Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 183/1950 Sb.Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území

Částka 71/1950
Platnost od 28.12.1950
Účinnost od 28.12.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183.

Zákon

ze dne 20. prosince 1950

o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Tento zákon se vztahuje na úředně sepsaný majetek zanechaný na území Československé republiky osobami, které optovaly pro státní příslušnost Svazu sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území podle smlouvy mezi československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 č. 186 Sb. z roku 1946 nebo podle dohody ze dne 10. července 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení (dále jen "majetek").

§ 2.

(1) Majetek přechází dnem soupisu do vlastnictví československého státu, pokud se v § 9 nestanoví jinak.

(2) Závazky váznoucí na majetku přecházejí na stát do výše jeho obecné ceny.

(3) Přechod nemovitostí s knihovními právy a závazky na československý stát zapíše soud ve veřejných knihách na návrh okresního národního výboru s odvoláním na tento zákon.

(4) Správu majetku obstarávají okresní národní výbory podle směrnic, které vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 3.

Majetek, který si stát neponechá, přidělí okresní národní výbor jednotným zemědělským družstvům na jejich žádost, a to zemědělský majetek do trvalého užívání, ostatní majetek do vlastnictví.

§ 4.

(1) Jiný než zemědělský majetek, pokud nebude přidělen jednotným zemědělským družstvům podle § 3, může okresní národní výbor přiděliti dosavadním uživatelům, kteří o to požádají ve lhůtě stanovené okresním národním výborem a prokáží, že jsou československými občany nebo se za ně podle příslušných předpisů považují.

(2) Nedojde-li k přidělení jiného než zemědělského majetku uchazečům uvedeným v předchozím odstavci, lze jej přiděliti za téže podmínky osobám, které se na území Československé republiky přistěhovaly (navrátily).

§ 5.

Jiný než zemědělský majetek, který nebude přidělen podle § 4, může okresní národní výbor prodat, a to movitý majetek především ve veřejné dražbě.

§ 6.

Majetek jiný než zemědělský se přidělí do vlastnictví za náhradu ve výši obecné ceny odpovídající příslušným cenovým předpisům ke dni přídělu.

§ 7.

Bude-li majetek přidělen do vlastnictví, stane se přídělce vlastníkem dnem pravomocného rozhodnutí o přídělu.

§ 8.

(1) Před přídělem nebo prodejem majetku může okresní národní výbor dát majetek nebo jeho část za náhradu do zatímního užívání.

(2) Náhradou za užívání majetku jsou povinni i jeho dosavadní uživatelé.

§ 9.

Ustanovení §§ 2 až 8 se nevztahují na majetek, jehož nabyly za přiměřenou úplatu osoby, které nemohly věděti, že jde o převod majetku uvedeného v § 1. O tom, jde-li o takový majetek, rozhodne v pochybných případech okresní národní výbor.

§ 10.

Výtěžky z úhrady za majetek přidělený do vlastnictví nebo prodaný, po případě za užívání majetku (§ 8), plynou do státní pokladny.

§ 11.

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy vyhláškou v úředním listě podrobnosti o přídělu majetku, způsob úhrady za přidělený majetek, dále výši náhrady za užívání majetku a způsob její úhrady, jakož i úpravu vypořádání závazků na majetku váznoucích. Stejným způsobem může stanovit, v kterých případech lze náhradu za majetek přidělený do vlastnictví nebo za užívání majetku (§ 8) snížit nebo poskytnout jiné úlevy.


§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra, financí, zemědělství a práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru