Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1949 Sb.Vládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy

Částka 26/1949
Platnost od 01.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zrušeno k 17.05.1954 (23/1954 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80.

Vládní nařízení

ze dne 31. března 1949

o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, § 19, odst. 1 a § 24, odst. 1 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze (dále jen "zákon"):


ODDÍL 1

Ústřední národní výbor

§ 1

Plenární zasedání

(1) Ústřednímu národnímu výboru je vyhrazeno v plenárním zasedání

a) schvalovati v rámci jednotného hospodářského plánu plán hospodářského rozvoje a výstavby hlavního města Prahy,

b) usnášeti se na rozpočtu a na účetní závěrce svého hospodaření,

c) vydávati na základě zákonných ustanovení obecné právní předpisy o ukládání dávek, poplatků, příspěvků a podobných plnění,

d) voliti ze svých členů primátora, jeho náměstky a referenty ústředního národního výboru a jejich náměstky, odvolávati je a zřizovati a zrušovati komise ústředního národního výboru,

e) zřizovati a zrušovati komunální podniky a jejich představenstva a jmenovati a odvolávati jejich členy,

f) usnášeti se na jednacích řádech pro plenární zasedání ústředního národního výboru i obvodních národních výborů a pro jejich sborové výkonné složky,

g) voliti čestné občany,

h) projednávati věci územních změn,

ch) rozhodovati o věcech vyhrazených zvláštními předpisy rozhodnutí plenárního zasedání.

(2) Plenárnímu zasedání ústředního národního výboru musejí býti předloženy k projednání

a) zásadní věci politické povahy,

b) věci mimořádné hospodářské důležitosti.

(3) Plenární zasedání ústředního národního výboru kontroluje provádění plánu hospodářského rozvoje a výstavby hlavního města Prahy, pečuje o to, aby správa města byla jednotná, a kontroluje činnost svých výkonných složek a činnost obvodních národních výborů. Tyto výkonné složky a obvodní národní výbory jsou proto povinny podávati plenárnímu zasedání zprávy o své činnosti. Plenární zasedání dává jim pro ni v rámci směrnic a pokynů vyšších orgánů všeobecné směrnice i zvláštní pokyny a podněty.

(4) Plenární zasedání může rozhodnouti o kterékoli záležitosti, která náleží do působnosti ústředního národního výboru.

§ 2

Rada ústředního národního výboru

(1) Radě je vyhrazeno ve sboru

a) připravovati věci, o nichž má jednati plenární zasedání ústředního národního výboru,

b) stanoviti všeobecné předpisy o správě obecního jmění,

c) rozhodovati o zcizení a o zavazení nebo jiném zatížení obecních nemovitostí,

d) povolovati podle rozpočtu výdaje, které v jednotlivém případě přesahují částku 500 000 Kčs,

e) usnášeti se na právních jednáních, jejichž předmětem je částka nad 500 000 Kčs nebo věc (právo), jejíž obecná hodnota přesahuje tuto částku,

f) všeobecně upravovati věci služebního a platového práva zaměstnanců hlavního města Prahy a systemisovati místa zaměstnanců ústředního národního výboru nebo podniků, ústavů a zařízení, jichž vlastníkem je obec pražská nebo které spravují pražské orgány lidové správy,

h) jmenovati obecní zaměstnance 5. a vyšší platové stupnice a ustanovovati smluvní zaměstnance s platy obdobnými platům zaměstnanců 5. a vyšší platové stupnice,

ch) ustanovovati a odvolávati správce komunálních podniků,

i) rozhodovati ve sporech o příslušnost mezi jednotlivými referenty a komisemi ústředního národního výboru a mezi jednotlivými obvodními národními výbory,

j) přezkoumávati podle § 10, odst. 5 zákona rozhodnutí komisí a referentů ústředního národního výboru a jimi zmocněných zaměstnanců,

k) rozhodovati o pojmenování náměstí, ulic a veřejných prostranství,

l) rozhodovati o věcech vyhrazených zvláštními předpisy rozhodnutí rady.

