Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven

Částka 19/1949
Platnost od 08.03.1949
Účinnost od 08.03.1949
Zrušeno k 01.01.1951 (190/1950 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

48.

Vládní nařízení

ze dne 8. února 1949,

jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 39 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven:


Čl. 1

Ustanovení §§ 11 až 14 vládního nařízení ze dne 30. října 1946, č. 215 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se mění a znějí:

"§ 11

(1) Dozorčí úřad vyzve jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení voleb třetiny členů představenstva pojišťovny, národního podniku ze zaměstnanců (§ 5, odst. 2 dekretu). Příslušný orgán jednotné odborové organisace zařídí volbu nejvýše desetičlenné ústřední volební komise, která určí jednotný den a stejnou hodinu volby a vyzve doporučeným dopisem závodní rady (náhradní orgány) národního podniku (dále jen "rada"), aby do 14 dnů ode dne, kdy jim dojde výzva, navrhly pro výběr kandidátů zaměstnance ve dvojnásobku počtu členů představenstva, kteří mají býti voleni.

(2) Rada může pojmouti do návrhu jen zaměstnance, kteří vyhovují ustanovením § 9. Může pojmouti do návrhu též zaměstnance jiného závodu než toho, pro nějž je ustavena. Rada určí potřebný počet závodních volebních komisí a jmenuje do každé z nich nejvýše po šesti členech. Rozhodne také o místech, kde se budou volby konati, a stanoví pro jednotlivé závodní volební komise počet sčitatelů hlasů (§ 13, odst. 2).

(3) V zápise o schůzi rady rozhodující podle odstavce 2 buď uvedeno, kolik z celkového počtu členů rady bylo schůzi přítomno, zda rada byla schopna se usnášeti a kolik z přítomných členů hlasovalo pro jednotlivého kandidáta. Dále jest v zápise uvésti státní příslušnost, bydliště a trvalé pracovní působiště navrhovaných kandidátů a potvrditi, že radě nejsou známy důvody vylučující volitelnost kandidáta podle § 9, odst. 2. Uveden buď také obsah usnesení učiněného podle odstavce 2, vět třetí a čtvrté. Stejnopis zápisu podepsaný všemi přítomnými členy rady buď zaslán ve 14denní lhůtě stanovené podle odstavce 1 ústřední volební komisi.

(4) Ústřední volební komise sestaví z došlých návrhů, přihlížejíc k celostátnímu významu národního podniku, kandidátní listinu, v níž může býti uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí čtyřnásobek členů představenstva, kteří mají býti zvoleni, a stanoví zároveň pořadí kandidátů, při čemž musí býti pořadí stanoveno tak, aby byl zvolen jeden člen ze zaměstnanců ze Slovenska. K návrhům došlým po 14 dnech ode dne dojití výzvy (odstavec 1) se nepřihlédne.

(5) Jména kandidátů ve stanoveném pořadí, den, hodinu a místa volby vyhlásí ústřední volební komise v Úředním listě.

§ 12

(1) Zaměstnanci volí zpravidla osobně, a to u kterékoli z volebních komisí zřízených radou závodu, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru.

(2) Zaměstnanci, kteří mají pracovní místo mimo sídlo své závodní rady, mohou voliti písemně. Hlas odevzdaný písemně je platný, je-li z něho nade vši pochybnost patrno, že volič souhlasí plně s kandidátní listinou nebo že s ní nesouhlasí, dále, je-li voličem podepsán s udáním stálého bydliště, roku narození a pracovního místa a dojde-li v uzavřené obálce do stanovené hodiny voleb kterékoli závodní volební komisi proň příslušné.

(3) Každý zaměstnanec smí voliti jen jednou.

§ 13

(1) Závodní volební komise si zvolí po vyhlášení voleb (§ 11, odst. 5) ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu a zapisovatele, který o průběhu voleb sepíše dvojmo zápis. Po vyhlášené hodině voleb nesmí nikdo vstoupiti do volebního prostoru. Voliči se zapisují čitelně do listiny přítomných s udáním bydliště, roku narození a pracovního místa.

(2) Přítomní voliči zvolí nejprve sčitatele hlasů (§ 11, odst. 2). Sčitatelé zjistí počet přítomných, počet zapsaných v listině přítomných a počet písemných hlasů podle počtu obálek.

(3) Předseda dává hlasovati o kandidátní listině zdvižením ruky nebo povstáním. Při tomto hlasování zjistí sčitatelé, kolik z přítomných voličů hlasovalo pro kandidátní listinu, kolik proti ní a kolik se zdrželo hlasování. Dvojice sčitatelů po každé výzvě hlasy sečtou a sdělí jich počet předsedovi. Závodní volební komise otevře obálky s písemnými hlasy a rozhodne o platnosti nebo neplatnosti těchto hlasů. Důvody neplatnosti uvede v zápise, který buď vyhotoven ve dvou stejnopisech.

(4) Volební komise zjistí ihned po skončení voleb jejich číselný výsledek, a to zvlášť výsledek voleb aklamací a zvlášť výsledek voleb provedených písemně, vyznačí tento výsledek v zápise a vyhlásí jej způsobem v závodě obvyklým. Prvopis zápisu podepsaný všemi členy volební komise a sčitateli hlasů, listinu přítomných a došlé hlasovací lístky s obálkami pošle předseda v zapečetěné obálce bez průtahu ústřední volební komisi s oznámením, jakým způsobem byl vyhlášen výsledek volby. K zásilce připojí účet nutných volebních nákladů závodní volební komise. Druhopis zápisu odevzdá předseda závodní radě.

(5) Proti způsobu volebního řízení může podati kterýkoli zaměstnanec námitky dozorčímu úřadu odesláním doporučeného dopisu nejpozději třetího dne po volbách.

§ 14

(1) Ústřední volební komise se sejde osmého dne od data voleb a ke schůzi pozve zástupce dozorčího úřadu. Komise pak:

a) sdělí, které rady byly vyzvány, aby podaly návrhy pro kandidátní listinu a předloží důkazy o tom, že výzvy byly radám doručeny;

b) zjistí, které závodní volební komise zaslaly zápisy a doklady o provedených volbách, a otevře dotyčné obálky (§ 13, odst. 4);

c) přezkoumá zápisy a zprávy jednotlivých závodních volebních komisí došlé po volebních výsledcích a zjistí úhrnný volební výsledek.

(2) Kandidáti uvedení na kandidátní listině jsou zvoleni, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech zaměstnanců zúčastnivších se voleb osobně nebo písemně. Není-li kandidátní listina přijata, vyzve dozorčí úřad jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení nové volby.

(3) Zjistí-li dozorčí úřad po slyšení ústřední volební komise na námitky podané podle § 13, odst. 5, že byla porušena ustanovení tohoto nařízení o výkonu volby způsobem, který mohl míti vliv na výsledek hlasování nebo oslabiti důvěru v tento výsledek, zruší volbu a vyzve jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení nové volby.

(4) O jednání ústřední volební komise sepíše se zápis ve dvojím stejnopisu, který podepíší členové ústřední volební komise a zástupce dozorčího úřadu, jenž jeden stejnopis zápisu převezme.

(5) Byli-li kandidáti uvedení na kandidátní listině zvoleni, oznámí jednotná odborová organisace ministru financí příslušný počet zvolených zaměstnanců podle pořadí v kandidátní listině, aby je potvrdil podle § 5, odst. 2 dekretu č. 103/1945 Sb. Odpadne-li některý ze zvolených zaměstnanců, nebo zanikne-li jeho členství v představenstvu národního podniku během funkčního období, navrhne jednotná odborová organisace po slyšení podnikové rady pojišťovny, národního podniku ministru financí dalšího zaměstnance uvedeného v přijaté kandidátní listině na uprázdněné místo k potvrzení. Jednotná odborová organisace při tomto návrhu není vázána pořadím uvedeným v kandidátní listině, avšak jeden člen představenstva z členů zvolených ze středu zaměstnanců musí býti vždy ze zaměstnanců ze Slovenska.

(6) Nutné náklady voleb hradí pojišťovna, národní podnik podle směrnic, které vydá ministerstvo financí."


Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru