Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 79/1949 Sb.Vládní nařízení o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy

Částka 26/1949
Platnost od 01.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79.

Vládní nařízení

ze dne 31. března 1949

o rozdělení území hlavního města Prahy pro účely veřejné správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:


§ 1

(1) Na území hlavního města Prahy se zřizuje pro účely veřejné správy 16 městských obvodů (Praha 1 až Praha 16).

(2) Území městských obvodů hlavního města Prahy je popsáno se vztahem k dosavadním městským částem v příloze I. Hranice městských obvodů jsou, pokud rozdělují dosavadní městské části, podrobně popsány v příloze II. Obě přílohy jsou součástí tohoto nařízení.

§ 2

Na uspořádání pozemkového katastru na území hlavního města Prahy podle katastrálních území se zřízením městských obvodů podle tohoto nařízení nic nemění.


§ 3

Vládní nařízení ze dne 21. října 1947, č. 187 Sb., o územním rozdělení hlavního města Prahy, se zrušuje.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede je ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.


Příloha I

Popis území městských obvodů hlavního města Prahy

1. Městský obvod Praha 1

Jeho území tvoří:

a) městské části Josefov, Malá Strana a Staré Město;

b) část území městské části Holešovice-Bubny, na němž je Občanská plovárna;

c) městská část Hradčany vyjma část území severně od ulic Jelení a Mariánské Hradby a východně od ulice U Brusnice.

2. Městský obvod Praha 2

Jeho území tvoří:

a) městská část Vyšehrad;

b) část území městské části Nové Město jihozápadně od osy Václavského náměstí;

c) část území městské části Nusle severně od ulice Krokovy a severně od jižní hranice tělesa Spojovací dráhy;

d) část území městské části Královské Vinohrady západně od ulic Škrétovy, Bělehradské, Šafaříkovy a Pod nuselskými schody.

3. Městský obvod Praha 3

Jeho území tvoří:

a) městská část Karlín vyjma objekt čp. 268 (Rustonka);

b) část území městské části Nové Město severovýchodně od osy Václavského náměstí.

4. Městský obvod Praha 4

Jeho území tvoří:

a) městské části Jinonice, Košíře a Motol;

b) část území městské části Smíchov západně od ulice Erbenovy, od schodiště mezi objekty čp. 1571 a 1373 - Smíchov a od cesty vedoucí podél domů čp. 2224, 737, 110 a 1393 - Smíchov na Masarykův státní stadion.

Z městského obvodu Praha 4 se převádí do obvodu Praha 5

a) území, obsahující pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. území Motol;

b) území, obsahující z kat. území Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a část pozemku parc. č. 4813 od čtyřmezí pozemků parc. č. 2481 a 2496 v Břevnově a parc. č. 4813, 4814 na Smíchově, po čtyřmezí pozemků parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchově.

5. Městský obvod Praha 5

Jeho území tvoří:

a) městská část Břevnov;

b) část území městské části Dolní Liboc jižně od Hradního potoka a ulice Sestupné v dolní části;

c) městská část Střešovice vyjma část území východně od ulice Pevnostní.

Z městského obvodu Praha 4 se převádí do obvodu Praha 5

a) území, obsahující pozemky parc. č. 354 až 372 a parc. č. 458 až 462, kat. území Motol;

b) území, obsahující z kat. území Smíchov pozemky parc. č. 4200 až 4204, 4206, 4207, 4209 až 4214, 4216, 4217, 4222 až 4226 a část pozemku parc. č. 4813 od čtyřmezí pozemků parc. č. 2481 a 2496 v Břevnově a parc. č. 4813, 4814 na Smíchově, po čtyřmezí pozemků parc. č. 4217, 4221, 4224 a 4813 na Smíchově.

Z městského obvodu Praha 6 se převádějí do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a části veřejného statku parc. č. 642 a 644 kat. území Veleslavín západně od kolmice, vedoucí ze čtyřmezí pozemků parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranici Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách“.

6. Městský obvod Praha 6

Jeho území tvoří:

a) městské části Dejvice, Sedlec, Veleslavín a Vokovice;

b) městská část Bubeneč bez východního dílu Císařského ostrova až ke kanalisační čisticí stanici, dále bez Královské obory a bez území jižně od dráhy Praha - Kladno, sahajícího na západ až k ulici U Vorlíků;

c) část území městské části Holešovice-Bubny západně od čáry spojující severovýchodní cíp ulice Na baště sv. Tomáše s vyústěním ulice U Vorlíků;

d) část území městské části Hradčany severně od ulic Jelení a Mariánské Hradby a východně od ulice U Brusnice;

e) městská část Dolní Liboc vyjma část území jižně od Hradního potoka a dolní části Sestupné ulice;

f) část území městské části Střešovice východně od ulice Pevnostní.

Z městského obvodu Praha 6 se převádějí do obvodu Praha 5 celé pozemky parc. č. 360-365, 376-383, 645-647 a části veřejného statku parc. č. 642 a 644 kat. území Veleslavín západně od kolmice, vedoucí ze čtyřmezí pozemků parc. č. 354, 642, 644 a 645 na kat. hranici Břevnov-Veleslavín v ulici „Na Petřinách“.

7. Městský obvod Praha 7

Jeho území tvoří:

a) část území městské části Bubeneč, a to východní díl Císařského ostrova až ke kanalisační čisticí stanici, dále Královská obora a území jižně od dráhy Praha - Kladno, sahající na západ až k ulici U Vorlíků;

b) městská část Holešovice-Bubny bez území, na němž je Občanská plovárna, a bez území západně od čáry, spojující severovýchodní cíp ulice Na baště sv. Tomáše s vyústěním ulice U Vorlíků;

c) část území městské části Libeň jižně od silnice Povltavské;

d) městská část Troja bez části území ležícího severně od silnice Povltavské a východně od čáry, vedené od ulice U Pomologického ústavu severním směrem až k ohybu Čimické silnice u Čimického háje.

8. Městský obvod Praha 8

Jeho území tvoří:

a) městské části Bohnice, Kobylisy a Střížkov;

b) část území městské části Karlín, na které je objekt čp. 268 (Rustonka);

c) městská část Libeň bez části území, ležícího jižně od silnice Povltavské a východně od trati Praha - Neratovice;

d) část území městské části Troja ležící na sever od silnice Povltavské a na východ od čáry, vedené od ulice U Pomologického ústavu severním směrem až k ohybu Čimické silnice u Čimického háje.

9. Městský obvod Praha 9

Jeho území tvoří:

a) městské části Hloubětín, Hrdlořezy a Prosek;

b) část území městské části Libeň východně od trati Praha - Neratovice;

c) městská část Vysočany vyjma území jižně od severní hranice pozemků sportovních klubů při ulici Na Balkáně.

Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.

Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 11 území, obsahující z kat . území Vysočan celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a části pozemků parc. č. 2101 a 2102.

10. Městský obvod Praha 10

Jeho území tvoří:

a) městské části Hostivař, Malešice a Staré Strašnice;

b) část městské části Záběhlice zvaná Zahradní Město.

Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.

Z městského obvodu Praha 11 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východní část pozemku parc. č. 4293, a to od přímky, která jde kolmo z trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. území Žižkov směrem jižním na katastrální hranici Žižkov-St. Strašnice.

Z městského obvodu Praha 10 se převádí do obvodu Praha 13 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

Z městského obvodu Praha 12 se převádí do obvodu Praha 10 území na východ od hranice , vycházející z trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice přímým směrem na jihozápadní roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západní frontě tohoto pozemku, přes pozemek parc. č. 4016 do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na jihovýchod od zdi krematoria prodloužené na kat. hranici St. Strašnice-Král. Vinohrady.

Z městského obvodu Praha 13 se převádí do obvodu Praha 10

a) území na východ od os ulic parc. č. 1627 a 1630 prodloužených na kat. hranici Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) území obsahující z kat. území Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a část pozemku parc. č. 1750 na jih od prodloužené společné hranice pozemků parc. č. 1770 a 1771. Dále jižní část pozemků parc. č. 1727 a 1714 ohraničená přímkou, jdoucí z trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1770, 1771, přes trojmezí pozemků parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. území Záběhlice část, obsahující ulici „Průhonickou“ - t. j. pozemek parc. č. 2386 - a území na sever od této ulice, až po kat. hranici St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západní straně ulicí „Přespolní“ tak, že obsahuje tuto ulici a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východní straně pak východní hranicí ulice „V Korytách“.

11. Městský obvod Praha 11

Jeho území tvoří:

a) městská část Žižkov;

b) část území městské části Vysočany, položená jižně od severní hranice pozemků sportovních klubů při ulici Na Balkáně.

Z městského obvodu Praha 9 se převádí do obvodu Praha 11 území, obsahující z kat . území Vysočan celé pozemky parc. č. 1905, 1909 až 1913, 1916 a části pozemků parc. č. 2101 a 2102.

Z městského obvodu Praha 11 se převádí do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4280 až 4283 a východní část pozemku parc. č. 4293, a to od přímky, která jde kolmo z trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 kat. území Žižkov směrem jižním na katastrální hranici Žižkov-St. Strašnice.

12. Městský obvod Praha 12

Jeho území tvoří městská část Královské Vinohrady vyjma území položené na západ od ulic Škrétovy, Bělehradské, Šafaříkovy a Pod nuselskými schody.

Z městského obvodu Praha 12 se převádí do obvodu Praha 10 území na východ od hranice , vycházející z trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 940 - St. Strašnice a parc. č. 1658 - Vršovice přímým směrem na jihozápadní roh pozemku parc. č. 4047 - Král. Vinohrady a po západní frontě tohoto pozemku, přes pozemek parc. č. 4016 do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady, a na jihovýchod od zdi krematoria prodloužené na kat. hranici St. Strašnice-Král. Vinohrady.

13. Městský obvod Praha 13

Jeho území tvoří:

a) městská část Vršovice;

b) část území městské části Michle, ležící severovýchodně od dráhy Praha - Modřany mezi městskými částmi Vršovice a Záběhlice;

c) městská část Záběhlice bez místní části zvané Zahradní Město.

Z městského obvodu Praha 10 se převádí do obvodu Praha 13 území, obsahující celé pozemky parc. č. 4393 až 4437 v kat. území St. Strašnice.

Z městského obvodu Praha 13 se převádí do obvodu Praha 10

a) území na východ od os ulic parc. č. 1627 a 1630 prodloužených na kat. hranici Vršovice-Král. Vinohrady a Vršovice-St. Strašnice;

b) území obsahující z kat. území Vršovice celé pozemky parc. č. 1728 až 1749, 1751, 1752, 1771 a část pozemku parc. č. 1750 na jih od prodloužené společné hranice pozemků parc. č. 1770 a 1771. Dále jižní část pozemků parc. č. 1727 a 1714 ohraničená přímkou, jdoucí z trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1770, 1771, přes trojmezí pozemků parc. č. 1726, 1727 a 1714;

c) z kat. území Záběhlice část, obsahující ulici „Průhonickou“ - t. j. pozemek parc. č. 2386 - a území na sever od této ulice, až po kat. hranici St. Strašnice-Záběhlice, ohraničené na západní straně ulicí „Přespolní“ tak, že obsahuje tuto ulici a celé pozemky parc. č. 2126 a 2132 - Záběhlice, a na východní straně pak východní hranicí ulice „V Korytách“.

14. Městský obvod Praha 14

Jeho území tvoří:

a) městská část Krč vyjma oblast, která je položena na západ od čáry vedoucí po jižní a východní hranici pozemku, na němž je usedlost čp. 19 - Krč, a odtud projektovanou ulicí obloukem kolem domu čp. 500 - Krč k ulici Zelený pruh a vyjma oblast, omezenou na severovýchodě ulicí V rovinách I a na jihovýchodě ulicí Zelený pruh;

b) místní části Lhotka a Nové Dvory z městské části Hodkovičky;

c) městská část Michle bez oblasti, ležící na severovýchod od dráhy Praha - Modřany mezi městskými částmi Vršovice a Záběhlice;

d) městská část Nusle bez oblasti severně od ulice Krokovy a severně od jižní hranice tělesa Spojovací dráhy.

Z městského obvodu Praha 15 se převádí do obvodu Praha 14 území, ležící na východ od katastrální hranice Podolí-Krč, v části mezi trojmezím pozemků parc. č. 1863 - Podolí a 827 a 3164 - Krč a čtyřmezím pozemků parc. č. 1814 a 1816 - Podolí a 901 a 902 - Krč, takže nová hranice mezi městskými obvody Praha 14 a Praha 15 povede v tomto úseku po nynější katastrální hranici Podolí-Krč.

15. Městský obvod Praha 15

Jeho území tvoří:

a) městské části Braník a Podolí;

b) městská část Hodkovičky vyjma místní části Lhotka a Nové Dvory;

c) část území městské části Krč, a to jednak oblast na západ od čáry vedoucí po jižní a východní hranici pozemku, na němž je usedlost čp. 19 - Krč, a odtud projektovanou ulicí obloukem kolem domu čp. 500 - Krč k ulici Zelený pruh, jednak oblast ohraničená na severovýchodě ulicí V rovinách I a na jihovýchodě ulicí Zelený pruh.

Z městského obvodu Praha 15 se převádí do obvodu Praha 14 území, ležící na východ od katastrální hranice Podolí-Krč, v části mezi trojmezím pozemků parc. č. 1863 - Podolí a 827 a 3164 - Krč a čtyřmezím pozemků parc. č. 1814 a 1816 - Podolí a 901 a 902 - Krč, takže nová hranice mezi městskými obvody Praha 14 a Praha 15 povede v tomto úseku po nynější katastrální hranici Podolí-Krč.

16. Městský obvod Praha 16

Jeho území tvoří:

a) městské části Hlubočepy, Malá Chuchle a Radlice;

b) městská část Smíchov vyjma část území ležícího na západ od ulice Erbenovy, od schodiště mezi objekty čp. 1571 a 1373 - Smíchov a od cesty vedoucí podél domů čp. 2224, 737, 110 a 1393 - Smíchov na Masarykův státní stadion.

Příloha II

Popis hranic městských obvodů hlavního města Prahy, pokud rozdělují dosavadní městské části

1. Hranice mezi městskými obvody Praha 1 a Praha 6 na území dosavadní městské části Hradčany probíhá od průsečíku osy ulice U Brusnice parc. č. 443/2 s hranicí katastrálních území Střešovice a Hradčany jižně osou ulice U Brusnice do průsečíku s osou ulice Jelení parc. č. 443/1, nato osou ulice Jelení parc. č. 443/1, 455, 752 a osou ulice Mariánské Hradby parc. č. 760/1, 759, 649, 648, 778, přes Badeniho ulici parc. č. 778 do čtyřmezí, vytvořeného parcelami č. 778, 774, 775 (Hradčany) a č. 2155 (Holešovice-Bubny).

2. Hranice mezi městskými obvody Praha 1 a Praha 7 na území dosavadní městské části Holešovice-Bubny probíhá od hranice katastrálních území Malá Strana a Holešovice-Bubny osou ulice Nábřeží kapitána Jaroše parc. č. 2197 a 2196 k ose Čechova mostu parc. č. 2333 a odtud touto osou ke hranici katastrálních území Holešovice-Bubny a Staré Město.

3. Hranice mezi městskými obvody Praha 2 a Praha 3 na území dosavadní městské části Nové Město probíhá od hranice katastrálních území Staré Město a Nové Město osou Václavského náměstí parc. č. 2306, obchází pomník Sv. Václava tak, že tento pomník připadá k obvodu Praha 2, prochází osou komunikace mezi Národním museem a Vrchlického sady parc. č. 2308 a napojuje se na hranici katastrálních území Nové Město a Královské Vinohrady na styku třídy Wilsonovy a třídy Stalinovy.

4. Hranice mezi městskými obvody Praha 2 a Praha 12 na území dosavadní městské části Královské Vinohrady probíhá od hranice katastrálních území Nové Město a Královské Vinohrady v ulici Škrétově směrem jižním osou Škrétovy ulice parc. č. 4095, přes křižovatku s ulicí Anglickou parc. č. 4088, dále osou ulice Bělehradské parc. č. 4086, přes křižovatku s ulicí Jugoslávskou parc. č. 4081, pokračuje osou ulice Bělehradské parc. č. 4178, dále přechází do osy ulice Šafaříkovy parc. č. 4190, osou ulice Pod nuselskými schody parc. č. 4208, na křižovatku s Bělehradskou třídou parc. č. 4178, kde se mění směrem jihovýchodním do osy ulice Bělehradské parc. č. 4205 a za železničním podjezdem se připojuje na katastrální hranici mezi Královskými Vinohrady a Nuslemi.

5. Hranice mezi městskými obvody Praha 2 a Praha 14 na území dosavadní městské části Nusle probíhá z mezníku č. 10 hranice katastrálních území Vyšehrad a Nusle na nároží pevnostní zdi proti ulici Krokově u domu čp. 827 - Nusle do průsečíku os ulic Lumírovy parc. č. 3056 a Krokovy parc. č. 3057, osou ulice Krokovy, dále prochází osou cesty parc. č. 3064 k jižní hranici Spojovací dráhy parc. č. 3191 u domu čp. 229 - Nusle a odtud po jižní hranici železničního tělesa parc. č. 3191 k hranici katastrálních území Nusle a Královské Vinohrady.

6. Hranice mezi městskými obvody Praha 3 a Praha 8 na území dosavadní městské části Karlín probíhá od katastrální hranice mezi Libní a Karlínem u jihovýchodního rohu Rustonky parc. č. 763, 764, 765 po její majetkové hranici v ulici Sokolovské parc. č. 837/1 až do styku s parc. č. 842 a odtud opět po majetkových hranicích týchž pozemků (Rustonka) k ulici Švábky parc. č. 3948 a připojuje se na dosavadní katastrální hranici.

7. Hranice mezi městskými obvody Praha 4 a Praha 16 na území dosavadní městské části Smíchov probíhá od průsečíku os ulice Holečkovy a ulice Erbenovy (z trojmezí parcel č. 1998 v Košířích a parcel č. 4840 a 4874 na Smíchově) osou ulice Erbenovy parc. č. 3595 a dále osou cesty pro pěší téhož parcelního čísla, přechází do ulice Zapovy parc. č. 4873 a jde osou této ulice směrem k severu, dále uličkou parc. č. 3346 do ulice Na Hřebenkách parc. č. 4845 a osou této směrem západním k průsečíku s osou ulice U Plátenice parc. č. 4868 a osou této ulice k severu, přechází na západní hranici pozemku parc. č. 4869 a odtud osou uličky parc. č. 3206, přechází ulici Na Hřebenkách parc. č. 4845 do osy spojovací cesty parc. č. 3184 k ulici Na Hřebenkách parc. č. 4867 a odtud směrem východním po její jižní hranici ke katastrální hranici Břevnova a Smíchova.

8. Hranice mezi městskými obvody Praha 5 a Praha 6 na území dosavadní městské části Liboc probíhá od průsečíku hranice katastrálních území Liboc a Ruzyně s hradním potokem parc. č. 1249 (proti čp. 139 v Ruzyni) v Liboci, tímto potokem až po místa, kde se hradní potok odchýlí od ulice Pelikánovy, čili od trojmezí parcel č. 1249, 313, 1268 kolmo do ulice Pelikánovy parc. č. 1268, dále osou této ulice až do osy ulice Sestupné parc. č. 1269 a touto ulicí až po čtyřmezí parcel č. 1269, 325, 324 v Liboci a parc. č. 3748 v Břevnově.

9. Hranice mezi městskými obvody Praha 5 a Praha 6 na území dosavadní městské části Střešovice probíhá od průsečíku osy ulice Pevnostní par. č. 2150 s hranicí katastrálních území Hradčany a Střešovice v ulici Clam-Martinicově parc. č. 2241 osou ulice Pevnostní parc. č. 2150, 2147 do průsečíku její osy s jižní hranicí železničního tělesa parc. č. 2147 tvořící katastrální hranici mezi Dejvicemi a Střešovicemi.

10. Hranice mezi městskými obvody Praha 6 a Praha 7 na území dosavadní městské části Holešovice-Bubny probíhá od severovýchodního rohu hranice katastrálních území Hradčany a Holešovice-Bubny v ulici Na baště sv. Tomáše, parc. č. 774 přímkou k jihovýchodnímu rohu parcely č. 2164 a odtud pokračuje po východních hranicích parcel č. 2164, 2165 a 2166 směrem severním k severovýchodnímu rohu pozemku parc. č. 2166 a odtud přímo do průsečíku os ulice U Vorlíků parc. č. 2043 v Bubenči a Třídy krále Jiřího VI. parc. č. 2223 v Holešovicích-Bubnech a parc. č. 2037 v Bubenči.

11. Hranice mezi městskými obvody Praha 6 a Praha 7 na území dosavadní městské části Bubeneč probíhá od průsečíku osy ulice U Vorlíků parc. č. 2043 s hranicí katastrálních území Holešovice-Bubny a Bubeneč osou této ulice k průsečíku této osy s jižní hranicí železničního tělesa dráhy Praha-Chomutov-Cheb parc. č. 2171, odtud jde severovýchodně po hranici železničního tělesa (t. j. po rozhraní parcel č. 2171, 673, 672, 666, 665, 664, 663, 662, 2017, 2018) až k rohu zdi Královské obory parc. č. 1825 v ulici Nad Královskou oborou parc. č. 2018 proti domu čp. 232 v Bubenči, odtud po zdi tunelu dráhy, dále pak po zdi Královské obory (t. j. po hranicích parcel č. 1825, 1783, 1782, 1781, 1794, 1789, 1788 - objekty čp. 19 a 473), dále po vnější jihozápadní straně vchodu do obory v ulici Pod kaštany parc. č. 2001, pokračuje stále po zdi obory směrem západním (rozhraní parcel čís. 1772, 1773, 110, 85, 1771, 84, 82, 81, 80), přetíná ulici Gothardtskou parc. č. 1990 vchodem do obory (rozhraní parcel č. 1767, 1990) a pokračuje stále po zdi obory (t. j. rozhraní parcel č. 1763, 1766, 14, 16, 20, 18, 21, 24, 25, 26) až do ulice Kotkovy parc. č. 2093, v této ulici pak stále po zdi obory, dále podle vchodu do obory k rozhraní obory a tělesa dráhy, t. j. směrem jihovýchodním parc. č. 1762, 1764, 2164 až k ose státní silnice Pražská spojka parc. č. 1765, od průsečíku této osy s jižní hranicí tělesa dráhy parc. č. 2164 směřuje severně osou podjezdu pod tělesem dráhy k průsečíku osy cesty parc. č. 2135 a severní hranice tělesa dráhy parc. č. 2164, odtud pak osou cesty nazvané Pražská spojka parc. č. 2135 vedoucí do Císařského mlýna po pozemku parc. č. 2135 a 1755 až k průsečíku s osou cesty vedené přes parcely č. 1883 a 1888 a osou této přetíná potahovou stezku parc. č. 2151 a pokračuje v prodloužení až k průsečíku s osou plavebního průplavu parc. č. 2142, odtud pokračuje na západ osou plavebního kanálu až k prodloužení východní hranice pozemku parc. č. 1952, po východní hranici parcely č. 1952 a jejím prodloužením do středu Vltavy k dosavadní hranici katastrálních území Troja a Bubeneč.

12. Hranice mezi městskými obvody Praha 7 a Praha 8 na území dosavadní městské části Libeň probíhá od hranice katastrálních území Libeň a Troja osou silnice Povltavské parc. č. 3980, 446, 437, 438 až k prodloužené ose mostu Barikádníků a dále po této ose až na hranici katastrálních území Holešovice-Bubny a Libeň.

13. Hranice mezi městskými obvody Praha 7 a Praha 8 na území dosavadní městské části Troja probíhá od trojmezí parcel čís. 856, 598 v Bohnicích a č. 1665 v Troji na hranici katastrálních území Bohnice a Troja po západní hranici pozemků parc. č. 1121, 1120, 1088, 1091 v Troji, přes cestu parc. č. 1666, po osách cest parc. č. 1661, 491, 494 a 507 do ulice Trojské parc. č. 1660, odtud osou této ulice a osou ulice U Pomologického ústavu parc. č. 1699 na jih k silnici Povltavské parc. č. 3980 a osou této silnice směrem východním na hranici katastrálních území Libeň a Troja.

14. Hranice mezi městskými obvody Praha 8 a Praha 9 na území dosavadní městské části Libeň probíhá od hranice katastrálních území Vysočany a Libeň u domu čp. 44-Vysočany po jižní a východní hranici drážního pozemku parc. č. 4026 v Libni, dále po zdi podjezdu pod pozemkem parc. č. 4029 a odtud po severní a východní hranici drážního pozemku parc. č. 4025 k hranici katastrálních území Žižkov a Libeň.

15. Hranice mezi městskými obvody Praha 9 a Praha 11 na území dosavadní městské části Vysočany probíhá od hranic katastrálních území Hrdlořezy a Vysočany po jižní hranici pozemku parc. č. 2102, dále po rozhraní mezi pozemky parc. č. 2008 a 2102 a po severní hranici pozemku parc. č. 2008 až k hranici katastrálních území Vysočany a Žižkov.

16. Hranice mezi městskými obvody Praha 13 a Praha 14 na území dosavadní městské části Michle probíhá od hranice katastrálních území Michle a Vršovice v ulici Nad Vinným potokem parc. č. 3210 osou této ulice směrem jižním, přetíná ulici Leninovu parc. č. 3185 a pokračuje po jihozápadní hranici železničního pozemku parc. č. 3422, přetíná Botič parc. č. 3420 a pokračuje po jihozápadní hranici železničního pozemku parc. č. 3425 až k severnímu rohu pozemku parc. č. 1888 a odtud přetíná trať do lomu hranice katastrálních území Záběhlice a Michle.

17. Hranice mezi městskými obvody Praha 14 a Praha 15 na území dosavadní městské části Krč probíhá od hranice katastrálních území Braník a Krč po jižní a východní hranici pozemku parc. č. 483, po východní hranici pozemku parc. č. 486 až k pozemku parc. č. 491 a po severní hranici pozemku parc. č. 480 k ose budoucí ulice 24 m široké parc. č. 3155 a osou této budoucí ulice severním směrem k hranici katastrálních území Braník a Krč, od hranice katastrálních území Podolí a Krč u čp. 518 v Podolí po severní hranici pozemku parc. č. 3164, obloukem osou prodloužené ulice Zelený pruh parc. č. 3165 v Krči přes pozemky parc. č. 830, 831, 883, 889, 890, 891, 892, 893, 894 a 903 k jižní hranici pozemku parc. č. 904 na západ po této hranici osou ulice V rovinách I parc. č. 901, 903 a 904 přes pozemek parc. č. 903 k jižní hranici pozemku parc. č. 902 a po této hranici k hranici katastrálních území Podolí a Krč.

Příloha k čl. II

Popis změn hranic městských obvodů hlavního města Prahy

1. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 4 a Praha 5 probíhá

a) od trojmezí pozemků parc. č. 359 a 433 - Motol a parc. č. 2546 - Břevnov k trojmezí pozemků parc. č. 433, 359 a 442 - Motol a po jižní hranici pozemku parc. č. 359 - Motol s navázáním na oplocení nemocnice v Motole až po trojmezí pozemků parc. č. 352, 354 a 457 tamtéž. Odtud po společné hranici pozemků parc. č. 354 a 457 a dále k trojmezí pozemků parc. č. 354, 371 a 373, odtud po jižní hranici pozemku parc. č. 371 a od pravoúhlého lomu téže směrem severním po hranici pozemku parc. č. 373 až do navázání na kat. hranici Břevnova;

b) od čtyřmezí pozemků parc. č. 2496, 2481 - Břevnov a parc. č. 4813, 4814 - Motol po hranici veřej. statku parc. č. 4813 až po mezník proti čtyřmezí pozemků parc. č. 4221, 4217, 4224 a 4813. Z tohoto mezníku na právě jmenované čtyřmezí a odtud směrem východním po jižní hranici pozemku parc. č. 4217 až do styku s pozemkem parc. č. 4216. Dále po hranici tohoto pozemku nejprve směrem jižním, pak východním a dále severním až po trojmezí pozemků parc. č. 4216, 4213 a 4199, dále pak k e čtyřmezí pozemků parc. č. 4206, 4213, 4205 a 4199 s pokračováním po severní hranici pozemku parc. č. 4205 po čtyřmezí pozemků parc. č. 4205, 3731, 3729 a 4204, od kterého jde dále směrem severním do průsečíku s kat. hranicí Břevnov-Motol.

2. Změněnou hranici mezi městským obvodem Praha 5 a Praha 6 tvoří jednak společná hranice pozemků parc. č. 354 a 377, 383, na obou stranách s prodloužením do kat. hranice Břevnov-Veleslavín a v druhé části pak hranice pozemků parc. č. 646 a 366, 354 až 359.

3. Z městského obvodu Praha 9 přechází do obvodu Praha 10 území, obsahující celé pozemky parc. č. 35 až 38 a 506 kat. území Hrdlořezy.

4. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 9 a Praha 11 probíhá od čtyřmezí pozemků parc . č. 2180 a 2181 - Žižkov a parc. č. 1915 a 1916 - Vysočany, odkud pokračuje směrem východním až do pravoúhlého lomu, z toho směrem jižním na trojmezí pozemků parc. č. 1913, 1916 a 2016. Odtud sleduje jižní stranu veř. statku parc. č. 2016 a 2017 - Vysočany, až v dotyk s pozemkem parc. č. 1907, který sleduje nejprve směrem jižním, pak směrem jihovýchodním po hranici pozemků parc. č. 1907 a 1906 až po trojmezí pozemků parc. č. 1906, 1905 a 1909 - Vysočany. Z tohoto trojmezí směrem severovýchodním po hranici pozemku parc. č. 1906 až do průsečíku s osou silnice „Spojovací“. Z tohoto průsečíku jde pak osou jmenované silnice směrem jihovýchodním, až se napojí na dosavadní hranici městských obvodů Praha 9 a Praha 11, jdoucí osou „Spojovací“ silnice.

5. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 13 probíhá od čtyřmezí pozemků parc. č. 3045, 3046 - Michle a parc. č. 4501, 4397 - St. Strašnice po hranici pozemku parc. č. 4501 k trojmezí pozemků parc. č. 4406, 4501, 4438 a odtud po jihozápadní hranici pozemku parc. č. 4438 - St. Strašnice do trojmezí pozemků parc. č. 4421, 4438 - St. Strašnice a parc. č. 3407 - Michle.

6. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 11 vychází od trojmezí pozemků parc. č. 4279, 4280 - Žižkov a parc. č. 1467 - St. Strašnice nejprve směrem jižním, pak západním po trojmezí pozemků parc. č. 4276, 4283 a 4287 - Žižkov a dále po východní hranici pozemků parc. č. 4287, 4286 a 4284 k trojmezí pozemků parc. č. 4283, 4284 a 4293 - Žižkov. Z tohoto trojmezí jde kolmo na kat. hranici Žižkov-St. Strašnice.

7. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 12 probíhá od trojmezí pozemků parc. č. 4346 - Král. Vinohrady, parc. č. 1658 - Vršovice a parc. č. 940 - St. Strašnice k jihozápadnímu rohu pozemku parc. č. 4047 a po jeho západní hranici do trojmezí pozemků parc. č. 4012, 4016 a 4017 - Král. Vinohrady. Dále pokračuje po zdi krematoria - t. j. pozemku parc. č. 4017 a v prodloužení jmenované zdi až na kat. hranici Král. Vinohrady-St. Strašnice.

8. Změněná hranice mezi městským obvodem Praha 10 a Praha 13 probíhá

a) od průsečíku osy ulice parc. č. 1627 - Vršovice s kat. hranicí Vršovice-Král. Vinohrady (v Ruské třídě) jmenovanou osou směrem jihozápadním až do jejího průsečíku s osou ulice parc. č. 1630 a touto osou prodlouženou až do průsečíku s kat. hranicí Vršovice- St. Strašnice v ulici „V Olšinách“;

b) od trojmezí pozemků parc. č. 4501/1 - St. Strašnice a parc. č. 1750, 1751 - Vršovice, po severní hranici pozemku parc. č. 1751 přes pozemek parc. č. 1750 na společnou hranici pozemků parc. č. 1770 a 1771, dále po této hranici prodloužené přes trojmezí pozemků parc. č. 1727, 1726 a 1714 - Vršovice až na kat. hranici St. Strašnice-Vršovice;

c) od trojmezí pozemků parc. č. 4505 - St. Strašnice a parc. č. 2131, 2126 - Záběhlice po hranici pozemku parc. č. 2131 do jihozápadního rohu pozemku parc. č. 2445 a východním směrem po jižní hranici pozemků parc. č. 2445 a 2386 prodloužené až na hranici pozemku parc. č. 2172 - Záběhlice

Přesunout nahoru