Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/1949 Sb.Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím

Částka 23/1949
Platnost od 19.03.1949
Účinnost od 01.03.1949
Zrušeno k 03.09.1953 (74/1953 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

Vládní nařízení

ze dne 8. března 1949

o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

Na vojenské osoby z počtu mužstva a poddůstojníků, kteří jsou příslušníky vojenských oddílů přidělených k báňským pracím (dále jen "příslušníci vojenských oddílů"), se vztahují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, při čemž se na právní poměr mezi nimi a báňským národním podnikem, v němž konají práce (dále jen "podnik"), hledí pro účely uvedeného zákona jako na pracovní poměr, a to s těmito odchylkami:

1. Příslušníci vojenských oddílů jsou účastníky vojenské nemocenské péče podle zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, a nepodléhají nemocenskému pojištění podle zákona o národním pojištění.

2. Pojištění vzniká dnem, kterého vojenská osoba jako příslušník vojenského oddílu nastoupí práci v podniku, a zaniká dnem, kterého přestane býti příslušníkem takového oddílu.

3. Podnik odvádí vojenské správě za poskytování vojenské nemocenské péče z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)] částku rovnající se pojistnému nemocenského pojištění podle zákona o národním pojištění (6,8 %), při čemž si sráží část pojistného připadající na zaměstnance.

4. Podnik odvádí Ústřední národní pojišťovně (příslušné okresní národní pojišťovně) z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)] pojistné důchodového pojištění včetně úrazového příspěvku, při čemž si sráží část pojistného důchodového pojištění připadající na zaměstnance.

§ 2

(1) Utrpí-li vojenská osoba z povolání jako příslušník vojenského oddílu úraz, který má za následek její neschopnost k vojenské službě nebo její smrt a který je považovati za pracovní úraz podle zákona o národním pojištění, kladou se odpočivné (zaopatřovací) požitky příslušející jí z veřejného pensijního zaopatření na roveň důchodu invalidnímu, po případě důchodu starobnímu (důchodu vdovskému, družky nebo sirotčímu podle zákona o národním pojištění) a Ústřední národní pojišťovna k nim poskytuje zvýšení podle § 86 nebo podle § 87, odst. 3 zákona o národním pojištění.

(2) Podnik platí za osoby uvedené v odstavci 1 Ústřední národní pojišťovně (příslušné okresní národní pojišťovně) jednoprocentní úrazový příspěvek.

§ 3

Vyměřovacím základem pro výměru dávek, pojistného a úrazového příspěvku podle tohoto nařízení jsou

a) u příslušníků vojenských oddílů, kteří jsou vojenskými osobami z počtu mužstva nebo poddůstojníky, veškeré požitky, které by jim podle příslušné mzdové vyhlášky náležely, kdyby konali báňské práce na podkladě pracovního poměru;

b) u příslušníků vojenských oddílů, kteří jsou vojenskými osobami z povolání, jejich hrubé služební platy, po případě služební náležitosti (§ 39 zákona č. 236/1948 Sb.).

§ 4

Ustanovení §§ 1 až 3 platí obdobně pro vojenské osoby v nich uvedené, které jsou příslušníky vojenských oddílů, přidělených ke konání jiných než báňských prací na dobu delší jednoho měsíce.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1949; provede je ministr sociální péče v dohodě s ministrem národní obrany.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru