Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 257/1949 Sb.Vládní nařízení o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích

Částka 82/1949
Platnost od 21.12.1949
Účinnost od 21.12.1949
Zrušeno k 07.05.1953 (31/1953 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

257.

Vládní nařízení

ze dne 6. prosince 1949

o zřizování a provozu výběrových a povinných odborných škol při státních a národních podnicích

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školského zákona):


§ 1

(1) Základní odborné školy, odborné školy a vyšší odborné školy při státních a národních podnicích (dále jen "školy") poskytují odborné vzdělání zaměřené na zvláštní potřeby podniků, pro něž jsou zřízeny (dále jen "podniky").

(2) Do školy chodí učňové a zaměstnanci podniků.

§ 2

Školy zřizuje ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s příslušnými ústředními úřady podle plánu stanoveného vládou.

§ 3

Osobní náklad na školy a náklad na učební pomůcky a knihy pro školy hradí stát.

§ 4

Učební plán a osnovy odborných předmětů se přizpůsobí zvláštním potřebám podniků.

§ 5

(1) Školu spravuje ředitel se zřetelem k provozním poměrům podniků.

(2) Před ustanovením ředitele jest slyšeti příslušný ústřední úřad.

§ 6

(1) Podniky předkládají náměty na přizpůsobení provozu školy zvláštním poměrům podniků místnímu poradnímu sboru školy (§ 44, odst. 1 školského zákona) k projednávání.

(2) Návrhy poradního sboru předkládá ředitel školy krajskému národnímu výboru k dalšímu opatření.

§ 7

Vyžaduje-li toho naléhavě splnění hospodářského plánu podniků, mohou podniky pověřiti dílny a jiná zařízení školy provedením určitých výrobních a jiných podnikových úkonů. Prováděním takových úkonů však nesmí býti ohroženo dosažení učebních cílů, stanovených učebními osnovami.

§ 8

Podnikům, po případě jejich nadřízeným orgánům, přísluší právo přesvědčovati se v dohodě s orgánem školské správy, pověřeným dozorem na školy, o tom, jak škola v odborných předmětech plní svůj úkol vzhledem k zvláštním potřebám podniků.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r

Přesunout nahoru