Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 96/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených

Částka 32/1949
Platnost od 15.04.1949
Účinnost od 15.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96.

Vládní nařízení

ze dne 22. března 1949,

kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících, ve znění zákona ze dne 14. února 1946, č. 37 Sb.:


Čl. I

Vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 2, odst. 1 zní:

"(1) Vojenskými učilišti (školami, kolejemi) pro výchovu důstojníků z povolání (dále jen "učiliště") se rozumějí vojenská akademie, letecká vojenská akademie a vojenská inženýrská akademie."

2. Ustanovení § 2, odst. 3 zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1, 2 a 5 až 8 se vztahují na všechny frekventanty bez rozdílu hodností s výjimkou vojenských osob z povolání, na něž se vztahují pouze ustanovení odstavců 1, 2 a 9."

3. Ustanovení § 2, odst . 5 zní:

"(5) Nárok na denní žold frekventantů vzniká dnem vstupu na učiliště v poměru frekventanta."

4. Ustanovení § 2, odst. 6 zní:

"(6) Nárok na denní žold frekventantů zaniká pro absolventy učilišť , kteří byli ustanoveni důstojnickými čekateli, posledním dnem měsíce, který předchází den, jímž vzniká nárok na služební plat čekatelský, ve všech ostatních případech dnem, kterým dotyčná osoba přestane být frekventantem."

5. Ustanovení § 2, odst. 7 zní:

"(7) Denní žold náleží frekventantům též po dobu hlavních a jiných prázdnin, po dobu dovolené a po dobu nemoci, i když jsou ošetřováni ve vojenském nebo občanském léčebném ústavu (nemocnici). Školní řád učiliště, o které jde, stanoví, zda se denní žold frekventantů snižuje po dobu kázeňského trestu na svobodě, při nedostatečném prospěchu nebo při nepřiměřeném chování. Dochází-li k takovému snížení, nesmí denní žold činiti méně než 6 Kčs. Po dobu odůvodněné soudní vyšetřovací vazby nebo soudní trestní vazby činí žold frekventantů 6 Kčs; byla-li frekventantovi pravoplatným rozsudkem odňata vojenská hodnost, nemá nárok na denní žold za dobu soudní trestní vazby."

6. V § 2 se dosavadní odstavec 8 vypouští, odstavec 9 se stává odstavcem 8 a za tento odstavec 8 se vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Frekventantům, kteří jsou vojenskými osobami z povolání, poskytne vojenská správa po dobu pobytu na učilišti naturální náležitosti v e stejném rozsahu jako ostatním frekventantům. Tyto osoby jsou však povinny zaplatit za naturální náležitosti náhradu, pokud jim nárok na ně nebo jejich část nepřísluší z jejich služebního poměru vojenských osob z povolání. Výši této náhrady a způsob, jak se platí, stanoví ministerstvo národní obrany."

7. V § 3, odst. 1, písm. d) se slova "6 Kčs" nahrazují slovy "25 Kčs" a v § 3, odst. 1, písm. e) slova "2 Kčs" slovy "10 Kčs".

8. Ustanovení § 3, odst . 8 zní:

"(8) Přídavek podle odstavce 7, písm. b) činí bez zřetele na to, jak dlouho cesta trvá:

a) při cestě po železnici na vzdálenost nad 150 km do 400 km 40 Kčs, nad 400 km do 600 km 60 Kčs a nad 600 km 80 Kčs,

b) při cestě pěšky na vzdálenost nad 10 km do 20 km 20 Kčs, nad 20 km do 40 km 40 Kčs a nad 40 km 60 Kčs."

9. V § 5, odst. 3 se slova "2 Kčs" nahrazují slovy "5 Kčs".

10. V § 7, odst. 1 se slova "1 Kčs" nahrazují slovy "5 Kčs".

11. V § 8, odst. 1 se slova "1 Kčs" nahrazují slovy "5 Kčs", a v § 8, odst. 3 slova "3 Kčs" slovy "10 Kčs".

12. Ustanovení § 9, odst. 2 až 4 zní:

"(2) Vojenským osobám z počtu poddůstojníků nebo mužstva, zaměstnaným ve vojenských nebo vojenskou správou provozovaných podnicích, dílnách, pekárnách nebo podobných zařízeních nebo při odborném vykonávání provozovací služby vojenských drah, může ministerstvo národní obrany přiznat pracovní přídavek do výše 5 Kčs za každou noc, trvalo-li jejich zaměstnání alespoň dvě hodiny mezi 21. a 6. hodinou téže noci a opakoval-li se takový pracovní výkon nejméně po dvě noci po sobě následující. Za týchž podmínek může přiznat pracovní přídavek do výše 5 Kčs též vojenským osobám z počtu poddůstojníků nebo mužstva, které jsou zaměstnány jako topiči, strojníci nebo řemeslníci ve vojenských nebo vojenskou správou provozovaných podnicích nebo ústřednách s obsluhou parních kotlů, elektromotorů nebo strojů plynových nebo benzinových.

(3) Ministerstvo národní obrany může přiznat pracovní přídavek do výše 5 Kčs též vojenským osobám z počtu poddůstojníků nebo mužstva, které jsou se zřetelem k povaze své služby zaměstnány alespoň dva dny po sobě následující po dobu přesahující dobu normálního zaměstnání vojáka.

(4) Vojenským osobám z počtu poddůstojníků nebo mužstva, které ošetřují více než dva koně, může ministerstvo národní obrany přiznat denní pracovní přídavek 1.50 Kčs za ošetřování třetího a každého dalšího koně."

13. V § 9, odst. 5 se připojuje další věta, která zní:

"Ministerstvo národní obrany může pověřit vyšší velitelství nebo velitele vojenských útvarů, aby přiznávali pracovní přídavky podle odstavců 2 až 4."

14. V § 15, odst. 2 se slova "1 Kčs" nahrazují slovy "6 Kčs".

15. Ustanovení § 16, odst. 2 zní:

"(2) Výměra zápolního přídavku činí polovinu polního přídavku (§ 15, odst. 2)."

16. V § 19, odst. 1, písm. d) se slova "4 Kčs" nahrazují slovy "10 Kčs" a v § 19, odst. 2 slova "4 Kčs" slovy "10 Kčs" a slova "2 Kčs" slovy "5 Kčs".

17. Ustanovení § 19, odst. 7 zní:

"(7) Vláda stanoví usnesením podmínky, za kterých přísluší vojenským leteckým akademikům (frekventantům vojenské letecké akademie) zvláštní služební přídavek, jakož i jeho výši. Frekventantům letecké vojenské akademie, kteří jsou vojenskými letci, přísluší letecký přídavek jen podle předchozí věty, i když jsou vojenskými osobami z povolání."

18. K § 19 se připojuje nový odstavec 8, který zní:

"(8) Frekventantu vojenského učiliště, který je vojenskou osobou z povolání, přísluší místo nároku na náležitosti podle odstavce 1 nárok na náležitosti podle příslušných předpisů o náležitostech vojenských osob z povolání."


Čl. II

Pokud se ve vládním nařízení č. 111/1934 Sb. mluví o stravném, rozumí se tím relutum za stravu, pokud se v něm mluví o příplatku k stravnému, rozumí se tím příplatek k relutu za stravu.

Čl. III

Na opatření učiněná ministrem (ministerstvem) národní obrany ve věcech upravených tímto nařízením v době od 5. května 1945 do jeho vyhlášení se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I, č. 2, 3, 4, 6, 17 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. září 1949; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r

Přesunout nahoru