Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1949 Sb.Vyhláška některých členů vlády o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo

Částka 19/1949
Platnost od 08.03.1949
Účinnost od 08.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

51.

Vyhláška některých členů vlády

ze dne 8. února 1949

o předpisech z doby nesvobody, kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo


Předseda vlády a ministři zahraničních věcí, národní obrany, vnitra, financí, školství, věd a umění, spravedlnosti, informací a osvěty, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, techniky, pošt, sociální péče a výživy vyhlašují podle § 9, odst. 3 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, v příloze, která je součástí této vyhlášky, seznam některých předpisů z doby nesvobody, na něž se vztahuje ustanovení § 2, odst. 1 uvedeného zákona a jichž se přestalo používati na celém území, pro něž byly vydány, před počátkem účinnosti tohoto zákona (před 15. listopadem 1946), po případě jichž se tam vůbec nepoužívalo.


Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kliment v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Neuman v r.

Kopecký v. r.

Erban v. r.

Ing. Jankovcová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 51/1949 Sb.

Seznam některých předpisů z doby nesvobody, na něž se vztahují ustanovení § 2, odst. 1 zák. č. 195/1946 Sb. a kterých se přestalo používati před 15. listopadem 1946, nebo jichž se vůbec nepoužívalo.

Ř. č.Položka přílohy
k zákonu
č. 195/1946 Sb.
PředpisPředpisu
se nepoužívá od
1.A IPředpisy o svátcích a památných dnech (avšak s výjimkou vládního nařízení ze dne 9. března 1939, č. 63 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb., z. a n., o svátcích a památných dnech).5. května 1945
2.A II 4Předpisy okupačního státu vydané v oboru leteckého práva5. května 1945
3.A II 5Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o poštovních a ostatních holubech5. května 1945
4.A II 6 Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva filmového, a to
a) pokud jde o nařízení býv. Českomoravského filmového ústředí ze dne 11. ledna 1945, č. 2 věstníku tohoto ústředí, o zavedení příplatku 1 K ke vstupnému v kinematografech24. října 1945
b) pokud jde o ostatní předpisy5. května 1945
5.A II 7Předpisy okupačního státu, vydané v oboru rozhlasového práva5. května 1945
6.A II 8Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o technické nouzové pomoci5. května 1945
7.A II 10Předpisy okupačního státu, vydané v oboru práva o protiletecké ochraně5. května 1945
8.B I 1Vládní nařízení ze dne 11. října 1938, č. 223 Sb., o pracovních útvarech5. května 1945
9.B I 3Vládní nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele5. května 1945
10.B I 4Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb., o politických stranách, ve znění vládního nařízení ze dne 13. ledna 1939, č. 4 Sb. I5. května 1945
11.B I 5Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 373 Sb., o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
5. května 1945
12.B I 6Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 381 Sb., kterým se v důsledku územních změn přechodně odkládá plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí, avšak s výjimkou ustanovení § 2, odst. 25. května 1945
13.B I 7Vládní nařízení ze dne 10. ledna 1939, č. 9 Sb. II, o bydlišti učitelstva národních škol5. května 1945
14.B I 10Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 32 Sb. II, o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách, ve znění předpisů je měnících a doplňujících5. května 1945
15.B I 11Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 53 Sb. I, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 161 Sb., z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele5. května 1945
16.B I 12Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 72 Sb., o kárných pracovních táborech, ve znění vládního nařízení ze dne 28. dubna 1939, č. 188 Sb.5. května 1945
17.B I 13Vládní nařízení ze dne 21. března 1939 č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi5. května 1945
18.B I 15Vládní nařízení ze dne 12. května 1939, č. 151 Sb., kterým se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.5. května 1945
19.B I 16Vládní nařízení ze dne 13. července 1939, č. 178 Sb., o Protektorátních drahách Čech a Moravy a o Protektorátní poště Čech a Moravy5. května 1945
20.B I 17Vládní nařízení ze dne 5. října 1939, č. 260 Sb., o vyučování němčině na českých měšťanských školách5. května 1945
21.B I 18Vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 316 Sb., o převodu některých oborů působnosti ministerstva národní obrany na ministerstvo sociální a zdravotní správy5. května 1945
22.B I 19Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, č. 321 Sb., kterým se mění zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb. z. a n.5. května 1945
23.B I 20Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, č. 322 Sb., kterým se znovu mění a doplňuje prováděcí nařízení k zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele5. května 1945
24.B I 21Vládní nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 69 Sb. z r. 1940, o převzetí pensijního zaopatření nepřevzatého Německou říší podle nařízení ze dne 19. října 1939 (Říš. zák. I, str. 2059) a o skončení služebního poměru zaměstnanců převzatých Německou říší podle téhož nařízení5. května 1945
25.B I 22Vládní nařízení ze dne 14. března 1940, č. 120 Sb., o nové úpravě statistických známek30. května 1946
26.B I 24Vládní nařízení ze dne 8. května 1940, č. 88 Sb., o pojmenování české university v Praze5. května 1945
27.B I 25Vládní nařízení ze dne 4. července 1940, č. 267 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů některých zaměstnanců bývalé československé vojenské správy a déle sloužících5. května 1945
28.B I 26Vládní nařízení ze dne 18. července 1940, č. 273 Sb., o úpravě přechodně odloženého plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí5. května 1945
29.B I 28 Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 26. září 1940, č. 319 Sb., o úpravě cen v důsledku změny daně z obratu a zrušení celní hranice, a to
a) pokud jde u ustanovení týkající se úpravy cen v důsledku zrušení celní hranice mezi t. zv. Protektorátem a býv. Říší5. května 1945
b) pokud jde o úpravu cen v důsledku změny daně z obratu (zákon č. 31/1946 Sb.)1. dubna 1946
30.B I 29Vládní nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 367 Sb., o umisťování bývalých vojenských gážistů z povolání a déle sloužících v soukromých službách, ve znění předpisů je měnících a doplňujících5. května 1945
31.B I 30Ustanovení čl. I vládního nařízení ze dne 26. září 1940, č. 394 Sb., jímž se nově upravují povinné učebné předměty na školách obecných a měšťanských5. května 1945
32.B I 33Vyhláška ministra zemědělství ze dne 4. března 1941, č. 92 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., a vládního nařízení ze dne 27. září 1939, č. 321 Sb.5. května 1945
33.B I 35Vládní nařízení ze dne 8. srpna 1940, č. 115 Sb. z r. 1941, o složení místních (újezdních) školních rad8. listopadu 1945
34.B I 38Vládní nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 143 Sb., o převodu zbývajících oborů působnosti ministerstva zahraničních věcí na jiná ministerstva5. května 1945
35.B I 40Ustanovení § 3, odst. 3 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 27. května 1941, č. 203 Sb., kterou se upravuje pěstování tabáku na území Protektorátu Čechy a Morava, pokud se uvedené ustanovení dovolává předpisů okupačního státu5. května 1945
36.B I 41Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1941, č. 219 Sb., o pracovní době veřejných zaměstnanců16. července 1945
37.B I 42Vládní nařízení ze dne 14. srpna 1941, č. 300 Sb., o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem5. května 1945
38.B I 43Vládní nařízení ze dne 24. července 1941, č. 334 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele5. května 1945
39.B I 44Vyhláška ministra zemědělství ze dne 24. července 1941, č. 335 Sb., kterou se provádí vládní nařízení ze dne 24. července 1941, č. 334 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele5. května 1945
40.B I 45Vládní nařízení ze dne 18. září 1941, č. 354 Sb., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 18. července 1940, č. 350 Sb., o uchování a vypěstění dědičně hodnotného dorostu stromového v lese5. května 1945
41.B I 46Ustanovení vládního nařízení ze dne 18. září 1941, č. 361 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, pokud se týkají plemenitby koní5. května 1945
42.B I 47Vládní nařízení ze dne 15. října 1941, č. 396 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů bývalých sněmovních zaměstnanců a jejich pozůstalých5. května 1945
43.B I 51Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 420 Sb., o některých přechodných opatřeních z důvodů války v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění1. července 1945
44.B I 52Vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941, č. 428 Sb., o úpravě některých personálních poměrů zaměstnanců bývalého ministerstva zahraničních věcí5. května 1945
45.B I 53Ustanovení čl. II vládního nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 443 Sb., kterým se opětovně prodlužují a částečně mění některá opatření o zcizení, propachtování a nabývání nemovitostí5. května 1945
46.B I 54Vládní nařízení ze dne 20. listopadu 1941, č. 461 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 89 Sb. z roku 1941, o kontrole prostředků na ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým činitelům a o obchodu s nimi5. května 1945
47.B I 55Vládní nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 82 Sb. z r. 1942, o vlivu soudního trestního řízení na služební poměr veřejných zaměstnanců a na veřejnoprávní pensijní zaopatření5. května 1945
48.B I 56Vládní nařízení ze dne 7. března 1942, č. 83 Sb., o tanečních zábavách ve válce5. května 1945
49.B I 58Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. dubna 1942, č. 162 Sb., o omezení chovu hus a kachen5. května 1945
50.B I 60Vládní nařízení ze dne 28. května 1942, č. 187 Sb., o povinné službě mládeže, a předpisy vydané k jeho provedení5. května 1945
51.B I 62Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 1. června 1942, č. 192 Sb., o jednotných a skupinových cenách28. července 1945
52.B I 67Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 22. srpna 1942, č. 301 Sb., o cenách v obchodním styku s ostatním říšským územím5. května 1945
53.B I 68Vládní nařízení ze dne 13. srpna 1942, č. 308 Sb., o změnách organisace školské správy5. května 1945
54.B I 70Ustanovení oddílu I vládního nařízení ze dne 17. září 1942, č. 342 Sb., o vynětí z pojistné povinnosti a o poměru veřejnoprávního nemocenského pojištění k soukromému5. května 1945
55.B I 71Vládní nařízení ze dne 3. října 1942, č. 343 Sb., o zajištění dodávky energie7. listopadu 1945
56.B I 72Vládní nařízení ze dne 11. července 1942, č. 358 Sb., o oprávněních, která jsou spojena s úspěšným vychozením čtvrté třídy hlavní školy5. května 1945
57.B I 73Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 13. října 1942, č. 364 Sb., o tvorbě cen při dodávkách do obsazených nizozemských území5. května 1945
58.B I 74Nařízení ministra školství ze dne 22. října 1942, č. 366 Sb., o zrušení zemských školních rad8. listopadu 1945
59.B I 76Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 29. prosince 1942, č. 26 Sb. z roku 1943, o služebním trestním řízení nad poživateli vojenských zaopatřovacích platů, kteří byli v bývalé československé armádě vojenskými osobami z povolání5. května 1945
60.B I 82Nařízení ministra školství ze dne 6. dubna 1943, č. 97 Sb., o školských úřadovnách8. listopadu 1945
61.B I 83Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. dubna 1943, č. 109 Sb., o odbytu chovného a užitkového dobytka do ostatního území Říše5. května 1945
62.B I 84Vládní nařízení ze dne 10. dubna 1943, č. 111 Sb., o zřízení protektorátních zaopatřovacích úřadů, ve znění vládního nařízení ze dne 10. května 1944, č. 117 Sb.1. ledna 1946
63.B I 87Ustanovení čl. I, č. 1 vládního nařízení ze dne 21. června 1943, č. 183 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád)5. srpna 1945
64.B I 90Vládní nařízení ze dne 14. července 1943, č. 211 Sb., o zcizení některých protektorátních nemovitostí v katastrálním území Praha-Staré město5. května 1945
65.B I 91Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 21. července 1943, č. 212 Sb., o cenách při dodávkách do Generálního Gouvernementu5. května 1945
66.B I 92Vládní nařízení ze dne 22. července 1943, č. 217 Sb., o dalších opatřeních v sociálním pojištění Protektorátu z důvodů války1. července 1945
67.B I 93Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 18. srpna 1943, č. 236 Sb., kterou se upravuje praktický výcvik pro některé vedoucí činnosti v zemědělství (Řád praktického výcviku)5. května 1945
68.B I 94Vládní nařízení ze dne 16. srpna 1943, č. 245 Sb., jímž se upravuje řízení o náhradě schodků na veřejném jmění (náhradové nařízení-N. N.), avšak jen pro obor vojenské správy a pro obor vládního vojska v likvidaci5. května 1945
69.B I 96Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 7. září 1943, č. 248 Sb., o úpravě chovu koz5. května 1945
70.B I 97Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. listopadu 1943, č. 286 Sb., o úpravě chovu králíků, ve znění předpisů ji měnících a doplňujících5. května 1945
71.B I 100Nařízení ministra školství ze dne 16. listopadu 1943, č. 302 Sb., o místní školské správě8. listopadu 1945
72.B I 101Ustanovení položky 26, přílohy A k vládnímu nařízení ze dne 9. prosince 1943, č. 314 Sb., o zjednodušení veřejné správy13. listopadu 1945
73.B I 103Vládní nařízení ze dne 31. prosince 1943, č. 328 Sb., o době ubytování v hotelích5. května 1945
74.B I 104Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 28. prosince 1943, č. 329 Sb., o cenách při dodávkách do obsazených východních území5. května 1945
75.B I 105Vyhláška vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu ze dne 29. prosince 1943, č. 330 Sb., o zrušení a převodu Fondu československých legionářů pro pozemkovou reformu na kolonisační fond5. května 1945
76.B I 107Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. ledna 1944, č. 32 Sb., o povinné dodávce angorské vlny5. května 1945
77.B I 109Vládní nařízení ze dne 3. dubna 1944, č. 89 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 18. srpna 1943, č. 232 Sb., o ochraně užitkových rostlin5. května 1945
78.B I 110Vládní nařízení ze dne 8. dubna 1944, č. 91 Sb., o podpoře nouzových staveb5. května 1945
79.B I 114Vládní nařízení ze dne 8. července 1944, č. 148 Sb., o oprávnění nejvyššího mysliveckého úřadu zrušovati smlouvy o propachtování honitby5. května 1945
80.B I 116Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 25. srpna 1944, č. 186 Sb., o zastavení cejchovní a puncovní služby, pokud neslouží zbrojněhospodářským účelům5. května 1945
81.B I 117Nařízení vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu ze dne 29. srpna 1944, č. 189 Sb., kterým se za účelem provedení totálního válečného nasazení zastavuje v oboru působnosti Pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu schvalování obchodu s pozemky5. května 1945
82.B I 119Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. září 1944, č. 201 Sb., o uznávání některých plemeníků1. ledna 1946
83.B I 121Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 14. září 1944, č. 212 Sb., o zastavení technického dozoru5. května 1945
84.B I 122Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 19. září 1944, č. 213 Sb., o některých opatřeních v oboru cejchovnictví a puncovnictví5. května 1945
85.B I 123Ustanovení čl. III, § 1 a § 2, odst. 1 nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 22. září 1944, č. 216 Sb., o zjednodušení ve veřejnoprávním nemocenském pojištění5. května 1945
86.B I 125Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 20. září 1944, č. 220 Sb., o dočasném zastavení trhů na dobytek a koně5. května 1945
87.B I 129Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 27. října 1944, č. 251 Sb., o přemisťování koní a hříbat5. května 1945
88.B I 130Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 16. listopadu 1944, č. 263 Sb., o zjednodušení propachtování honebních okrsků během války5. května 1945
89.B I 132Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. listopadu 1944, č. 267 Sb., o zákazu držeti drobné zvířectvo a o zákazu domácích porážek pro nesplnění nejmenší dodávky pro trh ve stanovené lhůtě5. května 1945
90.B I 133Vládní nařízení ze dne 29. listopadu 1944, č. 269 Sb., o právu majitelů obchodních živností přijímati zakázky na opravu obuvi a šatstva5. května 1945
91.B I 134Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 13. prosince 1944, č. 277 Sb., o zjednodušení výběru plemeníků1. ledna 1946
92.B I 135Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1944, č. 281 Sb., o zrušení finanční prokuratury v Brně5. května 1945
93.B I 137Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 9. ledna 1945, č. 3 Sb., o zjednodušení povinné kontroly mléčné užitkovosti skotu5. května 1945
94.B I 138Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. února 1945, č. 21 Sb., o provádění lesních prací po dobu války5. května 1945
95.B I 139 Nařízení ministra vnitra ze dne 13. března 1945, č. 27 Sb., o dalším zjednodušení v oboru územní samosprávy,*) a to
a) pokud jde o ustanovení § 1, § 2, č. 1, §§ 3 a 4, § 5, odst. 1 a §§ 6 a 75. května 1945
b) pokud jde o ustanovení § 2, č. 321. února 1946
c) pokud jde o ustanovení § 2, č. 2 a § 5, odst. 215. listopadu 1946
96.B I 140Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. března 1945, č. 40 Sb., kterou se provádí zjednodušení výběru plemeníků1. ledna 1946
97.B II 1Vyhláška č. 4 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 22. října 1941, běž. č. 885 Úř. l. č. 250/1941, o lesních sazenicích a vánočních stromcích, které mají býti použity mino území Protektorátu Čechy a Morava5. května 1945
98.B II 2Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 19. února 1942, č. j. 28.083 VII A/1942, běž. č. 166 Úř. l. č. 45/1942, kterou se vydává jednací řád Svazu lesních společenstev5. května 1945
99.B II 3Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 19. února 1942, č. 5009/VI C/1942, běž. č. 181 Úř. l. 48/1942, kterou se vydává a vyhlašuje jednací řád Výboru pro uznávání lesního osiva v Protektorátu Čechy a Morava5. května 1945
100.B II 4Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 27. ledna 1942, běž. č. 257 Úř. l. č. 63/1942, k provádění chovu koní5. května 1945
101.B II 6Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 14. července 1942, č. 95.020/VII A/1942, běž. č. 637 Úř. l. č. 164/1942, kterou se vydávají prováděcí předpisy k vyhlášce ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. dubna 1942, č. 162 Sb., o omezení chovu hus a kachen5. května 1945
102.B II 7Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 15. července 1942, č. 759 Úř. l. č. 193/1942, o povinném kleštění hřebečků23. ledna 1946
103.B II 9Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 6. října 1942, č. j. 128.332/1942, běž. č. 1000 Úř. l. č. 251/1942, o povinném kleštění nevybraných hřebců narozených v letech 1937 až 194023. ledna 1946
104.B II 10První vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 17. února 1943, č. j. 531-pres./2-1943, běž. č. 112 Úř. l., č. 41/1943, k provedení nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 1. června 1942, č. 192 Sb., o jednotných a skupinových cenách28. července 1945
105.B II 11Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 3. března 1943, č. j. W-VI/1-68.350-43, běž. č. 152 Úř. l. č. 54/1943, o omezení obchodu s holandskými akciemi5. května 1945
106.B II 12Opatření č. 16 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 12. března 1943, běž. č. 169 Úř. l. č. 60/1943, o úpravě těžby smrkové škrabané pryskyřice5. května 1945
107.B II 14Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 19. srpna 1944, běž. č. 502 Úř. l. č. 199/1944, o osvobození akcií společnosti Berghütte Bergund Hüttenverkers-Gesellschaft od přihlašovací povinnosti5. května 1945
108.B II 15Vyhláška č. 14 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 3. ledna 1945, běž. č. 16 Úř. l. č. 4/1945, ohledně postupu při dodávkách surového dříví a řeziva1. ledna 1946
109.B II 16Opatření č. 22 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 10. února 1945, běž. č. 75 Úř. l. č. 37/1945, o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1945/19464. října 1945
110.B II 17Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 13. března 1945, běž. č. 124 Úř. l. č. 63/1945, kterou se vydávají prováděcí předpisy k nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. února 1945, č. 21 Sb., o provádění lesních prací po dobu války5. května 1945
111.B III 2Nařízení ze dne 6. února 1940, Říš. zák. I, str. 294 a Věstn. ř. prot. str. 59, o uveřejňování kartografických znázornění, a předpisy je doplňující, měnící a provádějící5. května 1945
112.B III 3Nařízení ze dne 21. března 1940, Říš. zák. I, str. 569 a Věstn. ř. prot. str. 215, o tvoření cen v ochodu zbožím s Protektorátem Čechy a Morava5. května 1945
113.B III 5Nařízení ze dne 11. září 1940, Říš. zák. I, str. 1235 a Věstn. ř. prot. str. 506, o obchodu a zprostředkování příkazů při veřejných objednávkách5. května 1945
114.B III 6Nařízení ze dne 21. ledna 1941, Říš. zák. I, str. 44 a Věstn. ř. prot. z roku 1942, str. 285, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených nizozemských území5. května 1945
115.B III 7Nařízení ze dne 17. února 1941, Říš. zák. I, str. 100 a Věstn. ř. prot. z roku 1942, str. 286, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených belgických a francouzských území5. května 1945
116.B III 9Nařízení ze dne 31. července 1941, Věstn. ř. prot. str. 444, ku překonávání nesnází v dopravě, a předpisy je doplňující, měnící provádějící5. května 1945
117.B III 11Policejní nařízení ze dne 29. března 1942, Říš. zák. I, str. 155 a Věstn. ř. prot. str. 95, o fotografování a jiném zobrazování dopravně důležitých zařízení5. května 1945
118.B III 12Nařízení ze dne 4. května 1942, Říš. zák. I, str. 275 a Věstn. ř. prot. str. 133, o právu dědičného dvora u usedlostí v pohraničním území Protektorátu Čechy a Morava5. května 1945
119.B III 13Nařízení ze dne 19. července 1942, Říš. zák. I, str. 473 a Věstn. ř. prot. str. 220, k zavedení nařízení o zákazu dovozu včel v Protektorátu Čechy a Morava5. května 1945
120.B III 14Výnos ze dne 28. července 1942, Říš. zák. I, str. 481 a Věstn. ř. prot. str. 227, o omezení obchodu se zemědělskými pozemky ve válce5. května 1945
121.B III 16Vyhláška ze dne 9. října 1942, Věstn. ř. prot. str. 285, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených nizozemských, belgických a francouzských území5. května 1945
122.B III 18Nařízení ze dne 20. července 1943, Věstn. ř. prot. str. 99, o sběru bobulových plodů, hub a divoce rostoucí zeleniny v lese5. května 1945

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení §§ 8 a 10 tohoto nařízení jsou i nadále použivatelná.

Přesunout nahoru