Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 74/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zák. č. 322/1948 Sb., o advokacii (advokátního řádu)

Částka 23/1949
Platnost od 19.03.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.01.1952 (114/1951 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 21. února 1949,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu)

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 39 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu):


§ 1

(1) Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 2, odst. 2 zákona č. 322/1948 Sb. (dále jen "zákon") je rozumět:

a) s prospěchem dokončené právnické studium;

b) úspěšné složení odborné justiční zkoušky;

c) právní praxi po dobu pěti let vykonanou u advokáta nebo u soudu.

(2) Svolí-li k tomu Ústřední sdružení advokátů v Praze (dále jen "ústřední sdružení"), může být doba pěti let stanovená v odstavci 1, písm. c) zkrácena na tři roky.

(3) Ministr spravedlnosti může prominout náležitosti stanovené v odstavci 1 nebo některou z nich.

§ 2

Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 23, odst. 1 zákona je rozumět s prospěchem dokončené právnické studium. Ministr spravedlnosti může předepsané studium zcela nebo zčásti prominout; tím je prominuta i náležitost stanovená v § 1, odst. 1, písm. a).

§ 3

Ústřední sdružení a krajská sdružení advokátů (dále jen "krajské sdružení") jsou povinna neprodleně oznámit ministerstvu spravedlnosti svá usnesení a opatření.

§ 4

Přijetí za člena krajského sdružení (§ 12, odst. 1 zákona), přeložení člena (§ 12, odst. 2 zákona), zřízení náměstka (§ 15, odst. 1 a § 31, odst. 1 zákona), vyloučení člena (§ 14, odst. 1 zákona), převzetí a nepřevzetí dosavadního advokáta (§ 37, odst. 2 zákona), vzdání se členství v krajském sdružení, úmrtí člena a zřízení likvidátora (§ 15, odst. 2, § 37, odst. 2 zákona), oznámí krajské sdružení ministerstvu spravedlnosti, předsedovi nejvyššího soudu, předsedovi krajského soudu a krajskému národnímu výboru svého kraje, jakož i ústřednímu sdružení a vyhlásí je v Úředním listu.

§ 5

Požádá-li kárný soud, aby byl krajským sdružením zřízen advokátu náměstek (§ 31, odst. 1 zákona), uvědomí o tom advokáta, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno; ode dne doručení tohoto uvědomění nesmí advokát osobně vykonávat advokacii. Kárný soud může kdykoliv navrhnout, aby toto opatření bylo zrušeno.

§ 6

(1) Advokáti, kteří byli ke dni počátku účinnosti zákona členy advokátních komor, mohou podat u krajského sdružení, příslušného podle jejich sídla, ve lhůtě stanovené tímto sdružením žádost o převzetí za člena krajského sdružení.

(2) Likvidátor ustanovený nepřevzatému advokátu se postará do jednoho měsíce, aby si strany zvolily nového advokáta a zatím je před soudy a úřady zastupuje a chrání před právní újmou na základě dosavadní plné moci nepřevzatého advokáta.

§ 7

Krajské sdružení může zřídit náměstka i členu, proti němuž bylo zahájeno řízení o vyloučení (§ 14 zákona).

§ 8

(1) Kdo z příkazu krajského sdružení provádí likvidaci advokátní kanceláře, je zejména povinen:

a) vyrozumět strany o zániku oprávnění dosavadního právního zástupce vykonávat advokacii a vydat jim nebo jejich novému právnímu zástupci spisy a listiny k dalšímu opatření;

b) vymáhat pohledávky a plnit závazky;

c) za advokáta zúčtovat a odvést platy krajskému sdružení; při tom však může zadržet částky nutné k zaplacení dluhů, zvláště daní a dávek;

d) vydat za souhlasu krajského sdružení bývalému advokátu nebo jeho právním nástupcům částky uvolněné během likvidace, jakož i přebytky po skončení likvidace;

e) učinit všechna opatření k tomu, aby likvidace kanceláře byla co nejdříve dokončena.

(2) Náklady likvidace jdou na vrub likvidované podstaty advokátní kanceláře.

§ 9

Při výkonu dozoru, zejména při ukládání pořádkových trestů, může krajské sdružení vyslechnout člena sdružení, o kterého jde. Usnesení, jímž se ukládá pořádkový trest, musí být odůvodněno.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru