Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 69/1949 Sb.Zákon o jednotných zemědělských družstvech

Částka 22/1949
Platnost od 15.03.1949
Účinnost od 15.03.1949
Zrušeno k 01.10.1959 (49/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69.

Zákon

ze dne 23. února 1949

o jednotných zemědělských družstvech

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského družstevnictví a odstranění dosavadní roztříštěnosti družstevní činnosti v zemědělství jako dědictví minulosti budou zakládána na podkladě dobrovolnosti jednotná zemědělská družstva, která mají sjednotiti dosavadní různá zemědělská družstva a přinésti významný prospěch pracujícím zemědělcům. Jednotná zemědělská družstva jsou lidovými družstvy podle § 157 ústavy.

(2) Jednotné zemědělské družstvo (dále jen "jednotné družstvo") je právnickou osobou. Název jednotného družstva je "Jednotné zemědělské družstvo v .......".

§ 2

(1) Jednotné družstvo vyvíjí veškerou činnost, která může sloužiti k plnění úkolů uvedených v § 1, odst. 1. Předmětem činnosti jednotného družstva jest zejména:

a) scelování půdy,

b) mechanisace zemědělské práce, při čemž jednotné družstvo je též oprávněno uzavírat s Ústředím pro mechanisaci zemědělství, národním podnikem, po případě s jeho složkami, smlouvy o výkonu zemědělských prací pro zemědělce v obci,

c) součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění výrobních úkolů v zemědělství, zejména uzavírání smluv o výrobě zemědělských výrobků (§ 3),

d) součinnost při stanovení, rozvrhu a plnění dodávek zemědělských výrobků, zejména uzavírání smluv o výkupu a dodávce zemědělských výrobků (§ 3),

e) účast při výkupu zemědělských výrobků a při opatřování zemědělských potřeb,

f) péče o zvelebení rostlinné a živočišné výroby,

g) péče o organisaci práce ke zvýšení výrobnosti zemědělství,

h) péče o zvyšování kulturní a sociální úrovně venkova,

ch) péče o ulehčení práce venkovské ženy.

(2) Vyžaduje-li to veřejný zájem, může se činnost družstva vztahovati i na nečleny v rozsahu, který určí Ústřední rada družstev po schválení ministra zemědělství, a pokud jde o činnost uvedenou v odstavci 1, písm. d), po schválení ministra výživy.

(3) Jednotnému družstvu nepřísluší činnost patřící k úkolům peněžních ústavů.

§ 3

Jednotné družstvo je oprávněno sjednávati smlouvy o výrobě a smlouvy o dodávce zemědělských výrobků ke splnění úkolů stanovených jednotným hospodářským plánem; při tom jednotné družstvo zastupuje své členy, po případě i ostatní zemědělce v obci (§ 2, odst. 2).

§ 4

V každé obci se založí zpravidla jen jedno jednotné družstvo. Vyžadují-li to místní poměry, může ministerstvo zemědělství po slyšení Ústřední rady družstev povolit výjimku.

§ 5

(1) Práci k založení jednotného družstva provádí přípravný výbor o 5 až 10 členech, který se ustaví z řad členů dosavadních zemědělských družstev, jakož i z ostatních zájemců pracujících v zemědělství. Přípravný výbor si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ustavení přípravného výboru se stává pravoplatným, jakmile bylo schváleno Ústřední radou družstev (jejím okresním orgánem).

(2) Skončení potřebných přípravných prací oznámí přípravný výbor Ústřední radě družstev (jejímu okresnímu orgánu) a požádá ji o schválení ustavení jednotného družstva; dnem udělení tohoto schválení je jednotné družstvo ustaveno. Ustavení jednotného družstva vyhlásí přípravný výbor způsobem v obci obvyklým.

(3) Po schválení podle odstavce 2 oznámí přípravný výbor jednotné družstvo příslušnému soudu k zápisu do rejstříku. K oznámení připojí opis schvalovacího výměru a seznam členů přípravného výboru s jejich ověřenými podpisy. Podpisy členů přípravného výboru může ověřiti též místní národní výbor.

(4) Přípravný výbor svolá valnou hromadu, která zvolí orgány družstva předepsané stanovami. Až do volby těchto orgánů vykonává jejich působnost přípravný výbor. O ověřování podpisů členů představenstva platí ustanovení odstavce 3.

§ 6

(1) Tam, kde je v obci jedno družstvo, vykonávající některou činnost uvedenou v § 2, odst. 1, přetvoří se toto družstvo v jednotné družstvo způsobem uvedeným v § 5.

(2) Tam, kde je v obci více než jedno družstvo, vykonávající činnost uvedenou v § 2, odst. 1, splynou tato družstva v jednotné družstvo způsobem uvedeným v § 5.

(3) Veškerá práva a závazky dosavadních družstev přejdou na jednotné družstvo bez likvidace. Vypořádání závazků družstev, jež byla přetvořena v jednotné družstvo nebo s ním splynula, může upraviti ministr zemědělství nařízením.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na družstva spotřební, řemeslnická, živnostenská a bytová.

(5) Při oznámení jednotného družstva vzniklého podle odstavce 1 nebo 2 k zápisu do rejstříku oznámí přípravný výbor zároveň výmaz družstva, jež bylo v jednotné družstvo přetvořeno, nebo družstev, jež v jednotné družstvo splynula.

§ 7

(1) Členem jednotného družstva se může stát dobrovolně každý pracující zemědělec nebo osoba, která svou účastí může přispěti ke splnění účelu družstva.

(2) Ustavením jednotného družstva podle § 6, odst. 1 a 2 stávají se členové dosavadních družstev členy jednotného družstva bez členské přihlášky, pokud do 14 dnů ode dne vyhlášení vzniku jednotného družstva neoznámili své vystoupení z jednotného družstva.

§ 8

V době ode dne počátku účinnosti tohoto zákona až do dne ustavení jednotného družstva v obci mohou družstva vykonávající činnost uvedenou v § 2, odst. 1 vykonávati ji pouze v mezích běžného hospodaření.

§ 9

(1) Podrobnější předpisy o působnosti jednotného družstva, zejména o složení a působnosti jeho orgánů, o nabývání a pozbývání členství, jakož i o způsobu jeho hospodaření, obsahují stanovy.

(2) Vzorné stanovy jednotného družstva vydá Ústřední rada družstev se schválením ministra zemědělství.

§ 10

(1) Jednotná družstva jsou členem Ústřední rady družstev, v níž tvoří zvláštní odbor, spravovaný 9členným správním sborem.

(2) Předsedu a místopředsedu, jakož i ostatní členy správního sboru jmenuje a odvolává Ústřední rada družstev se schválením ministra zemědělství. Funkce ve správním sboru je čestná, členové však mají nárok na náhradu skutečných nákladů, spojených s výkonem funkce.

(3) Ministerstvo zemědělství je oprávněno vysílati ke všem jednáním ve správním sboru svého zástupce.

(4) Činnost a způsob jednání správního sboru upraví jednací řád, který vydá Ústřední rada družstev se schválením ministerstva zemědělství.

§ 11

(1) Ministerstvo zemědělství podporuje činnost jednotných družstev a vykonává dozor nad jejich činností.

(2) Podrobnější předpisy k provedení zákona může vydati ministr zemědělství nařízením.

§ 12

Právní jednání, písemnosti, úřední úkony, kterých je třeba k založení jednotného družstva, po případě k přetvoření nebo splynutí dosavadních družstev v jednotné družstvo, jsou osvobozeny od poplatků a dávek.

§ 13

(1) Pro jednotné družstvo neplatí ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, a zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu.

(2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na ústavy lidového peněžnictví (zákon ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví).


§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru