Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 252/1949 Sb.Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti

Částka 80/1949
Platnost od 13.12.1949
Účinnost od 13.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252.

Vládní nařízení

ze dne 29. listopadu 1949

o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:


§ 1

Osobám německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb., může krajský národní výbor na návrh okresního národního výboru vrátit československé státní občanství, jestliže mají trvalé bydliště na území Československé republiky a neporušily povinnosti československého občana, zejména nechovaly se nepřátelsky vůči lidově demokratickému zřízení.

§ 2

(1) Žadateli, který podal včas u okresního národního výboru svého bydliště žádost o vrácení československého státního občanství, vydá okresní národní výbor osvědčení o tom, že se do vyřízení žádosti považuje za československého občana, nejsou-li známy překážky uvedené v § 1 a lze-li podle žadatelova chování předpokládati, že se stane řádným občanem, který se podílí na budovatelském úsilí československého pracujícího lidu; toto osvědčení vydá za stejných podmínek také rodinným příslušníkům pojatým do žádosti.

(2) Krajský nebo okresní národní výbor může toto osvědčení odejmouti během řízení, zjistí-li dodatečně, že žadatel nesplňuje všechny předpoklady vyznačené v předchozím odstavci a v § 1.

§ 3

(1) Manželé mohou žádat o vrácení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jeden z rodičů pojal do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s ním.

(2) Vrácení státního občanství stává se pro osoby starší 15 let účinným teprve složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy věren a oddán (věrna a oddána) republice Československé a jejímu lidově demokratickému zřízení a že budu řádně plnit všechny povinnosti jejího občana (její občanky)". Jen ve výjimečných případech může býti složení státoobčanského slibu ministerstvem vnitra prominuto.

§ 4

Okresní národní výbor vykonává působnost vyznačenou v §§ 1 a 2 podle směrnic ministerstva vnitra.


§ 5

Vládní nařízení ze dne 13. dubna 1948, č. 76 Sb., o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské, se zrušuje.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru