Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 5/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců

Částka 3/1949
Platnost od 26.01.1949
Účinnost od 01.02.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5.

Vládní nařízení

ze dne 18. ledna 1949,

jímž se mění a doplňují předpisy o úředním oděvu soudců

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 49 zákona ze dne 24. července 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, podle zákona ze dne 6. října 1948, č. 232 Sb., o státním soudu, a podle § 22 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví:


§ 1

(1) Při všech veřejných jednáních, která se konají před nejvyšším soudem nebo před státním soudem, jsou soudci z povolání, soudci z lidu a konceptní pragmatikální úředníci generální prokuratury a státní prokuratury povinni nositi, s výjimkou stanovenou v následujícím odstavci, předepsaný úřední oděv.

(2) Vojenští soudci z povolání a soudci z lidu z řad vojenských osob v činné službě nosí při hlavním přelíčení u státního soudu a při veřejném sedění nejvyššího soudu ve věcech, v nichž v první stolici rozhodoval státní soud, služební stejnokroj. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro důstojníky justiční služby činné u státní prokuratury.

(3) Soudci a konceptní pragmatikální úředníci úřadů veřejné žaloby činní u ostatních soudů nenosí úřední oděv.

(4) Povinnost soudců správního soudu nositi úřední oděv při všech veřejných jednáních, jež se konají před správním soudem, není dotčena.

§ 2

(1) Soudci z lidu činní u nejvyššího soudu nosí úřední oděv soudců druhé třídy (§ 8, odst. 3 vládního nařízení ze dne 12. března 1927, č. 25 Sb., kterým se určuje, při kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě).

(2) President, vicepresident a předsedové senátu státního soudu nosí úřední oděv třetí třídy (§ 8, odst. 4 vládního nařízení č. 25/1927 Sb.), ostatní soudci státního soudu úřední oděv druhé třídy.

(3) Státní prokurátor a státní viceprokurátoři nosí úřední oděv druhé třídy (§ 9, odst. 3 vládního nařízení č. 25/1927 Sb.).

§ 3

(1) Úřední oděv pro soudce z lidu u nejvyššího soudu a státního soudu se opatří na náklad státu jako inventární úřední oděv.

(2) Soudci z povolání přidělení k nejvyššímu soudu nebo ke státnímu soudu nosí při veřejných jednáních, jež se konají u těchto soudů, po dobu přidělení úřední oděv druhé třídy. Nepříslušel-li jim takový úřední oděv již před tímto přidělením, přidělí se jim na tuto dobu jako inventární úřední oděv. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně pro konceptní pragmatikální úředníky úřadů veřejné žaloby a soudce přidělené službou ke generální prokuratuře nebo ke státní prokuratuře.


§ 4

Ustanovení § 3 vládního nařízení ze dne 19. října 1948, č. 238 Sb., jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu, se zrušuje.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1949; provedou je předseda vlády a ministr spravedlnosti.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru