Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 288/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců

Částka 90/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.10.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

288.

Vládní nařízení

ze dne 20. prosince 1949

o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


§ 1

(1) Nemajetné družce po státním zaměstnanci v pomocné kancelářské službě nebo pomocném zřízenci, který nezanechal oprávněné vdovy, náleží až do jiného zaopatření zaopatřovací požitek ve výši vdovské pense (zaopatřovacího platu), žila-li se zaměstnancem ve společné domácnosti až do jeho smrti nepřetržitě nejméně po dobu pěti roků, z nich aspoň po dva roky za jeho činné služby (trvání služebního poměru), a měla-li s ním v této nepřetržité době dítě.

(2) Jestliže zaměstnanec vstoupil později s takovou družkou (odstavec 1) do manželství, přísluší jí zaopatřovací požitek ve výši vdovské pense, i když manželství bylo uzavřeno v době, kdy zaměstnanec byl již ve výslužbě (bral zaopatřovací plat) nebo v činné službě (ve služebním poměru) po 60. roce věku.

(3) Pro vznik a trvání tohoto nároku platí stejné předpisy jako pro vdovy.

(4) Vdově po pomocném zřízenci, s níž zaměstnanec vstoupil do manželství v době, kdy bral již zaopatřovací plat, anebo za trvání svého služebního poměru po 60. roce věku a na kterou se nevztahuje ustanovení odstavce 2, může se za okolností zvláštního zřetele hodných povoliti zaopatřovací plat zcela nebo zčásti.

§ 2

Dítěti po zaměstnanci v pomocné kancelářské službě, jehož matka nebyla za tohoto zaměstnance provdána, přísluší při splnění všeobecných podmínek příspěvek na výchovu za předpokladu, že je a zůstává nemajetno a že otec otcovství uznal nebo je zjistil soud.

§ 3

Není-li po zaměstnanci v pomocné kancelářské službě vdovy, které přísluší vdovská pense, patří - po případě lze povoliti - nezaopatřeným, úplně osiřelým nebo jim na roveň postaveným dětem (osvojencům), jakož i schovancům sirotčí pense v celkové částce jedné poloviny normální vdovské pense na dobu a za podmínek platných pro přiznání příspěvku na výchovu.

§ 4

Má-li nárok na sirotčí pensi více dětí, rozdělí se sirotčí pense se všemi přídavky na ně rovným dílem podle hlav, a to i s případným výchovným a jinými přídavky.

§ 5

Za stejných podmínek, za kterých přísluší (po případě lze povoliti) příspěvek na výchovu anebo sirotčí pense dětem (osvojencům), jakož i schovancům po mužských zaměstnancích v pomocné kancelářské službě, náleží - po případě lze povoliti - příspěvek na výchovu nebo sirotčí pense i dětem po pomocném zřízenci, který byl alespoň pět roků plně zaměstnaným pomocným zřízencem a zemřel za trvání služebního poměru anebo až do své smrti skutečně bral zaopatřovací plat podle ustanovení §§ 31 až 34 vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, anebo by jej byl v případě neschopnosti k výdělku obdržel.

§ 6

Toto nařízení platí obdobně pro pozůstalé po pomocných zaměstnancích československých státních drah, na něž se vztahují ustanovení části druhé vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých drah, ve znění vyhlášky ministra dopravy ze dne 5. června 1946, č. 147 Sb.


§ 7

Ustanovení vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě, jakož i vládního nařízení č. 114/1926 Sb. odporující tomuto nařízení se zrušují.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1948; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru