Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 260/1949 Sb.Zákon o úředních listech

Částka 83/1949
Platnost od 23.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zrušeno k 01.01.1960 (77/1959 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260.

Zákon

ze dne 7. prosince 1949

o úředních listech

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST I

Úřední list republiky Československé

§ 1

(1) V "Úředním listě republiky Československé" (v dalším jen "Úřední list") se vyhlašují:

a) obecné právní předpisy, jejichž platnost se vztahuje na území celého státu anebo jen na území českých zemí nebo na jejich části;

b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení presidenta republiky, Národního shromáždění a jeho předsednictva, vlády a jejích členů, jakož i soudů a veřejných úřadů (orgánů) s celostátní působností, která je třeba uvést ve veřejnou známost v celém státě nebo jen v českých zemích (v jejich části);

c) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení soudů a veřejných úřadů (orgánů) s působností jen v českých zemích, která je třeba uvést ve veřejnou známost.

(2) V Úředním listě se však nevyhlašují obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, pro něž je podle zákona stanoveno vyhlášení ve Sbírce zákonů republiky Československé nebo v její příloze anebo v jiném úředním oznamovateli. Redakce Úředního listu může odmítnout vyhlášení:

a) obecných právních předpisů, jejichž platnost nepřesahuje obvod jednoho kraje, není-li pro ně výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě a postačí-li, aby byly uvedeny ve veřejnou známost jiným vhodným způsobem;

b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení menší závažnosti nebo místně úzce vymezeného významu, pro něž není výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě.

(3) V Úředním listě se uveřejňuje úřední české znění obecných právních předpisů, vyhlášených v něm v původním znění slovenském.

(4) Vyžaduje-li toho veřejný zájem, přetiskují se v Úředním listě v úředním českém znění obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášené v Úředním věstníku. Rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení lze přetisknout také na žádost.

§ 2

(1) Úřední list se vydává ve dvou samostatných dílech.

(2) Do prvního dílu Úředního listu ("Úřední list I", zkratka "Ú. l. I") se zařazují:

a) obecné právní předpisy [§ 1 odst. 1 písm. a)];

b) úřední české znění obecných právních předpisů vyhlášených v Úředním listě I slovensky (§ 1 odst. 3);

c) redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním listě I nebo nesprávností v jeho vnitřní úpravě.

(3) Do druhého dílu Úředního listu ("Úřední list II", zkratka "Ú. l. II") se zařazují:

a) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení [§ 1 odst. 1 písm. b) a c)], zejména:

aa) listy presidenta republiky o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů vlády, jakož i jiná rozhodnutí a opatření presidenta republiky,

bb) opatření Národního shromáždění a jeho předsednictva,

cc) usnesení vlády o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů sboru pověřenců, jakož i jiná rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení vlády a jejích členů,

dd) rozhodnutí, opatření a sdělení ministerstev a jiných veřejných úřadů (orgánů),

ee) soudní vyhlášení, zejména v řízení exekučním, konkursním a vyrovnacím, ve věcech zápisů do rejstříku obchodního (firemního) a společenstevního, v řízení umořovacím, v řízení o zbavení svéprávnosti, v řízení o prohlášení za mrtvého, v řízení trestním, vyhlášení o zřízení opatrovníka a pod.,

ff) vyhlášení veřejných soutěží, rozhodnutí ve věcech tiskových, sdělení o povolení a o zákazu filmů a divadelních her a pod.,

gg) redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním listě II nebo nesprávností v jeho vnitřní úpravě;

b) úřední české znění obecných právních předpisů, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášených v Úředním věstníku a přetištěných v Úředním listě podle ustanovení § 1 odst. 4.

§ 3

(1) Oba díly Úředního listu se vydávají v částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den vyhlášení.

(2) Způsob vnitřní úpravy Úředního listu a jeho vydávání, zejména pokud jde o přehledné uspořádání obsahu Úředního listu, o vyznačování jeho souvislosti s jinými úředními oznamovateli a o označování částek Úředního listu i jednotlivých uveřejnění v něm, stanoví ministerstvo vnitra.

§ 4

Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě Úředního listu se opravují redakčním sdělením, při čemž se má za to, že opravené znění bylo správně vyhlášeno již od počátku.

§ 5

Redakce a administrace Úředního listu přísluší ministerstvu vnitra.

§ 6

(1) Od 1. ledna 1950 přestává být Úřední list podnikem spravovaným podle zásad obchodního hospodaření. Podrobnosti, zejména způsob likvidace dosavadního podniku "Úřední list", určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.

(2) Poplatky za uveřejňování v Úředním listě, jakož i jeho cenu (předplatné) určí ministerstvo vnitra vyhláškou, vydanou v dohodě se státním úřadem plánovacím. Nestanoví-li ministerstvo vnitra jinak (při úpravě všeobecné povahy vyhláškou), děje se uveřejňování v Úředním listě za poplatek.

(3) Výkazy nedoplatků předplatného a poplatků za uveřejňování v Úředním listě, opatřené ministerstvem vnitra doložkou vykonatelnosti, se vykonávají politickou exekucí. Nedobytné částky se odepíší.

ČÁST II

Úřední věstník

§ 7

(1) V úředním listě pro Slovensko, který vychází pod názvem "Úradný vestník", se vyhlašují:

a) obecné právní předpisy, jejichž územní platnost se vztahuje na obvod nepřesahující území Slovenska;

b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení soudů a veřejných úřadů (orgánů) s působností celostátní, která je třeba uvést ve veřejnou známost jen na Slovensku;

c) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení Slovenské národní rady a jejího předsednictva, sboru pověřenců a jeho členů, jakož i soudů a veřejných úřadů (orgánů) s působností jen na Slovensku, která je třeba uvést ve veřejnou známost.

(2) V Úředním věstníku se přetiskují:

a) v úředním slovenském znění obecné právní předpisy vyhlášené v Úředním listě I v původním českém znění a platné také na Slovensku;

b) v původním slovenském znění obecné právní předpisy vyhlášené v tomto znění v Úředním listě I a platné také na Slovensku.

(3) Vyžaduje-li toho veřejný zájem, přetiskují se v Úředním věstníku v úředním nebo původním slovenském znění:

a) obecné právní předpisy vyhlášené v Úředním listě I, jejichž platnost se nevztahuje na území Slovenska;

b) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášená v Úředním listě II. V tomto případě je přetisknutí možné také na žádost.

(4) Ustanovení § 1 odst. 2 platí obdobně i pro vyhlašování v Úředním věstníku.

§ 8

(1) Úřední věstník se vydává ve dvou samostatných dílech.

(2) Do prvního dílu Úředního věstníku ("Úradný vestník I", zkratka "Ú. v. I") se zařazují:

a) obecné právní předpisy [§ 7 odst. 1 písm. a)];

b) slovenské znění obecných právních předpisů vyhlášených v Úředním listě [§ 7 odst. 2 písm. a) a b)];

c) redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním věstníku I nebo nesprávností v jeho vnitřní úpravě.

(3) Do druhého dílu Úředního věstníku ("Úradný vestník II", zkratka "Ú. v. II") se zařazují:

a) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení [§ 7 odst. 1 písm. b) a c)], zejména:

aa) rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení sboru pověřenců a jeho členů, pověřenectev, jakož i jiných veřejných úřadů (orgánů),

bb) soudní vyhlášení, zejména v řízení exekučním, konkursním a vyrovnacím, ve věcech zápisů do rejstříku obchodního (firemního) a společenstevního, v řízení umořovacím, v řízení o zbavení svéprávnosti, v řízení o prohlášení za mrtvého, v řízení trestním, vyhlášení o zřízení opatrovníka a pod.,

cc) vyhlášení veřejných soutěží, rozhodnutí ve věcech tiskových, sdělení o povolení a o zákazu filmů a divadelních her a pod.,

dd) redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním věstníku II nebo nesprávností v jeho vnitřní úpravě;

b) slovenské znění obecných právních předpisů, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášených v Úředním listě a přetištěných v Úředním věstníku podle ustanovení § 7 odst. 3.

§ 9

Ustanovení §§ 3, 4 a 5 a § 6 odst. 2 a 3 se vztahují obdobně na Úřední věstník.

ČÁST III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 10

Místní národní výbory v českých zemích jsou povinny opatřit si alespoň po výtisku Úředního listu, místní národní výbory na Slovensku alespoň po výtisku Úředního věstníku, a učinit opatření, aby Úřední list, na Slovensku Úřední věstník, byl v úřadovně místního národního výboru v úředních hodinách přístupný každému, kdo o to požádá.


§ 11

Zrušují se:

a) vládní nařízení ze dne 17. července 1919, č. 397 Sb., jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstříkových zápisů;

b) dekret presidenta republiky ze dne 14. srpna 1945, č. 66 Sb., o Úředním listě republiky Československé;

c) nařízení Slovenské národní rady ze dne 25. dubna 1946, č. 53 Sb. n. SNR, o vydávání Soudního ústředního oznamovatele;

d) nařízení Slovenské národní rady ze dne 29. listopadu 1946, č. 116 Sb. n. SNR, o vyhlašování právních předpisů, pokud nebylo zrušeno již dříve;

e) ustanovení zákona ze dne 11. prosince 1934, č. 250 Sb., o umořování listin, a předpisů podle něho vydaných, pokud jsou v rozporu s tímto zákonem nebo s předpisy podle něho vydanými; kde se v nezrušených ustanoveních uvedeného zákona a předpisů podle něho vydaných mluví o Oznamovateli umořovaných a ztracených listin (oznamovateli), rozumí se tím Úřední list (Úřední věstník);

f) ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, pokud za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření prohlašuje Úřední noviny v Praze a Bratislavě;

g) všechna ustanovení o tom, že se obecný právní předpis má vedle uveřejnění v Úředním listě uveřejnit na Slovensku také v Úředním věstníku.


§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provedou jej ministři vnitra a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru