Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 95/1949 Sb.Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy

Částka 32/1949
Platnost od 15.04.1949
Účinnost od 01.05.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95.

Vládní nařízení

ze dne 22. března 1949

o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle §§ 3 a 6 zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících, ve znění zákona ze dne 14. února 1946, č. 37 Sb.:


§ 1

Nebezpečenské přídavky

(1) Mimo dobu branné pohotovosti státu příslušejí

A) vojenským osobám z povolání,

B) vojenským osobám z počtu poddůstojníků a mužstva,

C) civilním zaměstnancům vojenské správy, jejichž platové poměry jsou upraveny platovým zákonem nebo předpisy vydanými podle něho, nebezpečenské přídavky, a to za každý den

a) pyrotechnických a odminovacích prací,
  aa) samostatným pyrotechnikům v částce 60 Kčs,
  bb) pomocným pyrotechnikům v částce 40 Kčs,
  cc) osobám, které vykonávají pomocné práce v částce 10 Kčs,
b) studijních nebo výzkumných prací s mimořádně nebezpečnými bojovými prostředky, po případě prací při jejich tovární výrobě v částce 40 Kčs,
c) zvláštních prací s látkami nebo zařízeními škodlivými lidskému zdraví, nebo nebezpečných prací s municí nebo výbušninami v továrnách, muničních skladech nebo na pokusných střelnicích v částce 20 Kčs,
d) prací s infekčním materiálem, s veterinářskými plynovými lázněmi nebo v prostředí aktivního záření v částce 10 Kčs.

(2) Podrobnosti, zejména o tom, které práce se považují za práce uvedené v předchozím odstavci, stanoví ministerstvo národní obrany.

(3) Vznikl-li by vojenské osobě nebo zaměstnanci v jednom kalendářním dnu vedle nároku na přídavek podle odstavce 1 nárok na jeden nebo více dalších podobných přídavků podle jiných předpisů v jednom kalendářním dnu, přísluší jen nejvyšší z nich.

(4) Nebezpečenský přídavek se vyplácí měsíčně pozadu. Jeho výplatou není dotčen nárok na náhradu služebních výdajů. Nebezpečenský přídavek se podle ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 26. června 1947, č. 109 Sb., o dani ze mzdy, osvobozuje od daně ze mzdy.

§ 2

Zvláštní náležitosti hradní stráže

(1) Vojenským osobám z povolání a osobám z počtu poddůstojníků a mužstva, které jsou trvale přiděleny k hradní stráži, příslušejí po dobu, po kterou jsou v počtu živených hradní stráže a konají u ní nepřetržitě činnou službu, za každý kalendářní měsíc tyto služební přídavky:

veliteli hradní stráže v částce 500 Kčs,
zástupci velitele hradní stráže v částce 400 Kčs,
osvětovému důstojníkovi v částce 350 Kčs,
veliteli čety v částce 300 Kčs,
zástupci velitele čety a vedoucím orgánům pověřeným zvláštními úkoly v částce 250 Kčs,
veliteli stráže v částce200 Kčs,
závodčímu v částce 150 Kčs,
ostatním osobám přiděleným k hradní stráži v částce 100 Kčs.

(2) Nárok na služební přídavky podle odstavce 1 vzniká dnem přidělení vojenské osoby k hradní stráži a končí dnem jejího odchodu. Nepřesahuje-li doba přidělení v kalendářním měsíci včetně dne jejího příchodu, po případě dne odchodu, 15 dnů, přísluší polovina služebního přídavku podle odstavce 1, jinak přísluší přídavek za celý kalendářní měsíc.

(3) Koná-li vojenská osoba přidělená k hradní stráži trvale službu, za kterou jí přísluší nárok na služební přídavek v jiné výši než dosud, přísluší jí tento nový přídavek od prvního dne měsíce následujícího po přidělení k oné jiné službě; zastává-li takovou službu již od prvního dne měsíce, má nárok na tento nový služební přídavek již tímto dnem.

(4) Nekoná-li vojenská osoba trvale přidělená k hradní stráži službu u ní po dobu, která nepřesahuje dva měsíce, zachovává se jí nárok na služební přídavek podle odstavce 1 za předpokladu, že zůstane nadále v počtu živených hradní stráže. Trvá-li však takové přerušení výkonu služby u hradní stráže déle než dva měsíce, zanikne nárok na služební přídavek posledním dnem druhého měsíce, následujícího po dni, kdy došlo k přerušení služby. Prvním dnem následujícího měsíce přechází nárok na případný vyšší služební přídavek spojený s touto službou na toho příslušníka hradní stráže, který ji skutečně zastává.

(5) Za každou noc, v které vojenská osoba přidělená k hradní stráži koná strážní službu, přísluší jí zvláštní noční přídavek, a to:

důstojníkům hradní stráže v částce 30 Kčs,
poddůstojníkům z povolání hradní stráže v částce 20 Kčs,
ostatním poddůstojníkům a osobám z počtu mužstva hradní stráže v částce 15 Kčs.

(6) Zvláštní přídavky příslušníkům hradní stráže se vyplácejí měsíčně pozadu nebo při skončení přidělení k hradní stráži, nejsou součástí pensijní základny a osvobozují se podle ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 109/1947 Sb. od daně ze mzdy.

§ 3

Služební přídavky příslušníků výsadkového vojska

(1) Příslušníkům výsadkového vojska, kteří konají základní, zdokonalovací, udržovací nebo opakovací výcvik výsadkových jednotek, přísluší za každý kalendářní měsíc výcviku zvláštní služební přídavek, a to

důstojníkům a poddůstojníkům z povolání v částce 600 Kčs,
ostatním poddůstojníkům a osobám z počtu mužstva v částce 300 Kčs.

(2) Koná-li se výcvik uvedený v odstavci 1 jen po část měsíce, přísluší zvláštní služební přídavek za každý den jeho konání jednou třicetinou měsíční částky.

(3) Zvláštní služební přídavek podle odstavce 1 přísluší též po dobu řádné dovolené, poskytované podle příslušných předpisů, pokud příslušník výsadkového vojska pokračuje po ukončení dovolené v některém z druhů výcviku uvedených v odstavci 1.

(4) Zvláštní služební přídavek podle odstavce 1 může ministerstvo národní obrany přiznat též po dobu léčení zranění nebo onemocnění, které vzniklo v přímé souvislosti s výcvikem u výsadkových jednotek, ode dne zranění nebo onemocnění do skončení léčení nejdéle však do posledního dne třetího kalendářního měsíce, následujícího po uplynutí měsíce, v němž došlo k zranění nebo onemocnění. Trvá-li léčení zranění nebo nemoci včetně rekonvalescence déle, může ministerstvo národní obrany přiznat celý služební přídavek nebo jeho část i pro zbývající dobu neschopnosti k službě u výsadkového vojska, nejdéle však na dobu dalších tří měsíců, lze-li předpokládat, že zraněný nebo nemocný bude po vyléčení opět schopen služby u výsadkového vojska. Podrobnosti, zejména o způsobu zjištění souvislosti zranění nebo onemocnění s výkonem služby, stanoví ministerstvo národní obrany.

(5) Zvláštní služební přídavek se vyplácí měsíčně pozadu, není součástí pensijní základny a osvobozuje se podle ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 109/1947 Sb. od daně ze mzdy.


Ustanovení závěrečná

§ 4

Ustanovení § 9, odst. 1 a § 12 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, se zrušují.

§ 5

Na opatření učiněná ministerstvem národní obrany ve věcech upravených tímto nařízením v době od 5. května 1945 do jeho účinnosti se hledí tak, jako by byla učiněna již za jeho účinnosti.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení; provede je ministr národní obrany.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r

Přesunout nahoru