Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/1950 Sb.Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 02.04.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 12. prosince 1950

o potvrzeních potřebných pro osvobození od soudních poplatků a záloh a pro ustanovení zástupce*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 143 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


§ 1

Soudním chráněncům sepisuje a vydává potvrzení o osobních, rodinných, majetkových a výdělkových poměrech podle § 143 odst. 1 občanského soudního řádu jejich poručenský (opatrovnický) soud.

§ 2

(1) Jiným fysickým osobám vydává potvrzení o osobních, rodinných, majetkových a výdělkových poměrech podle § 143 odst. 1 občanského soudního řádu na jejich žádost místní národní výbor.

(2) Žadatel předloží příslušný vzor (§ 3) vyplněný pravdivými údaji místnímu národnímu výboru dvojmo.

§ 3

Vzory pro potvrzení podle §§ 1 a 2 vyhlásí ministři spravedlnosti a vnitra v úředním listě.

§ 4

Místní národní výbor vydá potvrzení na jednom z předložených stejnopisů na základě skutečností mu známých nebo na základě listin předložených žadatelem. Nejde-li o příjem žadatele z pracovního (učebního) poměru nebo z národního pojištění, postačí k vydání potvrzení jeho čestné prohlášení učiněné podle zákona č. 173/1948 Sb., o čestném prohlášení ve správním řízení.

§ 5

(1) Osobám právnickým nebo úředně ustanoveným orgánům pro správu majetkové podstaty vydává potvrzení podle § 143 odst. 1 občanského soudního řádu dozorčí orgán příslušný podle zvláštních předpisů.

(2) V tomto potvrzení uvede dozorčí orgán poslední zjištěný stav majetku a vyjádří se o tom, lze-li z prostředků právnické osoby nebo ze spravované majetkové podstaty opatřit úhradu potřebnou k soudnímu řízení.

§ 6

Nemá-li žadatel v Československé republice ani bydliště ani pobyt, předloží potvrzení, které mu vydají podle předpisů o tom platných příslušné úřady státu, kde žadatel bydlí nebo má pobyt. Jestliže úřady tohoto státu nevydávají potvrzení nebo je vydat odepřou, postačí potvrzení, které mu vydá příslušný československý zastupitelský úřad.

§ 7

Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků a záloh a o ustanovení zástupce není soud vázán obsahem potvrzení.

§ 8

(1) Osvobození od soudních poplatků a záloh nebo ustanovení zástupce nelze povolit podle potvrzení, která byla vydána dříve než šest měsíců před podáním žádosti o osvobození nebo o ustanovení zástupce.

(2) Osvobození od soudních poplatků a záloh povolené účastníkům pro soudní řízení, v němž byl vydán exekuční titul, platí i pro řízení exekuční, navrhne-li účastník exekuci do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci samé.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je ministři spravedlnosti a vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze sbírky na str. 325.

Přesunout nahoru