Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 27/1949 Sb.Zákon o mechanisaci zemědělství

Částka 11/1949
Platnost od 20.02.1949
Účinnost od 20.02.1949
Zrušeno k 01.04.1964 (61/1964 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

27.

Zákon

ze dne 2. února 1949

o mechanisaci zemědělství

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K povznesení československého zemědělství , zejména ke zvýšení jeho výrobnosti a snížení jeho výrobních nákladů a k účinné pomoci malým a středním rolníkům, bude stát všestranně podporovat mechanisaci zemědělství, čítajíc v to lesnictví.

(2) Řízení a kontrola mechanisace zemědělství přísluší ministerstvu zemědělství, do jehož oboru patří zejména:

a) organisovat a řídit výzkum zemědělských mechanisačních prostředků, volit nejvhodnější způsoby mechanisace zemědělství podle přírodních podmínek a potřeb zemědělské výroby, určovat nejúčelnější zemědělské mechanisační prostředky a rozhodovat o jejich zavádění do zemědělství,

b) zřídit poradní sbory a přizvat ke spolupráci vědecké a výzkumné ústavy,

c) organisovat a řídit výcvik osob pro obsluhu a opravy zemědělských mechanisačních prostředků,

d) napomáhat, dozírat a činit nutná opatření, aby v zájmu malých a středních rolníků a plnění výrobního plánu byl prováděn zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., pokud jde o zemědělské mechanisační prostředky, zejména zmocnit okresní národní výbory, aby činily opatření příslušející podle uvedeného zákona místním národním výborům, neučiní-li je místní národní výbory,

e) řídit přidělování zemědělských mechanisačních prostředků,

f) poskytovat podpory na mechanisaci zemědělské výroby a zemědělské domácnosti,

g) vykonávat dozor nad řádným udržováním zemědělských mechanisačních prostředků.

(3) Zemědělskými mechanisačními prostředky se rozumějí prostředky, které slouží k mechanisaci zemědělství a jsou předmětem zemědělského plánování.

§ 2

(1) K provádění mechanisace zemědělství se zřizuje Ústředí pro mechanisaci zemědělství, národní podnik, se sídlem v Praze (dále jen "Ústředí").

(2) Ústředí zřídí jako své složky:

a) státní strojní stanice s opravnami,

b) státní strojní opravny.

(3) K zajištění a usnadnění plánování mechanisace, kontroly a revise činnosti svých složek (odstavec 2) a spolupráce s krajskými národními výbory zřídí Ústředí v sídlech krajských národních výborů krajské orgány.

§ 3

(1) Ústředí je majetkem státu podle dalších ustanovení. Je právnickou osobou a platí pro ně ustanovení o obchodnících plného práva.

(2) Ústředí se zapíše jako firma jednotlivce do obchodního rejstříku, vedeného u okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu.

(3) Ústředí je povinno užívati ve firmě označení "národní podnik" v nezkráceném znění.

§ 4

(1) Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a Ústav pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku (nařízení Slovenské národní rady ze dne 25. února 1946, č. 33 Sb. n. SNR, o zřízení Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku, a prováděcí nařízení Sboru pověřenců ze dne 4. června 1946, č. 79 Sb. n. SNR, kterým se vydává statut Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku) se zrušují a jejich majetek přechází dnem 1. ledna 1949 se všemi právy a závazky do Ústředí, a to podle výsledku účetní závěrky bilanční a správní jednotky "Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky" a "Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku" ke dni 31. prosince 1948; práva a závazky, vzniklé z jejich provozu od 1. ledna 1949 do dne počátku účinnosti tohoto zákona, jest považovati za práva a závazky Ústředí.

(2) Knihovní soud zapíše přechod vlastnictví a jiných práv k majetkovým podstatám na Ústředí na jeho návrh s odvoláním na tento zákon. Toto ustanovení platí obdobně o vyznačení přechodu práv v jiných úředních rejstřících a záznamech.

§ 5

(1) Ústředí a jeho složkám (§ 2, odst. 2) přísluší zejména:

a) poskytovat strojní pomoc zemědělství a opravovat zemědělské mechanisační prostředky za úplatu,

b) provádět školení a výcvik osob pro obsluhu a opravy zemědělských mechanisačních prostředků pro vlastní potřebu a za úplatu pro cizí potřebu,

c) poskytovat místním zemědělským družstvům se strojní činností soustavnou pomoc ve věcech správních, technických i provozních,

d) vypracovávat společně s místními zemědělskými družstvy se strojní činností v součinnosti s okresními národními výbory a s příslušným Jednotným svazem zemědělců plán na poskytování strojní pomoci zemědělství, účastnit se provádění tohoto plánu a provádět jeho kontrolu,

e) uzavírat s družstvy a živnostníky smlouvy o přednostním, po

případě o výhradním provádění oprav zemědělských mechanisačních prostředků a dodávat jim k provádění těchto oprav náhradní součástky zemědělských mechanisačních prostředků. Vyžaduje-li to veřejný zájem, jsou tyto osoby povinny podle rozhodnutí okresního národního výboru takovou smlouvu uzavříti. Náhradní součástky k opravám zemědělských mechanisačních prostředků mohou míti na skladě pouze národní podniky a Ústředí nebo z jeho pověření i jiné osoby,

f) uzavírati smlouvy s družstvy a jinými osobami o provedení jednotlivých zemědělských prací,

g) navrhovat okresním a místním národním výborům potřebná opatření o zemědělských mechanisačních prostředcích podle zákona č. 55/1947 Sb. ve znění zákona č. 132/1948 Sb. k zajištění zemědělských prací v obcích, aby těchto mechanisačních prostředků bylo plně využito státními strojními stanicemi a místními zemědělskými družstvy se strojní činností.

(2) Nebude-li zemědělských mechanisačních prostředků Ústředí v zemědělství plně využito, je Ústředí oprávněno a povinno použíti jich za úplatu k provádění jiných důležitých úkolů.

§ 6

(1) K provádění mechanisace zemědělství mohou býti pro Ústředí vykupovány základní zemědělské mechanisační prostředky od fysických osob, neplní-li výrobní nebo vyživovací plán, nebo není-li těchto mechanisačních prostředků využito. Výkupní řízení provede na návrh Ústředí okresní národní výbor a podle jeho rozhodnutí jsou dotčené fysické osoby povinny zemědělské mechanisační prostředky prodati. Dále může okresní národní výbor provésti výkupní řízení pro místní zemědělská družstva se strojní činností, pokud jde o základní zemědělské mechanisační prostředky fysických osob, které je získaly na poukaz vydaný na družstvo nebo na poukaz vydaný na jednotlivce a spoluuživatele (t. zv. volné sdružení).

(2) Volným sdružením budiž umožněno začleniti se do místního zemědělského družstva se strojní činností nebo se přetvořiti na toto družstvo.

(3) Podrobnosti, zejména o vymezení pojmu základních zemědělských mechanisačních prostředků, o způsobu jejich výkupu a o způsobu a výši kupní ceny, upraví ministerstvo zemědělství vyhláškou v Úředním listě.

§ 7

Ústředí nepotřebuje oprávnění, která by jinak byla nutná k provozování činnosti podle jeho předmětu podnikání podle ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nebo jiných živnostensko-právních předpisů. Ústředí oznámí předmět takového podnikání úřadu (§ 145 ž. ř. a § 242 ž. z.), který jej vyznačí ve zvláštním oddílu živnostenského rejstříku. Podrobné předpisy, jakož i v jakém rozsahu platí pro Ústředí ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, může vydati vláda nařízením.

§ 8

Ústředí je vésti podle zásad obchodního podnikání se zřetelem k národohospodářským a správním úkolům jemu uloženým tak, aby co nejlépe a co nejhospodárněji plnilo své poslání podle § 5, odst. 1.

§ 9

(1) Jmění Ústředí se skládá ze jmění kmenového a z reservního fondu. Podrobnosti upraví organisační statut (§ 17).

(2) O kmenovém jmění Ústředí, o jeho financování, o platebním styku, o použití čistého zisku, o hrazení ztrát a o peněžní kontrole Ústředí platí obdobně ustanovení oddílů II až VI zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských. Podrobnosti upraví organisační statut.

(3) Pokud Ústředí provádí v zájmu veřejném z příkazu vlády nebo ministra zemědělství práce, dodávky a výkony nebo jiná plnění, které nesouvisí přímo s jeho provozem nebo zatěžují tento provoz neúměrnými výdaji, má nárok na náhradu nákladů vzniklých mu splněním příkazu. O této náhradě, její výši a způsobu jejího placení rozhodne vláda, která zároveň určí odvětví státní správy, jež náhradu poskytne.

(4) Ústředí je povinno sestavovati podnikový rozpočet a podle něho hospodařiti.

(5) Stát neručí za závazky Ústředí.

§ 10

Pro Ústředí platí daňové předpisy o podnicích veřejně účtujících. Ústředí podléhá poplatkové povinnosti podle poplatkového zákona s jeho změnami a doplňky a od svého zřízení také poplatkovému ekvivalentu podle § 1, odst. 2, písm. a) zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, při čemž se však na ně nevztahují ustanovení § 8 a § 17, odst. 1 téhož zákona.

§ 11

(1) Správu Ústředí obstarává správní sbor s generálním ředitelem, který mu předsedá. Generální ředitel má náměstka, který je místopředsedou správního sboru.

(2) Výkonným orgánem správního sboru a generálního ředitele je ústřední ředitelství, na Slovensku oblastní ředitelství; vedoucí oblastního ředitelství, oblastní ředitel, je zároveň náměstkem generálního ředitele.

(3) Generální ředitel, jeho náměstek a ostatní členové správního sboru, po případě jejich náhradníci, spravují Ústředí s péčí řádného hospodáře a jsou osobně odpovědni za splnění svých povinností.

(4) Správní sbor činí všechna opatření ve věcech provozu a správy Ústředí zásadní důležitosti. Podrobnosti o jeho působnosti, složení a jednání upraví organisační statut.

§ 12

(1) Správní sbor Ústředí se skládá z předsedy, místopředsedy, stálého zástupce ministerstva zemědělství, stálého zástupce ministerstva financí, stálého zástupce jednotné odborové organisace, stálého zástupce Ústřední rady družstev a ze 6, 9, 12 nebo 15 dalších členů. Kromě předsedy a místopředsedy má každý člen náhradníka. Stálé zástupce ministerstev zemědělství a financí, jednotné odborové organisace a Ústřední rady družstev jmenuje příslušný ministr, po případě příslušný orgán jednotné odborové organisace a příslušný orgán Ústřední rady družstev. Ostatní členy správního sboru a jejich náhradníky jmenuje ministr zemědělství, a to:

a) jednu třetinu členů a jejich náhradníků ze stálých zaměstnanců Ústředí, kteří mají odborné vědomosti a zkušenosti, po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace a podnikové rady se zřetelem na to, aby byli přiměřeně zastoupeni zaměstnanci ze Slovenska,

b) zbývající dvě třetiny členů a jejich náhradníků z řad osob, které nejsou zaměstnanci Ústředí, po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace a se zřetelem na přiměřené zastoupení Slovenska.

(2) Člen správního sboru nebo jeho náhradník nesmí provozovati výdělečný podnik, jehož předmět podnikání je v rozporu se zájmy Ústředí, ani nesmí vykonávati jinou funkci nebo činnost, které jsou v rozporu s těmito zájmy.

§ 13

(1) Generálního ředitele Ústředí a jeho náměstka (oblastního ředitele) ustanovuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství, učiněný po slyšení příslušného orgánu jednotné odborové organisace. Prohlášení, kterým se generální ředitel nebo jeho náměstek vzdává své funkce, bere na vědomí ministr zemědělství, čímž se zánik funkce stává účinným.

(2) Generální ředitel a jeho náměstek nesmějí vykonávati zaměstnání, funkce nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy Ústředí, ani nesmějí provozovati jakýkoliv výdělečný podnik, ani se na něm jakkoliv účastniti.

(3) Na jmenování a odvolání generálního ředitele (náměstka) se nevztahují předpisy o spolurozhodování závodního zastupitelstva zaměstnanců při zařazování zaměstnanců na pracovní místa a o předchozím souhlasu okresního úřadu ochrany práce při sjednání a rozvázání pracovního poměru.

(4) Ústředí ohlásí svého generálního ředitele (náměstka) do obchodního (firemního) rejstříku. Generální ředitel (náměstek) se podepíše před soudem nebo pošle svůj podpis v ověřené formě. Za Ústředí se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění firmy Ústředí připojí generální ředitel (náměstek) svůj podpis.

§ 14

Pokud se podle právních předpisů vyžaduje v řízení před soudy zastoupení advokátem, je Ústředí zastupováno finančními prokuraturami; finanční prokuratury zastoupí Ústředí na jeho žádost i v jiných řízeních před soudy a jinými veřejnými orgány. Ústředí nahradí finančním prokuraturám jejich vlastní náklady; ty však nesmějí činit více, než by příslušelo advokátu v sídle Ústředí.

§ 15

(1) Zaměstnanci Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a zaměstnanci Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku (§ 4), jakož i státní zaměstnanci, kteří budou určeni ke službám v Ústředí, přecházejí do služeb Ústředí a stávají se jeho zaměstnanci v soukromoprávním pracovním poměru.

(2) Pracovní a mzdové poměry zaměstnanců Ústředí upraví Ústředí pracovními a mzdovými řády, jež schválí ministerstvo sociální péče. Pokud tito zaměstnanci byli dosud v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru, upraví vláda nařízením nově jejich pensijní zabezpečení.

(3) Než budou vydány předpisy podle odstavce 2, zůstávají zaměstnanci, kteří byli dosud v pragmatikálním nebo v regulovaném služebním poměru, nadále vyňati z národního pojištění důchodového a platí pro jejich pensijní zaopatření, jakož i pro jejich pracovní (služební) a mzdové (platové) poměry nadále dosavadní předpisy s výjimkou předpisů o příslušnosti k opatřením o jednotlivých zaměstnancích; tato příslušnost přechází výlučně na správní orgány Ústředí.

(4) Pensijní zaopatření zaměstnanců Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku (§ 4) v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru, jejichž činný služební poměr skončí před zřízením Ústředí podle tohoto zákona, a jejich pozůstalých zůstává nedotčeno. Řízení o věcech tohoto zaopatření upraví vláda nařízením; až do jeho vydání platí obdobně ustanovení odstavce 3.

(5) Ministři financí a zemědělství a předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu určí, jakým podílem a způsobem uhradí stát a Ústředí náklady na úhradu dávek pensijního zaopatření, včetně platů povolených podle volné úvahy, zaměstnanců Ústředí a jejich pozůstalých, jakož i bývalých zaměstnanců Ústředí zemědělských strojních stanic při podniku Státní lesy a statky a bývalých zaměstnanců Ústavu pro mechanisování zemědělské výroby na Slovensku (§ 4) a jejich pozůstalých.

§ 16

(1) Dozor nad Ústředím vykonává ministr zemědělství.

(2) Nastanou-li u Ústředí nepravidelnosti, ohrožující vážně jeho řádný provoz, nebo vyžaduje-li to zájem polního nebo lesního hospodářství, nebo nepůsobí-li příslušné jeho správní orgány, učiní ministr zemědělství vhodná opatření.

(3) Ústředí podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 17

Vláda vydá nařízením organisační statut Ústředí, v němž blíže upraví jeho organisaci a působnost jeho orgánů, při čemž zejména

a) upraví zcizování a zatěžování jeho nemovitostí,

b) vydá podrobnější předpisy o jeho hospodaření, o opatřování úvěrů, o zřizování fondů a jejich dotaci, o rozdělování zisku a o způsobu úhrady ztráty.

§ 18

(1) Ústřední úřady postupují ve věcech týkajících se mechanisace zemědělství v součinnosti s ministerstvem zemědělství.

(2) Ministerstvo zemědělství může vyhláškou v Úředním listě pověřiti úkoly, které vyplývají z tohoto zákona, jiné orgány nebo Ústředí, po případě jiné národní podniky.

§ 19

Písemnosti a knihovní zápisy, jichž je třeba v souvislosti se zřízením Ústředí, a smlouvy o provedení zemědělských prací, které Ústředí uzavře s družstvy nebo jinými osobami, jsou osvobozeny od poplatků.


§ 20

Nařízení Slovenské národní rady č. 33/1946 Sb. n. SNR a prováděcí nařízení Sboru pověřenců č. 79/1946 Sb. n. SNR se zrušují.


§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru