Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 4/1949 Sb.Zákon o pracovním poměru domovnickém

Částka 3/1949
Platnost od 26.01.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o pracovním poměru domovnickém

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Pojem

§ 1

Pracovní poměr domovnický vznikne smlouvou mezi vlastníkem domu nebo jeho odpovědným zástupcem a osobou, která se zaváže konati domovnické práce. Osoba, která se zavázala konati práce podle § 4, obdrží za to naturální byt (§ 7) a odměnu (§ 9).

§ 2

Pro několik domů může se zavázati domovník ke konání domovnických prací jen tehdy, je-li schopen, aby ve všem dostál svým povinnostem.

§ 3

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na osoby, které domovnické práce vykonávají:

1. v budovách určených výhradně průmyslovým nebo živnostenským účelům, jsou-li zároveň zaměstnány v podniku;

2. v budovách určených výhradně pro soudy, veřejné úřady, ústavy, školy, podniky, fondy a zařízení, jsou-li tyto osoby

zaměstnanci:

a) státu, svazků lidové správy nebo ostatních veřejnoprávních korporací,

b) ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a), nebo těmito subjekty spravovaných, bez zřetele na to, jsou-li v pracovním poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním.

Práva a povinnosti stran

§ 4

(1) Domovnickými pracemi se rozumějí práce potřebné k udržování domu, zejména k udržování pořádku a čistoty v domě a na dvoře, péče o osvětlování schodiště, chodeb a jiných prostorů v domě přístupných nájemníkům nebo i jiným osobám, dohled na vodovod, plynovod a zařízení osvětlovací, obstarávání pochůzek souvisejících se správou domu, jakož i veškeré práce, které se ukládají v domech veřejnými úřady, jako vyvěšování a doručování vyhlášení a jiných úředních upozornění, příkazů a pod.

(2) Domovník dbá, aby v domě jeho správě svěřeném nebylo závad, které mají býti odstraněny ve veřejném zájmu. Závady, z kterých by mohla vzniknouti újma na životě nebo zdraví lidí anebo škoda na majetku osob v domě bydlících nebo vlastníka domu, je domovník povinen oznámit ihned vlastníku domu nebo jeho zástupci. Domovník je také povinen ohlásiti vlastníku domu nebo jeho zástupci závady a stížnosti přednesené mu nájemníky.

§ 5

Práce, které nenáležejí k správě domu, ale bývají domovníkům zpravidla svěřovány, jako čištění chodníků a odklizení sněhu s něho, posypávání chodníků při náledí, pokud je k tomu povinen vlastník domu, obsluha ústředního topného zařízení, udržování zahrady u domu a pod., jsou domovníci povinni konat, jen když se k tomu zvláště zavázali. Za tyto práce jim náleží odměna (§ 9, odst. 1).

§ 6

(1) Vykonává-li domovník i jiné zaměstnání mimo dům, nebo je z jiného důvodu nepřítomen po delší dobu a vlastník domu k tomu nedal podnět, je na domovníkovi, aby se postaral na svůj náklad a odpovědnost o způsobilého zástupce. Po dobu přesahující tři dni smí být domovník mimo dům jen se svolením vlastníka domu nebo jeho zástupce.

(2) O vykonávání domovnických prací v době, kdy má domovník dovolenou na zotavenou, která mu jako domovníku po zákonu přísluší (§ 19), se postará vlastník domu (jeho zástupce); náklady s tím spojené jdou na vrub vlastníka domu. Jsou-li zařízení sloužící správě domu (ústřední uzávěry vody nebo plynu, vypinače osvětlení schodiště nebo pod.) v bytě domovníkově, je domovník povinen umožnit k nim přístup v době dovolené.

§ 7

(1) Domovníkovi náleží naturální byt o dvou místnostech (pokoj s kuchyní a s příslušenstvím podle povahy domu), způsobilý k řádnému užívání, pokud možno blízko domovních dveří.

(2) Nemůže-li vlastník domu poskytnouti domovníkovi byt vyhovující ustanovení odstavce 1, náleží domovníkovi přiměřená peněžitá náhrada. Pokud domovník užívá většího bytu, než na jaký by měl podle ustanovení odstavce 1 nárok, je povinen poskytnout přiměřenou náhradu vlastníku domu (§ 9, odst. 2).

§ 8

Náklady spojené s výkonem prací domovníkových (§§ 4, 5), zejména s obstaráváním pomůcek potřebných pro výkon těchto prací, nese vlastník domu. Ministerstvo sociální péče stanoví, která část těchto nákladů může být přenesena na nájemníky.

§ 9

(1) Ministerstvo sociální péče stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací a po slyšení ústředních organisací (korporací) majitelů domů vyhláškou v Úředním listě, jaká odměna náleží domovníku vzhledem k hodnotě konaných prací a k hodnotě užívání poskytnutého bytu za práce domovnické, jakož i za práce vymykající se z oboru prací domovnických, k nimž se domovník zvláště zavázal (§§ 4 a 5).

(2) Stejně se stanoví výše náhrad podle ustanovení § 7, odst. 2.

§ 10

Domovník je oprávněn za každé otevření domu v době, po kterou má býti dům podle schváleného domovního řádu uzamčen, požadovati od toho, komu otvírá, poplatek. Stejně mu přísluší poplatek za domovní klíč, který obdržela osoba v domě bydlící; dal-li jí klíč vlastník domu sám, je také povinen zapravit poplatek. Výši poplatku určí příslušný národní výbor podle směrnic nejvyššího úřadu cenového v domovním řádu.

Skončení pracovního poměru domovnického

§ 11

1. uplynutím doby:

Pracovní poměr domovnický sjednaný na určitou dobu zaniká uplynutím této doby.

§ 12

2. výpovědí:

(1) Sjedná-li se pracovní poměr domovnický nebo pokračuje-li se v něm tak, že není jeho trvání určeno, může býti zrušen oběma stranami výpovědí danou na tři měsíce předem ke konci kalendářního čtvrtletí; byla-li mezi stranami sjednána výpovědní lhůta delší než čtvrtletní, platí tato delší lhůta pro obě strany.

(2) Výpověď lze dáti jen u příslušného soudu, v jehož obvodu je byt. O náležitostech soudní výpovědi, o námitkách proti ní a o řízení o nich platí přiměřeně předpisy civilních řádů soudních o řízení ve věcech nájemních.

3. předčasným zrušením (§§ 13-16).

§ 13

Z důležitých důvodů může kterákoli strana zrušit pracovní poměr domovnický kdykoliv i bez výpovědi. Za důležitý důvod se pokládá každá skutečnost, pro kterou nelze spravedlivě žádat od strany smlouvu zrušující, aby v pracovním poměru domovnickém dále setrvala.

§ 14

Důležitým důvodem, pro který může vlastník domu pracovní poměr domovnický zrušiti kdykoliv i bez výpovědi, je zejména:

a) dopustil-li se domovník krádeže, zpronevěry, nebo jiného činu soudně trestného, který ho činí nehodným důvěry vlastníka domu;

b) byla-li vinou domovníka způsobena značná škoda osobám v domě bydlícím nebo vlastníku domu, nešlo-li jen o pouhé nedopatření;

c) chová-li se domovník přes písemné napomenutí urážlivě k osobám v domě bydlícím nebo k vlastníku domu nebo k jeho zástupci anebo chovají-li se tak příslušníci jeho domácnosti;

d) zanedbává-li domovník domovnické práce nebo práce, k nimž se zvláště zavázal (§ 5), byv písemně napomenut, po delší dobu nebo zdráhá-li se podrobiti příkazům daným pro správu domu, které nejsou v rozporu se zájmem veřejným.

§ 15

Důležitým důvodem, pro který může domovník pracovní poměr domovnický zrušiti kdykoliv bez výpovědi, je zejména:

a) je-li, nebo stane-li se neschopný konati domovnické práce anebo práce, k nimž se zvláště zavázal (§ 5), nebo nemůže-li je zastati bez újmy na svém zdraví;

b) byly-li mu vykázány jako byt (§ 7) místnosti odporující stavebním, policejním nebo zdravotním předpisům anebo omezuje-li ho vlastník v užívání bytu;

c) dopustil-li se vlastník domu nebo jeho zástupce činů odporujících mravnosti nebo urážek proti němu nebo proti příslušníkům jeho domácnosti, nebo nezabránil-li v takovém chování svým lidem;

d) zadržuje-li vlastník domu bez důvodu náhradu hotových vydání (§ 8) nebo odměny (§ 9) anebo jej v nich zkracuje;

e) porušuje-li vlastník domu nebo jeho zástupce jiná podstatná ustanovení smlouvy nebo zákona, anebo hledí-li svésti domovníka k nezákonnostem.

§ 16

(1) Pracovní poměr domovnický sjednaný přede dnem, kdy tento zákon nabude účinnosti, může být zrušen kdykoliv bez výpovědi také tehdy, nezaváže-li se domovník převzít za odměnu čištění chodníku (§ 5).

(2) Stejně lze zrušit kdykoliv i bez výpovědi pracovní poměr domovnický sjednaný v době uvedené v odstavci 1 s oběma manžely jako domovníky, nedohodnou-li se strany, že napříště bude domovníkem jen jeden z manželů.

§ 17

Hranice smluvní volnosti

Práva domovníkova podle §§ 7, 8, 9, 10, 12 a 18 nemohou být smlouvou vyloučena ani zkrácena.


Závěrečná ustanovení

§ 18

Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, vztahují se na domovníky předpisy platné pro osoby v pracovním (zaměstnaneckém) poměru, zejména též předpisy o mzdě a o národním pojištění.

§ 19

(1) Zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 82 Sb., kterým se upravují právní poměry domovníků, se zrušuje.

(2) Zrušuje se použivatelnost ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 31. prosince 1942, č. 1 Sb. z roku 1943, o čištění veřejných chodníků.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provedou jej ministři spravedlnosti a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru