plavidla veřejných orgánů, Sboru národní bezpečnosti a branné moci,

b) plavidla určená výlučně pro službu v přístavu,

c) záchranná a požární plavidla, jež plují k místu nehody nebo požáru,

d) plavidla, která dopravují osoby podle veřejně vyhlášeného jízdního řádu.

(2) Přístavní správa může v případech hodných zvláštního zřetele osvoboditi od ohlašovací povinnosti i jiná plavidla nebo povoliti úlevy z této povinnosti.

§ 12

Hlášení příjezdu

(1) Hlášení příjezdu (přihláška) se podává písemně.

(2) V přihlášce nutno uvésti zejména druh a označení plavidla, jeho nosnost, ponor, výkon strojů, místo, odkud připlulo, dobu příjezdu, potřebná data o nákladu, jakož i osobní data vůdce, posádky, členů jejich rodin a osob přítomných na plavidle.

(3) Zároveň s podáním přihlášky nutno předložiti potřebné listiny, zejména průkaz o způsobilosti plavidla, cejchovní průkaz, průkazy o způsobilosti posádky, seznam posádky spolu s plaveckými knížkami, listinu přítomných, zdravotní list a manifest o nákladu.

(4) Přístavní správa může odebrat na potvrzení průkaz o způsobilosti plavidla nebo cejchovní průkaz; uloží je až do odjezdu plavidla z přístavu.

(5) Vůdce plavidla nebo jeho zástupce jest povinen zároveň s přihláškou oznámiti přístavní správě veškeré okolnosti důležité pro plavbu, které zjistil cestou do přístavu (na př. nehody, poškození a potopení plavidel, plavební překážky, nedostatečné hloubky, závady ve znakování plavební dráhy), jakož i nálezy znakovacího materiálu a součástí lodní výstroje, po případě ztráty částí lodní výstroje svého plavidla.

§ 13

Hlášení odjezdu

(1) Vůdce plavidla nebo jeho zástupce jest povinen před odjezdem plavidla odhlásiti je písemně u přístavní správy.

(2) V odhlášce nutno uvésti zejména změny v posádce, ponor plavidla, potřebná data o nákladu, dobu odjezdu a místo určení.

(3) Dokud přístavní správa nepotvrdí odhlášku, nesmí plavidlo opustit přístav.

§ 14

Přistávání

(1) Pokud plavidlo nezaujme stanoviště podle ustanovení § 15, smí přistáti na takovém místě, kde neztěžuje přístavní provoz.

(2) Místa zvláště určená pro určitá plavidla, určité náklady nebo podniky nesmí býti bez povolení přístavní správy používána jinými plavidly nebo podniky.

(3) Jest zakázáno přistávati k plavidlu s nebezpečným nákladem.

(4) Remorkér, který vleče plavidlo s nebezpečným nákladem, musí se od něho ihned po jeho přistání vzdálit.

(5) Plavidla nesmějí začít s překládáním ani vejíti ve styk s břehem nebo s jinými plavidly, dokud nezaujala stanoviště podle ustanovení § 15. Toto ustanovení nevztahuje se na osoby, jejichž vystoupení je nutné za účelem vyvázání a přihlášení plavidla.

(6) Vůdcové a posádky jednotlivých plavidel musí si vzájemně pomáhati při přistávání a odplouvání, jakož i při přemisťování plavidel a sestavování vleků.

§ 15

Určení stanoviště

(1) Každé plavidlo musí v přístavu zaujmouti stanoviště podle pokynů přístavní správy. Přístavní správa může naříditi, aby stanoviště bylo změněno nebo aby byla změněna poloha plavidla na stanovišti.

(2) Přístavní správa může přikázati jednotlivým podnikům stálá stanoviště nebo povoliti postavení přistávacích zařízení a stanoviti bližší podmínky pro jejich používání.

(3) Pořadí zaujetí stanoviště a provádění překladu řídí se zpravidla pořadím přihlášky. Vyžaduje-li toho veřejný zájem, může přístavní správa připustiti výjimky.

§ 16

Vyvazování a kotvení

(1) Plavidla musí být na stanovištích řádně a bezpečně vyvázána, a to jen na zařízeních k tomu určených. Není-li v přístavu takových zařízení, musí se vůdce plavidla postarati o jiné náležité vyvázání plavidla.

(2) Přívěsné loďky, pokud nejsou uloženy na palubě, musí býti uvázány na nábřežní straně.

(3) Posádka plavidla smí odvázati jiné plavidlo jen se svolením jeho vůdce, jeho zástupce nebo hlídky, a musí je ihned opět řádně vyvázati.

(4) Vzpěry k udržování plavidla v přiměřené vzdálenosti od břehu smějí býti zasazovány jen takovým způsobem, aby tím nebyly poškozovány břehové úpravy.

(5) Mezi plavidla a obruby břehů, přístavní můstky a pod., jakož i mezi plavidla vedle sebe stojící nutno vkládati odrazníky.

(6) Napínati lana, řetězy a pod. přes plavební dráhu nebo přístavní nádrž je bez svolení přístavní správy dovoleno jen v případech nouze; o tom je nutno ihned vyrozuměti přístavní správu. V těchto případech musí býti lana, řetězy a pod. pod stálým dohledem nebo musí být označeny.

(7) Vůdci plavidel, stojících v přístavu [s výjimkou plavidel uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) až c)] musí v případě potřeby dovoliti jinému plavidlu, aby se k jeho plavidlu vyvázalo, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost jeho vlastního plavidla.

(8) Kotvení v přístavních nádržích je dovoleno jen v případech nouze.

§ 17

Přechody

(1) Plavidla stojící u břehu musí býti opatřena lávkami, aby byl na ně umožněn s břehu přístup. Lávky musí vyhovovati podmínkám, předepsaným zvláštními předpisy.

(2) Stojí-li plavidla vedle sebe, musí vůdcové plavidel, která jsou blíže břehu, trpěti zřízení přechodů přes tato plavidla a, pokud se na nich nepřekládá, dovoliti, aby přes ně bylo přepravováno zboží a aby k tomu byla učiněna potřebná opatření.

§ 18

Opatření při stání v klidu

(1) Opravné práce na plavidlech smějí býti prováděny jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby přístavní provoz nebyl ztěžován.

(2) Při vypouštění páry, horké vody nebo jiných tekutin z plavidel musí býti učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození osob nebo majetku.

(3) Plavidla, která stojí u břehu, smějí přezkoušet běh lodních šroubů nebo koles jen při pomalém chodu stroje. Zkoušky většího rozsahu smějí se konati jen na místech přístavní správou k tomu vykázaných. V takových případech musí být plavidla na blízku stojící nebo se přibližující vhodným způsobem a včas varována. Při nebezpečí musí být chod stroje ihned zastaven.

(4) Stojí-li v přístavním území na volné řece několik plavidel vedle sebe, musí krajní plavidlo na návodní straně nésti za noci světla předepsaná plavebněbezpečnostními předpisy; stejná povinnost platí i pro jednotlivě stojící plavidla.

§ 19

Hlídky plavidel

(1) Plavidla stojící v přístavu nesmějí být ponechána bez dozoru. Na každém plavidle musí být pohotově část posádky, které je nezbytně třeba k bezpečnému provedení nutných opatření nebo manévrů.

(2) Plavidla stojící v klidu v přístavní nádrži, vyjma malá plavidla, musí být pod stálým dohledem alespoň jedné spolehlivé a způsobilé osoby. Přístavní správa může výjimečně povoliti pro plavidla poblíž sebe stojící společnou hlídku.

(3) Má-li plavidlo zůstati v přístavní nádrži bez posádky, musí jeho vůdce označiti přístavní správě osobu znalou plavby a bydlící v místě jako svého zástupce.

(4) Přístavní správa může podle potřeby (při velké vodě, chodu ledu a pod.) naříditi zesílení hlídky na plavidlech.

(5) Za provádění dohledu jsou odpovědni vůdcové plavidel, a to i tehdy, když přístavní správa osvobodila plavidlo od povinnosti vlastního dohledu.

(6) Přístavní správa může na účet a nebezpečí provozovatele ustanoviti zvláštní hlídku pro plavidla s nebezpečným nákladem a nevypařená tanková plavidla, pokud stojí mimo místa pro ně určená, jakož i pro plavidla, jejichž posádky nesplnily povinnosti vyplývající z hlídkové služby.

(7) Pokynů, výzev nebo příkazů hlídek musí být neprodleně uposlechnuto.

§ 20

Vplouvání do přístavních nádrží

(1) Veškerá plavidla musí před vplutím do přístavních nádrží zmírniti včas rychlost tak, aby bylo zabráněno škodlivým účinkům vlnobití nebo ssání, jakož i poškození jiných plavidel nebo břehů.

(2) V přístavních vjezdech jest plavba dovolena jen v jednom směru, při čemž vplouvající plavidlo má přednost.

(3) Před vplutím do přístavního vjezdu a do jednotlivých nádrží, jakož i před vyplutím na řeku a při míjení přístavního vjezdu nutno dáti výstražné znamení "pozor" podle plavebněbezpečnostních předpisů.

(4) Vůdce plavidla smí vplouti se svým plavidlem do přístavního vjezdu nebo do přístavních nádrží jen tehdy, když se včas přesvědčil, že vjezd je volný; zastavování ve vjezdu do přístavu a jednotlivých nádrží je zakázáno.

(5) Pořadí pro vplouvání do přístavních nádrží je dáno dobou připlutí, po případě pohotovostí plavidla ke vplutí.

§ 21

Plavba v přístavní nádrži

(1) V přístavních nádržích smějí plavidla prováděti manévry a sestavovati vleky jen, je-li dostatek místa, a s největší opatrností.

(2) V přístavní nádrži musí zůstati stále dostatek volného místa pro plavbu.

§ 22

Povinná oznámení

Za pobytu plavidla v přístavu jest vůdce plavidla nebo jeho zástupce povinen oznámiti přístavní správě neprodleně veškerá poškození a závady zpozorované na přístavních a překladištních zařízeních, ztráty a nálezy předmětů na přístavním území a nálezy předmětů vylovených z vody. Vůdce plavidla jest rovněž povinen hlásit předměty spadlé do vody, které mohou ohrozit bezpečnost přístavního provozu. Jde-li o předměty z vlastního plavidla, musí je vůdce plavidla ihned odstranit; není-li to možné, musí místo označit.

ODDÍL 4

Ustanovení o ostatním přístavním provozu

§ 23

Vstup do přístavu

(1) Vstupovati do přístavu a zdržovati se v něm mimo části vyhrazené pro osobní dopravu je dovoleno jen s písemným povolením přístavní správy. Výjimky stanoví směrnice ministerstva dopravy.

(2) Na přístavním území smí býti používáno jen cest a přechodů k tomu určených.

(3) Každý, kdo se zdržuje v přístavu, musí plavebním orgánům na jejich výzvu prokázati svoji totožnost a oprávnění ke vstupu do přístavu.

(4) Osoby, které se zdržují v přístavu, činí tak na vlastní nebezpečí.

§ 24

Železniční provoz

Železniční provoz v přístavu se řídí v rámci ustanovení tohoto nařízení příslušnými železničními předpisy.

§ 25

Překladní práce

(1) Překládati jest dovoleno jen na místech k tomu určených nebo přístavní správou přikázaných.

(2) Plavidla, která nemohou ihned započíti s překládáním, nemají nárok na místo u břehu.

(3) Nebezpečný náklad smí býti překládán zpravidla jen za dne, a to za stálého dohledu a jen na místech k tomu účelu trvale určených nebo přístavní správou přikázaných; při tom jest nutno dbáti též bezpečnostních opatření zvláště předepsaných.

(4) Překládání dříví s břehu nebo s plavidel přímo do vody jest dovoleno jen se souhlasem přístavní správy a za podmínek jí stanovených. Plavební dráha nesmí být při tom zatarasena.

(5) Při překládání musí být učiněna taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození osob nebo věcí. Nepovolané osoby nesmějí se zdržovat v blízkosti překládacích zařízení, která jsou v provozu.

(6) Použivatelé přístavů musí pomocná překladní zařízení, která není možno na noc odstraniti, za noci řádně osvětliti.

(7) Použivatelé přístavů jsou povinni každé znečištění způsobené při překladu odstraniti ihned po ukončení práce.

§ 26

Skládka

(1) Zboží a předměty jakéhokoliv druhu smějí být na přístavním území ukládány jen ve skladištích nebo na místech k tomu určených (volná skládka). Jinde smí být se souhlasem přístavní správy ukládáno jen takové zboží a předměty, které mají býti co nejdříve buď nakládány nebo dále dopraveny.

(2) Nebezpečný náklad a lehce zápalné látky smějí být ukládány se souhlasem přístavní správy jen na zvlášť určených místech, při čemž jest nutno dbáti bezpečnostních opatření nařízených přístavní správou.

(3) Přístavní správa jest oprávněna uložené zboží a předměty, které nebyly ve stanovené lhůtě odklizeny, na účet a nebezpečí povinné osoby po předchozím vyrozumění odstranit.

(4) Při nebezpečí velké vody nebo před chodem ledu musí být na výzvu přístavní správy neprodleně vyklizeny ohrožené části přístavního území.

§ 27

Všeobecné zákazy

(1) V přístavu jest bezvýjimečně zakázáno

a) zbytečné používání signálních prostředků (na př. píšťal, sirén, zvonců), hlomození a jiné rušení klidu,

b) neoprávněné fotografování a filmování,

c) poškozování břehů, svahů, cest a přístavních zařízení vůbec,

d) jakékoliv zneužití přístavních zařízení, jmenovitě záchranných zařízení umístěných na břehu.

(2) Pokud přístavní správa nepovolí výjimky, jest dále zakázáno

a) používání přístavu k zábavním a sportovním účelům, k umisťování reklamních tabulí, plakátů a nápisů jakéhokoliv druhu,

b) koupání mimo vyhrazená místa a neoprávněné vstupování na zamrzlé vodní plochy,

c) odebírání písku, štěrku a jiných zemin, jakož i ledu,

d) vybírání spadaného uhlí, jakož i hledání ztracených předmětů ve vodě, nejde-li o hledání vlastního předmětu bezprostředně po jeho ztrátě,

e) chytání ryb.

(3) Přístavní správa může z důvodů veřejného zájmu vydávati i jiné zákazy, než jaké jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

ODDÍL 5

Přezimování plavidel

§ 28

Hlášení přezimování

(1) Nárok na přezimování mají plavidla jen potud, pokud stačí místo v zimním nebo ochranném přístavu.

(2) Vůdce plavidla, které má přezimovati v přístavu, je povinen vyžádati si k tomu povolení přístavní správy. Proto musí vůdcové plavidel, která připlují do přístavu v době od 1. prosince do 31. března při hlášení příjezdu (§ 12) současně požádati o povolení k přezimování a oznámiti dobu, po kterou hodlají v přístavu se svými plavidly setrvati. Stejné oznámení musí učiniti vůdcové plavidel, která stojí v přístavu dne 1. prosince.

(3) O povolení k přezimování plovoucích přístrojů a plovoucích zařízení nutno zažádati u přístavní správy nejpozději do 15. listopadu.

§ 29

Zvláštní opatření za přezimování

(1) Plavidla s nebezpečným nákladem mohou přezimovati zpravidla jen po vyložení nákladu a po provedení potřebných bezpečnostních opatření. Přístavní správa může povoliti výjimky, jestliže tato plavidla mohou být umístěna v přístavu bez nebezpečí pro okolí.

(2) Za přezimování musí být zřízeny mezi jednotlivými plavidly navzájem, jakož i ve spojení se břehem přechody podle ustanovení § 17. Tyto přechody musí být stále udržovány tak, aby byly za každého počasí bezpečně použivatelné a musí být za tmy osvětleny.

(3) Přístavní správa může podle potřeby naříditi, aby z posádek přezimujících plavidel byly určeny pravidelné hlídky, a stanoví jejich povinnosti, zejména pro případ požárů a jiných živelních pohrom.

§ 30

Opatření při zámrazách

(1) Při zámraze je posádka plavidla povinna uvolňovat podle pokynů přístavní správy plavidlo z ledu. U každého plavidla musí být nejméně jedno leduprosté místo, z něhož by bylo možno bráti vodu k hašení ohně. Otvory vysekané do ledu nutno označiti tak, aby byly již z dálky viditelné.

(2) Vůdcové plavidel přezimujících v přístavu jsou povinni na příkaz přístavní správy poskytnouti mužstvo, plavidlo nebo náčiní k odstranění ledu v přístavu nebo k jiným opatřením potřebným za přezimování. Provozovateli resp. vlastníku plavidla nepřísluší v takovém případě nárok na náhradu vůči přístavní správě.

ODDÍL 6

Zdravotní a veterinární ustanovení

§ 31

Zdravotní a veterinární dozor

(1) Veškerá plavidla v přístavu podléhají zdravotnímu, po případě veterinárnímu dozoru.

(2) Vůdcové plavidel jsou povinni ihned hlásiti přístavní správě vypuknutí nakažlivé nebo podezřelé nemoci na plavidlech. Stejná povinnost platí i pro případ těžkého úrazu nebo úmrtí.

(3) Posádky a ostatní osoby na plavidlech jsou povinny dovoliti úřednímu lékaři nebo veterináři přístup do všech prostor plavidla, dáti jim požadovaná vysvětlení a uposlechnouti jejich pokynů a nařízení.

(4) Byla-li nařízena zdravotní anebo veterinární prohlídka, nesmí nikdo opustit plavidlo před ukončením prohlídky a bez souhlasu úředního lékaře nebo veterináře.

§ 32

Karanténa (isolace)

(1) Plavidlo přicházející ze zamořených krajů anebo na němž se vyskytly nakažlivé nebo podezřelé nemoci musí vztyčiti na viditelném místě žlutou vlajku a smí přistáti, dokud se nepodrobilo předepsaným zdravotním opatřením, jen na místě, které mu určí přístavní správa.

(2) Vyskytne-li se na plavidle u přepravovaných zvířat nákaza nebo podezření z ní, může být plavidlo podrobeno karanténě, po případě mohou být přepravovaná zvířata podrobena isolaci na plavidle.

(3) Po dobu nařízené karantény (isolace) nesmí nikdo kromě veřejných orgánů bez písemného souhlasu úředního lékaře nebo veterináře na plavidlo vstupovati nebo s něho odcházeti. Styk s takovým plavidlem řídí se pokyny úředního lékaře nebo veterináře a přístavní správy.

§ 33

Zvláštní zdravotní opatření

(1) Přístavní správa nařídí v případě potřeby provedení desinfekce, jakož i vykuřování nebo zaplynování plavidel za účelem vyhubení krys, potkanů, myší, hmyzu a pod., a stanoví při tom podmínky, jichž nutno dbáti při provádění těchto opatření.

(2) Pokud opatření uvedená v odstavci 1 jsou prováděna z podnětu použivatele přístavu, musí být o nich přístavní správa předem vyrozuměna.

ODDÍL 7

Jiná bezpečnostní a provozní ustanovení

§ 34

Používání světla a ohně

(1) K osvětlování smí být používáno jen bezpečně uzavřených a upevněných nebo zavěšených svítidel s kovovými nádržemi nebo svítidel elektrických.

(2) Používá-li se v nákladních nebo zásobních prostorách plavidel přenosných elektrických svítidel, musí tato být opatřena neprodyšným ochranným sklem a podle potřeby ochranným košem nebo mřížkou. Používá-li se v těchto prostorách jiných přenosných svítidel, musí tato být bezpečně zajištěna; rozsvěcována nebo zhášena smějí být jen mimo tyto prostory. V prostorách, kde je nebezpečí výbuchu, nesmějí být rozsvěcována nebo zhášena ani svítidla elektrická.

(3) Použité světelné zdroje musí býti vždy zastíněny tak, aby oslněním nepůsobily rušivě na plavební a přístavní provoz.

(4) K přívodu elektrického proudu o napětí nejméně 110 V na plavidla nutno míti zvláštní povolení přístavní správy.

(5) Rozdělávání a udržování otevřeného ohně na přístavním území a na plavidlech je dovoleno jen se souhlasem přístavní správy.

(6) Rozdělávati a udržovati otevřený oheň na plavidlech s nákladem výbušnin, hořlavin nebo látek lehce zápalných a v jejich blízkosti jest zakázáno. Vaření a topení na těchto plavidlech jest dovoleno jen, byla-li učiněna veškerá bezpečnostní opatření podle zvláštních předpisů.

(7) Otevřený oheň, pokud jeho používání na plavidlech není zakázáno, musí být stále pod dohledem spolehlivé osoby, při čemž nutno učiniti opatření k jeho rychlému uhašení.

(8) Rozpouštěti a vařiti dehet, olej, pryskyřici, smolu nebo podobné látky, používati lamp k pájkování, svařovacích přístrojů a pod., jakož i čistiti komíny plavidel jest dovoleno jen se svolením přístavní správy, a to zpravidla jen za dne.

(9) Kouření v nákladních prostorách plavidel je zakázáno.

§ 35

Opatření při živelních pohromách

(1) Hořící plavidla musí být, je-li toho třeba, z přístavního území odstraněna. Není-li to podle povahy věci možné, musí být odstraněna plavidla, která jsou v dosahu nebezpečí. Plavidla hořící v přístavu mohou být na příkaz přístavní správy v případě nezbytnosti potopena. V takovém případě nepřísluší provozovateli, po případě vlastníku plavidla nárok na náhradu vůči přístavní správě.

(2) Při nehodě plavidla nesmí je žádný člen posádky opustiti, dokud nebyla učiněna opatření nutná k odstranění nebo zmenšení nebezpečí.

§ 36

Udržování čistoty v přístavech

(1) Jest zakázáno odkládati zátěž, kameny, písek, smetí, zbytky obalů, popel, škváru, hadry na břeh nebo je házeti do vody. Takové předměty smějí být odkládány jen na místech k tomu určených. Při porušení tohoto zákazu musí být znečištění odstraněno a způsobená škoda nahrazena.

(2) Rovněž je zakázáno jakékoliv jiné znečišťování přístavů, zejména vypouštění nebo vylévání žíravých tekutin nebo tekutin obsahujících olej do vody.

§ 37

Plavební překážky v přístavu

Plavidla v přístavu potopená nebo uvázlá, jakož i předměty plavbě překážející, musí být až do jejich odstranění podle předpisů označeny a ve stanovené lhůtě a podle pokynů přístavní správy odstraněny. Nestane-li se tak, je přístavní správa oprávněna zaříditi sama na účet a nebezpečí povinného, co uzná za nutné.

§ 38

Pracovní doba

Práce v přístavu se řídí potřebami přístavního a překladního provozu. Použivatelé přístavů jsou povinni oznámiti přístavní správě pracovní dobu a její změny, zejména práce konané v noci, o nedělích nebo o státně uznaných svátcích a památných dnech.

ODDÍL 8

Zvláštní ustanovení o vojenské správě

§ 39

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. b), §§ 17 a 19, § 29 odst. 2 a 3, § 30 odst. 2, § 31 odst. 2 věty druhé a § 38 neplatí pro osoby, plavidla a zařízení vojenské správy. Opatření uvedená v §§ 5, 6 a 8, § 26 odst. 3, § 31 odst. 3, § 32 odst. 3, § 33 odst. 1 a § 37 (pokud jde o odstranění plavidel nebo předmětů) mohou být činěna jen v dohodě s orgány vojenské správy.


ODDÍL 9

Závěrečná ustanovení

§ 40

Rozsah platnosti

Toto nařízení platí pro československé vnitrozemní přístavy, které určí ministerstvo dopravy vyhláškou v úředním listě; při tom ministerstvo dopravy vymezí územní obvod jednotlivých přístavů a stanoví jejich účel, po případě zvláštní pravidla pro jejich používání.

§ 41

Platnosti pozbývají předpisy, které upravují věci, na něž se vztahuje toto nařízení, zejména

a) vyhláška bývalého Plavebního ředitelství č. 484/1944 Ú. l., o Přístavním řádu pro veřejné přístavy a veřejná překladiště,

b) vyhláška Československého úřadu plavebního č. 48/1922 Ú. n., o přístavním řádu pro československé přístavy na Dunaji.

§ 42

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


Zápotocký v. r.

Petr v. r

Přesunout nahoru