Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 113/1950 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné

Částka 46/1950
Platnost od 01.08.1950
Účinnost od 01.04.1950
Zrušeno k 01.01.1976 (121/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113.

Vládní nařízení

ze dne 11. července 1950,

jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 29 odst. 2 a § 34 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, § 30 odst. 2 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů, a § 255 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění:


První oddíl

Přestup do národního pojištění

§ 1

Rozsah platnosti

Tento oddíl upravuje nároky z národního důchodového pojištění

1. státních zaměstnanců, kteří se dnem 1. dubna 1950 stali podle § 29 odst. 1 zák. č. 66/1950 Sb. účastnými národního důchodového pojištění,

2. soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů, kteří se dnem 1. dubna 1950 stali podle § 30 odst. 1 zák. č. 67/1950 Sb. účastnými národního důchodového pojištění,

3. nestátních veřejných zaměstnanců, kteří byli do 31. března 1950 v činné službě a do tohoto dne vyňati z národního důchodového pojištění a pro něž platí zákon č. 66/1950 Sb. (dále jen "zaměstnanci"), a pozůstalých po nich,

4. osob, které dne 31. března 1950 byly poživateli odpočivných (zaopatřovacích) platů ze státního nebo jiného veřejného pensijního (dále jen "pensisté"), a pozůstalých po nich.

Zaměstnanci v činné službě.

§ 2

Základní ustanovení

Nastal-li nápad dávky po 31. březnu 1950, posuzují se nároky zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a pozůstalých po zaměstnancích podle obecných předpisů o národním důchodovém pojištění s odchylkami dále stanovenými.

§ 3

Zvýšení důchodu

(1) Starobní (invalidní) důchod náležející zaměstnanci z národního pojištění se zvyšuje o částku, o kterou by jeho odpočivné platy bez výchovného a zvláštního přídavku k výchovnému ze státního (veřejného) pensijního zaopatření, které by mu příslušely při přeložení do výslužby ke dni 31. březnu 1950, převyšovaly starobní (invalidní) důchod z národního pojištění, vypočtený podle §§ 2, 4 a 5 k témuž dni. Ustanovení § 71 odst. 8 zákona o národním pojištění platí obdobně.

(2) Důchody z národního pojištění náležející pozůstalým po zaměstnancích se zvyšují o polovinu zvýšení podle odstavce 1.

(3) Nárok na zvýšení podle odstavců 1 a 2 přísluší i tehdy, skončí-li se pracovní poměr zaměstnancův před nápadem důchodu, leč by zaměstnanec byl odsouzen ke ztrátě občanských práv nebo byl jeho pracovní poměr zrušen bez výpovědi ( § 20 zák. č. 66/1950 Sb.), po případě u soudců v důsledku kárného trestu propuštění ( § 14 odst. 2 zák. č. 67/1950 Sb.).

§ 4

Započitatelná doba

(1) Pro vznik a výši nároků podle § 2 se posuzuje jako doba národního důchodového pojištění

a) doba započitatelná (započtená) pro výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů a

b) jiná doba získaná v národním (veřejnoprávním) důchodovém pojištění. Doby, které se kryjí, se započítávají jenom jednou.

(2) Doba, po kterou byly vypláceny odpočivné (zaopatřovací) platy ze státního (veřejného) pensijního zaopatření, se posuzuje jako náhradní doba podle § 61 odst. 2 písm. e) zákona o národním pojištění.

§ 5

Vyměřovací základ

(1) Pro roční průměr vyměřovacích základů podle § 71 odst. 5 zákona o národním pojištění se za dobu od 1. ledna 1946 do 31. března 1950 počítají pravidelné služební (pracovní) příjmy, čítajíc v to i zálohu na platovou úpravu. Při tom se nehledí k částkám přesahujícím 120 000 Kčs za rok.

(2) Pravidelnými služebními (pracovními) příjmy se ve smyslu odstavce 1 rozumějí druhy příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení vyrovnávacího přídavku podle § 28 odst. 4 zák. č. 66/1950 Sb. nebo podle § 32 odst. 6 zál. č. 67/1950 Sb., a to ve výši stanovené pro skupinu míst činovného A, a v případě naturální příjmy.

§ 6

Nejnižší výměra důchodu

(1) Starobní (invalidní) důchod včetně zvýšení podle § 3nesmí být nižší než odpočivné platy (bez výchovného a zvláštního přídavku k výchovnému), na než by měl zaměstnanec nárok, kdyby byl dne 31. března 1950 přeložen do výslužby.

(2) Úhrn důchodů pozůstalých nesmí být nižší než úhrn obdobných zaopatřovacích platů, které by jim náležely, kdyby zaměstnanec byl zemřel dne 31. března 1950.

Pensisté

§ 7

Trvání nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy

(1) Důchody pensisté se považují od 1. dubna 1950 za důchody podle zákona podle zákona o národním pojištění.

(2) Důchody pensistů se sníží nebo odejmou, jen pokud by to připouštěly také dosavadní předpisy o státním (veřejném) pensijním zaopatření.

(3) Krácení důchodů podle § 92 odst. 1 a podle § 274 zákona o národním pojištění zůstává nedotčeno.

(4) Bude-li pensistovi, jemuž nárok na důchod zanikl, důchod znovu přiznán, náleží mu nejméně ve výši uvedené v § 6.

(5) Pozůstalým po pensistech zemřelých po 31. březnu 1950 náleží důchod, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem o národním pojištění, a jde-li o příspěvek na výchovu, stanovené předpisy o státním (veřejném) pensijním zaopatření. Výše důchodu, po případě příspěvku na výchovu se určí podle předpisů o státním (veřejném) pensijním zaopatření.

§ 8

Převzetí odpočivných (zaopatřovacích) platů Ústřední národní pojišťovnou

(1) Ústřední národní pojišťovna převezme odpočivné (zaopatřovací) platy osob, na které se vztahuje toto nařízení, způsobem a ve lhůtách, které stanoví ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Ústřední národní pojišťovna převezme potřebný počet zaměstnanců a technických zařízení orgánů dosud příslušných ve věcech pensijního (provisního) zaopatření osob uvedených v odstavci 1. Podrobnosti stanoví ministerstvo práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

Oznamovací povinnost

§ 9

(1) Orgány příslušné dosud ve věcech státního pensijního (provisního) zaopatření osob uvedených v § 1 sdělí Ústřední národní pojišťovně nebo její územní organisační složce a zaměstnanci nejpozději do 31. prosince 1951, a dojde-li k nápadu důchodu před uvedeným dnem, neprodleně okolnosti rozhodné pro přiznání a výměru dávek zaměstnanců a jejich pozůstalých, zejména o započitatelné služební době, o výši služebních příjmů rozhodných podle § 5 a o výši odpočivného (zaopatřovacího) platu, na který by měl zaměstnanec nárok dne 31. března 1950.

(2) Podrobnosti stanoví ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí.

Druhý oddíl

Pojistné

(1) Státní zaměstnanci, na které se vztahují platové řády vydané podle § 32 zák. č. 66/1950 Sb., nebo podle § 31 zák. č. 67/1950 Sb., platí na pojistné nemocenského pojištění 2 % a jejich zaměstnavatel 4,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 20 odst. 1 a 5 až 8 zákona o národním pojištění. Pojistné důchodového pojištění a úrazový příspěvek hradí zaměstnavatel.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 zák. č. 66/1950 Sb. nebo v § 34 tohoto zákona, pokud tak stanoví vláda.

(3) Ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí stanovit, že se pojistné za zaměstnance uvedené v odstavcích 1 a 2 odvádí úhrnem.


Třetí oddíl

Závěrečná ustanovení

§ 11

Ministerstvo práce a sociální péče může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po slyšení jednotné odborové organisace stanovit podrobnosti o provádění tohoto nařízení, zejména také o zajištění posudkové služby lékaři, kteří konali tuto službu do 31. března 1950 pro úřady uvedené v § 9, a to podle úvahu věci vyhláškou v Úředním listě.

§ 12

Ministerstvo práce a sociální péče může činiti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po slyšení jednotné odborové organisace opatření k odstranění příkrostí, které by se vyskytly při provádění tohoto nařízení.

§ 13

Opatření, která byla učiněna podle dosavadních předpisů o státním (veřejném) pensijním zaopatření ode dne počátku účinnosti do dne vyhlášení tohoto nařízení ve věcech, na něž se vztahuje první oddíl tohoto nařízení, zůstávají nedotčena. Ústřední národní pojišťovna může však do 30. června 1951 přezkoumat opatření uvedená v předchozí větě podle předpisů o národním pojištění a nově rozhodnout.

§ 14

Tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1950; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru