Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 190/1950 Sb.Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví

Částka 72/1950
Platnost od 28.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.01.1953 (85/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

190.

Zákon

ze dne 21. prosince 1950

o úkolech a organisaci pojišťovnictví

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Všeobecné ustanovení

§ 1

(1) Aby v zájmu pracujícího lidu bylo zabezpečeno plnění všech úkolů, které jednotný hospodářský plán ukládá pojišťovnictví, upravují se jeho úkoly a organisace.

(2) K pojišťovnictví ve smyslu tohoto zákona náleží provozování pojištění, provozování zajištění, jakož i zprostředkování pojištění nebo zajištění.

ODDÍL II

Pojišťovna

§ 2

Právní poměry pojišťovny

(1) Pojištění provozuje Československá pojišťovna, národní podnik (dále jen "pojišťovna"), jež byla zřízena podle dekretu presidenta republiky č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.

(2) Pojišťovna je samostatná právnická osoba.

(3) Sídlo pojišťovny je v Praze.

Úkoly a činnost pojišťovny

§ 3

(1) Pojišťovna má výlučné právo provozovat na území Československé republiky dobrovolné i povinné pojištění osob a majetku. Je oprávněna též provozovat zajištění.

(2) Pojišťovna se účastní péče, která má zabránit vzniku pojistných příhod a chránit před jejich následky, podle směrnic, které vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a s jinými zúčastněnými ministerstvy.

(3) Oprávnění pojišťovny podle odstavce 1 se nedotýká působnosti Ústřední národní pojišťovny ani pojišťovacích zařízení, jejichž vlastním účelem je pojišťovat dávky obdobné dávkám národního pojištění.

§ 4

(1) Pojišťovna provozuje ve zvláštním pojistném fondu s odděleným účtováním a hospodařením pojištění národního majetku.

(2) Národní majetek, který je svěřen do správy státním orgánům, je souborně pojištěn v rozsahu a za podmínek, které stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy vnitra a stavebního průmyslu a zúčastněným ministerstvem.

(3) Národní a komunální podniky jsou povinny pojistit se proti následkům zákonné odpovědnosti a pojistit majetek, který je jim svěřen do správy, proti škodám živelním; proti jiným škodám mohou pojistiti tento majetek, jen vyžaduje-li toho hospodářská potřeba podniku. Ve stejném rozsahu se pojistí i jiné socialistické právnické osoby, kterým byl svěřen národní majetek do správy a jež určí ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy. Na smlouvy o pojištění podle předchozích vět se vztahují přiměřeně ustanovení části první zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži.

§ 5

Vláda může nařízením stanovit pro určitý okruh osob povinnost pojistit se proti škodám určitého druhu.

§ 6

(1) Činnost pojišťovny je určována jejím schváleným podnikovým plánem. Podnikový plán pojišťovny je svým obsahem součástí jednotného hospodářského plánu.

(2) Podnikový plán pojišťovny schvaluje ministerstvo financí.

§ 7

Územní organisace pojišťovny

(1) Pojišťovna provozuje svou činnost ústředím, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě (dále jen "oblastní ústav") a pobočkami.

(2) Pojišťovna je povinna zabezpečit účelnou decentralisací své činnosti přímý styk s pojistníky a spolupráci s národními výbory.

Správa pojišťovny

§ 8

(1) Pojišťovnu řídí a navenek zastupuje vedoucí ředitel, který osobně odpovídá ministru financí. Rozhoduje samostatně, pokud není stanoveno, že potřebuje ke svému rozhodnutí předchozího souhlasu ministerstva financí nebo jiného orgánu.

(2) Vedoucího ředitele zastupuje náměstek, jenž zároveň řídí určitý úsek činnosti pojišťovny.

(3) Vedoucího ředitele a jeho náměstka jmenuje a odvolává ministr financí po slyšení ústředního orgánu jednotné odborové organisace.

(4) Vedoucí ředitel a jeho náměstek složí slib ministru financí.

(5) Vedoucí ředitel a jeho náměstek se dnem složení slibu ujímají své funkce a stávají se zaměstnanci pojišťovny, jestliže jimi nejsou; jejich funkce zaniká dnem, kdy byli odvoláni, nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdávají.

(6) Na jmenování a odvolání vedoucího ředitele a jeho náměstka se nevztahují předpisy o spolurozhodování závodního zastupitelstva při přijímání a propouštění zaměstnanců, po případě o spolupůsobení tohoto zastupitelstva při zařazování zaměstnanců na pracovní místa a o předchozím souhlasu národního výboru při sjednání a rozvázání pracovního poměru.