(2) I v případech, na něž se nevztahují ustanovení odstavce 1, rozhoduje rada ve sboru o majetkově-právních jednáních a o osobních věcech zaměstnanců, je-li třeba schválení jejího rozhodnutí nadřízeným orgánem. V těchto věcech může však pověřiti rozhodováním komisi nebo zmocniti k němu primátora nebo jednotlivé referenty.

(3) Pokud nejde o některý z případů uvedených v odstavci 1 nebo 2, rozhoduje rada zásadně prostřednictvím referentů; může však pověřiti komise, aby v rozsahu, který stanoví, rozhodovaly jejím jménem. Rada je oprávněna rozhodnouti ve sboru i o kterékoli záležitosti, o níž přísluší jinak rozhodovati referentům nebo komisím ústředního národního výboru.

(4) Radě mají býti předloženy k projednání věci, které mají zvláštní politický význam.

(5) Rada provádí usnesení plenárního zasedání ústředního národního výboru, pokud provedením nebyla pověřena jiná jeho složka, projednává a sjednocuje plány práce referentů, kontroluje činnost referentů a jejich referátů a činnost komisí ústředního národního výboru i činnost obvodních národních výborů, projednává pravidelně zprávy o jejich činnosti a dává jim závazné pokyny.

§ 3

Primátor

(1) Primátor zastupuje ústřední národní výbor a hlavní město Prahu jako svazek lidové správy navenek a předsedá plenárním zasedáním a schůzím rady ústředního národního výboru.

(2) V době, kdy rada ústředního národního výboru nezasedá, může primátor činiti neodkladná opatření, k nimž by jinak bylo potřebí usnesení rady, je však povinen požádati v nejbližší schůzi rady o dodatečné schválení.

(3) Primátor může činiti neodkladná opatření také v oboru působnosti komisí ústředního národního výboru, je však povinen uvědomiti o učiněných opatřeních radu ústředního národního výboru i příslušnou komisi v jejich nejbližší schůzi.

(4) Neučiní-li referent ústředního národního výboru včas opatření nutná k řádnému obstarávání prací svého referátu, učiní tato opatření na jeho místě primátor a oznámí to radě ústředního národního výboru v její nejbližší schůzi.

(5) Primátor sjednocuje činnost jednotlivých referentů ústředního národního výboru a bdí nad prováděním směrnic nadřízených orgánů a směrnic, na nichž se usneslo plenární zasedání ústředního národního výboru.

(6) Má-li primátor za to, že usnesení plenárního zasedání nebo rady ústředního národního výboru vybočuje z mezí jejich působnosti nebo že odporuje předpisům nebo že je v rozporu se směrnicemi a pokyny nadřízených orgánů, je povinen zastaviti výkon tohoto usnesení a oznámiti to věcně příslušnému ústřednímu úřadu a ministerstvu vnitra; pokud o věci nerozhodne věcně příslušný ministr (přednosta ústředního úřadu), nesmí býti usnesení vykonáno. Z týchž důvodů je primátor povinen zastaviti výkon rozhodnutí nebo opatření referenta nebo usnesení komise ústředního národního výboru a oznámiti to radě, která pak rozhodne, zda a pokud zastavené rozhodnutí (opatření, usnesení) může býti vykonáno.

(7) Primátor je služebním představeným všech zaměstnanců ústředního národního výboru, přiděluje a překládá je a pověřuje je úřednickými funkcemi.

§ 4

Náměstkové primátora

Náměstkové primátora zastupují primátora podle svého pořadí a plní úkoly, jimiž je primátor z oboru své působnosti pověřil.

§ 5

Referenti ústředního národního výboru

(1) Referenti ústředního národního výboru rozhodují a činí opatření jménem rady v rozsahu činnosti svých referátů ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny radě nebo které nepříslušejí primátorovi nebo komisím ústředního národního výboru; rozsah rozhodovací pravomoci referentů ve věcech uvedených v § 2, odst. 2 upraví rada ústředního národního výboru.

(2) Náměstkové referentů zastupují referenty v případech stanovených v § 12, odst. 3 zákona a napomáhají jim jinak ve vedení referátů.

(3) Referenti jsou ze své funkce předsedy komisí zřízených v oboru jejich referátů; místopředsedy těchto komisí jsou jejich náměstkové.

§ 6

Referáty ústředního národního výboru

(1) U ústředního národního výboru se zřizuje presidiální referát a tyto další referáty:

1. referát pro všeobecné vnitřní věci,

2. plánovací referát,

3. bezpečnostní referát,

4. referát pro školství, vědy a umění,

5. referát práce a sociální péče,

6. zdravotní referát,

7. finanční referát,

8. hospodářský referát,

9. zemědělský referát,

10. referát pro vnitřní obchod a výživu,

11. technický referát,

12. referát pro informace, osvětu a tělesnou výchovu,

13. bytový referát.

(2) V čele presidiálního referátu je primátor. Presidiální referát obstarává práce spojené s plněním úkolů uložených primátorovi, vyřizuje záležitosti členů ústředního národního výboru a jeho složek a členů obvodních národních výborů a jejich složek, vyplývající z jejich funkce a z odpovědnosti za její výkon, jakož i věci čestného občanství. Přednostou presidiálního referátu je ústřední tajemník.

(3) Pro rozsah činnosti referátů ústředního národního výboru platí s odchylkami vyplývajícími ze zřízení presidiálního referátu a z rozdělení úkolů v oboru školství, věd, umění, informací, osvěty a tělesné výchovy a v oboru práce a sociální péče, zvláště péče bytové, přiměřeně předpisy, jimiž se určuje rozsah činnosti referátů krajských národních výborů.

(4) Rada může rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny a pověřiti vedením jedné z těchto skupin referentova náměstka, který má pak postavení referenta.

(5) Rada ustanoví pro každý referát (skupinu) ze zaměstnanců přidělených tomuto referátu přednostu referátu (skupiny). Jeho ustanovení vyžaduje potvrzení ministra vnitra uděleného v dohodě s věcně příslušnými ministry. Ostatní přidělení zaměstnanci jsou podřízeni přednostovi referátu (skupiny).

ODDÍL 2

Obvodní národní výbory

§ 7

Výkon působnosti

(1) Obvodní národní výbory vykonávají svou působnost, řídíce se směrnicemi a pokyny ústředního národního výboru, jeho výkonných složek a věcně příslušných ústředních úřadů.

(2) Primátor a referenti ústředního národního výboru a ústřední úřady dohlížejí v oboru své působnosti na to, aby obvodní národní výbory a jejich výkonné složky plnily své povinnosti.

§ 8

Plenární zasedání obvodního národního výboru

(1) Obvodnímu národnímu výboru je vyhrazeno v plenárním zasedání

a) usnášeti se v rámci plánu hospodářského rozvoje a výstavby hlavního města Prahy na plánu své účasti na tomto rozvoji a výstavbě,

b) voliti ze svých členů předsedu, jeho náměstka a referenty obvodního národního výboru, odvolávati je a zřizovati a zrušovati komise.

(2) Plenárnímu zasedání obvodního národního výboru musejí býti předloženy k projednání věci, které mají s hlediska městského obvodu zásadní politický význam.

(3) Plenární zasedání obvodního národního výboru kontroluje činnost svých výkonných složek, které jsou povinny podávati mu zprávy o své činnosti. Plenární zasedání dává jim pro ni v rámci směrnic a pokynů vyšších orgánů všeobecné směrnice i zvláštní pokyny a podněty.

(4) Plenární zasedání může rozhodnouti o kterékoli záležitosti, která náleží do působnosti obvodního národního výboru.

§ 9

Rada obvodního národního výboru

(1) Členy rady jsou předseda obvodního národního výboru, jeho náměstek a referenti obvodního národního výboru.

(2) Rada řídí veškerou činnost obvodního národního výboru. Přísluší jí správa všech záležitostí náležejících do působnosti obvodního národního výboru, pokud není vyhrazena plenárnímu zasedání nebo předsedovi obvodního národního výboru.

(3) Radě je vyhrazeno ve sboru

a) připravovati věci, o nichž má jednati plenární zasedání obvodního národního výboru,

b) určovati podrobněji, jakým způsobem bude spravováno obecní jmění, ústavy, podniky a zařízení, jichž správa byla obvodnímu národnímu výboru svěřena,

c) určovati podle směrnic ústředního národního výboru podrobnosti vnitřní organisace obvodního národního výboru,

d) rozhodovati o věcech vyhrazených zvláštními předpisy rozhodnutí rady.

(4) Rada rozhoduje dále ve sboru o právních jednáních, která se týkají majetku spravovaného obvodním národním výborem, může však v těchto věcech pověřiti rozhodováním komise nebo zmocniti k rozhodování jednotlivé referenty nebo předsedu obvodního národního výboru.

(5) Pokud nejde o některý z případů uvedených v odstavci 3 nebo 4, rozhoduje rada zásadně prostřednictvím referentů; může však pověřiti komise, aby v rozsahu, který vymezí, rozhodovaly jejím jménem. Rada je oprávněna rozhodnouti o kterékoli záležitosti, o níž jinak rozhodují referenti nebo komise obvodního národního výboru.

(6) Radě mají býti předloženy k projednání věci, které mají s hlediska městského obvodu zvláštní význam.

(7) Rada může v době, kdy obvodní národní výbor nezasedá, zřizovati komise obvodního národního výboru, je však povinna požádati nejbližší plenární zasedání o dodatečné schválení.

(8) Rada provádí usnesení plenárního zasedání obvodního národního výboru, pokud provedením nebyla pověřena jiná jeho složka, projednává a sjednocuje plány práce referátů, kontroluje činnost referentů a jejich referátů a činnost komisí, projednává pravidelně zprávy o jejich činnosti a dává jim závazné pokyny.

§ 10

Předseda obvodního národního výboru

(1) Předseda zastupuje obvodní národní výbor a v oboru jeho působnosti i Prahu jako svazek lidové správy a předsedá plenárním zasedáním a schůzím rady obvodního národního výboru.

(2) Z důvodů uvedených v § 3, odst. 6 je předseda povinen zastaviti výkon usnesení plenárního zasedání nebo rady obvodního národního výboru a oznámiti to věcně příslušnému referentu ústředního národního výboru a primátorovi; pokud o věci nerozhodne věcně rada ústředního národního výboru, nesmí býti usnesení vykonáno. Z týchž důvodů je předseda povinen zastaviti výkon rozhodnutí nebo opatření referenta nebo usnesení komise obvodního národního výboru a oznámiti to radě obvodního národního výboru, která pak rozhodne, zda a pokud zastavené rozhodnutí (opatření, usnesení) může býti vykonáno.

(3) Předseda je bez újmy práv primátora služebním představeným zaměstnanců přidělených obvodnímu národnímu výboru.

(4) Pokud z odstavců 1 až 3 neplyne jinak, platí o působnosti předsedy obdobně ustanovení § 3, odst. 2 až 5.

(5) Předseda má jednoho náměstka; může ho pověřiti plněním určitých úkolů z oboru své působnosti, a to buď pro jednotlivé případy nebo všeobecně.

(6) Předseda odpovídá za výkon své funkce plenárnímu zasedání a radě ústředního národního výboru i plenárnímu zasedání a radě obvodního národního výboru, jíž je podřízen. Je povinen říditi se příkazy a pokyny primátora a ministra vnitra.

§ 11

Referent obvodního národního výboru

(1) Referenti rozhodují a činí opatření jménem rady v rozsahu činnosti svých referátů ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny radě obvodního národního výboru nebo které nepříslušejí předsedovi nebo komisím obvodního národního výboru; rozsah rozhodovací pravomoci referentů ve věcech uvedených v § 9, odst. 4 upraví rada obvodního národního výboru.

(2) Referenti jsou bez újmy práv předsedy bezprostředními služebními představenými zaměstnanců určených k obstarávání prací v jejich referátu. Mohou se souhlasem rady obvodního národního výboru zmocniti tyto zaměstnance, aby rozhodovali a činili opatření z jejich příkazu.

(3) Referenti jsou ze své funkce předsedy komisí obvodního národního výboru zřízených v oboru jejich referátu.

(4) Je-li některý z referentů zaneprázdněn nebo nemůže-li přechodně vykonávati svou funkci z jiných důvodů, zastupuje ho jiný referent. Způsob vzájemného zastupování referentů upraví rada obvodního národního výboru.

(5) Referent obvodního národního výboru odpovídá za výkon své funkce plenárnímu zasedání a radě ústředního národního výboru i plenárnímu zasedání a radě obvodního národního výboru, jíž je podřízen. Je povinen říditi se příkazy a pokyny věcně příslušných referentů ústředního národního výboru a věcně příslušných ústředních úřadů.

§ 12

Referáty obvodního národního výboru

(1) U každého obvodního národního výboru se zřizují tyto referáty:

1. referát pro všeobecné vnitřní věci,

2. plánovací referát,

3. bezpečnostní referát,

4. referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu,

5. referát práce a sociální péče,

6. zdravotní referát,

7. finanční referát,

8. hospodářský referát,

9. bytový referát,

10. referát pro vnitřní obchod, výživu a zemědělství,

11. technický referát.

(2) V čele referátu pro všeobecné vnitřní věci je předseda obvodního národního výboru. Týž referent může vésti několik referátů.

(3) Pro rozsah činnosti referátů platí s odchylkami, vyplývajícími z rozdělení úkolů v oboru práce a sociální péče, zvláště péče bytové, a ze spojení úkolů v oboru vnitřního obchodu, výživy a zemědělství, přiměřeně předpisy, jimiž se určuje rozsah činnosti referátů krajských národních výborů.

(4) Primátor ustanoví z přidělených zaměstnanců po slyšení předsedy obvodního národního výboru pro obor jednoho nebo několika referátů obvodního národního výboru přednosty referátů. Ostatní přidělení zaměstnanci jsou podřízeni přednostovi referátu. K ustanovení přednosty finančního referátu je třeba předchozího souhlasu ministerstva vnitra uděleného v dohodě s ministerstvem financí.

§ 13

Komise obvodního národního výboru

(1) Komise obvodního národního výboru mají funkci poradní, pokud nebyly radou nebo zvláštními předpisy pověřeny rozhodovací pravomocí.

(2) Nedotčena zůstávají ustanovení o komisích, jichž zřízení je předepsáno zvláštními předpisy.


ODDÍL 3

Ustanovení společná a závěrečná

§ 14

Zaměstnanci

(1) Ústřední národní výbor je osobním úřadem zaměstnanců přidělených ústřednímu národnímu výboru podle § 21 zákona jednotlivými ústředními úřady. Ústředním úřadem těchto zaměstnanců je příslušný odborný ústřední úřad, který činí opatření a rozhoduje o jejich osobních věcech po slyšení ústředního národního výboru.

(2) Těchto zaměstnanců, pokud jsou určeni (vyškoleni) pro zvláštní úkoly jednotlivých resortů (zaměstnanců pro odborné služby), lze použít k jiným úkolům jen se souhlasem příslušného ústředního úřadu.

§ 15

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru