Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 122/1950 Sb.Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů

Částka 49/1950
Platnost od 21.08.1950
Účinnost od 21.08.1950
Zrušeno k 01.04.1952 (7/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122.

Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího

ze dne 7. srpna 1950

o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Zlepšovací náměty v úseku průmyslové výroby (dále jen "náměty") lze podávat jakýmkoli způsobem (ústně, písemně, bez náčrtu, s náčrtem a pod.) odpovědnému vedoucímu dílenského provozu (na př. dílny).

(2) Vedoucí dílenského provozu (dále jen "vedoucí"):

a) vydá zlepšovateli na každý podaný námět písemné potvrzení se stručným popisem námětu,

b) posoudí s příslušným orgánem jednotné odborové organisace (s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady), zda námět bude projednán podle § 3 nebo podle § 4.

§ 2

Náměty se hodnotí a výše odměn za ně se určuje podle směrnic ministerstva práce a sociální péče.

§ 3

Náměty, které je možno ihned uplatnit v závodě, v němž byly podány, a u kterých výše odměny pravděpodobně nepřesáhne částku 1 000 Kčs, se vyřizují takto:

1. Vedoucí, jemuž byl námět podán, jej do jednoho týdne ode dne podání projedná na výrobní poradě a spolu s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady jej posoudí s hlediska svého pracovního úseku; vyžaduje-li námět doplnění, poskytne vedoucí nebo jím určená osoba zlepšovateli odbornou pomoc.

2. Je-li možno námětu použít, vedoucí stanoví po propočtu bezodkladně výši odměny a zařídí její vyplacení; zároveň předá přijatý námět s posudkem vedoucímu závodu, který učiní všechna opatření potřebná k jeho nejširšímu praktickému využití, k evidenčnímu podchycení jeho uplatňování a k jeho propagačnímu zhodnocení.

3. Není-li možno námětu použít, oznámí to vedoucí zlepšovateli zároveň s důvody; není-li zlepšovatel s vysvětlením spokojen, může požádat závodní radu o projednání a posouzení námětu ve výrobní komisi.

§ 4

Náměty větší důležitosti, které je možno uplatnit i mimo závod, v němž byly podány, nebo u kterých výše odměny pravděpodobně přesáhne částku 1.000 Kčs, se vyřizují takto:

1. Vedoucí, jemuž byl námět podán, jej do jednoho týdne ode dne podání projedná na výrobní poradě, posoudí spolu s důvěrníkem, po případě s výrobním referentem dílenské rady, dá zaregistrovat a odevzdá výrobní komisi k prozkoumání; vyžaduje-li námět doplnění, poskytne vedoucí nebo jím určená osoba zlepšovateli odbornou pomoc.

2. Výrobní komise do dalších čtrnácti dnů doporučí přijetí nebo zamítnutí námětu; k jednání výrobní komise musí být pozváni zlepšovatel a vedoucí, jemuž byl námět podán.

3. Doporučí-li výrobní komise přijetí námětu, předloží jej s posudkem a s návrhem na výši odměny vedoucímu závodu ke schválení. Vedoucí závodu vydá po schválení námětu zlepšovateli potvrzení o přijetí, stanoví výši odměny a zařídí její vyplacení tak, aby ji zlepšovatel obdržel do jednoho týdne od vyzkoušení a uplatnění námětu. Dále oznámí námět racionalisační komisi (§ 10) při generálním ředitelství a učiní všechna další opatření potřebná k nejširšímu praktickému využití námětu, k evidenčnímu podchycení jeho uplatňování a k jeho propagačnímu zhodnocení. Může též pověřit zlepšovatele dohledem nebo spoluprací při uskutečňování námětu.

4. Přijatý námět musí být vyzkoušen a uplatněn nejpozději do tří měsíců poté, co byl přijat. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech; prodloužení lhůty se ihned oznámí zlepšovateli.

5. Není-li možno námětu použít, oznámí to vedoucí zlepšovateli zároveň s důvody; není-li zlepšovatel s vysvětlením spokojen, může požádat závodní radu o projednání.

§ 5

(1) Za vyřizování námětů odpovídá vedoucí závodu, který podává jednou měsíčně závodní radě zprávu o počtu podaných, přijatých a uplatněných námětů a o tom, v jakém časovém sledu a rozsahu budou přijaté náměty uskutečňovány.

(2) Za uplatnění námětů, kterých lze použít i mimo závod, v němž byly podány, jsou odpovědni vedoucí závodů, v nichž lze zlepšovací náměty uplatnit, jakož i jejich nadřízení ředitelé podnikoví i generální.

§ 6

(1) Zjistí-li se dodatečně, že námětu lze použít ve větší míře nebo významnějším způsobem, než bylo předvídáno, vyplatí se zlepšovateli bezodkladně další odměna.

(2) Je-li námět způsobilý k patentování, navrhne závod zahájení příslušného řízení; po udělení patentu budiž do 7 dnů zahájeno řízení o úpravě nároků zlepšovatele podle předpisů o poskytnutí odměny a výhod, které příslušejí původci vynálezu požívajícího patentní ochrany.

§ 7

Vedoucí závodů, jakož i podnikoví i generální ředitelé:

a) umožní vhodnými organisačními opatřeními zlepšovatelům, aby mohli pracovat na svých námětech mimo pracovní dobu s použitím zařízení závodu (podniku),

b) podporují zakládání dílen, klubů a kroužků zlepšovatelů.

§ 8

(1) Aby bylo umožněno nejrychlejší rozšiřování nových způsobů výroby a zároveň znemožněno zneužití výsledků píle lidu nepřáteli státu, odpovídají osoby, které jsou v čele závodů, podniků, úřadů, orgánů nebo institucí, nejen za účinnou popularisaci a propagaci námětů, nýbrž i za to, že nebudou zveřejněny takové skutečnosti, které by umožnily nepovolaným osobám uskutečnění námětů, nebo které mají být v zájmu státu utajeny. Stejně jsou odpovědny osoby pověřené jednotlivými úkoly při popularisaci a propagaci námětů.

(2) Jednání a písemnosti o námětech, které by umožnily nepovolaným osobám uskutečnění námětů, nebo které mají být v zájmu státu utajeny, jsou důvěrné, po případě, vyžaduje-li to povaha věci, tajné, a to až do skončení veškerých prací a do rozhodnutí o zveřejnění námětů, učiněného podle příslušných předpisů.

(3) Bylo-li rozhodnuto, že námět může být sdělen jiným závodům, podnikům, úřadům, orgánům nebo institucím, smějí být podrobnosti oznámeny jen osobám, označeným odpovědnými činiteli.

§ 9

(1) Aby byla zajištěna řádná evidence námětů a umožněno jejich rozšiřování i na jiné závody, podniky nebo výrobní odvětví, vedou závody, podniky a generální ředitelství stálé statistiky o námětech a o rozvoji zlepšovatelského hnutí. Za rozvoj zlepšovatelského hnutí v závodě odpovídá vedoucí závodu, který zajistí spolupráci s výrobní komisí a se závodní radou a pečuje o vyřizování a odměňování námětů podle tohoto nařízení. Zajišťuje též instruktáž mistrů, dílovedoucích a jiných pracovníků a pomoc při jejich činnosti.

(2) Vedoucí závodů i podnikoví ředitelé zajistí nejužší spolupráci zlepšovatelů s pracovníky výzkumu.

(3) Podnikoví ředitelé a generální ředitelé učiní opatření, aby u podniků i u generálních ředitelství byly v rámci jejich technického oboru ihned zřízeny racionalisační komise.

§ 10

(1) Racionalisační komise je pracovní sbor zpravidla o 10 členech, které jmenuje a odvolává podnikový, po případě generální ředitel v dohodě s jednotnou odborovou organisací. Členy racionalisační komise jsou zástupce technického vedení podniku, po případě generálního ředitelství, který řídí jednání komise, dále zástupce příslušného svazu jednotné odborové organisace, nejvyspělejší technici, hospodáři a vědečtí pracovníci a nejlepší zlepšovatelé. Komise může za účelem posouzení námětů přizvat k jednání odborníky jako poradce.

(2) Racionalisační komise zejména:

a) rozhoduje ve sporných případech, po případě předává je s technickým dobrozdáním k rozhodnutí vrcholnému orgánu zlepšovatelského hnutí (§ 12),

b) pečuje o uplatňování a rozšiřování zlepšovacích námětů a o výměnu zkušeností v nejširším měřítku,

c) usměrňuje zlepšovatelské hnutí, t. j. sestavuje rámcové thematické plány, které závody a podniky rozpracují podle svých výrobních podmínek,

d) zaměřuje, vycházejíc z výsledků kontroly plnění plánu, úsilí zlepšovatelů na to, aby pomáhali k plnění výrobních úkolů, zejména na t. zv. úzké profily.

§ 11

Jednotliví ministři mohou v oboru své působnosti směrnicemi vydanými v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího přizpůsobit podávání a vyřizování zlepšovacích námětů podle potřeb svých ressortů, jakož i upravit podrobnosti.

§ 12

Dokud nebude zřízeno ústředí technického rozvoje, vykonává funkci vrcholného orgánu zlepšovatelského hnutí středisko pro zlepšovací náměty a vynálezy při ministerstvu průmyslu.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru