Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 117/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti o rejstříku trestů

Částka 47/1950
Platnost od 01.08.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 01.01.1952 (100/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 31. července 1950

o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):


§ 1

Rejstříky trestů vedou krajští prokurátoři.

§ 2

Tresty se zapisují do rejstříku trestů vedeného tím krajským prokurátorem, v jehož obvodu se narodila osoba, jíž se zápis týká; narodila-li se však v cizině nebo nelze-li její rodiště zjistit, zapisují se tresty do rejstříku trestů vedeného krajským prokurátorem v Brně.

§ 3

Soudy, úřady a veřejné orgány jsou povinny sdělovat krajskému prokurátoru (§ 2) všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.

§ 4

(1) Do rejstříku trestů se zapisují tresty pravomocně uložené soudem.

(2) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené soudy cizích států.

§ 5

(1) Rejstřík trestů je rozdělen ve dva oddíly označené písmeny A a B.

(2) Do oddílu A se zapisují:

a) tresty nepodmíněně uložené; trest nápravného opatření však jen tehdy, byl-li tento trest nebo jeho zbytek přeměněn v trest odnětí svobody,

b) tresty podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon trestu.

(2) Do oddílu B se zapisují:

a) tresty nápravného opatření,

b) tresty podmíněně odložené,

c) zahlazená odsouzení.

§ 6

Osvědčí-li se podmíněně odsouzený nebo je-li jisté, že podmíněně odložený trest nemůže již být vykonán (§ 28 odst . 2 tr. zák.), anebo je-li nápravné opatření vykonáno, přenesou se zápisy týkající se nepodmíněně uložených vedlejších trestů z oddílu A do oddílu B.

§ 7

(1) Nové rozhodnutí nebo změna původního rozhodnutí, k nimž došlo po zápisu do rejstříku trestů, se v rejstříku trestů vyznačí; jde-li však o rozhodnutí nebo o změnu, které by odůvodňovaly zápis trestu od oddílu jiného, přenese se původní zápis do tohoto oddílu.

(2) Zápisy týkající se osob starších než osmdesát let a osob , které zemřely, buďte z rejstříku trestů odstraněny.

§ 8

(1) Výpis z rejstříku trestů se vydá jen soudu, úřadu nebo veřejnému orgánu anebo osobě, jíž se zápis týká, a to na jejich žádost; výpis z oddílu B lze však vydat jen k účelu trestního řízení.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 lze výpis z rejstříku trestů vydat jen tehdy, vyžaduje-li to důležitý obecný zájem.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.


Zápotocký v. r.

Rais v. r

Přesunout nahoru