Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 292/1949 Sb.Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu

Částka 91/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292.

Vládní vyhláška

ze dne 10. listopadu 1949

o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu.

Podle § 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 66 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 18. října 1949 a se souhlasem presidenta republiky provádějí se níže uvedené mezinárodní úmluvy předtím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění:

a) Protokol ze dne 10. října 1949 o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu s účinností od 1. ledna 1950, při čemž ministr financí v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu stanoví a ve Sbírce zákonů vyhlásí, které z celních ústupků obsažených v příloze A, listině X (Československo) tohoto protokolu a kterým dnem nabývají účinnosti,

b) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se pozměňuje článek XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,

c) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se nahrazuje listina I (Australie) Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,

d) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se nahrazuje listina VI (Ceylon) Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,

e) Třetí protokol ze dne 13. srpna 1949 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu s účinností ode dne podpisu,

f) První protokol ze dne 13. srpna 1949 o změnách Všeobecné dohody o clech a obchodu s účinností ode dne podpisu.


V příloze Sbírky zákonů*) se uveřejňují v anglickém i francouzském původním znění jakož i v překladu rámcové části všech výše uvedených úmluv a v původním znění anglickém jakož i v překladu příloha Protokolu uvedeného pod písm. a) listina X-Československo; jinak původní znění všech úmluv byla vydána Spojenými národy, Lake Succes, New York.


Zápotocký v. r.


Příloha

PROTOKOL

o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Annecy

(Překlad.)

PROTOKOL

o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednaný v Annecy

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, které jsou nynějšími smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu (v dalším „nynější smluvní strany“, resp. „Všeobecná dohoda“) a vlády Dánska, republiky Dominikánské, Finska, republiky Haiti, republiky Italské, republiky Liberie, republiky Nicaragua, Řecka, Švédska a Východní republiky Uruguay (v dalším zvané „přistupující vlády“),

BEROUCE V ÚVAHU výsledky jednání o přístupu přistupujících vlád k Všeobecné dohodě,

v souhlase s ustanoveními článku XXXIII Všeobecné dohody:

USNÁŠEJÍ SE o podmínkách pojatých do tohoto Protokolu, za nichž mohou přistupující vlády přistoupiti k Všeobecné dohodě

a nynější smluvní strany ROZHODUJÍ usnesením dvoutřetinové většiny, učiněným v souhlase s ustanovením odstavce 11 tohoto Protokolu, o přístupu přistupujících vlád k Všeobecné dohodě:

1.

(a) S výhradou ustanovení tohoto Protokolu uvede každá z přistupujících vlád v prozatímní účinnost počínajíc dnem, kdy tento Protokol nabude pro ni platnosti:

(i) části I a III Všeobecné dohody a

(ii) částiII Všeobecné dohody v plném rozsahu slučitelném s jejími zákony platnými k datu tohoto Protokolu

(b) Závazky včleněné do odstavce 1 článku I Všeobecné dohody s odvoláním na její článek III, jakož i závazky včleněné do odstavce 2 (b) článku II s odvoláním na článek VI jest považovati pro účely tohoto odstavce za součást části II Všeobecné dohody.

(c) Pro účely Všeobecné dohody jest považovati listiny přílohy B tohoto Protokolu vzhledem k přistupujícím vládám za listiny Všeobecné dohody.

(d) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 článku I Všeobecné dohody nevyžaduje podepsání tohoto Protokolu přistupující vládou, aby byly odstraněny jakékoliv preference v oboru dovozních cel anebo dávek, pokud nepřesahují meze stanovené v pozměněném znění odstavce 4 článku I Všeobecné dohody a které platí výhradně mezi Uruguayí a Paraguayí.

2. Dnem, kdy tento Protokol nabude platnosti pro přistupující vládu, stane se tato vláda smluvní stranou, jak stanoví čl. XXXII Všeobecné dohody.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 12 nevstoupí slevy, uvedené v listině týkající se každé nynější smluvní strany a obsažené v příloze A tohoto Protokolu, v účinnost pro tuto smluvní stranu, dokud tato smluvní strana předběžně neoznámí generálnímu sekretáři Spojených národů, že slevy hodlá uvésti v účinnost. Poté vstoupí slevy v účinnost pro tuto smluvní stranu, a to buď datem, kdy tento Protokol podle odstavce 12 nejdříve nabude platnosti anebo třicátým dnem následujícím po dni, kdy oznámení dojde generálnímu sekretáři, vždy však pozdějším z těchto dat. Toto oznámení bude účinným jen v tom případě, dojde-li generálnímu sekretáři nejpozději do 30. dubna 1950. Jakmile slevy vstoupí v účinnost, jest považovati příslušnou listinu vzhledem k oné smluvní straně za listinu Všeobecné dohody.