§ 9

Oblastní ústav řídí oblastní ředitel podle zásadních pokynů a směrnic vedoucího ředitele; oblastního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí po slyšení vedoucího ředitele a Slovenské odborové rady. Ustanovení § 8 odst. 2 a 4 až 6 platí obdobně i o oblastním řediteli.

§ 10

Jednotlivé úseky činnosti pojišťovny řídí ředitelé. Ředitele ustanovuje a zprošťuje vedoucí ředitel se souhlasem ministerstva financí po slyšení ústředního orgánu jednotné odborové organisace. Ustanovení § 8 odst. 6 platí tu obdobně.

§ 11

Za pojišťovnu se podepisuje tak, že pod název pojišťovny připojí vedoucí ředitel nebo jeho náměstek svůj podpis. Oprávnění dalších zaměstnanců podepisovat za pojišťovnu upraví statut (§ 19).

§ 12

Zaměstnanci pojišťovny

(1) Pracovní a mzdové poměry zaměstnanců pojišťovny se řídí předpisy platnými pro zaměstnance, na které se vztahuje zákon o státní mzdové politice.

(2) Pokud tento zákon nebo předpisy podle něho vydané nestanoví jinak, jsou zaměstnanci pojišťovny přijímáni a na pracovní místa zařazováni po projednání se závodním zastupitelstvem. K jejich propuštění je třeba souhlasu tohoto orgánu.

Majetkové poměry pojišťovny

§ 13

(1) Majetek pojišťovny je vlastnictvím státu a tvoří účelové jmění na krytí pojistných a jiných závazků pojišťovny a na krytí jejího reservního fondu.

(2) V pozemkových knihách, úředních rejstřících nebo v seznamech se zapisuje jako vlastník nemovitosti nebo práva, které má pojišťovna ve správě, československý stát s vyznačením pojišťovny.

(3) Správu národního majetku lze pojišťovně odnít, jen bude-li její majetek zároveň doplněn hodnotami, jejichž druh a výši určí ministerstvo financí.

§ 14

(1) Pojišťovna nesmí zcizit ani zatížit nemovitý majetek svěřený jí do správy. Jednání příčící se tomuto zákazu nemají právních následků.

(2) Výjimky ze zákazu zcizení a zatížení podle odstavce 1 povoluje ministerstvo financí.

§ 15

(1) Pro závazky pojišťovny se lze uspokojiti toliko z majetku svěřeného jí do správy.

(2) Z majetku, který má pojišťovna ve správě, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem.

Hospodaření pojišťovny

§ 16

(1) Pojišťovnu a její zaměstnance musí vést snaha splnit uložené úkoly co nejhospodárněji.

(2) Pojišťovna je povinna uspořádat svou činnost tak, aby poskytovala co nejširší pojistnou ochranu, a účastnit se co nejúčelněji péče o činnost zábrannou a ochrannou.

§ 17

(1) Statut (§ 19) určí, které reservy tvoří pojišťovna ke krytí závazků z pojistných smluv.

(2) Pojišťovna vytvoří reservní fond ve výši průměru ročního pojistného z majetkových a úrazových pojištění za poslední tři roky.

(3) O použití zisku pojišťovny platí ustanovení § 8 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků.

§ 18

(1) Oblastní ústav vede podle směrnic ústředí účetní záznamy o výsledcích své činnosti na Slovensku a sestavuje dílčí účetní závěrku.

(2) Pojišťovna předloží do 31. května každého roku ministerstvu financí účetní závěrku a výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok ke schválení.

§ 19

Statut pojišťovny

Vláda vydá nařízením statut pojišťovny, ve kterém budou podrobněji upraveny zejména organisace, úkoly a obsah činnosti a hospodaření pojišťovny, podrobnosti vrchního vedení a dozoru nad pojišťovnou a rozsah pravomoci a odpovědnosti ředitelů. Statut může svěřit podrobnější úpravu obecným právním předpisům.

ODDÍL III

Zajišťovna

§ 20

(1) Zajišťování provozuje podle svých stanov První česká zajišťovací banka, akciová společnost v Praze (dále jen "zajišťovna").

(2) Pro provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou a pro její hospodaření vydá ministerstvo financí pravidla.

(3) Zajišťovna předloží do 30. června každého roku ministerstvu financí účetní závěrku a výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok k prozkoumání.


ODDÍL IV

Společná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Pojišťovna je podřízena vrchnímu vedení a dozoru státu, které vykonává ministerstvo financí.

(2) Při výkonu vrchního vedení a dozoru nad pojišťovnou přísluší ministerstvu financí zejména:

a) dbát, aby byla zaručena stálá splnitelnost závazků pojišťovny,

b) schvalovat podklady a zásady, podle kterých pojišťovna sjednává pojištění, jakož i - vyžaduje-li toho obecný zájem - měniti tyto podklady a zásady s účinností i pro platná pojištění,

c) vydávat zásadní pokyny a směrnice pro činnost pojišťovny,

d) revidovat činnost pojišťovny,

e) sledovat zájmy pojistníků.

(3) Ministerstvo financí dozírá na zajišťovnu, vydává pokyny a směrnice pro její činnost, dbá o splnitelnost jejích závazků a reviduje její činnost. K výkonu dozoru nad zajišťovnou může ministerstvo financí ustanovit na její náklad svého zástupce a určit přitom jeho práva a povinnosti.

(4) Ministerstvo financí dozírá na znárodněné ústavy pojišťovací, dokud o nich nebylo učiněno opatření podle § 4 zákona č. 95/1950 Sb., kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví.

§ 22

(1) K zprostředkování pojištění nebo zajištění je třeba povolení ministerstva financí. Živnostenská oprávnění fysických osob zprostředkovat pojištění nebo zajištění zanikají dnem počátku účinnosti tohoto zákona.

(2) Ministerstvo financí dozírá na zprostředkování pojištění nebo zajištění, jakož i na podniky, jejichž činností je převážně zprostředkování pojištění nebo zajištění.

§ 23

(1) Akcie zajišťovny přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona na stát. Úschovny podle dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, a vlastníci akcií uložených v cizině jsou povinni odvésti tyto akcie Státní bance československé ve lhůtě šedesáti dnů od počátku účinnosti tohoto zákona. Vlastníkům odvedených akcií přísluší náhrada, o níž platí přiměřeně §§ 18 až 22 dekretu č. 103/1945 Sb.

(2) Akcie, které nebudou odvedeny podle odstavce 1, pozbudou platnosti a zajišťovna vydá za ně státu nové akcie.

§ 24

(1) Zrušují se s výjimkou předpisů uvedených v odstavci 2 všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména:

1. §§ 115a až 115u živnostenského řádu,

2. zákon č. 42/1873 ř. z., o tom, že se cizozemským společnostem pojišťovacím dovoluje provozovati obchody,

3. zákon č. 202/1892 ř. z., o zapsaných pokladnách pomocných, a předpisy jej měnící a doplňující,

4. oddíl A nařízení č. 31/1896 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven, a předpisy jej měnící a doplňující,

5. vládní nařízení č. 321/1919 Sb., jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení ministerského nařízení ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z. (pojišťovacího regulativu),

6. vládní nařízení č. 505/1920 Sb., jímž se mění § 5 pojišťovacího regulativu,

7. zákon č. 65/1922 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách,

8. oddíl A vládního nařízení č. 307/1922 Sb., o zřizování, zařízení a hospodaření soukromých pojišťoven na Slovensku (pojišťovací regulativ),

9. §§ 163 až 181 živnostenského zákona,

10. vládní nařízení č. 30/1939 Sl. z., o kurátorské správě některých soukromých pojišťoven působících na území Slovenska,

11. vládní nařízení č. 408/1940 Sb., o některých opatřeních týkajících se soutěže v oboru soukromého pojištění,

12. nařízení s mocí zákona č. 278/1940 Sl. z., o převzetí pojištění ujednaných cizozemskými soukromými pojišťovnami, jakož i pojištění některých tuzemských soukromých pojišťoven jinými tuzemskými soukromými pojišťovnami,

13. nařízení s mocí zákona č. 279/1940 Sl. z., o omezení uzavírání pojistných smluv s pojistníky jiných soukromých pojišťoven,

14. nařízení s mocí zákona č. 281/1940 Sl. z., kterým se částečně doplňuje zákon o zabezpečení nároků pojistníků v soukromém pojištění a o státním dozoru na soukromé pojišťovny,

15. čl. III až VI vládního nařízení č. 331/1942 Sb., o doplnění a změně některých ustanovení o pojišťovnách,

16. oddíl II dekretu č. 103/1945 Sb.,

17. vládní nařízení č. 215/1946 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven,

18. vládní nařízení č. 48/1949 Sb., jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven.

(2) Dnem, který určí nařízením ministr financí, se zruší:

1. oddíly B, C, D a E nařízení č. 31/1896 ř. z. a předpisy je měnící a doplňující,

2. nařízení č. 521/1917 ř. z., jímž se stanoví některé změny nařízení ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven ("pojišťovací regulativ").

3. vládní nařízení č. 238/1921 Sb., jímž se doplňují předpisy pojišťovacího regulativu o uložení jmění pojišťoven,

4. oddíly B, C, D a E vládního nařízení č. 307/1922 Sb.,

5. zákon č. 147/1934 Sb., o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny,

6. čl. I a II vládního nařízení č. 331/1942 Sb.

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru