Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 184/1950 Sb.Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů

Částka 71/1950
Platnost od 28.12.1950
Účinnost od 28.12.1950
Zrušeno k 01.01.1967 (81/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184.

Zákon

ze dne 20. prosince 1950

o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Vydávání časopisů

§ 1

(1) Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.

(2) Vydávání tisku, t. j. novin, časopisů a jiných periodických publikací (dále jen "časopisy") nemůže být předmětem soukromého podnikání.

§ 2

Vydávání a rozšiřování časopisů řídí ministerstvo informací a osvěty; jde-li o časopisy odborné, v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 3

(1) Oprávnění k vydávání časopisů lze uděliti:

1. politickým stranám Národní Fronty,

2. státním orgánům,

3. jednotné odborové organisaci,

4. vrcholným organisacím kulturním, hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným.

(2) Dále lze uděliti oprávnění k vydávání časopisů národním a komunálním podnikům, podnikům oprávněným k provozování zahraničního obchodu, lidovým družstvům a jiným právnickým osobám a to jen tehdy, prokáží-li, že vydávání časopisů je nutné k plnění jejich úkolů důležitého obecného zájmu.

(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 uděluje ministerstvo informací a osvěty; jde-li o odborné časopisy, v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 4

Poruší-li vydavatel podmínky, za nichž mu bylo uděleno oprávnění k vydávání časopisů, nebo neřídí-li se předpisy o vydávání časopisů, může mu ministerstvo informací a osvěty toto oprávnění odejmout.

§ 5

(1) Ke zřízení vydavatelského časopiseckého podniku potřebuje vydavatel ještě zvláštní povolení ministerstva informací a osvěty.

(2) Toto povolení mohou obdržeti jen vydavatelé časopisů, u nichž jsou pro zřízení vydavatelského podniku předpoklady, zaručující řádný výkon tohoto povolení.

(3) O způsobu vydávání, řízení a poslání časopisu rozhoduje vždy vydavatel.

§ 6

Orgány, organisace a právnické osoby, uvedené v § 3 odst. 1 a 2, které vydávají v den počátku účinnosti tohoto zákona časopisy nebo provozují vydavatelský podnik, mohou do 3 měsíců od uvedeného dne požádati o udělení potřebných oprávnění, jinak jejich právo vydávat časopis nebo provozovat vydavatelský podnik zaniká. Do vyřízení žádosti mohou časopis dále vydávat po případě vydavatelský podnik provozovat podle ustanovení tohoto zákona.

§ 7

Odpovědnost za obsah časopisu, kterou má dosud odpovědný zástupce listu, přechází v den, který stanoví ministerstvo informací a osvěty vyhláškou v Úředním listu na šéfredaktora, nebo osobu pověřenou vedením redakce. V této vyhlášce stanoví ministerstvo informací a osvěty též podmínky, které osoba pověřená vedením redakce musí splňovati.

§ 8

Svaz československých novinářů

Zajišťovat poslání tisku podle § 1 odst. 1 náleží též Svazu československých novinářů, který se prohlašuje za dobrovolnou organizaci podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních.


Závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Platnosti pozbývají všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména zákon č. 6/1863 ř. z., o tisku, zák. čl. XIV/1914 o tisku, jakož i předpisy je měnící a doplňující a zákon č. 101/1947 Sb., o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.

(2) Nedotčeny zůstávají předpisy, podle nichž jiné úřady nebo orgány vykonávají působnost ve věcech periodického tisku.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

Přesunout nahoru