Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 176/1950 Sb.Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 02.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

176

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 19. prosince 1950

o způsobu a rozsahu exekuce proti družstvům a jiným právnickým osobám*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


§ 1

(1) Exekuci proti:

a) lidovým družstvům, zapsaným v podnikovém rejstříku, v oddílech pro jednotná zemědělská družstva, lidové peněžní ústavy, lidová bytová družstva a ostatní lidová družstva,

b) Velkodistribučnímu podniku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Praze a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislavě,

c) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Praze a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvu s ručením obmedzeným, v Bratislavě, lze vést jen způsobem a v rozsahu uvedeném v § 437 odst. 1 občanského soudního řádu.

(2) Dozorčím orgánem ve smyslu § 437 odst. 1 občanského soudního řádu je Ústřední rada družstev v Praze pro družstva v zemích českých a Slovenská rada družstev pro družstva na Slovensku; u jednotných zemědělských družstev příslušný okresní národní výbor, u lidových peněžních ústavů ministerstvo financí, u družstev uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) ministerstvo vnitřního obchodu.

§ 2

Ustanovení § 1 odst. 1 platí též o právnických osobách, u nichž obecný zájem, zejména rozvoj národního hospodářství vyžaduje zvýšené ochrany. Výpočet těchto právnických osob a příslušných dozorčích orgánů stanoví ministr spravedlnosti.

§ 3

Exekuce povolená proti ustanovením §§ 1 a 2, jakož i všechny vykonané exekuční úkony jsou neplatné. Soud zruší exekuci i všechny exekuční úkony z úřední povinnosti (§ 437 odst. 2 občanského soudního řádu).


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951. Provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze sbírky na str. 326.

Přesunout nahoru