Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 249/1949 Sb.Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

Částka 80/1949
Platnost od 13.12.1949
Účinnost od 13.12.1949
Zrušeno k 01.01.1954
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

249.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949

o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Za účelem rozšíření a vybudování společensky pokročilejších forem hospodaření a tím zároveň k usnadnění výstavby a přestavby československého hospodářství a dále za účelem hospodárného uspořádání jiných organisací poskytují se berní úlevy v rozsahu dále uvedeném.

ODDÍL I

Úlevy při uspořádání některých poměrů družstev a jiných právních útvarů

§ 2

Úlevy pro splynutí družstev

Splynou-li dvě nebo více družstev, osvobozují se od poplatků, od daně z obohacení, od daně z obchodu cennými papíry a od dávky za úřední úkony ve věcech správních (- dále jen: "poplatky" -):

1. právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k převodu majetku družstva zanikajícího splynutím na družstvo přejímající,

2. podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení splynutí.

§ 3

Úlevy pro přeměny společností v družstva

Jestliže se obchodní společnost přemění ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, v družstvo, osvobozují se od poplatků:

1. právní jednání, podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení přeměny,

2. listiny o přeměně, pokud neobsahují jiná poplatná ujednání, kterých není třeba k provedení přeměny.

§ 4

Úlevy pro některé převody majetku na družstva

Jestliže se majetek (jednotlivý závod, část majetku) družstva převede na jiné družstvo, anebo jestliže se majetek obchodní společnosti nebo spolku převede ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, na družstvo, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy o převodu uvedeného majetku na družstvo od poplatků.

§ 5

Úlevy pro převody majetku při uspořádání poměrů spolků a nadací

Jestliže se majetek spolku nebo nadace, zanikajících sloučením nebo zrušením, převede na jiný spolek, na jinou nadaci nebo právnickou osobu v důsledku nového uspořádání politických a hospodářských poměrů a se souhlasem příslušného ústředního úřadu nebo krajského národního výboru, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k uvedenému převodu majetku, od poplatků.

ODDÍL II

Úlevy při některých převodech majetku ve veřejném zájmu

§ 6

Úlevy pro některé jiné převody majetku

Vláda může usnesením promíjeti nebo snižovati poplatky při převodech majetku na právnickou osobu, jestliže se tyto převody provádějí ve veřejném zájmu, zejména v souvislosti s novým uspořádáním veřejné správy nebo hospodářství; při jednotlivých takových převodech majetku může povoliti stejné úlevy ministerstvo financí.

ODDÍL III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 7

Obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí

Při převodech nemovitostí, pro které se poskytují úlevy podle tohoto zákona, se nepředpisuje a nevybírá obecní dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení §§ 1 až 7 se vztahují také na převody majetku a přeměny, které byly provedeny po 31. prosinci 1947, a to ustanovení § 5 též na převody majetku spolků provedené podle opatření nebo na podnět veřejného orgánu (akčního výboru), u kterých však není třeba zjišťovat souhlas. U převodů a přeměn provedených před uvedeným dnem, a to v zemích českých po 5. květnu 1945, na Slovensku po 29. srpnu 1944, mohou krajské národní výbory povoliti stejné úlevy. Poplatky zaplacené před vyhlášením tohoto zákona se nevracejí.

(2) Dodávky provedené do 31. prosince 1948 při převodech majetku, uvedených v předchozích ustanoveních, se osvobozují od daně z obratu a od cenových vyrovnávacích částek. Ustanovení § 11, odst. 5, věty první a § 11, odst. 6 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu, zůstávají však nedotčena.

§ 9

Účinnost a provedení zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1953, vláda však může nařízením prodloužiti jeho účinnost vcelku nebo částečně až do konce roku 1953; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru