Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 250/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon

Částka 80/1949
Platnost od 13.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949,

kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Působnost, kterou vykonávají podle zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 82 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ministr financí a ministerstvo financí, přechází na ministra techniky a ministerstvo techniky.


Čl. II

Zákon č. 82/1948 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Slova "ministr financí" se nahrazují ve všech ustanoveních slovy "ministr techniky" a slova "ministerstvo financí" slovy "ministerstvo techniky".

2. Ustanovení § 1, odst. 2, písm. e) zní:

"e) veškeré práce potřebné pro zakládání, obnovování a udržování pozemkového katastru podle zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), jako jednotného uceleného díla;".

3. V § 1, odst. 2, písm. g) se za slova "jakékoli rozmnožování" vkládají slova "a vydávání".

4. Ustanovení § 3, odst. 3, věty prvé zní:

"Sazby poplatků za práce spadající do veřejného vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků a podkladů stanoví ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v Úředním listě."

5. § 4 zní:

"(1) Vrchní řízení a dohled ve věcech veřejného vyměřování a mapování přísluší ministerstvu techniky.

(2) Veřejné vyměřovací a mapovací práce obstarávají, s výhradou ustanovení odstavce 3, krajské národní výbory a okresní národní výbory, po případě národní výbory vykonávající jejich působnost.

(3) Veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu a práce zvláštní povahy a důležitosti vykonává ministerstvo techniky zvláštními přičleněnými ústavy, jejichž organisaci, působnost a názvy upraví vláda nařízením.

(4) Zaměstnanci přičleněných ústavů tvoří samostatné osobní stavy."

6. Ustanovení § 7, odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo techniky může vyhotovovati, rozmnožovati a vydávati i jiná mapová díla."

7. § 11 se zrušuje.


Čl. III

(1) Zaměstnanci, kteří dosud obstarávají úkony veřejného vyměřování a mapování v oboru ministerstva financí, se převádějí do oboru ministerstva techniky.

(2) Ministerstvo techniky přejímá všechny spisové, měřické a písemné operáty, všechna zařízení a všechen provozní materiál sloužící účelům uvedeným v § 1, odst. 2 zákona č. 82/1948 Sb.

Čl. IV

Den, kterým se okresní národní výbory ujmou výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování podle § 4, odst. 2 zeměměřického zákona, určí vláda nařízením. Dokud se tak nestane, vykonávají tuto působnost katastrální měřické úřady.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provedou jej ministři techniky, vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru