Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/1950 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje

Částka 71/1950
Platnost od 28.12.1950
Účinnost od 28.12.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186.

Vyhláška ministra-předsedy státního úřadu plánovacího

ze dne 28. prosince 1950,

kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje.


Ministr-předseda státního úřadu plánovacího vyhlašuje podle čl. II zákona č. 185/1950 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby, v příloze úplné znění zákona č. 261/1949 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 185/1950 Sb.


Dr. Dolanský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 186/1950 Sb.

Zákon ze dne 7. prosince 1949, č. 261 Sb.,

o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1950, č. 185 Sb.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Část první

Výzkumnictví a technický rozvoj

Oddíl I

Ústředí výzkumu a technického rozvoje

§ 1.

(1) K vybudování jednotné organisace výzkumnictví a technického rozvoje a k jejich plánovitému řízení se jako ústřední úřad zřizuje ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen „Ústředí“).

(2) Výzkumnictvím podle tohoto zákona se rozumí soustavné vědecké bádání, které vytváří a shromažďuje vědecké poznatky a zkoumá možnost jejich využití pro rozvoj a zabezpečení hospodářství celku a zvýšeni úrovně lidu.

(3) Technickým rozvojem podle tohoto zákona se rozumějí práce vědecko-technické (práce vývojové, vynálezy, zlepšovací náměty, zavádění nových.výrobků a nových výrobních method a procesů), normalisace, zkušebnictví, technická kontrola, dokumentace a odborná činnost vydavatelská.

§ 2.

(1) V oblasti výzkumnictví náleží Ústředí zejména:

a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů výzkumných prací;

b) sledovat výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech a výzkumných pracovištích (§ 5) a pečovat o koordinaci a rozvoj vědecké práce v nich ;

c) určovat podle potřeb jednotného hospodářského plánu v rámci plánů výzkumných prací základní výzkumné úkoly a pečovat o jejich řešení;

d) dbát o využití výsledků výzkumu v praxi;

e) provádět plánovitou výchovu výzkumnických pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;

f) dbát o věcné vybavení, účelné rozmístění a využití výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;

g) pečovat o plánovité pořádání vědeckých sjezdů, konferencí a porad pro potřeby výzkumnictví;

h) pečovat o styky se zahraničím pro potřeby výzkumnictví;

ch) udělovat odměny za výsledky výzkumné práce podle směrnic stanovených vládou, po případě navrhovat příslušným institucím udělení takových odměn nebo se vyjadřovat k návrhům na jejich udělení.

(2) V oblasti technického rozvoje náleží Ústředí zejména:

a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů technického rozvoje a plánu realisace výsledků vědecko-technické činnosti;

b) sledovat vědecko-technickou, normalisační, dokumentační a vydavatelskou činnost orgánů a zařízení technického rozvoje (§ 6);

c) dbát o rozšíření a využití výsledků vědecko-technických, normalisačních a dokumentačních prací v praxi;

d) pečovat o plánovitou výchovu vědeckotechnických a dokumentačních pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do orgánů a zařízení technického rozvoje;

e) dbát o plánovité vybavení a využití orgánů a zařízení technického rozvoje;

f) pečovat o plánovité pořádání sjezdů, konferencí a porad pro potřeby technického rozvoje;

g) pečovat o styky se zahraničím pro potřeby technického rozvoje;

h) udělovat podle směrnic stanovených vládou odměny za výsledky prací vědeckotechnických, normalisačních, dokumentačních a vydavatelských, pokud udělování těchto odměn nebude upraveno jinak.

(3) Ústředí může pověřit ústřední výzkumné ústavy (§ 7) nebo orgány technického rozvoje (§§ 12 a 13), aby plnily některé z jeho úkolů, uvedených v odstavci 1 nebo 2.

(4) Opatření, jimiž Ústředí při plnění svých úkolů zasahuje do působnosti jiných ústředních úřadů, činí Ústředí v dohodě s těmito ústředními úřady.

§ 3.

(1) V čele Ústředí je předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a jeho náměstka ustanovuje a odvolává president republiky na návrh vlády.

(2) Předseda Ústředí podléhá ministru-předsedovi státního úřadu plánovacího. Předseda organisuje a řídí práce Ústředí a vědecké rady (odstavec 3).

(3) Jako poradní orgán předsedy Ústředí se zřizuje vědecká rada. Počet jejích členů stanoví a členy jmenuje předseda Ústředí.

§ 4.

(1) Jako oblastní orgán Ústředí se zřizuje slovenské ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen „Slovenské ústředí“), jehož prostřednictvím vykonává Ústředí svou působnost na Slovensku.

(2) V čele Slovenského ústředí je předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a náměstka ustanovuje a odvolává vláda na návrh ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, učiněný po slyšení pověřence-předsedy slovenského plánovacího úřadu a předsedy Ústředí. Předseda Slovenského ústředí podléhá pověřenci-předsedovi slovenského plánovacího úřadu. Předseda organisuje a řídí práce Slovenského ústředí a slovenské vědecké rady (odstavec 3).

(3) Jako poradní orgán předsedy Slovenského ústředí se zřizuje slovenská vědecká rada, kterou tvoří slovenští členové vědecké rady (§ 3 odst. 3).

Oddíl II

Výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště

§ 5.

Výzkum provádějí výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště, uvedené v §§ 7 až 11, a přechodně též dosavadní výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště (§ 22 odst 1).

Oddíl III

Orgány a zařízení technického rozvoje

§ 6.

O technický rozvoj pečují orgány a zařízení technického rozvoje, uvedené v §§ 12 až 14, a přechodně též dosavadní orgány a zařízení technického rozvoje (§ 22).

Část druhá

Výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště

Oddíl I

Ústřední výzkumné ústavy

§ 7.

(1) Za účelem soustředění a racionalisace výzkumnictví v jednom nebo několika příbuzných výzkumnických oborech, po případě provádění zvlášť nákladného nebo dlouhodobého výzkumu širšího významu, zřídí vláda nařízením ústřední výzkumné ústavy, a to po případě z některých dosavadních ústavů.

(2) Do působnosti ústředních výzkumných ústavů náleží zejména:

a) provádět výzkum v oboru, pro který jsou zřízeny, zejména pokud jde o základní výzkumné úkoly;

b) plnit ve svém oboru jiné úkoly, které jim uloží Ústředí v rámci své působnosti.

(3) Ústřední výzkumné ústavy jsou podřízeny Ústředí, pokud vládní nařízení, jímž byl ústav zřízen (odstavec 1), nestanoví jinak.

(4) Ministr-předseda státního úřadu plánovacího může vyhláškou v úředním listě zřídit pobočky ústředního výzkumného ústavu mimo jeho sídlo. Pobočka ústředního výzkumného ústavu, zřízená na Slovensku, jest oblastním orgánem tohoto ústavu; zřídí-li se na Slovensku více poboček, určí zároveň ministr-předseda státního úřadu plánovacího, která z nich má povahu oblastního orgánu.

§ 8.

Ústředí může se souhlasem ministra-předsedy státního úřadu plánovacího a příslušného ministra pověřit ústavy, uvedené v §§ 9 až 11, po případě jiné výzkumné ústavy, prováděním úkolů ústředních výzkumných ústavů.

Oddíl II

Ostatní výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště

§ 9.

(1) Ministři mohou v dohodě s ministrem financí a předsedou Ústředí zřizovat v oboru své působnosti výzkumné ústavy (ústavy ústředních úřadů).

(2) Ministři mohou v dohodě s předsedou Ústředí zřídit pobočky ústavů ústředních úřadů mimo sídlo těchto ústavů. Pobočka ústavu ústředního úřadu, zřízená na Slovensku, jest jeho oblastním orgánem; zřídí-li se na Slovensku více poboček, určí příslušný ministr v dohodě s předsedou Ústředí, která z nich má povahu oblastního orgánu.

(3) Organisační řády ústavů uvedených v odstavcích 1 a 2 vydávají a působnost ústavů stanoví příslušné ústřední úřady v dohodě s Ústředím.

(4) Ústředí může se souhlasem příslušného ústředního úřadu ukládat jeho ústavům přímo nebo prostřednictvím ústředních výzkumných ústavů zvláštní výzkumné úkoly.

§ 10.

(1) Generální ředitelství a orgány jim obdobné, národní, komunální a jim na roveň postavené podniky, po případě jiné orgány spravující národní majetek, lidová družstva a masové a zájmové organisace pracujícího lidu mohou se souhlasem zúčastněných ministrů, uděleným v dohodě s předsedou Ústředí, zřizovat výzkumné ústavy.

(2) Příslušný ministr stanoví v dohodě s předsedou Ústředí podmínky, za kterých výzkumný ústav plní své úkoly.

(3) Výzkumná pracoviště mohou být zřizována podle směrnic, které vydá Ústředí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

(4) Ústředí může se souhlasem příslušného ústředního úřadu ukládat výzkumným ústavům a výzkumným pracovištím zvláštní výzkumné úkoly.

§ 11.

(1) Ústavy vysokých škol, které slouží převážně výzkumným účelům, se zřizují podle § 9 odst. 1.

(2) Ústavy vysokých škol, které slouží převážně vyučovacím, vedle toho však též výzkumným účelům, zřizuje ministr školství, věd a umění po vyjádření Ústředí a v dohodě s ministrem financí a ostatními příslušnými ministry.

(3) Ustanovení § 9 odst. 4 platí zde přiměřeně.

Část třetí

Orgány a zařízení technického rozvoje

Oddíl I

Ústřední orgány technického rozvoje

§ 12.

(1) Za účelem provádění péče o technický rozvoj se zřizují při Ústředí jako ústřední orgány:

a) úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty,

b) úřad pro normalisaci,

c) Československý ústav pro technicko-hospodářskou dokumentaci.

(2) Složení a působnost úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty budou upraveny zvláštními předpisy. Složení a působnost úřadu pro normalisaci upraví vláda nařízením, jímž zároveň určí zejména, co se rozumí normalisační činností, způsob tvoření norem a stanovení jejich závaznosti, jakož i povinnosti úřadů, podniků a orgánů při tvoření norem a při kontrole jejich zavádění a dodržování. Složení a působnost Československého ústavu pro technicko-hospodářskou dokumentaci budou, upraveny statutem, který vydá ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými ministry.

(3) Ústředí zřídí v dohodě s ministerstvy financí a informací a osvěty ústřední orgány pro odbornou činnost vydavatelskou. Předpisy o vydavatelské činnosti zůstávají jinak nedotčeny.

(4) Vláda může nařízením zřizovat další ústřední orgány technického rozvoje a stanovit jejich působnost, pokud k jejich zřízení není třeba zákona.

(5) Ministr-předseda státního úřadu plánovacího může vyhláškou v úředním listě zřídit pobočky ústředního orgánu technického rozvoje mimo jeho sídlo. Pobočka ústředního orgánu technického rozvoje, zřízená na Slovensku, jest oblastním orgánem tohoto ústředního orgánu; zřídí-li se na Slovensku více poboček, určí zároveň ministr-předseda státního úřadu plánovacího, která z nich má povahu oblastního orgánu.

Oddíl II

Ostatní orgány a zařízení technického rozvoje

§ 18.

(1) Ministři mohou v dohodě s ministrem financí a předsedou Ústředí zřizovat v oboru své působnosti orgány technického rozvoje (orgány ústředních úřadů).

(2) Ministři mohou v dohodě s předsedou Ústředí zřídit pobočky orgánů ústředních úřadů mimo sídlo těchto orgánů. Pobočka orgánu ústředního úřadu, zřízená na Slovensku, jest jeho oblastním orgánem; zřídí-li se na Slovensku více poboček, určí příslušný ministr v dohodě s předsedou Ústředí, která z nich má povahu oblastního orgánu.

(3) Organisační řády orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2 vydávají a působnost orgánů stanoví příslušné ústřední úřady v dohodě s Ústředím.

(4) Ústředí může v oblasti technického rozvoje ukládat se souhlasem příslušného ústředního úřadu jeho orgánům přímo nebo prostřednictvím ústředních orgánů technického rozvoje zvláštní úkoly.

§ 14.

(1) Generální ředitelství a orgány jim obdobné, národní, komunální a jim na roven postavené podniky, po případě jiné orgány spravující národní majetek, lidová družstva a masové a zájmové organisace pracujícího lidu mohou podle směrnic, které vydá Ústředí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, zřizovat zařízení technického rozvoje.

(2) Ústředí může v oblasti technického rozvoje ukládat se souhlasem příslušného ústředního úřadu zařízením technického rozvoje zvláštní úkoly.

Část čtvrtá

Přechod práv a závazků

§ 15.

Dnem, který určí ministerstvo výživy vyhláškou v úředním listě, zaniká Svaz pro výzkumnictví v průmyslu výživy. Tímto dnem přecházejí jeho veškerá práva a závazky na stát.

Část pátá

Všeobecná ustanovení

§ 16.

Všechny výzkumné ústavy a výzkumná pracoviště (§ 5) a orgány a zařízení technického rozvoje (§ 6) jsou povinny podporovat Ústředí při plnění jeho úkolů.

§ 17.

Ústředí činí v oboru své působnosti opatření všeobecné povahy vyhláškou v úředním listě.

§ 18.

(1) Ústředí může uveřejňovat údaje a zprávy získané od výzkumných ústavů nebo výzkumných pracovišť (§ 5) jen se souhlasem orgánů spravujících tyto ústavy nebo pracoviště.

(2) Při uveřejňování údajů a zpráv je Ústředí povinno dbát, aby nebyly dotčeny hospodářské nebo veřejné zájmy.

(3) Neuveřejněné údaje nebo zprávy smějí být dány k nahlédnutí jen úřadům, ústavům a orgánům jmenovaným v §§ 1 a 4 až 6.

(4) Každý, jehož prostřednictvím se údaje a zprávy sbírají, zpracovávají nebo uveřejňují, je povinen o všech věcech, o nichž se přitom doví, zachovávat mlčenlivost.

(5) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 si vyžádá Ústředí souhlas ministerstva národní bezpečnosti, je-li obava, že by bylo dotčeno státní, hospodářské nebo služební tajemství; ministerstvo národní bezpečnosti rozhoduje v dohodě s ministerstvem národní obrany, pokud jde o údaje a zprávy důležité pro obranu státu.

(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 platí obdobně i o údajích a zprávách, získaných od orgánů a zařízení technického rozvoje (§ 6).

Část šestá

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením rušila nebo začleňovala státní výzkumné ústavy a stanovila jejich působnost i v těch případech, kdy ústavy byly zřízeny zákonem.

§ 20.

(1) Ustanovení § 9 zákona č. 249/1948 Sb„ o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě, se zrušuje.

(2) Dnem, který určí vláda nařízením (§ 12 odst. 2), se zrušuje zákon č. 84/1948 Sb., o závaznosti hospodářských a technických norem.

(3) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech jiných ustanovení, která odporují ustanovením tohoto zákona.

§ 21.

(1) Tento zákon se nevztahuje na výzkum vojenské správy a její ústavy a na právní dokumentační činnost prováděnou ministerstvem pro sjednocení zákonů.

(2) Součinnost ve věcech výzkumnictví a technického rozvoje mezi vojenskou správou a Ústředím, jakož i mezi jednotlivými výzkumnými ústavy a výzkumnými pracovišti vojenské správy a výzkumnými ústavy a výzkumnými pracovišti podle tohoto zákona, bude upravena směrnicemi, které vydá Ústředí v dohodě s ministerstvem národní obrany a ostatními zúčastněnými ústředními úřady.

(3) Směrnicemi podle odstavce 2 bude též stanoveno, jaká opatření mají být v Ústředí a v jednotlivých výzkumných ústavech a výzkumných pracovištích a v orgánech a zařízeních technického rozvoje podle tohoto zákona provedena v zájmu obrany státu.

§ 22.

(1) Dokud nebudou učiněna jiná opatření podle tohoto zákona, zůstává činnost dosavadních výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť a orgánů a zařízení technického rozvoje nedotčena.

(2) Dokud nebudou vydány zvláštní předpisy o složení a působnosti úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty [§ 12 odst. 1 písm. a)], vykonává patentní úřad v Praze svou působnost podle dosavadních předpisů.

§ 23.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení;*) provede jej ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými členy vlády.

Poznámky pod čarou

*) Poznámka: Zákon č. 261/1949 Sb. ve znění zákona č. 185/1950 Sb. nabývá účinnosti dnem 28. prosince 1950.

Přesunout nahoru