Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 65/1949 Sb.Zákon o oceňování

Částka 22/1949
Platnost od 15.03.1949
Účinnost od 15.03.1949
Zrušeno k 27.12.1951 (108/1951 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65.

Zákon

ze dne 22. února 1949

o oceňování

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Majetek, cizí kapitál, náklady a výnosy v podnicích všeho druhu, ve veřejné správě a v zařízeních soukromého a veřejného práva (korporace, fondy, nadace a pod.) se oceňují jednotně podle zásad, které stanoví vláda nařízením. Při tom budiž dbáno, aby oceňování vyhovovalo potřebám jednotného hospodářského plánu, potřebám plánovitého vedení a kontroly hospodaření, účelům cenovým a účelům daňovým.

§ 2

(1) Státní úřad plánovací vydává v mezích zásad stanovených podle § 1 po slyšení zúčastněných ministerstev, nejvyššího účetního kontrolního úřadu a jednotné odborové organisace závazné směrnice pro oceňování vyhláškou v Úředním listě. Se zřetelem k zvláštní povaze podniku, oboru veřejné správy nebo zařízení soukromého nebo veřejného práva může státní úřad plánovací povolovati výjimky z ustanovení jednotlivých závazných směrnic pro oceňování. Závazné směrnice pro oceňování, které mají vliv na stanovení daňových základů, vydává státní úřad plánovací a může povolovati výjimky z jejich ustanovení v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Pokud ministerstva a jiné úřady nebo orgány vydávají v oboru své působnosti předpisy nebo činí opatření všeobecné povahy ve věcech oceňování majetku, cizího kapitálu, nákladů a výnosů, mohou tak činiti ode dne vyhlášení tohoto zákona jen v dohodě se státním úřadem plánovacím.

§ 3

(1) Státní úřad plánovací stanoví vyhláškou v Úředním listě, v jakém rozsahu a od kdy vznikne pro určitý okruh podniků, veřejné správy nebo zařízení soukromého nebo veřejného práva povinnost oceňovati majetek, cizí kapitál, náklady a výnosy podle předpisů vydaných podle tohoto zákona. Tuto povinnost, má-li vliv na stanovení daňových základů, stanoví státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Ode dne, kdy vznikne pro určitý okruh podniků, veřejné správy nebo zařízení soukromého nebo veřejného práva povinnost stanovená podle odstavce 1, nevztahují se na tento okruh dosavadní předpisy týkající se oceňování majetku, cizího kapitálu, nákladů a výnosů.

§ 4

(1) Způsob použití rozdílu, který vznikne při prvním ocenění podle předpisů vydaných podle tohoto zákona ve srovnání s oceněním podle dosavadních předpisů, jakož i jeho zdanění daní důchodovou a všeobecnou nebo zvláštní daní výdělkovou, upraví vláda nařízením.

(2) Vzniknou-li při ocenění majetku, cizího kapitálu, nákladů a výnosů podle předpisů vydaných podle tohoto zákona rozdíly ve srovnání s oceněním podle dosavadních předpisů, nemůže býti tato okolnost důvodem k zavedení trestního řízení pro zkrácení daní, dávek a poplatků.

(3) Písemnosti a úřední úkony nutné k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od poplatků a dávek.

§ 5

Jednání a opominutí příčící se předpisům vydaným podle tohoto zákona trestají, nejde-li o čin přísněji trestný, okresní národní výbory podle míry zavinění pokutou do 100 000 Kčs, při čemž pro případ její nedobytnosti vyměří zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) do tří měsíců. Pro přestupek podle první věty nelze stíhati orgány veřejné správy.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru