Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 100/1950 Sb.Zákon o podnikovém rejstříku

Částka 43/1950
Platnost od 25.07.1950
Účinnost od 24.08.1950
Zrušeno k 01.07.1964 (109/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100.

Zákon

ze dne 13. července 1950

o podnikovém rejstříku

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Základní ustanovení

§ 1

Vedení a složení podnikového rejstříku

(1) Národní podniky, státní podniky, komunální podniky, lidová družstva a akciové společnosti (dále jen "podniky") se zapisují do podnikového rejstříku.

(2) Podnikový rejstřík vede okresní soud v sídle krajského soudu pro podniky, které mají sídlo v obvodu tohoto soudu (dále jen "rejstříkový soud").

(3) Podnikový rejstřík se skládá z rejstříkové knihy a z rejstříkových spisů.

§ 2

Obsah zápisů

(1) U všech podniků se zapisuje: způsob a doba zřízení podniku, jeho název, sídlo, orgány oprávněné podnik zastupovat a členové těchto orgánů, jakož i způsob, jak podnik zastupují a za něj podpisují. U lidového družstva je třeba v podnikovém rejstříku zapsat také výši členského podílu, jak jej členové splácejí a jak přispívají k úhradě schodku, u akciové společnosti výši základního kapitálu, jmenovitou hodnotu akcií a jejich druh. Dále se zapisuje prokura a odštěpný podnik.

(2) Předmětem zápisu jsou i změny a zánik skutečností uvedených v odstavci 1.

(3) Rejstříkový soud může podle svého uvážení zapsat do podnikového rejstříku i takovou skutečnost, která není uvedena v odstavci 1, jestliže to vyžaduje účel, jemuž slouží veřejnost podnikového rejstříku.

§ 3

Vyhlašování zápisů

Zápisy v podnikovém rejstříku provedené se vyhlašují v příslušných úředních listech.

§ 4

Veřejnost podnikového rejstříku

Do podnikového rejstříku má každý právo nahlížet a vyžádat z něho úřední opisy nebo potvrzení.

§ 5

Účinky zápisů

(1) Jakmile byl zápis v podnikovém rejstříku proveden a vyhlášen, nemůže se nikdo omlouvat jeho neznalostí.

(2) Skutečnost v podnikovém rejstříku nezapsanou možno uplatnit jen proti tomu, komu se dokáže, že o ní věděl.

(3) Osobě jednající v důvěře v rejstříkový zápis nemůže ten, v jehož věci k zápisu došlo, namítat, že se zápis nesrovnává s pravdou.

ODDÍL II

Zápisy

Zápisy na návrh

§ 6

(1) Zápisy do podnikového rejstříku se konají na návrh osob k tomu podle právních předpisů povinných . Návrh třeba učinit bez odkladu. Nestane-li se tak ani na výzvu soudu, může být osoba k návrhu povinná donucována soudem k splnění své povinnosti peněžitými pokutami až do výše 50 000 Kčs.

(2) Skutečnost k zápisu navržená musí být dokázána.

§ 7

(1) Podpisy osob oprávněných podnik zastupovat a za něj podpisovat musí být rejstříkovému soudu předloženy ve formě úředně ověřené. Na návrzích není pak třeba podpisy těchto osob úředně ověřovat.

(2) Opírá-li se návrh o rozhodnutí orgánu podniku, stačí, je-li opis zápisu o něm pořízeného co do správnosti potvrzen osobami oprávněnými za podnik podpisovat.

§ 8

Návrh na zápis do podnikového rejstříku může učinit i osoba jiná, osvědčí-li právní zájem a dokáže-li skutkový podklad dostačující k vykonání zápisu.

Zápisy z moci úřední

§ 9

Aby bylo dosaženo shody stavu rejstříkového se stavem skutečným , může rejstříkový soud vykonat zápis i z moci úřední a zjednat si k tomu potřebný skutkový podklad. V takovém případě vyzve nejprve, neučinil-li tak již dříve a je-li to podle povahy věci vhodné, osobu k návrhu povinnou, aby sama splnila svoji povinnost.

§ 10

(1) Má-li odštěpný podnik sídlo mimo obvod rejstříkového soudu hlavního podniku, zapíše se z moci úřední také u rejstříkového soudu pro něj podle sídla příslušného. O obsahu zápisu platí obdobně ustanovení § 2.

(2) Tento zápis se vykoná po zápisu u rejstříkového soudu hlavního podniku, a to na podkladě sdělení tohoto soudu. K sdělení se připojí výpis z podnikového rejstříku.

§ 11

Řízení

Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o řízení ve věcech podnikového rejstříku obecné právní předpisy o soudním řízení ve věcech nesporných.

§ 12

Oznamovací povinnost

Zjistí-li soud, úřad, jiný veřejný orgán nebo zájmová organisace v oboru své působnosti, že nebyla splněna povinnost navrhnout zápis do podnikového rejstříku, oznámí to neprodleně příslušnému rejstříkovému soudu.


ODDÍL III

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Pokud jde o podniky uvedené v § 1 odst. 1, nahrazuje podnikový rejstřík ode dne počátku účinnosti tohoto zákona dosavadní rejstříky obchodní a společenstevní (firemní). Tyto podniky se převedou do podnikového rejstříku v rozsahu zápisů ke dni počátku účinnosti tohoto zákona nevymazaných. Dokud se tak nestane, hledí se k nim tak, jako by byly zapsány v podnikovém rejstříku podle tohoto zákona.

(2) Družstvo se do podnikového rejstříku převede bez dalšího, jen je-li lidovým družstvem zřízeným podle zvláštních právních předpisů. Jinak pouze tehdy, předloží-li potvrzení Ústřední rady družstev, že je lidovým družstvem.

(3) Vládním nařízením bude stanoveno, kdy dosavadní rejstříky budou zrušeny. Pokud s e tak nestane, platí pro řízení ve věcech těchto rejstříků dosavadní právní předpisy.

§ 14

Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby nařízením:

a) vydal podrobnější předpisy o rozdělení rejstříkové knihy;

b) stanovil, že se do podnikového rejstříku zapisují i jiné podniky a jiné skutečnosti než je v tomto zákoně nařízeno;

c) upravil, a vyžaduje-li to veřejný zájem, omezil rozsah vyhlašování zápisů (§ 3), jakož i právo nahlížet do podnikového rejstříku a vyžadovat si z něho úřední opisy nebo potvrzení (§ 4).

§ 15

Dnem počátku účinnosti tohoto zákona se zrušuje s výhradou ustanovení § 13 odst . 3 platnost, po případě použivatelnost všech předpisů, které odporují jeho ustanovením, zejména:

1. ustanovení §§ 10 až 18 uvozovacího zákona k obchodnímu zákonu č. 1/1863 ř. z. a čl. 12 až 14 obchodního zákona;

2. ustanovení §§ 7 až 9 zák. čl. XXXVII/1875;

3. nařízení č. 27/1863 ř. z., kterým se vydávají potřebná ustanovení o založení a vedení obchodního rejstříku;

4. nařízení č. 71/1873 ř. z., kterým se vydávají předpisy potřebné k provedení zákona z 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, pokud se týče zřízení a vedení společenstevního rejstříku;

5. nařízení č. 26.922/1875 L (uh. min. zeměd., obchodu a průmyslu), o zřízení a vedení rejstříků obchodních firem;

6. nařízení č. 40/1901 věst. min. práv, o vyhlašování zápisů do obchodního rejstříku;

7. nařízení č. 89/1906 ř. z., o změnách, jak má být obchodní rejstřík založen a veden;

8. vládní nařízení č. 397/1919 Sb., jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstříkových zápisů;

9. vládní nařízení č. 272/1920 Sb., ku provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze 6. března 1908, č. 58 ř. z.;

10. zákon č. 22/1948 Sb., o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti 30 dnů po vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru