Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 248/1949 Sb.Zákon o věrnostním přídavku horníků

Částka 80/1949
Platnost od 13.12.1949
Účinnost od 13.12.1949
Zrušeno k 30.07.1951 (21/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

248.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949

o věrnostním přídavku horníků

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

V uznání věrnosti hornickému povolání a zásluh o hospodářskou výstavbu státu se poskytuje věrnostní přídavek v dolech, kde jsou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd, jež zároveň snižuje náklady na jednotku výroby (dále jen "závody").

§ 2

Věrnostní přídavek se slavnostně vyplatí ke Dni horníků, po prvé v roce 1950.

§ 3

(1) Věrnostní přídavek přísluší:

a) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají hornické práce pod zemí nebo práce těmto pracím postavené na roveň a jejichž výkony odpovídají stanoveným podmínkám,

b) zaměstnancům a hornickým učňům, kteří vykonávají práce při hlubinném provozu těžby a vyhledávání nafty a zemního plynu nebo přípravné práce pro povrchové dobývání uhlí a jejichž okruh vyhlásí ministerstvo průmyslu v dohodě s ministerstvem práce a sociální péče v Úředním listě.

(2) O tom, co spadá pod pojem prací pod zemí a prací jim na roveň postavených, rozhodují předpisy vydané pro obor národního pojištění.

§ 4

(1) Zaměstnanci (učni) přísluší věrnostní přídavek jen, vykonával-li práce uvedené v § 3 nepřetržitě v témže závodě v době od 1. srpna roku bezprostředně předcházejícího do 31. července roku, v němž se věrnostní přídavek vyplácí (dále jen "rozhodná doba").

(2) Podmínka zaměstnání v témže závodě jest splněna také, přestoupil-li zaměstnanec (učeň) do jiného závodu na příkaz zaměstnavatele.

(3) Zaměstnanci (učni), jenž byl z práce pod zemí přeřazen do práce na povrchu z příkazu zaměstnavatele nebo pro nemoc nebo úraz, náleží věrnostní přídavek, pokud pracoval v témže závodě po celou rozhodnou dobu, i když práce pod zemí nebo práce jim na roveň postavené nevykonával po celou tuto dobu.

(4) Do doby rozhodné pro vznik nároku na věrnostní přídavek a pro jeho výpočet se započítává zaměstnancům doba prací uvedených v § 3, které vykonávali jako

a) příslušníci dobrovolných pracovních brigád,

b) příslušníci vojenských oddílů přidělených k báňským pracím, pokud bezprostředně po skončení dobrovolné pracovní brigády, po případě bezprostředně po skončení vojenské služby, vykonávali tyto práce v zaměstnaneckém poměru.

§ 5

(1) Výše věrnostního přídavku závisí na věrnosti zaměstnance k závodu, na míře, v jaké plní své úkoly a na druhu jeho práce (§ 3).

(2) Základem pro výpočet věrnostního přídavku je v zásadě hrubá mzda (vychovávací příspěvek) dosažená v rozhodné době. U zaměstnanců, na něž se vztahuje ustanovení § 4, odst. 3, je základem hrubá mzda (vychovávací příspěvek), jež byla v rozhodné době celkem dosažena za práci pod zemí nebo práci jí na roveň postavenou.

(3) Podrobné podmínky, zejména vymezení základu pro výpočet věrnostního přídavku a rozsah nároku na něj, upraví ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvy průmyslu a financí a vyhlásí v Úředním listě. Ve vyhlášce stanoví také podmínky a rozsah nároku důlnětechnických zaměstnanců na věrnostní přídavek.

§ 6

Věrnostní přídavek zaměstnanců, kteří vstoupili do hornictví po dni počátku účinnosti tohoto zákona, činí za nepřetržitý, po celou první rozhodnou dobu trvající výkon prací podle § 3 v témže závodě nejméně 5 000 Kčs.

§ 7

(1) V závodech, kde budou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd nejpozději do 31. prosince 1949, bude do základu pro výpočet věrnostního přídavku pojata již hrubá mzda za práci konanou v době od 1. srpna 1949. Tam, kde budou zavedeny státní katalog prací a normy schválené jako pevné, jakož i soustava progresivních mezd až po 1. lednu 1950, přísluší věrnostní přídavek teprve za práci konanou v době od prvního dne měsíce následujícího po jejich zavedení.

(2) Postup schvalování norem jako pevných upraví vyhláškou v Úředním listu ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem průmyslu a Ústřední radou odborů.

§ 8

Za každou neomluvenou zameškanou směnu se krátí věrnostní přídavek o 25%. Stejně se krátí i věrnostní přídavek stanovený podle § 6.

§ 9

Věrnostní přídavek se nezapočítává do částky rozhodné pro stanovení náhrady za dovolenou, nezahrnuje se do vyměřovacího základu podle zákona o národním pojištění a je osvobozen od daně ze mzdy.

§ 10

Náklady na věrnostní přídavek se uhrazují z veřejných prostředků.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři průmyslu, práce a sociální péče a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Kliment v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru