Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 75/1949 Sb.Nařízení ministra zemědělství, kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech

Částka 24/1949
Platnost od 26.03.1949
Účinnost od 26.03.1949
Zrušeno k 01.10.1959 (49/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75.

Nařízení ministra zemědělství

ze dne 17. března 1949,

kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech

Podle § 6, odst. 3 a § 11, odst. 2 zákona ze dne 23. února 1949, č, 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nařizuji:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Jednotné zemědělské družstvo (dále jen "jednotné družstvo") je lidovým družstvem (§ 157 ústavy), založeným podle zákona č. 69/1949 Sb. (dále jen "zákon") k vykonávání činnosti podle § 2, odst. 1 zákona. Obvod působnosti jednotného družstva je shodný s obvodem obce, pokud ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev nepovolí výjimku (§ 4 zákona).

(2) Družstvy, která se přetvoří, po případě splynou v jednotné družstvo podle § 6 zákona, se rozumějí družstva zřízená podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, nebo podle zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákoně, která vyvíjejí některou činnost uvedenou v § 2, odst. 1 zákona a jejichž obvod působnosti se vztahuje podle stanov na obvod jedné obce. Vyžadují-li to místní poměry, může ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev povoliti výjimku.

§ 2

Ustavení přípravného výboru

(1) Přípravný výbor pro založení jednotného družstva se skládá z 5 až 10 členů, kteří si zvolí na své první schůzi předsedu a místopředsedu. Předseda (místopředseda) je povinen oznámiti nejpozději do 3 dnů po svém zvolení ustavení přípravného výboru okresnímu orgánu Ústřední rady družstev, a není-li ho, Ústřední radě družstev, a požádati ji, aby schválila ustavení přípravného výboru. Oznámení musí obsahovati jména všech členů přípravného výboru, jejich bydliště, zaměstnání a údaje o případném členství v dosavadních družstvech; správnost oznámení musí býti potvrzena místním národním výborem.

(2) Přípravný výbor zahájí přípravné práce k založení družstva, jakmile obdrží výměr příslušného orgánu Ústřední rady družstev, kterým se ustavení přípravného výboru schvaluje. Opis tohoto výměru zašle příslušný orgán Ústřední rady družstev na vědomí místnímu národnímu výboru.

Ustavení jednotného družstva

§ 3

(1) Přípravnými pracemi k založení jednotného družstva se rozumějí zejména:

a) nábor členstva; uchazeči se přihlašují za členy písemně s výjimkou osob, které se stávají členy jednotného družstva ze zákona (§ 4),

b) zjištění družstev, která se mají přetvořiti nebo splynouti v jednotné družstvo (§ 1, odst. 2), a jejich členů.

(2) Oznámení o skončení přípravných prací (§ 5, odst. 2 zákona) spojené se žádostí o schválení ustavení jednotného družstva musí obsahovati:

a) jmenný seznam přihlášených členů s udáním jejich zaměstnání,

b) seznam družstev, jež se mají přetvořiti nebo splynouti v jednotné družstvo (§ 1, odst. 2), údaje o jejich činnosti, povšechné údaje o jejich majetku, označení soudního usnesení o jejich zápisu do rejstříku a jmenný seznam jejich členů s udáním zaměstnání.

(3) Příslušný orgán Ústřední rady družstev přezkoumá, zda dosavadní družstva, oznámená přípravným výborem, spadají pod ustanovení § 1, odst. 2, a zda jednotné družstvo bude míti dostatečný počet členů pro svoji činnost.

(4) Příslušný orgán Ústřední rady družstev uvede ve výměru, jímž schvaluje ustavení jednotného družstva, které družstvo se přetvořuje, po případě která družstva splývají v jednotné družstvo.

§ 4

Jednotné družstvo vzniká dnem schválení podle § 3, odst. 4. Tímto dnem se přetvořují nebo splývají dosavadní družstva uvedená ve schvalovacím výměru v jednotné družstvo a jejich členové se stávají členy jednotného družstva bez členské přihlášky, pokud do 14 dnů ode dne vyhlášení vzniku jednotného družstva na úřední desce v obci (§ 5, odst. 1) neoznámí písemně své vystoupení. Veškerý majetek dosavadních družstev, jejich práva a závazky přecházejí dnem udělení schválení na jednotné družstvo bez likvidace. Stav majetku těchto družstev ke dni přetvoření nebo splynutí se zjistí podle jejich účetní závěrky a soupisem majetku, které k tomuto dni sestaví orgány dosavadních družstev spolu s přípravným výborem.

§ 5

(1) Vznik jednotného družstva s uvedením družstev, která se přetvořila nebo splynula v jednotné družstvo, vyhlásí přípravný výbor prostřednictvím místního národního výboru na úřední desce v obci, a mimo to též jiným způsobem v obci obvyklým, a to ihned, jakmile obdrží schvalovací výměr podle § 3, odst. 4.

(2) Přípravný výbor oznámí do 8 dnů po doručení schvalovacího výměru (§ 3, odst. 4) jednotné družstvo příslušnému soudu k zápisu do rejstříku (§ 7, odst. 1). K oznámení připojí ověřený opis schvalovacího výměru, seznam členů přípravného výboru s jejich ověřenými podpisy a další doklady, jichž je třeba k provedení zápisu v rejstříku (§ 7, odst. 2). Správnost opisu schvalovacího výměru a pravost podpisů členů přípravného výboru může též ověřiti místní národní výbor; v tom případě není třeba ověření soudního (notářského).

(3) Při oznámení jednotného družstva k zápisu do rejstříku oznámí přípravný výbor zároveň k výmazu družstva, jež se přetvořila nebo splynula v jednotné družstvo.

Vnitřní uspořádání jednotného družstva

§ 6

(1) Pro jednotná družstva jsou závazné vzorné stanovy (§ 9 zákona), vydané Ústřední radou družstev se schválením ministra zemědělství a vyhlášené ministerstvem zemědělství v Úředním listě. Toto uveřejnění nahrazuje předkládání stanov soudům, úřadům a jiným orgánům. Rejstříkovému soudu se však oznamují případné změny stanov jednotného družstva podle odstavce 2 s připojením takto změněných stanov.

(2) Ke změně stanov jednotlivého jednotného družstva je třeba písemného souhlasu Ústřední rady družstev, vydaného se schválením ministerstva zemědělství. Udělením souhlasu se stává změna stanov právně účinnou.

§ 7

(1) Pokud se předpisuje zápis do rejstříku, rozumí se rejstříkem společenstevní (firemní) rejstřík.

(2) Do rejstříku se zapisují

a) vznik, název a sídlo jednotného družstva,

b) předmět podnikání s odkazem na stanovy (§ 9 zákona),

c) členové přípravného výboru nebo představenstva,

d) způsob zastupování a podpisování družstva,

e) výše členských podílů a ručení členů,

f) zánik družstva a jména likvidátorů,

g) změny údajů uvedených pod písm. a) až f).

§ 8

Jednotné družstvo je povinno vésti seznam členů. V seznamu se vyznačují jména, zaměstnání a bydliště členů a den nabytí členství, po případě také den, kdy byla dána výpověď a kdy členství zaniklo.

Vypořádání některých závazků přetvořených a splynuvších družstev

§ 9

(1) Osobám, které se jako členové přetvořeného nebo splynuvšího družstva staly členy jednotného družstva bez členské přihlášky (§ 7, odst. 2 zákona), se zúčtují členské podíly splacené v dosavadních družstvech podle stavu, který vyplývá z účetní závěrky dosavadních družstev za poslední správní rok před přetvořením nebo splynutím, do výše podílů, které jsou tyto osoby povinny upsati podle stanov v jednotném družstvu, na tyto podíly; zbytek se pokládá za investiční zápůjčku. Jsou-li podíly v jednotném družstvu vyšší, musejí býti doplaceny do doby, která je určena stanovami pro splacení podílů nově přijatých členů.

(2) Členové přetvořeného nebo splynuvšího družstva, kteří do 14 dnů ode dne vyhlášení vzniku jednotného družstva (§ 4, druhá věta) oznámili své vystoupení z jednotného družstva, mají nárok na vrácení splacených členských podílů ve výši vyplývající z účetní závěrky za poslední správní rok před přetvořením nebo splynutím. Tato částka smí jim však býti vyplacena až po uplynutí doby, která je určena ve stanovách přetvořeného nebo splynuvšího družstva pro výplatu členských podílů vystoupivších členů.

§ 10

(1) Osoby uvedené v § 9, které poskytly přetvořenému nebo splynuvšímu družstvu příspěvky na zakoupení družstevních strojů a zařízení bez nároku na jejich vrácení (investiční příspěvky), mohou do 30 dnů po vyhlášení vzniku jednotného družstva (§ 4, druhá věta) uplatniti u něho nárok na přeměnu splaceného investičního příspěvku, zmenšeného o částku odpovídající opotřebení zakoupených strojů a zařízení, v investiční zápůjčku.

(2) Investiční zápůjčky podle odstavce 1 se úrokují a splácejí podle pravidel stanovených členskou schůzí jednotného družstva; výše úroků nesmí přesahovati sazbu platnou pro úrokování vkladů na vkladní knížky u peněžních ústavů. Osobám uvedeným v § 9, které se nestaly členy jednotného družstva (§ 4, druhá věta) nebo které do jednoho roku ode dne vzniku jednotného družstva z něho vystoupily, se splácí zápůjčka podle splátkového plánu, usneseného členskou schůzí jednotného družstva; zápůjčka se v tomto případě neúrokuje.

(3) Nedohodnou-li se strany o částce odpovídající opotřebení podle odstavce 1, rozhodne příslušný orgán Ústřední rady družstev.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na příspěvky poskytnuté dosavadním družstvům ke krytí nákladů spojených s elektrisací obce.


Závěrečná ustanovení

§ 11

Pro jednotná družstva neplatí ustanovení vládního nařízení ze dne 14. prosince 1948, č. 314 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, a nařízení s mocí zákona ze dne 21. prosince 1940, č. 359 Sl. z., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění nařízení ze dne 3. března 1942, č. 34 Sl. z.

§ 12

Dosavadní družstva, která se mají přetvořiti nebo splynouti v jednotné družstvo (§ 1, odst. 2), mohou po dni počátku účinnosti zákona vyvíjeti svou činnost jen v mezích běžného hospodaření (§ 8 zákona) a prováděti jen ty investice, na nichž se jejich správní orgány usnesly podle stanov před účinností zákona.

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru