Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 134/1950 Sb.Vládní nařízení o registraci chmelnic

Částka 57/1950
Platnost od 11.10.1950
Účinnost od 11.10.1950
Zrušeno k 01.07.1957 (39/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134.

Vládní nařízení

ze dne 12. září 1950

o registraci chmelnic

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Chmelnice (pozemky osázené chmelem) musí býti registrovány.

(2) Registrace se provádí zápisem do protokolu (§ 3), který vede okresní národní výbor.

§ 2

Pěstitel chmele (vlastník, pachtýř, uživatel chmelnice a pod.) - dále jen "pěstitel" - je povinen oznámiti místnímu národnímu výboru podle skutečného stavu údaje potřebné k zápisu do protokolu.

§ 3

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v Úředním listě, které údaje a jejich změny je pěstitel povinen oznámiti k zápisu do protokolu (zejména založení, rozšíření, zmenšení, přeložení nebo zrušení chmelnice a změny v osobě pěstitelově), a v jaké lhůtě mají býti tyto údaje místnímu národnímu výboru hlášeny, a určí vzor protokolu.

§ 4

Místní národní výbor přezkouší správnost a úplnost oznámení a zapíše zjištěné údaje do protokolu, který podepíše též pěstitel.

§ 5

(1) Protokol o registraci se vyplňuje ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení si místní národní výbor ponechá a dvě zašle okresnímu národnímu výboru, jemuž hlásí též veškeré změny týkající se registrace.

(2) O každé chmelnici se vyplňuje zvláštní protokol.

(3) Okresní národní výbor přezkoumá vyplněné a podepsané protokoly a seřadí je podle jednotlivých obcí a pěstitelů; vyznačuje v nich také hlášené změny.

§ 6

(1) Pěstitel je oprávněn nahlížeti u okresního národního výboru do protokolu, jenž se týká jeho chmelnice, a pořizovati si z něho výpisy.

(2) Právo nahlížeti do protokolů a pořizovati si z nich výpisy přísluší také úřadům a orgánům pověřeným prováděním zákona č. 89/1934 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, a tohoto nařízení, jakož i předpisů podle nich vydaných.


§ 7

Vládní nařízení č. 128/1937 Sb., o registraci pozemků osázených chmelem, se zrušuje.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru