Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 270/1949 Sb.Zákon o finančních prokuraturách

Částka 87/1949
Platnost od 29.12.1949
Účinnost od 01.02.1950
Zrušeno k 01.01.1953 (65/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270.

Zákon

ze dne 19. prosince 1949

o finančních prokuraturách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Úkoly finančních prokuratur

(1) Finanční prokuratury jsou povolány, aby před soudy a jinými veřejnými orgány zastupovaly stát, svazky lidové správy a ony právní podměty, na jejichž zastupování je veřejný zájem; dále jsou povolány zastupovat veřejný zájem v případech, v nichž o takové zastoupení není postaráno jinak. V těchto mezích podávají finanční prokuratury na žádost právní posudky.

(2) Při vší své činnosti jsou finanční prokuratury povinny přispívat k zachování a upevnění právního řádu lidové demokracie.

§ 2

Sídlo a obvod

(1) Finanční prokuratury se zřizují v sídlech krajských soudů.

(2) Obvod finanční prokuratury se shoduje s obvodem krajského soudu, v jehož sídle je zřízena.

(3) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení předchozích odstavců nařízením stanovit, že některá finanční prokuratura je zřízena pro obvod dvou nebo více krajských soudů.

§ 3

Začlenění a dozor

Finanční prokuratury náležejí do oboru působnosti ministerstva spravedlnosti. S hlediska veřejného a hospodářského zájmu vykonává ministr spravedlnosti dozor spolu s ministrem financí.

§ 4

Složení

(1) Finanční prokuratura se skládá z finančního prokurátora, po případě jeho náměstka, a potřebného počtu zaměstnanců s odbornou způsobilostí. Správu osobních věcí těchto zaměstnanců a účetní službu pro finanční prokuraturu obstarává ministerstvo spravedlnosti; tuto působnost může vláda nařízením přenést na předsedy krajských soudů.

(2) Kancelářské práce u finanční prokuratury vykonává potřebný počet zaměstnanců přikázaných jí předsedou krajského soudu, v jehož sídle je zřízena, po dohodě s finančním prokurátorem.

§ 5

Právní postavení

(1) Finanční prokuratura se nemusí vykázat plnou mocí ani tehdy, je-li podle obecných předpisů k některému úkonu třeba zvláštní plné moci; jinak jí příslušejí v řízení před soudy a jinými veřejnými orgány práva advokáta.

(2) Finanční prokuratura může jednat před kterýmkoliv soudem nebo jiným veřejným orgánem; může se též dát zastupovat jiným způsobilým zmocněncem.

(3) Podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur a o jejich poměru k zastupovaným právním podmětům vydá vláda nařízením.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6

(1) Dosavadní finanční prokuratury v Praze, Brně a v Bratislavě se přeměňují na finanční prokuratury podle tohoto zákona.

(2) Zaměstnanci dosavadních finančních prokuratur přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do oboru ministerstva spravedlnosti.

§ 7

Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením tohoto zákona, zejména:

1. zákon ze dne 8. června 1933, č. 97 Sb., o finančních prokuraturách;

2. vládní nařízení ze dne 2. dubna 1936, č. 82 Sb., kterým se vydává služební instrukce pro finanční prokuratury.

§ 8

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1950; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru