Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 125/1950 Sb.Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu

Částka 51/1950
Platnost od 30.08.1950
Účinnost od 30.08.1950
Zrušeno k 01.01.1952 (113/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125.

Vládní nařízení

ze dne 11. července 1950

o Státním meteorologickém ústavu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Z dosavadních státních meteorologických ústavů v Praze a v Bratislavě se zřizuje Státní meteorologický ústav (dále jen "ústav"), jako ústřední ústav pro obor meteorologie a klimatologie.

§ 2

(1) Úkolem ústavu je zejména:

a) poskytovati povětrnostní informace (včetně předpovědí počasí) a meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdání,

b) v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjeti vědeckou činnost a prováděti výzkum v meteorologii a klimatologii, sledovati vědecký pokrok v těchto oborech, jakož i využívati výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé meteorologické služby a

c) podporovati ústředí vědeckého výzkumu v plnění jeho úkolů.

(2) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje síť meteorologických stanic a jiná zařízení, a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.

§ 3

(1) Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro jejich úřední potřebu. Úřady a orgány jsou naopak povinny podporovati ústav v jeho činnosti, zejména na jeho žádost organisačně napomáhati v rozšiřování sítě stanic a spolupracovníků, provádějících běžná povětrnostní pozorování a sledování vývoje rostlin v závislosti na počasí.

(2) Ústav poskytne své služby také jiným zájemcům, pokud to bude slučitelno s jeho posláním, za náhradu vlastních nákladů; sazebník těchto náhrad vydá ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v příslušném úředním listě.

(3) Způsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavů a zařízení s ústavem upraví ministři dopravy a národní obrany v dohodě s ministrem školství, věd a umění, způsob a rozsah spolupráce ústavu s ústředím vědeckého výzkumu upraví ministři dopravy a národní obrany v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího.

§ 4

Jako regionální orgán ústavu se zřizuje Slovenský meteorologický ústav (dále jen "Slovenský ústav"), jehož prostřednictvím vykonává ústav svou působnost na Slovensku, pokud organisační řád ústavu (§ 6) nestanoví jinak.

§ 5

(1) Ústav je podřízen ministerstvu dopravy.

(2) V čele ústavu je ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany a po slyšení jednotné odborové organisace.

(3) V čele Slovenského ústavu je ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany na návrh pověřence dopravy a po slyšení jednotné odborové organisace.

(4) Zástupcem vojenské správy v ústavu je náměstek ředitele ústavu, který je vojenskou osobou z povolání; jmenuje jej a odvolává ministr národní obrany v dohodě s ministrem dopravy.

§ 6

Sídlo ústavu a Slovenského ústavu, podrobnosti o jejich organisaci a správě, zejména pokud jde o oddělení s celostátní působností, jakož i podrobnosti o spolupráci ústavu s vojenskou správou stanoví organisační řád, který vydá po schválení vládou ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany.


§ 7

Platnosti pozbývají ustanovení zákona č. 295/1939 Sl. z., o zřízení Státního hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislavě, zákona č. 212/1940 Sl. z., o přenesení působnosti ve věcech letectví, a vládního nařízení č. 306/1940 Sl. z., jímž se vydává organisační a pracovní řád Státního hydrologického a meteorologického ústavu, a to pokud se jimi upravují věci meteorologie.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři dopravy a národní obrany v dohodě s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Petr v. r

Přesunout nahoru