Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 59/1949 Sb.Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu

Částka 21/1949
Platnost od 12.03.1949
Účinnost od 12.03.1949
Zrušeno k 01.05.1960 (76/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59.

Zákon

ze dne 22. února 1949

o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu, kteří pro svůj postoj, jednání nebo z jiných důvodů neskýtají záruku, že budou spolehliví a zcela oddáni lidově demokratickému zřízení, odejme se vojenská hodnost podle dalších ustanovení.

(2) Vojenská hodnost se odejme zejména osobám:

1. které byly činiteli politických stran, organisací nebo složek, jejichž obnovení nebylo po 5. květnu 1945 povoleno, pokud nenašly kladný poměr k lidově demokratickému zřízení republiky;

2. které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, pokud nejde o odsouzení před 5. květnem 1945 pro činnost v zájmu práv pracujícího lidu, nebo které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky;

3. které byly pravoplatně odsouzeny podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, podle dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 15. května 1945, č. 33 Sb. n. SNR, o potrestání fašistických zločinců, okupantů, zrádců a kolaborantů a o zřízení lidového soudnictví, ve znění předpisů je měnících a doplňujících;

4. které byly pravoplatně odsouzeny pro trestné činy podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich;

5. které byly pravoplatně zařaděny do táborů nucené práce, zřízených zákonem ze dne 25. října 1948, č. 247 Sb., o táborech nucené práce;

6. které se pokusily po 5. květnu 1945 obnoviti třebas i pod jiným označením strany, organisace nebo složky, jimž nebylo povoleno obnovení činnosti po tomto dni;

7. které pro svůj reakční postoj nebo činnost byly po 25. únoru 1948 akčními výbory nebo opatřeními učiněnými na jejich návrh nebo na jejich místě vyloučeny z veřejného života, zejména z politických stran, všenárodních organisací, spolků, zbaveny veřejných funkcí, propuštěny ze státních nebo jiných veřejných služeb, ze služeb státních, národních nebo jiných podniků, nebo vyloučeny ze studia;

8. které se po 5. květnu 1945 z Československé republiky z politických důvodů vystěhovaly, jakož i osobám, které po uvedeném dni z Československé republiky prchly, i když se později vrátily.

(3) V případech hodných mimořádného zřetele lze povolit úchylku od ustanovení odstavce 1 a 2.

§ 2

Důstojníky a rotmistry vojska mimo činnou službu se rozumějí v tomto zákoně důstojníci a rotmistři ve výslužbě a v záloze; poddůstojníky mimo činnou službu se v něm rozumějí poddůstojníci na trvalé dovolené, v záloze a v náhradní záloze.

§ 3

(1) O odnětí vojenské hodnosti důstojníkům a rotmistrům mimo činnou službu rozhoduje ministr národní obrany na podkladě prověřovacího řízení; u majorů a podplukovníků se souhlasem vlády, u plukovníků a generálů se souhlasem presidenta republiky. O odnětí vojenské hodnosti poddůstojníkům mimo činnou službu rozhoduje na podkladě prověřovacího řízení velitel jejich kmenového tělesa.

(2) O rozhodnutí učiněném podle odstavce 1 jest dotčenou vojenskou osobu vyrozuměti.

(3) Prověřovací řízení provede se u všech důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů mimo činnou službu; u ostatních poddůstojníků jen tehdy, stanoví-li to ministerstvo národní obrany.

(4) Prověřovací řízení provede ministerstvo národní obrany za spolupůsobení ministerstva vnitra a ústředního akčního výboru Národní fronty.

(5) Ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra stanoví, jakým způsobem se prověřovací řízení provede.

§ 4

(1) Vojenské osoby, jimž byla vojenská hodnost podle tohoto zákona odňata, se přeloží do počtu mužstva jako vojíni v záloze.

(2) Případné odpočivné (zaopatřovací) platy osob, uvedených v odstavci 1, příslušející z dřívějšího služebního poměru, zůstávají opatřeními podle § 3, odst. 1 nedotčeny, pokud podle jiných předpisů nebyly odňaty.

§ 5

Zákon ze dne 11. června 1947, č. 116 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze, a zákon ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, zůstávají nedotčeny.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři národní obrany a vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru