Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 35/1949 Sb.Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

Částka 15/1949
Platnost od 25.02.1949
Účinnost od 25.02.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1949

o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje referát pro všeobecné vnitřní věci. V čele tohoto referátu je předseda krajského národního výboru.

(2) V krajích s počtem nad 1 000 000 obyvatel může rada krajského národního výboru na návrh předsedy rozděliti referát pro všeobecné vnitřní věci na dvě skupiny. V tomto případě pověří předseda některého ze svých náměstků, který nevede žádný referát, vedením jedné z těchto skupin. Náměstek předsedy má jako vedoucí skupiny postavení referenta.

(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo vnitra.

§ 2

(1) Referát pro všeobecné vnitřní věci

zajišťuje předpoklady, aby národní výbory jako orgány lidové správy vykonávaly veřejnou správu v zájmu lidu, opírajíce se o jeho přímou účast a iniciativu, pečovaly o rozvoj lidově demokratického zřízení a napomáhaly při přestavbě společnosti ve společnost socialistickou;

dbá, aby národní výbory zaměřily veškerou svou činnost podle vládního programu a využily svých pracovních možností především k plnění těch úkolů, které jsou s hlediska vládního programu a jednotné státní politiky nejdůležitější;

uvádí v soulad činnost všech složek krajského národního výboru;

vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;

dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;

plní všechny úkoly krajské správy, pokud nepříslušejí jiným referátům krajského národního výboru.

(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) vyvíjí referát ke splnění úkolů stanovených v odstavci 1 zejména tuto činnost:

1. Dbá, aby vnitřní organisace národních výborů byla jednoduchá, účelná, výkonná a hospodárná a aby národní výbory řádně plnily své úkoly;

2. obstarává práce spojené s plněním úkolů uložených předsedovi krajského národního výboru, zvláště pokud jde o zastupování krajského národního výboru a kraje jako svazku lidové správy, a všeobecné práce pro plenární zasedání a schůze rady krajského národního výboru;

3. sleduje činnost jednotlivých referátů krajského národního výboru, sjednocuje ji a bdí nad prováděním směrnic nadřízených orgánů, jakož i plenárních zasedání a rady krajského národního výboru;

4. dbá o řádnou organisaci vnitřní služby u krajského národního výboru, stanoví rozvrh práce a určuje v pochybných případech příslušnost jednotlivých referátů;

5. sleduje činnost podřízených národních výborů, provádí v součinnosti s ostatními dotčenými referáty všeobecnou kontrolu vnitřního úřadování a správy těchto národních výborů a jejich podniků, ústavů a zařízení a projednává všeobecné stížnosti na jejich postup; dbá o řádnou správu všech složek krajského národního výboru a dohlíží na jejich vnitřní úřadování;

6. vykonává státní správu ve věcech církevních a náboženských a dozírá na činnost všech církví, náboženských společností, řeholí a klášterů v kraji;

7. vykonává dozor nad majetkem církví, náboženských společností, řeholí a klášterů, zkoumá jejich hospodaření a schvaluje všechna majetkově právní jednání, týkající se církevního majetku;

8. ochraňuje církevní památky;

9. dozírá na vyučování náboženství a na církevní učiliště;

10. odborně posuzuje církevní a náboženský tisk a sleduje krajinský tisk a rozhlas s hlediska církevního a náboženského;

11. sleduje náboženský život v kraji;

12. dozírá na charitativní činnost církví a náboženských společností, církevních a náboženských spolků, fondů a jiných takových zařízení;

13. vyřizuje věci církevních nadací;

14. účastní se při vyřizování jiných záležitostí, obstarávaných ostatními referáty krajského národního výboru, pokud se dotýkají zájmů církevních a náboženských;

15. rozhoduje ve věcech užívání státních symbolů, dohlíží na zachovávání zřetelnosti státních hranic a udržování schůdnosti hraničního pruhu; vyřizuje věci státního občanství;

16. vyřizuje všeobecné záležitosti svazků lidové správy, jejich podniků, ústavů a zařízení, věci znaků a vlajek svazků lidové správy a věci čestného občanství;

17. obstarává věci území a hranic kraje, slučování a rozlučování obcí a okresů, změn a úprav jejich hranic, jakož i věci místopisné;

18. řídí krajskou informační službu, dbá o propagaci činnosti lidové správy v kraji a vydává úřední publikace krajského národního výboru;

19. vyřizuje záležitosti členů národních výborů a komisí vyplývající z jejich funkce a věci odpovědnosti za její výkon;

20. rozhoduje a činí opatření podle příslušných předpisů v osobních věcech zaměstnanců krajské, okresní a místní správy a v osobních věcech duchovních církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních; pečuje o organisaci politického a odborného školení těchto zaměstnanců;

21. pečuje o umístění a věcné vybavení národních výborů;

22. spolupůsobí při jmenování soudců z lidu, po případě je povolává nebo odvolává;

23. obstarává věci stálých voličských seznamů a voleb do Národního shromáždění, na Slovensku též do Slovenské národní rady, a dále do národních výborů a do jiných orgánů veřejné správy;

24. působí ve věcech matričních, sňatkových a změny jména a dohlíží na vedení matrik; spolupůsobí při sčítání lidu; vyřizuje věci titulů, řádů, čestných a pamětních odznaků a čestných uznání; ověřuje podpisy a pečeti veřejných orgánů;

25. vyřizuje správní věci veřejných archivů;

26. shromažďuje dokumentační materiál o politickém, hospodářském a kulturním životě v kraji a vede v patrnosti směrnice a pokyny upravující činnost orgánů lidové správy;

27. obstarává všeobecné záležitosti správního řízení a správního řízení trestního.

(3) Referát pro všeobecné vnitřní věci provádí ve svém oboru také správní trestní řízení.

(4) K referátu pro všeobecné vnitřní věci jsou přičleněny kancelářská a hospodářská správa, pomocná pokladna a úřední knihovna krajského národního výboru.

§ 3

Ministerstvo vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu krajského národního výboru pro všeobecné vnitřní věci.

§ 4

Dnem 25. února 1949 ujímají se krajské národní výbory, pokud se tak již nestalo dříve, v oboru působnosti referátu pro všeobecné vnitřní věci (§ 2) krajské správy, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají příslušná pověřenectva nebo jiné úřady.


§ 5

Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1948, č. 300 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, a vládní nařízení ze dne 18. ledna 1949, č. 1 Sb., jímž se stanoví další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se zrušují.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. února 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru