Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 243/1949 Sb.Zákon o akciových společnostech

Částka 79/1949
Platnost od 06.12.1949
Účinnost od 06.12.1949
Zrušeno k 01.05.1990 (104/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243.

Zákon

ze dne 17. listopadu 1949

o akciových společnostech

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Je-li základní kapitál společnosti rozvržen na podíly (akcie) a akcionář neručí za její závazky osobně, jde o společnost akciovou (dále jen "společnost").

(2) Společnost je způsobilá nabývat práv a zavazovat se.

§ 2

(1) Akcie může znít na jméno nebo na majitele.

(2) Akcie na jméno lze převést na jiného, pokud stanovy neurčují jinak.

(3) O převodu rubopisem platí předpisy směnečného zákona.

§ 3

Ke vzniku společnosti je třeba:

a) státního povolení,

b) schválení stanov,

c) zápisu do podnikového rejstříku.

§ 4

(1) Udělovat státní povolení a schvalovat stanovy podle § 3 náleží ministerstvu příslušnému podle předmětu podnikání společnosti v dohodě se státním úřadem plánovacím.

(2) Totéž platí o schvalování stanov, mění-li se předmět podnikání.

(3) K jiným změnám stanov stačí schválení příslušného ministerstva.

§ 5

Ve stanovách společnosti musí být zejména uvedeno:

1. název a sídlo společnosti,

2. předmět podnikání,

3. výše základního kapitálu a jednotlivých akcií, druh akcií, jakož i způsob úhrady,

4. vymezení práv a povinností akcionářů,

5. způsob zřízení a složení orgánů společnosti a vymezení jejich působnosti,

6. jak jest společnost zastupována a jak se za ni podpisuje,

7. jak a kde se uveřejňují vyhlášky společnosti,

8. jak se valná hromada svolává, jak se na ní hlasuje a jak se usnáší,

9. způsob rozdílení zisku,

10. jak budou ustanoveni plnomocníci pro likvidaci společnosti, bude-li zrušena,

11. ustanovení o odštěpných podnicích,

12. ustanovení o státním dozoru (§ 16).

§ 6

V názvu společnosti musí být vyjádřeno, že jde o společnost akciovou.

§ 7

Dokud nebude vydán zákon o podnikovém rejstříku, zapisují se akciové společnosti do rejstříku obchodního (firemního) a předmětem zápisu jsou: název a sídlo společnosti, předmět podnikání, výše základního kapitálu a jednotlivých akcií, druh akcií, osoby oprávněné společnost zastupovat a způsob tohoto zastupování, prokura a odštěpný podnik.

§ 8

(1) Akcionář má poměrný podíl na jmění společnosti.

(2) Pokud společnost trvá, nemůže akcionář žádat splacený obnos zpět a má toliko nárok na podíl na zisku, jak je určeno stanovami.

§ 9

(1) Společnost má tyto orgány: představenstvo, dozorčí radu a valnou hromadu.

(2) Stanovami mohou být zřízeny ještě další orgány.

§ 10

(1) Představenstvo je vedoucím a zastupujícím orgánem společnosti.

(2) Svá oprávnění může představenstvo přenést zcela nebo zčásti na orgány zřízené stanovami podle § 9 odst. 2.

§ 11

Dozorčí radě přísluší dohlížet na veškerou činnost společnosti.

§ 12

(1) Společná členská práva vykonávají akcionáři na valné hromadě.

(2) Valné hromadě přísluší veškerá působnost společnosti, pokud není zákonem nebo stanovami vyhrazena orgánům jiným.

(3) K platnosti usnesení o změnách stanov je třeba státního schválení (§ 4 odst. 2 a 3) a zápisu do podnikového rejstříku.

§ 13

(1) Společnost se zrušuje:

a) usnesením valné hromady,

b) opatřením úřadu (§ 4 odst. 1), vyžaduje-li to veřejný zájem,

c) prohlášením konkursu.

(2) Valná hromada, usnášejíc se o zrušení společnosti, může zároveň stanovit, že se má jmění společnosti převést jako celek na jinou společnost nebo na lidové družstvo za náhradu poskytnutou v akciích nebo v závodních podílech. Souhlasí-li věřitelé, může jmění splynout ihned; jinak teprve tehdy, až budou uspokojeny nebo zajištěny nároky věřitelů zrušované společnosti.

(3) Ke zrušení společnosti podle odst. 1 písm. a) a odst. 2 je třeba státního schválení, jež udělují úřady uvedené v § 4 odst. 1.

§ 14

(1) Po zrušení společnosti následuje, s výjimkou případů uvedených v § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2, likvidace, kterou provedou plnomocníci určení podle stanov. Byla-li společnost zrušena opatřením úřadu [§ 13 odst. 1 písm. b)], může týž úřad ustanoviti také plnomocníky k provedení likvidace.

(2) Před splněním nebo zajištěním závazků zrušené společnosti nesmějí být akcionářům vklady vráceny.

(3) Zrušení společnosti se zapíše na návrh představenstva do podnikového rejstříku; stejně se zapíší plnomocníci určení pro likvidaci, jakož i způsob, jak společnost zastupují a za ni podpisují.

(4) Po skončení likvidace navrhnou plnomocníci výmaz zrušené společnosti z podnikového rejstříku.

§ 15

Členové vedoucích, zastupujících a dozorčích orgánů společnosti (§ 9), jakož i plnomocníci (§ 14 odst. 1) musí jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají při opomenutí této péče za vzniklou škodu, a to společně a nedílně.

§ 16

Společnost podléhá státnímu dozoru. Vykonává jej ministerstvo příslušné podle předmětu jejího podnikání.

§ 17

(1) Akciové společnosti zřízené podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, se považují za společnosti zřízené podle tohoto zákona.

(2) Ostatní akciové společnosti jsou povinny požádat podle § 3 písm. a), b) o státní povolení a schválení stanov přizpůsobených předpisům tohoto zákona, a to ve lhůtě, jež bude stanovena vládním nařízením.

(3) Akciové společnosti, které tak neučiní nebo jimž povolení nebude uděleno, budou zrušeny podle § 13 odst. 1 písm. b).

§ 18

Společnost s ručením omezeným se může bez likvidace přeměnit ve společnost akciovou, bude-li jí na její žádost uděleno do šesti měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, státní povolení a budou-li schváleny její stanovy podle ustanovení tohoto zákona (§ 4 odst. 1); jinak zaniká a o její likvidaci platí dosavadní právní předpisy.


§ 19

(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona se zrušuje platnost, po případě použivatelnost všech předpisů, které odporují ustanovením tohoto zákona, zejména:

1. čl. 173 až 249 obchodního zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863;

2. §§ 147 až 222 zák. čl. XXXVII/1875 (obchodního zákona);

3. §§ 97 až 100 zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením omezeným;

4. §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, č. 465 Sb., o zřizování společností s r. o. a společností akciových (komanditních na akcie), o zvyšování základního kapitálu těchto společností a zakládání pobočných ústavů, jakož i ustanovení hlavy druhé zákona ze dne 19. května 1942, č. 82 Sl. z., o povinné zásobě státních půjček a o zvláštním reservním fondu, pokud se vztahují na společnosti akciové a společnosti s r. o.;

5. nařízení ministerstev vnitra, financí, obchodu, spravedlnosti a zemědělství ze dne 20. září 1899, č. 175 ř. z. (akciový regulativ);

6. vládní nařízení ze dne 16. října 1924, č. 211 Sb., kterým se mění § 44 akciového regulativu;

7. nařízení ministra spravedlnosti ze dne 23. května 1944, č. 134 Sb., o omezení valných hromad akciových společností a komanditních společností na akcie.

(2) Na společnosti zřízené podle tohoto zákona (§ 3, § 17 odst. 2, § 18) nelze užít ustanovení cís. pat. z 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z. (t. zv. starého spolkového zákona).


§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r. ,

též za ministra

Dr. Clementise

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Dolanský v. r.

arm. gen Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru