Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 287/1949 Sb.Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu

Částka 90/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 31.12.1949
Zrušeno k 21.08.1952 (36/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

287.

Vládní nařízení

ze dne 20. prosince 1949

o působnosti slovenského plánovacího úřadu

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):


§ 1

Slovenský plánovací úřad (§ 4, odst. 1 plánovacího zákona) jako regionální plánovací orgán státního úřadu plánovacího dbá o zajištění hospodářského rozvoje Slovenska a koordinaci jednotlivých hospodářských úseků na Slovensku s hlediska jeho rozvojových potřeb. Přitom slovenský plánovací úřad podle směrnic a pokynů státního úřadu plánovacího zejména:

a) spolupůsobí při přípravě jednotného hospodářského plánu a prováděcích plánů,

b) kontroluje provádění a plnění jednotného hospodářského plánu na Slovensku, při čemž zejména sleduje provádění souborného plánu Slovenska,

c) zkoumá jednotlivé otázky hospodářství na území Slovenska, zvláště otázky rozvoje výrobních sil, a vypracovává návrhy na jejich řešení,

d) pečuje o to, aby se oblastně plánované úseky hospodářství na Slovensku rozvíjely v souladu s celostátním hospodářstvím a se zřetelem na postupné vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně Slovenska s českými zeměmi; přitom dbá o to, aby bylo účelně využito všech lidských a materiálových zdrojů Slovenska,

e) sleduje na Slovensku výzkum se zřetelem k hospodářskému plánu a k potřebám hospodářského (oblastního) plánování.

§ 2

Slovenský plánovací úřad spolupůsobí při přípravě jednotného hospodářského plánu a prováděcích plánů [§ 1, písm. a)] zejména tím, že

a) přezkoumává a koordinuje návrhy úsekových plánů na Slovensku a předkládá své návrhy a podněty k nim státnímu úřadu plánovacímu,

b) přezkoumává a koordinuje návrhy krajských plánů (vlastních krajských plánů i návrhy souborných plánů krajů) na Slovensku s hlediska všestranného úměrného rozvoje všech krajů Slovenska a předkládá je státnímu úřadu plánovacímu,

c) vypracovává na podkladě plánů, uvedených pod písm. a) a b), návrh souborného plánu Slovenska a předkládá jej státnímu úřadu plánovacímu,

d) usměrňuje a kontroluje práce plánovacích referátů krajských národních výborů na Slovensku,

e) upravuje směrnicemi postup, rozsah a způsob provádění činnosti plánovacích odborů, oddělení, po případě jiných organisačních složek pověřenectev a ostatních úřadů a orgánů na Slovensku.

§ 3

Pověřenectva a jiné úřady, orgány a činitelé na Slovensku jsou povinni předběžně projednat se slovenským plánovacím úřadem všechna opatření zásadního rázu včetně zákonodárných prací, pokud se dotýkají předmětů hospodářského plánování.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru