Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového

Částka 19/1949
Platnost od 08.03.1949
Účinnost od 08.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47.

Vládní nařízení

ze dne 8. února 1949,

kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 zákona ze dne 2. července 1947, č. 141 Sb., o Likvidačním fondu měnovém (dále jen "zákon"):


§ 1

Pro Likvidační fond měnový se vydává připojený statut, který je součástí tohoto nařízení. Dalším vládním nařízením bude statut doplněn bližšími ustanoveními o cenných papírech Likvidačního fondu měnového (§ 10, odst. 3 zákona).


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Příloha

Statut Likvidačního fondu měnového

Čl. 1

(1) Likvidační fond měnový (dále jen "Fond") je právnickou osobou se sídlem v Praze a s úřadovnou v Praze pro skupinu českou a v Bratislavě pro skupinu slovenskou (§ 11, odst. 1 a § 6 zákona).

(2) Fond spravuje a navenek zastupuje předsednictvo, které se skládá z guvernéra Národní banky Československé jako předsedy, z prvního a druhého místopředsedy, jmenovaných vládou na návrh ministra financí, ze dvou zástupců ministerstva financí a z jednoho zástupce pověřenectva financí, ze dvou zástupců Národní banky Československé, ústředí v Praze a z jednoho zástupce Národní banky Československé, oblastního ústavu v Bratislavě, jmenovaných vládou na návrh ministra financí (§ 11, odst. 2 zákona).

(3) Je-li předseda zaneprázdněn, zastupují ho místopředsedové podle svého pořadí.

(4) Funkce člena předsednictva je čestná. Členové mají nárok jen na náhradu cestovních nákladů spojených s výkonem funkce.

Čl. 2

(1) Předsednictvo vykonává svou působnost ve sboru usneseními učiněnými buď ve schůzích, které řídí předseda, nebo písemnými projevy jednotlivých členů.

(2) Předsednictvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomno i s předsedajícím nejméně šest členů. Rozhoduje se prostou většinou hlasů; předsedající hlasuje jen při rovnosti hlasů.

(3) Usnáší-li se předsednictvo písemnými projevy svých členů (odstavec 1), je k přijetí návrhu zapotřebí, aby pro něj hlasovalo nejméně pět z nich. Výsledek hlasování písemnými projevy musí býti sdělen v nejbližší schůzi předsednictva.

(4) K platnosti usnesení (odstavec 2 a 3) ve věcech slovenské skupiny se vyžaduje souhlasu alespoň jednoho ze slovenských členů.

Čl. 3

Schůze předsednictva svolává předseda zpravidla jednou v měsíci. Kromě toho je předseda povinen svolati schůzi

a) usnese-li se na tom předsednictvo,

b) uzná-li to předseda za potřebné,

c) požádají-li o to alespoň tři členové písemně s udáním předmětu jednání.

Čl. 4

(1) Schůze se svolávají doporučenými dopisy, které musí býti podány na poštu nejpozději pět dnů přede dnem schůze, po případě dopisy doručenými členům předsednictva poslem nejpozději tři dny přede dnem schůze.

(2) Pořad jednání určuje předseda. Na pořad jednání jest zařaditi i návrhy členů předsednictva, pokud o to včas požádají předsedu.

(3) Znění návrhů, které mají býti projednány ve schůzi, musí býti i s odůvodněním dodáno všem členům nejpozději zároveň s pozváním.

Čl. 5

(1) Členové předsednictva jsou povinni zúčastniti se schůzí.

(2) Předseda, po případě předsednictvo, může přibrati k jednání znalce (odborníky) nebo jiné osoby, aby předsednictvu podali dobrozdání nebo potřebné zprávy.

Čl. 6

Předsednictvo může ze svého středu zvoliti komise, aby vhodným způsobem připravily jeho jednání o určitých otázkách nebo návrzích.

Čl. 7

(1) Mimo pořad mohou býti předmětem jednání ve schůzi jen záležitosti zvlášť naléhavé, které se naskytly teprve po svolání schůze, podání různých zpráv, dotazy členů a věci formálního rázu.

(2) Usnesením předsednictva mohou býti k projednání připuštěny i volné návrhy, není-li vzhledem k dosahu věci zapotřebí, aby jejich projednání bylo připraveno v komisi podle čl. 6.

Čl. 8

(1) O schůzích sepisuje zapisovatel zápis, který obsahuje stručné, ale výstižné vylíčení průběhu jednání, výsledek hlasování a přesné znění učiněných usnesení. Měl-li některý člen odchylné mínění, vyznačuje se na jeho žádost v zápise. Zapisovatele určí předseda z úřednictva Národní banky Československé.

(2) Zápis podepíší předsedající a zapisovatel. Opis zápisu se zašle nejdéle do 8 dnů po schůzi každému členu.

(3) Zápis se schvaluje v nejbližší příští schůzi.

Čl. 9

Konceptní, účetní, pokladní a kancelářskou službu Fondu a obou úřadoven obstarává Národní banka Československá, která na žádost předsednictva přidělí Fondu k tomu účelu potřebný počet zaměstnanců pro kancelář a úřadovny.

Čl. 10

Kancelář předsednictva pořizuje a rozesílá zápisy o schůzích, přijímá korespondenci předsednictva, vyřizuje jeho usnesení a obstarává styk předsedy; podléhá předsedovi.

Čl. 11

(1) Fond zřídí úřadovnu v Praze pro skupinu českou a úřadovnu v Bratislavě pro skupinu slovenskou. Předsednictvo rozhodne o tom, které věci svěří k vyřizování každé úřadovně.

(2) Úřadovnu vede její přednosta, kterého ustanoví předsednictvo.

(3) Obě úřadovny podléhají stálému dohledu, který vykonávají v každé z nich dva členové volení předsednictvem z jeho středu. Ostatní členové mohou kdykoliv požadovati vysvětlivky, po případě nahlížeti do knih a spisů úřadoven.

Čl. 12

Znamenání Fondu děje se tak, že k jeho označení kýmkoli nebo jakkoli napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda, ve věcech zmíněných v čl. 11, odst. 1, druhá věta, pak společně dva ze zaměstnanců úřadovny, zmocnění k tomu předsednictvem

Přesunout nahoru