Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 174/1950 Sb.Zákon o dražbách mimo exekuci

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.05.2000 (26/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174.

Zákon

ze dne 20. prosince 1950

o dražbách mimo exekuci

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

(1) Zákon upravuje veřejné dražby, zvláštními předpisy dovolené nebo nařízené, pokud se neprovádějí v řízení exekučním, a veřejné dražby prováděné na žádost vlastníka (dále jen "Dražby").

§ 2

Účast na dražbách

(1) Dražby nesmějí být omezeny na jednotlivě sezvané účastníky; omezení na okruh osob vymezený stejnou podnikatelskou činností nebo jiným společným znakem je však přípustné.

(2) Osoby, které jsou vyloučeny z účasti na soudních dražbách, jsou v témže rozsahu vyloučeny z dražeb podle tohoto zákona.

§ 3

Předmět dražby

(1) Dražit lze věci movité a s výjimkou práv věcných i práva.

§ 4zrušeno

§ 5

Odhad

(1) Věci a práva prodávané dražbou musí být před dražbou odhadnuty, pokud nemají úředně stanovenou cenu.

(2) Odhad provádí znalec, pokud možno stálý přísežný znalec soudní.

§ 6

Dražební vyhláška

(1) Konání dražby se oznámí dražební vyhláškou. V ní se uvede zejména místo a čas konání dražby, označení předmětu dražby a údaj, kdy a kde lze předmět dražby prohlédnout.

(2) Dražební vyhláška se vyhlásí způsobem v místě obvyklým; mimo to se doručí vlastníku věci, je-li znám.

Konání dražby

§ 7

(1) Dražba má být stanovena zpravidla tak, aby od uveřejnění vyhlášky do jejího konání uplynulo 15 dnů.

(2) Od dražby lze upustit nejpozději při jejím zahájení.

§ 8

Dražbu koná osoba pověřená orgánem nebo podnikem provádějícím dražbu.

§ 9

Věci se draží jednotlivě; soubory věcí lze dražit vcelku.

§ 10

Vlastník věci ani osoba konající dražbu nesmějí dražit a nikdo nesmí dražit pro ně.

§ 11

Při vyvolání věci se uvede její odhadní cena, po případě cena úředně stanovená a nejnižší podání.

§ 12

Nejnižší podání činí dvě třetiny odhadní nebo úředně stanovené ceny; u věcí podléhajících zkáze může činiti i méně.

§ 13

Draží se, dokud dražitelé činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí vyzvání podáno více, oznámí osoba konající dražbu ještě jednou poslední podání a přiklepne věc dražiteli, který podal nejvíce.

§ 14

(1) Vydražená věc se vydá vydražiteli, jen bude-li ihned zaplacena kupní cena; nebude-li zaplacena, draží se věc znovu.

(2) Při opětné dražbě nesmí dřívější vydražitel dražit.

§ 15

(1) O dražbě se sepíše protokol.

(2) V protokole musí být též označena prodávaná věc a uvedena cena, za kterou byla prodána.

(3) Vydražiteli bude na požádání vydáno osvědčení o nabytí věci v dražbě.

§ 16

Náklady dražby

Náklady dražby se hradí zpravidla z jejího výtěžku. Nebude-li věc prodána nebo nestačí-li výtěžek dražby na úhradu nákladů, zaplatí je žadatel. Za tím účelem může být povolení dražby vázáno podmínkou, že k zajištění nákladů složí žadatel přiměřenou jistotu.


Závěrečná ustanovení

§ 17

Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména dekret dvorské kanceláře č. 565/1786 sb. zák. soud. (licitační řád), doplněný dekretem dvorské kanceláře č. 62/1808 sb. zák. pol. a znovuvyhlášený dekretem dvorské kanceláře č. 101/1815 sb. zák. pol.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provede jej ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčíř v. r.

Přesunout nahoru