Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 291/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949

Částka 91/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 16.11.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

291.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 30. listopadu 1949

o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949


Mezi republikou Československou a republikou Finskou byla v Helsinki dne 6. května 1949 sjednána Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků. Byla schválena Národním shromážděním dne 13. července 1949 a presidentem republiky byla ratifikována dne 31. října 1949.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 16. listopadu 1949, kterýmžto dnem nabyla tato dohoda podle svého článku 5 účinnosti.


Znění této dohody a její překlad se vyhlašují v příloze k Sbírce zákonů.


Široký v. r.

za ministra Dr. Clementise


Příloha

DOHODA

o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou

Jménem republiky Československé!

Jménem republiky Československé a republiky Finské byla sjednána tato dohoda:

Překlad

DOHODA

o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ s jedné strany a PRESIDENT REPUBLIKY FINSKÉ s druhé strany, přejíce si upevniti a usnadniti hospodářské svazky, jež pojí oba státy, rozhodli se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a jmenovali k tomu účelu svými plnomocníky:

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

pana KARLA DUFKA, mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra,

PRESIDENT REPUBLIKY FINSKÉ:

pana UUNO TAKKIHO, ministra obchodu a průmyslu,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátního zdanění zboží dovezeného příslušným státem a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu .

Čl. 2

Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu týchž výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se obchodu , průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.

Čl. 3

Pokud jde o průvoz, budou obě smluvní strany používati ve svých vzájemných stycích ustanovení Barcelonské dohody a statutu o svobodě transitu ze dne 20. dubna 1921.

Čl. 4

Ustanovení této Dohody se v ničem nedotýkají práv a výsad, které jsou anebo budou poskytnuty jednou ze smluvních stran za účelem ulehčení pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice.

Čl. 5

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Praze.

Dohoda nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin.

SEPSÁNO v Helsinki dne 6. května 1949 v e dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za republiku Československou:

KAREL DUFEK v . r.

Za republiku Finskou:

UUNO TAKKI v. r.

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

V LÁNECH DNE 31. ŘÍJNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

GOTTWALD v. r. L. S.

NÁMĚSTEK PŘEDSEDY VLÁDY

A ÚŘADUJÍCÍ MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

V. ŠIROKÝ v. r

Přesunout nahoru