4. Každá nynější smluvní strana, která podala oznámení uvedené v odst. 3 nebo každá přistupující vláda, která podepsala tento Protokol, bude moci kdykoliv v celku nebo zčásti suspendovati nebo zrušiti kteroukoliv slevu poskytovanou v příslušné listině tvořící součást přílohy A nebo B tohoto Protokolu, o níž tato smluvní strana nebo tato vláda zjistí, že byla původně sjednána s přistupující vládou nepodepsavší tento Protokol nebo s nynější smluvní stranou nepodavší zmíněné oznámení, za předpokladu, že nynější smluvní strana nebo přistupující vláda, která v celku nebo zčásti suspenduje nebo zrušuje kteroukoliv slevu, uvědomí o tom všechny ostatní nynější smluvní strany i přistupující vlády ve třiceti dnech následujících po dni suspense nebo zrušení a že na požádání se poradí se smluvními stranami, které mají podstatný zájem o dotyčné zboží, a dále za předpokladu, že bez újmy ustanovení čl. XXXV Všeobecné dohody, každá sleva takto suspendovaná nebo zrušená nabude účinnosti třicátým dnem následujícím po dni, kdy přistupující vláda nebo nynější smluvní strana, s níž bylo původně jednáno, podepíše tento Protokol, resp. podá oznámení zmíněné v odstavci 3.

5.

(a) Kdykoliv se v článku II Všeobecné dohody mluví o datu této dohody, rozumí se, pokud jde o listiny připojené k tomuto Protokolu, datum tohoto Protokolu.

(b) Kdykoliv se v odstavci 6 článku V, pododstavci 4 (d) článku VII a v pododstavci 3 (c) článku X Všeobecné dohody mluví o datu této dohody, rozumí se, pokud jde o každou přistupující vládu, datum 24. března 1948.

(c) Kde se odstavec 11 článku XVIII Všeobecné dohody zmiňuje o datech 1. září 1947 a 10. října 1947, rozumí se, pokud jde o každou přistupující vládu, 14. květen 1949 resp. 30. červenec 1949.

6. Každá přistupující vláda má uvésti v účinnost ustanovení Všeobecné dohody ve znění tvořícím přílohu Závěrečného aktu druhého zasedání Přípravného výboru konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, opraveném, doplněném nebo jinak pozměněném ke dni podpisu tohoto Protokolu touto přistupující vládou. Aby podepsání tohoto Protokolu přistupující vládou bylo účinným, musí být provázeno příslušným prohlášením, schvalujícím každou opravu, doplnění nebo jinou změnu sjednanou SMLUVNÍMI STRANAMI a předkládanou vládám k přijetí, která se však ještě nestala účinnou ke dni podpisu tohoto Protokolu přistupující vládou.

7. Každá přistupující vláda podepsavší tento Protokol může zrušiti prozatímní uvedení v účinnost Všeobecné dohody; toto zrušení se stane účinným šedesátým dnem následujícím po dni, kdy generálnímu sekretáři Spojených národů dojde písemné oznámení o tomto zrušení.

8.

(a) Každá přistupující vláda, která podepíše tento Protokol a nepodá oznámení o zrušení podle odstavce 7, bude moci toho dne, kdy se Všeobecná dohoda stane platnou podle svého článku XXVI nebo po tomto dni, k dohodě přistoupiti za podmínek stanovených tímto Protokolem, a to uložením listiny o přístupu u generálního sekretáře Spojených národů. Tento přístup stane se účinným dnem, kdy Všeobecná dohoda podle článku XXVI nabude platnosti nebo třicátým dnem následujícím po dni, kdy byla listina o přístupu uložena, vždy však pozdějším z těchto dat.

(b) Přistoupení k Všeobecné dohodě podle odst. 8 (a) tohoto Protokolu bude považováno pro účely odstavce 2 článku XXXII Dohody za přijetí Dohody podle odstavce 3 článku XXVI Dohody.

9.

(a) Každá přistupující vláda, která podepíše tento Protokol nebo která uloží listinu o přístupu podle odstavce 8 (a), a každá nynější smluvní strana, která podá oznámení zmíněné v odstavci 3, činí tak za své mateřské území i za území, za něž je mezinárodně odpovědna, s výjimkou samostatných celních území, jež oznámí generálnímu sekretáři Spojených národů při tomto podpisu nebo uložení listin o přistoupení anebo při oznámení zmíněném v odstavci 3.

(b) Každá přistupující vláda nebo nynější smluvní strana podavší generálnímu sekretáři oznámení výjimky uvedené v pododstavci (a) tohoto odstavce, může kdykoliv uvědomiti generálního sekretáře o tom, že podepsání, přistoupení nebo oznámení učiněné podle odstavce 3 platí pro kterékoliv samostatné celní území takto vyňaté nebo pro kterákoliv samostatná celní území takto vyňatá a toto oznámení se stane účinným třicátým dnem následujícím po dni, kdy dojde generálnímu sekretáři.

(c) Jestliže některé z celních území, pro něž přistupující vláda uvedla Všeobecnou dohodu v účinnost, má nebo získá plnou samosprávu v řízení svých zahraničních obchodních vztahů a jiných otázek upravených Všeobecnou dohodou, bude toto území považováno za smluvní stranu, učiní-li odpovědná přistupující vláda prohlášení potvrzující zmíněnou skutečnost.

10.

(a) Originál tohoto Protokolu bude uložen u generálního sekretáře Spojených národů a bude otevřen k podpisu v ústředí Spojených národů pro nynější smluvní strany od 10. října 1949 do 30. listopadu 1949 a pro přistupující vlády od 10. října 1949 do 30. dubna 1950.

(b) Generální sekretář Spojených národů dodá ihned všem členům Spojených národů a všem ostatním vládám zúčastnivším se Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti ověřený opis tohoto Protokolu, oznámí jim každé připojení dalšího podpisu, každé uložení listiny o přístupu podle odstavce 8 (a), každé oznámení nebo podání podle odstavců 3, 7, 9 (a) nebo 9 (b).

(c) Generální sekretář je zmocněn zaregistrovati tento Protokol v souhlase s článkem 102 Charty Spojených národů.

11. Jakmile bude tento Protokol, pokud jde o přistupující vládu, podepsán dvěma třetinami nynějších smluvních stran, bude představovat rozhodnutí učiněné podle článku XXXIII Všeobecné dohody, jímž tyto smluvní strany schvalují přístup oné vlády.

12. S výhradou ustanovení odstavce 3 nabude tento Protokol platnosti pro každou přistupující vládu, vzhledem k níž bude podepsán do 30. listopadu 1949 dvěma třetinami smluvních stran

(a) od 1. ledna 1950, bude-li podepsán touto přistupující vládou do 30. listopadu 1949 nebo

(b) nebude-li podepsán přistupující vládou do 30. listopadu 1949, třicátého dne následujícího po dni, kdy bude podepsán přistupující vládou.

13. Datem tohoto Protokolu bude 10. říjen 1949.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž obě znění jsou autentická, není-li ustanoveno jinak v připojených listinách.

Příloha A

Listina X-Československo

Pouze anglické a francouzské znění této listiny jest autentické

PRVNÍ ČÁST

Sazebník pro země požívající nejvyšších výhod

Položka československého sazebníkuOznačení zbožíSazba Kčs
I. Zboží osadnické.za 100 kg:
ex 1Kakaové boby a slupky:
a)surové100.-
Dnem 1. ledna 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky 1a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb. Dnem 1. ledna 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky 1a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 2Káva:
a)surová1650.-
Dnem 1. ledna 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky 2a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
III. Jižní ovoce.
ex 9Fíky:
b)sušené:
1.v krabicích, bedničkách nebo košíčkách300.-
2.ve věncích nebo jinak balené200.-
10Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky:
vinné bobule a hrozny, sušené180.-
korintky160.-
ex 11Citrony, cedráty; mango:
citrony50.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 11 citrony, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 12Pomeranče (též mandarinky):
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 12 pomeranče, mandarinky, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
pomeranče70.- z hrubé váhy
mandarinky120.- z hrubé váhy
Poznámka k saz. čís. 12Pomeranče, mimo mandarinky, v polobednách80.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky Poznámka k saz. čís. 12, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 14Datle, pistacie, banány:
banány190.-
ex 16Mandle:
a)suché, nevyloupané nebo vyloupané300.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 16a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 17Piniová jádra; svatojanský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy:
ex b)ostatní:
svatojanský chléb75.-
jedlé kaštany90.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 17b) jedlé kaštany, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
olivy čerstvé, sušené nebo solené45.-
za 100 kg:
VI. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
ex 25Ječmen:
ječmen k setí, na osvědčení ministerstva zemědělství50.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 25 ječmen k setí, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 26Oves:
oves k setí, na osvědčení ministerstva zemědělství50.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 26 oves k setí, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
VII. Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin.
Ovoce:
ex 36Vlašské ořechy a lískové oříšky, zralé:
lískové oříšky zralé:
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 36 lískové oříšky nevyloupané i vyloupané, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
nevyloupané150.-
vyloupané200.-
ex 37Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé:
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 37 (všechny položky a podpoložky), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex a)jemné ovoce stolní:
ex 1.broskve a nektarinky, hrušky, jablka a jahody:
broskve a nektarinky, od 1. června do 15. října150.-
jablka od 1. srpna do 31. října150.-
ex 2.ostatní:
meruňky od 1. června do 31. července100.- z hrubé váhy
třešně od 1. května do 15. června130.- z hrubé váhy
švestky od 1. června do 31. srpna130.- z hrubé váhy
ex b)ostatní nebalené nebo prostě v pytlích nasypané:
ex 1.jablka, hrušky a kdoule, nebalené (alla rinfusa):
ex αjablka:
ex ββod 1. června do 31. října:
od 1. srpna do 31. října150.- z hrubé váhy
ex β)ostatní:
hrušky od 1. října do 31. května20.-
ex 2.jablka, hrušky a kdoule, prostě v pytlích nasypané:
ex α)jablka:
ex ββod 1. června do 31. října:
od 1. srpna do 31. října150.- z hrubé váhy
ex β)ostatní:
hrušky od 1. října do 31. května30.-
za 100 kg:
ex c)ostatní ovoce jinak balené:
ex 1.jablka:
ex β) od 1. června do 31. října:
od 1. srpna do 31. října150.-z hrubé váhy
ex 2.ostatní:
hrušky od 1. října do 31. května50.-
Zelenina:
ex 40Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák):
ex a)brambory:
ex 1.od 1. února do 31. července:
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 40a)1 brambory, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
brambory ze sklizně běžného roku, od 1. dubna do 15. června50.-
ex 41Cibule a česnek:
b)česnek75.-z hrubé váhy
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 41b), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 42Zelí čerstvé:
ex b)od 1. prosince do 15. července:
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 42b) zelí čerstvé, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
od 1. prosince do konce února a od 1. června do 15. července50.-
ex 43Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, čerstvé:
ex a)jemná zelenina stolní:
ex 3.ostatní:
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 43a)3 květák, rajská jablka, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
květák od 1. listopadu do 30. dubna100.- z hrubé váhy
rajská jablka od 1. dubna do 31. července120.- z hrubé váhy
Rostliny a části rostlin:
Semena:
ex 47Semeno lněné a konopné (semenec), semena olejnatá, jinde nezařáděná:
ex b)semena olejnatá, jinde nezařaděná:
semeno sezamovébeze cla
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 47b) semeno sezamové, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 49Semeno jetelové:
a)vičenec60.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 49a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex b)jiné:
červený jetel250.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 49b) červený jetel, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
50Semena travní400.-z hrubé váhy
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 50, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 52Semena výslovně nejmenovaná:
semena řepná všech druhů, též semeno cvikly (mangold)250.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 52 semena řepná a semeno cvikly, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
za 100 kg :
Ostatní rostliny a části rostlin:
ex 62Rostliny výslovné nejmenované a jejich části:
ex b)sušené nebo upravené (na prach umleté nebo jinak rozmělněné nebo barvené)
ex 2.ostatní:
semeno svatojanského chleba80.-
VIII. Dobytek jatečný a tažný.
65Krávy300.- z živé váhy
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 65, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
IX. Jiná zvířata.
ex 73Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou):
ex b)mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin:
slepice, též kohouti, kapouni a kuřata300.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 73b) slepice, též kohouti, kapouni a kuřata, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
X. Výrobky živočišné.
ex 79.Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý:
a)vejce drůbeží200.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 79a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
Poznámka k saz. pol. 79b)Žloutek a bílek, tekutý, dovážený továrnami k výrobě usní, umělých tuků jedlých, rybích konserv nebo k výrobě těstovin, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky Poznámka k saz. pol. 79b), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 82Houby rohovité:
ex a)jemné i obyčejné houby (houby mycí a koňské) v přírodním stavu, neupravené, neprané; houby koňské prané, dále zpracované, avšak nebílené:
jemné i obyčejné houby (houby mycí a koňské) v přírodním stavu, neupravené, neprané50.-
ex 83Kožešiny a kůže, surové (mokré nebo suché, též solené nebo vápněné, avšak dále nezpracované):
hovězí, telecí, ovčí, jehněčí, kozí, kůzlečíbeze cla
XI. Tuky, vyšší mastné kyseliny a látky podobné tukům.
Tuky jedlé:
88Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěné500.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 88, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
Poznámka 3 za saz. čís. 90Jedlý lůj, oleomargarin a premiér jus, dovážené továrnami k výrobě jedlých tuků, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky Poznámka 3 za saz. čís. 90, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
150.-
Technické tuky a mastné kyseliny:
ex 91Tuk rybí, velrybí a tulení:
tuk rybí a velrybíbeze cla
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 91 tuk rybí a velrybí, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
92Lůj zvířecí, syrový nebo vyškvařený; lůj lisovaný15.-
ex 97Degras a kyselina olejová:
ex a)kyselina olejová (olein):
Dnem 25. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 97a) tekuté a polotuhé směsi mastných a pryskyřičných kyselin, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
směsi mastných a pryskyřičných kyselin, získané z odpadků po výrobě sulfátové celulosy (1):
destilované tekuté30.-
polotuhé15.-
XII. Mastné oleje.
ex 103Olej lněný, sojový, čínský dřevný a jiné oleje mastné, výslovně nejmenované, v sudech, měchách a měchýřích, mimo olejové pokosty:
ex b)ostatní:
olej lněný160.-
ex 104Olej olivový, kukuřičný, makový, sezamový, podzemnicový, bukvicový a slunečnicový v sudech, měchách a měchýřích :
olej olivový, je-li doprovázen osvědčením o čistotě, vydaným úřadem země původu k tomu oprávněným50.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 104 olej olivový, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XIII. Nápoje, alkohol ethylnatý a ocet.za 100 kg:
ex 108Lihoviny; alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého, výslovně nejmenované:
ex a)lihoviny:
ex 1.vinné destiláty:
vinné destiláty přicházející ze země původu, s obsahem do 45 obj. procent alkoholu, jsou-li doprovázeny osvědčením původu, vydaným příslušným úřadem země původu3000.-
ex 2.arak a rum:
rum2000.-
Dnem 19. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 108a) 2 rum; a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 109Víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné; medovina:
a)nezahuštěné šťávy z plodů citrusových200.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 109a, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb).
ex b)ostatní:
ex 1.v sudech:
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 109b)1 vína v sudech, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
vína přicházející ze země původu, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným příslušným úřadem země původu (2) (3)350.-
XIV. Potraviny.
ex 118Masité droby:
mortadella, zamponi, cotechini, speciální salámy t. zv. veronský, milánský, fabrianský, florentský a felinský1000.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 118 mortadella, zamponi atd., a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 119Sýry a tvaroh:
ex a)sýry:
bel paese, kaškaval, Canestrato siciliano, fontina, gorgonzola, lodigiano, parmesán, Pecorino Romano, Peeorino Sardo, Provolone, reggiano, Samsoe, stracchino, stepní sýr500.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 119a) Samsoe, stepní sýr, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 119a) Bel Paese a všechny zbývající druhy sýrů, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
125Kakaové máslo180.-
Dnem 19. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky 125; a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 127Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky:
Dnem 19. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 127 kakaová hmota, čokoláda v cihlách a tabulkách a čokoládová poleva - a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
kakaová hmota2000.-
čokoláda v cihlách a tabulkách1800.-
čokoládová poleva2100.-
ex 129Konservy zeleninové (mimo zeleninu sušenou saz. pol. 44a):
konservy z rajských jablekDnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 129 konservy z rajských jablek, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.1000.-
ex 130Konservy ovocné, zahuštěný mošt, zahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí; tamarindy:
a)zahuštěné šťávy z plodů citrusových500.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 130a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 131Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené (mimo poživatiny jmenované pod saz. čís. 114, 123, 126 a 127):
ex b)ostatní:
konservy z rajských jablek1000.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 131b) konservy z rajských jablek, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
konservy rybí:
sardinky:
Dnem 1. ledna 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 131 b) sardinky, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
v omáčce z rajských jablek400.-
ostatní600.-
slanečci, makrely, šproty, tuňák600.-
Dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 131b) sardinky ostatní, slanečci, makrely, šproty, tuňák, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex Poznámka k saz. čís. 131Kondensované nebo sušené mléko:
sušené mléko500.-
ex 132Poživatiny výslovně nejmenované:
ex b)ostatní:
masové výtažky1600.-
ex Poznámka 2 k saz. čís. 132Kondensované nebo sušené mléko:500.-
XVII. Nerosty jinde nezařaděné.
147Smirek:
a)přírodníbeze cla
b)zrněný, mletý, plavený34.-
ex 150Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:
ex b)ostatní:
magnesit surovýbeze cla
XVIII. Látky lékárnické a voňavkářské.
ex 155Silice (etherické oleje):
b)ostatní320.-
Dnem 1. ledna 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky 155 b), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XIX. Barviva a třísliva.
ex 162Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované:13.-
výťažek ze dřeva kaštanového
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 162 výtažek ze dřeva kaštanového, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XX. Klovatiny (gumy) a pryskyřice.
ex 165Pryskyřice obyčejná; kalafuna; smůla výslovně nejmenovaná :
pryskyřice obyčejná; kalafunabeze cla
ex: 173Terpentin, olej terpentinový, olej smolný (pryskyřičný); surový olej jantarový, z rohu a kaučukový, pak oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu; ptačí lep:
ex b)ostatní:
terpentin, olej terpentinovýbeze cla
XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich, nikoli však pomíšené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.
ex 202Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva rostlinná, vesměs surové, močené (rosené), třené, vochlované, bílené, barvené a jich odpadky:
konopíbeze cla
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 202 konopí, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží, též pomíšené jinými předivy, nikoli však hedvábím.
ex 220Vlna surová, praná, česaná, barvená, bílená, mletá a odpadky:
vlna surová, praná, česaná a odpadkybeze cla
XXVI. Zboží konfekční.za kus:
266Kloboukové šišáky z plsti6.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 266, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XXIX. Papír a papírové zboží.za 100 kg:
Papírové zboží:
ex 300Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmenované:
ex a)z papíroviny, lepenky, papíru, vyjma z papíru saz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c):
ex 4.ostatní:
stavební desky ze sádry potažené papírem300.-
Dnem 25. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 300a)4 stavební desky ze sádry potažené papírem, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
za 100 kg:
XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží.
Kůže:
ex 328Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též na hnací řemeny) :
ex a)hřbety (krupony):
ex 1.činěné tříslem:
kůže hovězí800.-
ex 2.činěné minerální solí:
kůže hovězí1000.-
XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.
ex 351Dýhy i desky ze sklízených dýh:
ex a)nevykládané:
ex 1.surové:
z březového dřeva, jsou-li dováženy přes celnice
Dnem 25. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 351a)1 dýhy i desky ze sklížených dýh z březového dřeva, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
170.-z hrubé váhy
ex 356Zboží výslovně nejmenované z obyčejného dřeva, též hoblované (hladce nebo profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též sklízené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
ex a)surové, nespojené s jinými hmotami:
ex 1.z měkkého dřeva:
cívky z březového dřeva, jsou-li dováženy přes celnice výslovně zmocněné100.- z hrubé váhy
Dnem 25. května 1950 nabude prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 356a)1 cívky z březového dřeva, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XXXVIII. Železo a železné zboží.
Železné zboží:
ex 458Pily a neozubené listy na pily, též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:
b)ostatní:2000.-
459Kruže (frézy), výstružníky (mimo výstružníky úhlové), závitníky a šroubové vrtáky, čelisti závitnic; šídla; všechny tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované; váží-li kus:
a)1,5 kg nebo více4000.-
b)méně než 1,5 kg až 0,5 kg6000.-
c)méně než 0,5 kg až 0,25 kg8000.-
d)méně než 250 g až 50 g11.000.-
e)méně než 50 g13.000.-
za 100 kg:
ex 460Želízka do hoblíků a dláta, teslíky, výslovně nejmenované vrtáky, razidla, průbojnice a jiné nástroje výslovně nejmenované; všechny tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:
skalní vrtáky se špičkou z tvrdého kovu, váží-li kus:
10 kg nebo více2500.-
méně než 10 kg3000.-
470Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, kalená), též leštěná:
a)silná 0,5 mm nebo silnější400.-
b)slabší 0,5 mm800.-
ex 484Železné zboží spojené s obyčejnými hmotami:
ložiska kuličková a válečková (mimo ložiska k jízdním kolům)450.-
XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.
Kovové zboží:
ex 506Knihtiskařská písmena (též linky, orámování a okrasy):
a)z liteřiny930.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky 506a), a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa nebo obecných kovů, mimo ty, které patří do třídy XLI.
ex Poznámka k saz čís. 530Odstředivky na mléko:
odstředivky na mléko, váží-li kus více než 300 kg1200.-
ex 538Stroje a přístroje, výslovně nejmenované, jiné, váží-li kus:
ex a)2 q nebo méně:
chladicí zařízení systému absorpčního1250.-
za 100 kg:
XLIII. Drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy a zboží z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů; mince.
ex 560Zlato, stříbro, platina a jiné drahé kovy výslovně nejmenované, surové, též staré přelámané a v odpadcích:
platinabeze cla
XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.
ex 598Kyseliny výslovně jmenované:
ex g)kyselina citrónová a vinná:
kyselina vinná350.-
Dnem 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení položky ex 598g) kyselina vinná, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
ex 600Sloučeniny vápníku, stroncia, barya a hořčíku, výslovně jmenované:
ex a) 1.citran a vinan vápenatý:
vinan vápenatý210.-
XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.
Zboží lékárnické a voňavkářské:
ex 630Lékárnické zboží (léčiva, léky a diagnostické látky, jakož i látky označené jako lékárnické zboží); prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné (jakož i látky jako takové označené); vaty a obvazy upravená k účelům léčebným:
ex I.lékárnické zboží:
ex d)ostatní:
ex 1.pevné:
ex α)upravené pro drobný prodej:
folikulární hormony krystalované7000.-
ex β)jiné:
folikulární hormony krystalované3.500.-

Poznámky k jednotlivým druhům zboží.

(1) Tekutými výrobky uvedenými v saz. pol. 97a) se rozumějí výrobky získané z odpadků po výrobě sulfátové celulosy, sestávající v podstatě ze směsi mastných a pryskyřičných kyselin, destilované, barvy žlutavé nebo okrové.

Polotuhým výrobkem se rozumí velmi hustý (polotuhý) tmavohnědý nebo načernalý zbytek po destilaci zmíněného tekutého výrobku surového, sestávající v podstatě ze směsi mastných a pryskyřičných kyselin a obsahující ještě něco tuku.

Nárok na projednání smluvními celními sazbami podle této položky však mají pouze zásilky obou těchto druhů zboží doprovázené osvědčením, vydaným výrobcem, ověřeným vyslanectvím republiky Československé v zemi původu a obsahujícím tyto údaje:

a) jméno výrobce,

b) označení zboží,

c) jeho obchodní pojmenování,

d) prohlášení výrobce, že zboží sestává ze směsi mastných a pryskyřičných kyselin, získané z odpadků po výrobě sulfátové celulosy, a že jde o zboží destilované nebo o zbytky po destilaci.

Československá celní správa si vyhrazuje právo přesvědčiti se o složení zboží přezkoušením vzorků vybraných ze zásilek tohoto zboží při dovozu.

(2) Kromě osvědčení původu musí býti všechna vína dovážená do Československa doprovázena také osvědčením o rozboru vydaným veřejnými laboratořemi, jejichž seznam bude stanoven vzájemnou dohodou mezi příslušnými úřady vývozní země a úřady československými.

Osvědčení o rozboru bude zejména obsahovati:

specifickou váhu,

alkoholovou stupňovitost,

obsah všech kyselin,

obsah těkavých kyselin,

obsah výtažku,

obsah cukru,

obsah výtažku bez cukru,

obsah popele (nerostných látek),

prohlášení, že jde o přírodní víno bez jakýchkoli přísad.

(3) Vína „Marsala“ a „Vermouth“ patřící do saz. pol. 109b) 1 budou rovněž požívati smluvené sazby Kčs 350.- za 100 kg.

Všeobecné poznámky.

Specifické celní sazby Kčs 50.- a méně za 100 kg se rozumějí z hrubé váhy.

Specifické celní sazby vyšší než Kčs 50.- za 100 kg se rozumějí z čisté váhy, není-li jinak stanoveno v této listině.

Listina X-Československo

DRUHÁ ČÁST

Preferenční sazebník

Položka československého sazebníkuOznačení zbožíSazba
Kčs
Není.

PROTOKOL

jímž se pozměňuje článek XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jednající jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu (v dalším Všeobecná dohoda),

přejíce si pozměniti článek XXVI Všeobecné dohody ve smyslu ustanovení článku XXX této dohody

USNÁŠEJÍ se takto:

1. Znění odstavce 4 článku XXVI Všeobecné dohody se pozměňuje takto:

4.

(a) Každá vláda, která přijímá tuto dohodu, činí tak za své mateřské území, za něž je mezinárodně odpovědná, s výjimkou samostatných celních území, která oznámí generálnímu tajemníku Spojených národů při vlastním přijetí dohody.

(b) Kterákoli vláda podavší generálnímu tajemníku oznámení tohoto druhu v souhlase s výjimkami předvídanými pododstavcem (a) tohoto odstavce, může kdykoliv oznámiti generálnímu tajemníku, že její přijetí dohody platí pro kterékoliv samostatné celní území takto vyjmuté a toto oznámení se stane účinným třicátým dnem následujícím po dni, kdy dojde generálnímu tajemníku.

(c) Jestliže kterékoliv z celních území, za něž smluvní strana přijala tuto dohodu, má nebo získá plnou samosprávu v řízení svých zahraničních obchodních vztahů a jiných otázek upravených touto dohodou, bude toto území považováno za smluvní stranu, učiní-li odpovědná smluvní strana prohlášení potvrzující zmíněnou skutečnost.“

2. Tento Protokol bude po podepsání, k němuž dojde na konci třetího zasedání SMLUVNÍCH STRAN, uložen u generálního tajemníka Spojených národů.

3. Počínaje datem uložení, bude uložení Protokolu představovati pro každou smluvní stranu, jejíž zástupce podepíše tento Protokol bez výhrad, uložení listiny o přijetí změny uvedené v odstavci 1 tohoto Protokolu.

4. Listiny o přijetí oněch smluvních stran, které nepodepíší tento Protokol nebo které jej podepíší s výhradami pokud jde o přijetí, budou uloženy u generálního tajemníka Spojených národů.

5. Podle ustanovení článku XXX Všeobecné dohody vstoupí změna uvedená v odstavci 1 tohoto Protokolu v účinnost, jakmile dvě třetiny vlád, jsoucích v té době smluvními stranami, uloží - ve shodě s ustanoveními odstavců 3 a 4 tohoto Protokolu - listiny o přijetí.

6. Generální tajemník Spojených národů vyrozumí všechny členy Spojených národů a všechny vlády zúčastnivší se konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti o každém přijetí změny obsažené v odstavci 1 tohoto Protokolu, jakož i o datu, kdy uvedená změna vstoupí v účinnost podle odstavce 5 tohoto Protokolu.

7. Generální tajemník je zmocněn zaregistrovati tento Protokol ve smyslu článku 102 Charty Spojených národů.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ přísluší zástupci, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne 13. srpna 1949.

PROTOKOL

jímž se nahrazuje Listina I (Australie) Všeobecné dohody o clech a obchodu

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jednající jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu,

UZNÁVAJÍCE, že je žádoucí, aby bylo nahrazeno původní znění listiny I Všeobecné dohody o clech a obchodu, tak aby odpovídalo pozměněným celním zákonům Soustátí Australského, a aby byly provedeny některé opravy,

USNÁŠEJÍ SE takto:

1. Listina I Všeobecné dohody o clech a obchodu má správně zníti:

(následuje seznam formálních změn australské listiny celních koncesí, který bude vyhlášen v Australii).

2. Po 10. září 1949 zůstane tento Protokol otevřen k podpisu v ústředí Spojených národů.

3. Tento Protokol nabude platnosti dnem, kdy bude podepsán všemi vládami, které v tu dobu budou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ příslušní zástupci, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne 13. srpna 1949.

PROTOKOL

jímž se nahrazuje listina VI (Ceylon) Všeobecné dohody o clech a obchodu

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jednající jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu,

UZNÁVAJÍCE, že zvláštní okolnosti učinily žádoucími změny v listině VI Všeobecné dohody o clech a obchodu a

ZJISTIVŠE, že vláda Ceylonu jednala se smluvními stranami, s nimiž byly původně sjednány ve shodě s řádem dohodnutým SMLUVNÍMI STRANAMI určité celní sazby obsažené v listině VI, a

ZJISTIVŠE dále, že výsledky těchto jednání byly schváleny SMLUVNÍMI STRANAMI na jejich třetím zasedání v Annecy a

UZNÁVAJÍCE, že je žádoucí, aby bylo nahrazeno původní znění listiny VI tak, aby se čísla celních položek shodovala s pozměněným celním sazebníkem Ceylonu,

USNÁŠEJÍ SE takto:

1. Listina VI Všeobecné dohody o clech a obchodu má správně zníti:

(následuje seznam formálních změn ceylonské listiny celních koncesí, který bude vyhlášen na Ceylonu).

2. Po 10. září 1949 zůstane tento Protokol otevřen k podpisu v ústředí Spojených národů.

3. Tento Protokol nabude platnosti dnem, kdy bude podepsán všemi vládami, které v tu dobu budou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4. Listina obsažená v tomto Protokolu bude účinnou od 1. září 1949.

5. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ příslušní zástupci, řádně k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne 13. srpna 1949.

TŘETÍ PROTOKOL

o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jednající jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu,

ZJISTIVŠE, že by měly být provedeny některé opravy v původním znění příloh a listin tvořících součást Všeobecné dohody o clech a obchodu,

USNÁŠEJÍ se takto:

1. V přílohách a listinách tvořících součást Všeobecné dohody o clech a obchodu budou provedeny tyto opravy:

Příloha C

Seznam

území celní unie Belgie, Lucemburku a Nizozemí zmíněných v odstavci 2 (b) článku I.

Název „LUXEMBOURG“ v nadpise angl. textu má správně zníti „LUXEMBURG“.

Název „Nizozemská Indie“ má správně zníti „INDONESIE“.

Název „Curacao“ má správně zníti „Nizozemské Antilly“.

Příloha I

Vysvětlivky

První ze dvou vysvětlivek k článku XXIV, pozměněná Zvláštním protokolem vztahujícím se k článku XXIV, bude zníti takto:

„Odstavec 9.

Rozumí se, že ustanovení článku I vyžadují, aby, v případě, že zboží dovezené na území některého z členů celní unie nebo do oblasti svobodného obchodu s preferenční celní sazbou, bude znovu vyvezeno na území jiného člena této unie nebo oblasti, tento člen vybral clo rovnající se rozdílu mezi clem již zaplaceným a každým vyšším clem, které by bylo vybíráno, kdyby zboží bylo dovezeno přímo na jeho území.“

(Následují opravy v listině celních koncesí čís. II - Belgie, Lucemburk, Nizozemí, III - Brazilie, V - Kanada, VII - Chile, XI - Francie, XII - Indie, XV - Pakistan, XVIII - Jihoafrická Unie, XX - Spojené státy americké, které budou v těchto státech vyhlášeny.)

2. Po 10. září 1949 zůstane tento Protokol otevřen k podpisu v ústředí Spojených národů.

3. Ustanovení tohoto Protokolu se stanou nedílnou součástí Všeobecné dohody o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, a to počínaje dnem, kdy Protokol bude podepsán všemi vládami, které v tu dobu budou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ příslušní zástupci, náležitě k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne 13. srpna 1949.

PRVNÍ PROTOKOL

o změnách Všeobecné dohody o clech a obchodu

Vlády SOUSTÁTÍ AUSTRALSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ BELGICKÉHO, SPOJENÝCH STÁTŮ BRAZILSKÝCH, BURMY, CEYLONU, REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, REPUBLIKY ČÍNSKÉ, REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ, REPUBLIKY CHILE, INDIE, JIHOAFRICKÉ UNIE, JIŽNÍ RHODESIE, KANADY, REPUBLIKY KUBY, LIBANONU, VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NIZOZEMSKÉHO, KRÁLOVSTVÍ NORSKÉHO, NOVÉHO ZÉLANDU, PAKISTANU, SYRIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, jednající jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu,

UZNÁVAJÍCE, že zvláštní okolnosti učinily žádoucí změny v některých listinách Všeobecné dohody o clech a obchodu a ZJISTIVŠE, že smluvní strany, v jejichž listinách je třeba změny provésti, jednaly se smluvními stranami, s nimiž dotčené slevy byly původně sjednány ve shodě s řádem dohodnutým smluvními stranami a

ZJISTIVŠE dále, že výsledky těchto jednání byly schváleny SMLUVNÍMI STRANAMI na jejich třetím zasedání v Annecy.

USNÁŠEJÍ SE takto:

1. V listinách tvořících součást Všeobecné dohody o clech a obchodu budou provedeny tyto změny:

(následují změny v listině celních koncesí čís. III - Brazilie, VII - Chile, IX - Kuba, XV - Pakistan, které budou v těchto státech vyhlášeny).

2. Po 10. září 1949 zůstane tento Protokol otevřen k podpisu v ústředí Spojených národů.

3. Tento Protokol nabude platnosti dnem, kdy bude podepsán všemi vládami, které v tu dobu budou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4. Změny obsažené v tomto Protokolu budou míti platnost, jako kdyby byly nedílnou součástí Všeobecné dohody o clech a obchodu počínaje těmito daty:

Listina III

Položky 98/3, 545/3 a 1530 16. června 1949

Ostatní položky 1. ledna 1950

Listina VII - 10. září 1949

Listina IX - 1. července 1949

Listina XV

Položka 31 (4) 4. února 1949

Položka 49 (b) 22. července 1949

Položka 49 (2) a 79 22. dubna 1949

Položka 60 (3) 9. října 1948

Položka 73 (4) 8. července 1949

5. Originál tohoto Protokolu bude uložen u Generálního tajemníka Spojených národů, který jest oprávněn k jeho zaregistrování.

ČEMUŽ NA SVĚDOMÍ příslušní zástupci, řádně k tomu oprávnění, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Annecy, v jediném vyhotovení, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž, není-li jinak stanoveno, obě znění jsou autentická, dne 13. srpna 1949

*) Na straně 886.

Přesunout nahoru