Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 87/1949 Sb.Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory

Částka 28/1949
Platnost od 08.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87.

Zákon

ze dne 24. března 1949

o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Veřejnou správu v oboru organisace a ochrany práce vykonávají bez újmy příslušnosti jiných úřadů (§ 2, odst. 3) krajské a okresní národní výbory.

(2) Tato správa zahrnuje:

a) poradenství pro volbu povolání a včleňování dorostu do povolání, odborný výcvik učňů, soustavné rozmisťování pracujících, péči o stálost pracovních poměrů, o pracovní výkonnost a kázeň a o hospodárné zaměstnávání pracujících a podpůrnou péči při provádění těchto úkolů;

b) účast při provádění státní mzdové politiky;

c) ochranu života a zdraví zaměstnanců při práci, čítajíc v to pracovní lékařství a dohled nad zachováváním pracovních podmínek;

d) dohled nad zachováváním předpisů o závodní sociální službě zaměstnancům;

e) ochranu domácké práce;

f) účast při provádění úkolů týkajících se zájmového zastoupení zaměstnanců;

g) podporování odborného školení pracujících, kteří mění povolání, a osob se sníženou pracovní schopností;

h) podporování pracovních studií a práce úkolářů;

i) pěstování výzkumu a podporování zlepšovatelských akcí ve věcech organisace a ochrany práce;

k) podporování vynalézavosti a tvořivosti pracujících.

(3) Krajské a okresní národní výbory plní úkoly v oboru organisace a ochrany práce v úzké součinnosti s jednotnou odborovou organisací a úkoly uvedené v odstavci 2, písm. g) až k) též v součinnosti s Československým ústavem práce; při tom spolupracují s vrcholnými hospodářskými a zájmovými organisacemi.

§ 2

(1) Dnem 1. dubna 1949 přechází na krajské národní výbory působnost

a) zemských úřadů ochrany práce,

b) okresních úřadů ochrany práce ve věcech

aa) odborného výcviku učňů,

bb) státní mzdové politiky,

cc) dohledu nad zachováváním předpisů o ochraně života a zdraví zaměstnanců při práci a předpisů o pracovních podmínkách ve všech pracovních oborech (inspekce práce),

c) kterou na Slovensku vykonávají jiné úřady nebo orgány ve věcech odborného výcviku učňů.

(2) Dnem 1. dubna 1949 přechází na okresní národní výbory působnost okresních úřadů ochrany práce, pokud podle odstavce 1 nepřešla na krajské národní výbory.

(3) Působnost jiných úřadů ve věcech uvedených v § 1 zůstává nedotčena.

§ 3

Vláda nově upraví nařízením

a) organisaci pracovního lékařství, pokud je dosud prováděly zvláštní ústavy,

b) organisaci rozhodčích komisí, zřízených podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

§ 4

Ministerstvo sociální péče přidělí v dohodě s ministerstvem vnitra krajským a okresním národním výborům v rámci schválené systemisace služebních míst z osobního stavu v oboru své působnosti potřebný počet zaměstnanců pro odborné služby. Ministerstvo vnitra převezme v dohodě s ministerstvem sociální péče do osobního stavu v oboru své působnosti potřebný počet ostatních zaměstnanců úřadů ochrany práce.

§ 5

Jednání a opominutí příčící se předpisům v oboru organisace a ochrany práce stíhají okresní národní výbory jako správní přestupky, při čemž v případech, kde se taková jednání nebo opominutí dosud trestala pořádkovými pokutami, ukládají pokutu do 10 000 Kčs a vyměří zároveň pro případ její nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) do jednoho měsíce.

§ 6

Písemnosti a úřední úkony ve věcech organisace a ochrany práce jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních. Nedotčeny však zůstávají předpisy o poplatcích a dávkách za úřední úkony ve věcech správních v řízení o zaměstnávání cizích státních příslušníků a o vydávání náhradních pracovních průkazů.

§ 7

(1) Dnem 31. března 1949 se zrušují okresní a zemské úřady ochrany práce.

(2) Věcných prostředků úřadů ochrany práce bude použito k vybavení referátů práce a sociální péče, pokud ministerstvo sociální péče nerozhodne, že jich má býti výjimečně použito jinak.


§ 8

Dnem 31. března 1949 se zrušuje vládní nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce, a nařízení Slovenské národní rady ze dne 27. listopadu 1945, č. 142 Sb. n. SNR, o zřízení okresních úřadů ochrany práce a zemského úřadu ochrany práce, a předpisy vydané podle těchto nařízení.


§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem vnitra a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru