Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 60/1949 Sb.Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)

Částka 21/1949
Platnost od 12.03.1949
Účinnost od 12.03.1949
Zrušeno k 22.07.1959 (41/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60.

Zákon

ze dne 22. února 1949

o hospodářském plánování (plánovací zákon)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I

Orgány plánovací služby

§ 1

(1) K zajištění řízení veškeré hospodářské činnosti státem na základě jednotného hospodářského plánu se zřizuje státní úřad plánovací se sídlem v Praze jako ústřední orgán pro věci hospodářského plánování a pro koordinaci v hospodářských věcech, jakož i pro přípravu opatření a rozhodnutí předsedy vlády v hospodářských věcech (§ 88, odst. 1, druhá věta ústavy).

(2) Věcmi hospodářskými se rozumějí zejména věci výroby, oběhu a spotřeby statků i služeb včetně dopravy a služeb sociálních (péče sociální, zdravotní a kulturní a výchovné), věci finanční, věci cenové, jakož i věci mezd, platů a důchodů vůbec.

(3) Hospodářské plánování se provádí se zřetelem k celému území státu i k jeho částem a zahrnuje též plánování územní.

(4) Státnímu úřadu plánovacímu přísluší zejména:

a) připravovat návrhy hospodářských plánů a předkládat je vládě;

b) sledovat a kontrolovat provádění hospodářských plánů, dbát o správné rozměry (proporce) v rozvoji jednotlivých úseků a odvětví národního hospodářství a navrhovat opatření k odstranění vznikajících nerovnoměrností, zjišťovat reservy a nevyužité kapacity (možnosti) a podle zjištěných výsledků navrhovat účelná opatření;

c) zkoumat jednotlivé otázky hospodářství ve státě a otázky rozvoje výrobních sil v jeho oblastech a vypracovávat návrhy na jejich řešení, jakož i usměrňovat plánování výstavby krajů, měst a obcí;

d) usměrňovat a řídit, pokud jde o plánovací methodu a techniku, plánovací službu ve všech úsecích hospodářského plánování, zahrnujíc v to statistiku a podnikové početnictví;

e) soustavně sledovat rozvoj hospodářských poměrů na území státu i za hranicemi;

f) sledovat a usměrňovat výzkum podle potřeb hospodářského plánování.

§ 2

(1) Státní úřad plánovací je ústředním úřadem. V jeho čele je ministr - předseda státního úřadu plánovacího, kterého řízením tohoto úřadu pověřuje president republiky.

(2) Předsedu podporují při řízení státního úřadu plánovacího náměstci, které jmenuje president republiky na návrh vlády.

§ 3

(1) Poradním orgánem předsedy při řízení státního úřadu plánovacího je ústřední plánovací komise, která má nejvýše 15 členů. Členy ústřední plánovací komise jsou náměstci předsedy státního úřadu plánovacího, předseda slovenského plánovacího úřadu (§ 4) a další hospodářští odborníci jmenovaní vládou. Práce ústřední plánovací komise řídí předseda státního úřadu plánovacího.

(3) Podrobnosti o činnosti ústřední plánovací komise upraví statut, na kterém se usnáší komise a který schvaluje vláda.

(4) Pro dílčí práce hospodářského plánování může předseda zřídit odborné komise i sbory znalců.

§ 4

(1) Jako regionální plánovací orgán státního úřadu plánovacího se zřizuje na Slovensku slovenský plánovací úřad se sídlem v Bratislavě. V čele slovenského plánovacího úřadu je pověřenec - předseda slovenského plánovacího úřadu, kterého řízením tohoto úřadu pověřuje vláda.

(2) Poradním orgánem předsedy slovenského plánovacího úřadu je slovenská plánovací komise, která má nejvýše 15 členů. Členy slovenské plánovací komise jmenuje sbor pověřenců z řad hospodářských odborníků. Práce slovenské plánovací komise řídí předseda slovenského plánovacího úřadu. Ustanovení § 3, odst. 3 a 4 platí obdobně, při čemž statut slovenské plánovací komise schvaluje sbor pověřenců.

§ 5

Státní úřad plánovací sleduje a kontroluje přípravu a provádění hospodářských plánů svými zmocněnci, kteří jsou nezávislí na nižších orgánech plánovací služby.

§ 6zrušeno

§ 7

(1) Ústřední úřady se účastní hospodářského plánování, řídíce se, pokud jde o plánovací methodu a techniku, směrnicemi státního úřadu plánovacího.

(2) Ústřední úřady jsou povinny napomáhat státnímu úřadu plánovacímu při plnění jeho úkolů.

§ 8

(1) Hospodářské, odborové, zájmové a kulturní, po případě i jiné organisace a útvary, jakož i činitelé výroby, oběhu a spotřeby jsou povinni účastnit se plánovací služby, pokud to vyžaduje plnění úkolů státního úřadu plánovacího.

(2) Podrobnosti stanoví vláda nařízením, v němž může zejména určit zásady pro vhodná opatření, která se činí na náklad toho, kdo povinnost podle odstavce 1 nesplnil.

§ 9

(1) V úřadech, orgánech lidové správy, ústavech, podnicích, závodech, jakož i v hospodářských organisacích a útvarech, které se účastní plánovací služby (§ 8, odst. 1), se vytvoří vhodné organisační složky, v nichž se soustředí úkoly plánovací služby.

(2) Postup, rozsah a způsob provádění činnosti těchto složek upravuje státní úřad plánovací směrnicemi. Vyšší orgány plánovací služby usměrňují v mezích ustanovení tohoto zákona činnost těchto složek.

§ 10

Všechny orgány plánovací služby se opírají při plnění svých úkolů o nejširší iniciativu pracujících.

§ 11

Ústřední úřady jsou povinny předběžně projednat se státním úřadem plánovacím všechna opatření zásadního rázu včetně zákonodárných prací, pokud se dotýkají předmětů hospodářského plánování. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro vzájemný poměr mezi slovenským plánovacím úřadem a příslušnými orgány a činiteli na Slovensku.

§ 12

(1) Každý je povinen podávat správně, pravdivě a včas všechny údaje, zprávy a návrhy, jež od něho požadují orgány plánovací služby pro potřeby své služby buď přímo nebo nepřímo jinými úřady nebo orgány.

(2) Kontrolní orgány plánovací služby mají při výkonu své služby přístup do obchodních a provozních místností a skladů, a na zvláštní příkaz státního úřadu plánovacího, po případě slovenského plánovacího úřadu, i do bytů. Kontrolním orgánům musí být předloženy k nahlédnutí záznamy, opisy a jiné pomůcky, potřebné pro výkon jejich služby. Při kontrolách jest šetřiti ústavních předpisů o ochraně svobody osobní a domovní a o tajemství listovním. Kontrolní orgány plánovací služby požívají při výkonu služby ochrany příslušející veřejným orgánům.


ODDÍL II

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 13

(1) Generální sekretariát Hospodářské rady a dosavadní státní úřad plánovací se zrušují a jejich působnost, jakož i působnost Hospodářské rady přechází, pokud tento zákon nebo předpisy podle něho vydané nestanoví jinak, na nově zřízený státní úřad plánovací, do něhož se převádějí též zaměstnanci obou zrušených úřadů.

(2) Státní plánovací a statistický úřad v Bratislavě se zrušuje a jeho zaměstnanci se převádějí do slovenského plánovacího úřadu.

(3) Dnem, který určí ministr - předseda státního úřadu plánovacího nařízením, nejpozději však dnem 1. ledna 1950, se zruší též nejvyšší úřad cenový a zanikne působnost pověřenectva výživy ve věcech cenových podle dosavadních předpisů. Podrobnosti, zejména také pokud jde o zaměstnance nejvyššího úřadu cenového, stanoví vláda nařízením.

(4) Státní úřad plánovací provádí plánování cen, vydává směrnice pro provádění cenové politiky a koordinuje cenotvornou činnost již ode dne vyhlášení tohoto zákona. Cenotvorná činnost se postupně přenese vládními nařízeními na příslušné ústřední úřady, které jí mohou pověřiti orgány jim podřízené.

(5) Působnost předsedy vlády podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 115 Sb., o hospodaření uhlím a palivovým dřívím, a podle zákona ze dne 5. března 1946, č. 48 Sb., o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, přechází na ministra - předsedu státního úřadu plánovacího.

§ 14

(1) Kdo poruší ustanovení tohoto zákona nebo předpisů vydaných podle něho, zejména kdo nezašle vyžádanou zprávu včas, učiní nesprávné údaje nebo zatají skutečnosti důležité pro plánovací službu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný,

a) v případech menší závažnosti orgány plánovací služby k tomu zmocněnými pořádkovou pokutou do 10 000 Kčs,

b) v jiných případech okresním národním výborem pokutou do 100 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří zároveň náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do 6 měsíců.

(2) Dopustí-li se viník činu podle odstavce 1, písm. b) za přitěžujících okolností nebo byl-li již pravoplatně odsouzen pro takový čin, může okresní národní výbor vedle pokuty uložit trest vězení (uzamčení) do 6 měsíců. V takovém případě nesmí trest vězení (uzamčení) spolu s náhradním trestem na svobodě přesahovat 6 měsíců.

§ 15

(1) Podrobnosti k provedení tohoto zákona stanoví vláda nařízením, jímž zejména upraví působnost slovenského plánovacího úřadu a podrobnosti o jeho vztahu k státnímu úřadu plánovacímu, určí hlavní zásady, podle nichž se národní výbory a organisace, útvary a činitelé (§ 8, odst. 1) účastní hospodářského plánování, stanoví podrobnosti o zmocnění orgánů plánovací služby podle § 14, odst. 1, písm. a) a upraví řízení při ukládání pořádkových pokut podle tohoto ustanovení.

(2) Státní úřad plánovací může vyhláškou v Úředním listě stanovit, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být podávány údaje, zprávy a návrhy podle ustanovení § 12, odst. 1.

§ 16

(1) Zrušuje se, pokud tento zákon nestanoví jinak, platnost, po případě použivatelnost všech předpisů odporujících jeho ustanovením, zejména dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě, vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1945, č. 144 Sb., o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady, a vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1945, č. 145 Sb., o složení, organisaci a působnosti státního úřadu plánovacího.

(2) Dokud nedojde k nové úpravě, postupuje se přiměřeně podle dosavadních předpisů o nejvyšším úřadu cenovém a o působnosti pověřenectva výživy ve věcech cenových, po případě o státním plánovacím a statistickém úřadě v Bratislavě.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru