Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 244/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu

Částka 79/1949
Platnost od 06.12.1949
Účinnost od 06.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

244.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949,

kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu, ve znění zákona ze dne 6. května 1948, č. 132 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 9 zní:

"§ 9

(1) Činiti opatření podle §§ 7 a 8 náleží místnímu národnímu výboru obce, v níž jsou zařízení, pokud dále není stanoveno jinak.

(2) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obci, v jejímž obvodu mají býti tyto práce vykonány, určí příslušný okresní národní výbor, z které obce jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; místní národní výbor této obce učiní pak potřebná opatření podle §§ 7 a 8.

(3) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obvodu okresního národního výboru, určí na jeho návrh krajský národní výbor, z kterého okresu jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; nelze-li potřebná zařízení opatřiti ani v obvodu krajského národního výboru, určí kraj, v jehož obvodu budou potřebná zařízení opatřena, ministerstvo zemědělství. Příslušné opatření podle §§ 7 a 8 učiní okresní národní výbor, v jehož obvodu jsou zařízení, která mají býti přenechána k použití. V těchto případech vlastník zařízení nemusí určit osobu, která bude zařízení obsluhovat.

(4) Národní výbor, který činí opatření o přenechání zařízení k použití podle odstavce 3, zjistí sám nebo prostřednictvím místního národního výboru stav zařízení jak před jeho přenecháním k použití, tak i při jeho vrácení."

2. § 11 zní:

"§ 11

Ustanovení §§ 7, 8 a 10 lze přiměřeně použíti též na hospodářské budovy a hospodářská zařízení (stáje, sklepy a pod.), určené k provozování zemědělství, jestliže se těchto nemovitých zařízení neužívá nebo, užívá-li se jich k jinému než původnímu účelu, jich není účelně využito a jejich užití je se zřetelem na splnění výrobního plánu v obci nutné."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru