Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 88/1949 Sb.Vládní nařízení o sběru a odbytu sběrných surovin

Částka 28/1949
Platnost od 08.04.1949
Účinnost od 08.04.1949
Zrušeno k 30.04.1951 (34/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88.

Vládní nařízení

ze dne 8. března 1949

o sběru a odbytu sběrných surovin

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Sběrnými surovinami podle tohoto nařízení jsou:

a) odpadová ocel a zlomková litina (železný odpad),

b) odpad a zůstatky obecných kovů,

c) starý a odpadový papír,

d) hadry, odstřižky a textilní odpad,

e) kožišinový odpad,

f) upotřebené čisticí hadry, čisticí vlna a bavlna,

g) skleněné střepy,

h) odpady tvrdé a měkké gumy všeho druhu,

i) upotřebený celluloid, igelit nebo upotřebené podobné hmoty,

j) sádrové střepy,

k) korkový odpad,

l) odpad z usní,

m) kosti a rohovina,

n) kožky,

o) surové kůže,

p) peří,

r) žíně, štětiny a srst,

s) zvířecí žlázy a orgány.

(2) Ministerstvo vnitřního obchodu může v dohodě s ministerstvem, do jehož působnosti spadá výrobní odvětví, jemuž přísluší zužitkování surovin, prohlásiti za sběrné suroviny podle tohoto nařízení další hmoty, u nichž lze sběrem zabezpečiti jejich zužitkování, nebo některé hmoty z jeho dosahu vyjmouti, jakož i blíže určiti jednotlivé druhy surovin uvedené v odstavci 1.

§ 2

(1) Sběrné suroviny nesmějí býti ničeny, pokud to není nezbytně nutné z důvodů zdravotních nebo z důvodů jiného veřejného zájmu.

(2) Sběrné suroviny musí býti nabízeny a odevzdávány podnikům uvedeným v § 3, pokud je vlastník (držitel) nezpracovává sám podle příslušných předpisů.

§ 3

(1) Sběr sběrných surovin obstarávají národní podniky pověřené ministerstvem vnitřního obchodu vyhláškou v Úředním listě (dále jen "pověřené národní podniky").

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 stanoví ministerstvo vnitřního obchodu národním podnikům sběrné obvody.

§ 4

(1) Místní národní výbory pečují o pravidelný sběr sběrných surovin, které určí ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem průmyslu vyhláškou v Úředním listě.

(2) V obcích s počtem obyvatel do 50.000 se místní národní výbory postarají o odebírání sběrných surovin od osob, které je bezplatně nabídnou, a o jejich vhodné uskladnění a roztřídění podle druhů. K provedení sběru přizvou organisace mládeže nebo jiné organisace a osoby.

(3) Místní národní výbory prodají sběrné suroviny získané sběrem podle odstavce 2 příslušnému pověřenému národnímu podniku a výtěžek odvedou do obecní pokladny. Náklady spojené se sběrem se hradí z obecních prostředků. Přesahují-li výtěžky sběru tyto náklady, může místní národní výbor do výše zjištěného přebytku poskytovati odměny z obecních prostředků organisacím a osobám, které se zasloužily o úspěch sběru, a přispěti na zřízení nebo provozování kulturních a tělovýchovných zařízení.

(4) V obcích s počtem obyvatel nad 50.000 může místní národní výbor naříditi vlastníkům a jiným uživatelům domů, aby zřídili stálé domovní sběrny sběrných surovin. Sběrné suroviny z těchto domovních sběren odebírají přímo pověřené národní podniky.

§ 5

Plníce úkol stanovený v § 3 jsou pověřené národní podniky povinny v obvodu jim určeném zejména:

a) pečovati o zajištění úspěchu sběru sběrných surovin a vésti v patrnosti jeho výsledky,

b) vykupovati sběrné suroviny vlastními závody a zařízeními, tříditi a upravovati je a zabezpečiti proti zkáze a znehodnocení,

c) dozírati v mezích oprávnění daného ministerstvem, do jehož oboru působnosti spadá podnik, ústav nebo zařízení, kde sběrné suroviny jsou, aby sběrné suroviny byly nabízeny pravidelně ke sběru,

d) dodávati vytříděné a po případě též upravené suroviny podle pokynů distribuční komise (§ 6),

e) podávati hlášení ministerstvům vnitřního obchodu a průmyslu.

§ 6

(1) O rozdělování sběrných surovin získaných pověřenými národními podniky rozhoduje distribuční komise, kterou zřídí ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem průmyslu při některém z pověřených národních podniků. Distribuční komise má pět členů včetně předsedy a místopředsedy. Předsedu a místopředsedu jmenuje ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu z vedoucích zaměstnanců pověřených národních podniků. Dalšími členy jsou zástupci ministerstev vnitřního obchodu a průmyslu a pověřenectva průmyslu a obchodu. Každý člen má svého náhradníka ustanoveného stejným způsobem jako člen.

(2) Distribuční komise přizve podle potřeby k svému jednání zástupce zúčastněných hospodářských odvětví a úřadů.

(3) Distribuční komise podléhá ministru průmyslu a řídí se jeho pokyny a směrnicemi. V naléhavých případech může ministerstvo průmyslu rozhodovati přímo o rozdělování sběrných surovin.

(4) Pověřené národní podniky jsou povinny sdělovati distribuční komisi potřebné údaje a vykonávati pro ni administrativní práce.

§ 7

Krajské a okresní národní výbory dozírají na obstarávání sběru surovin ve svém obvodu, vedou v patrnosti jeho výsledky a jsou povinny spolupůsobiti při plnění úkolů podle tohoto nařízení.

§ 8

(1) Podrobné předpisy o provádění sběru vydá ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem, do jehož působnosti spadá výrobní odvětví, v němž se zužitkují sběrné suroviny, a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.

(2) Podrobné předpisy o třídění, úpravě a nakládání s jednotlivými druhy sběrných surovin vydá ministerstvo, do jehož působnosti spadá výrobní odvětví, v němž se zužitkují suroviny, a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou v Úředním listě.


§ 9

(1) Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 312 Sb., o povinném sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování, vládního nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 29 Sb. z roku 1940, o hospodaření odpadky, a nařízení s mocí zákona ze dne 24. dubna 1940, č. 111 Sl. z., o povinném sbírání odpadků.

(2) Opatření učiněná podle předpisů, jejichž platnost, po případě použivatelnost, podle odstavce 1 se zrušuje, zůstávají nedotčena pokud nebudou nahražena novými opatřeními učiněnými podle tohoto nařízení.

§ 10

(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto nařízení nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 50 000 Kčs, nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců, nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba druhy trestů zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 6 měsíců.

(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již předtím pravoplatně potrestán pro přestupek podle odstavce 1, může být vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.

(3) Orgány veřejné správy nelze stíhati pro přestupek podle odstavce 1.

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitřního obchodu, průmyslu a zdravotnictví a ostatní zúčastnění členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Kliment v. r.

Plojhar v. r

Přesunout nahoru