Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 84/1949 Sb.Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Částka 27/1949
Platnost od 07.04.1949
Účinnost od 07.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84.

Zákon

ze dne 23. března 1949,

kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Dekret presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, se mění takto:

1. § 1, odst. 1, č. 3 zní:

"3. osob fysických a právnických, které vyvíjely činnost proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé nebo maďarské okupanty nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, jakož i fysických nebo právnických osob, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich majetek nebo podnik."

2. § 1, odst. 2 se vypouští.

3. V § 1, odst. 4 se vypouštějí ustanovení věty čtvrté a páté.

4. V § 1 se odstavce 3 a 4 přečíslují na odstavce 2 a 3, při čemž v dosavadním odstavci 3 se nahrazují slova "v odstavcích 1 a 2" slovy "v odstavci 1".

5. § 2, odst. 4 zní:

"(4) Při konfiskaci majetku osoby právnické přísluší poměrná náhrada osobám kapitálově na ní zúčastněným, pokud nespadají pod ustanovení § 1, odst. 1, zejména pokud jim nelze přičítati činnost a chování dotyčné právnické osoby nebo zanedbání přiměřené opatrnosti při ustanovení její správy nebo při dozoru na ni a pokud nejednají přímo nebo nepřímo v zájmu osob, na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 1. Podrobnosti upraví vláda nařízením."


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v.r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru